SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 12. Petak, 27. travnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 23. travnja 2018. godine donosi

ODLUKU
O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE ČAVLE

Članak 1.

U članku 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. I 4. koji glase:

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i dostojanstvo Općine.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 3.

U članku 19. stavak 1. alineja 5. iza riječi »Proračun« dodaju se riječi »i projekcije Proračuna«.

U alineji 9. riječi: »te raspolaganja ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima: »te raspolaganju drugom imovinom«.

Članak 4.

U članku 20. stavak 2. broj 91/11 mijenja se u 93/11.

Članak 5.

Članak 23. mijenja se i glasi:

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela u skladu sa Zakonom.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela u skladu sa Zakonom.

Članak 6.

U članku 24. stavku 1. alineja 2. iza zareza dodaje se: »danom dostave ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.«

Članak 7.

U članku 27.iza stavka 2. Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 8.

U članku 29. stavku 2. alineja 2. iza riječi »Proračun« dodaju se riječi »i projekcije Proračuna«.

Članak 9.

U članku 36. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Općinski načelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 10.

U članku 37. stavku 1. alineja 3. iza riječi »Proračun« dodaju se riječi »i projekcije Proračuna«.

U alineji 5. riječi: »ostalom« zamjenjuju se riječima: »drugom«.

Alineja 8. mijenja se i glasi:

Općinski načelnik odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika Općine Čavle, iz prethodne alineje, dužan je objaviti u prvom broju službenog glasila Primorsko- goranske županije koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Članak 11.

Članak 39. stavak 1. u alineji 7, brišu se riječi »kulture i tehničke kulture«.

Iza alineje 7. dodaje se alineja 8. koja glasi:

-savjetnika za područje kulture i tehničke kulture.

Članak 12.

Članak 41. mijenja se i glasi:

Općinskom načelniku i zamjeniku zamjenicima mandat prestaje po sili zakona:

–ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

–ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

–ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

–ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta,

–ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

–smrću.

Mandat Općinskom načelniku prestaje ako ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, u kojem slučaju će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka pročelnik upravnog odjela u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je bio prvi naveden iza imena i prezimena kandidata Općinskog načelnika.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

Članak 13.

U članku 42. mijenja se sada glasi:

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim može se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

-20% ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima,

-2/3 članova predstavničkog tijela.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/ 3 članova predstavničkog tijela, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.

Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.«

Članak 14.

U članku 48. stavku 2. podstavku 2. riječi »radni odnos« zamjenjuju se riječi »službenički« , a riječi »radnog odnosa« zamjenjuju se riječju »službe«.

Članak 15.

U članku 53. stavku 2. riječ »domaćina« zamjenjuje se riječju »gospodara«.

Članak 16.

U članku 55. stavku 3. alineja 4. riječi »koju daje Općinsko vijeće« brišu se.

U alineji 6. riječi »s Republikom Hrvatskom« brišu se.

U alineji 7. riječi »i dotacija« brišu se.

Alineja 8. briše se.

Alineja 9. postaje alineja 8.

Članak 17.

U članku 62. stavku 2. riječi »obavlja nadzor nad zakonitošću« zamjenjuju se riječima »nadziru zakonitost«.

Članak 18.

U članku 63. stavak 4. riječ »danom« zamjenjuje se riječima »prvog dana od dana«.

Članak 19.

U članku 64. stavku 1. riječi »i nadziru« brišu se.

Stavak 2. briše se.

Članak 20.

U članku 75. stavku 5. brojka »8« zamjenjuje se brojkom »30«.

Članak 21.

U članku 87. stavku 1. riječi »njihove organizacije i udruženja« zamjenjuju se riječima »članovi predstavničkih tijela«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i izvori financiranja mjesnog odbora.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku ili ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 22.

U članku 89. dodaju se stavci 5 i 6 koji glase:

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 45 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 23.

U članku 92. stavku 2. riječ »koji« zamjenjuje se riječima »te na njegov prijedlog predstavničko tijelo«.

Članak 24.

U članku 93. mijenja se stavak 1. i glasi:

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 25.

Članak 109. mijenja se i glasi:

Općina Čavle zajedno s drugom jedinicom lokalne samouprave može obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga organizirati zajednički, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka mogu se osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonima.

Međusobni odnosi u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom, statuom i općim aktima.

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela odlučuju Općinsko vijeće.

Temeljem odluke Općinskog vijeća općinski načelnik sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 26.

Ovlašćuje se Odbor za statutarna-pravna pitanja i mjesnu samoupravu da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Čavle, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke o III. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Čavle.

Članak 27.

Ove III. Izmjene i dopune Statuta Općine Čavle stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/03

URBROJ:2170-03-18-01-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1054&mjesto=10008&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr