SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
GRAD OPATIJA

24.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 30/09, 7/13, 3/18 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 13. travnja 2018. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 8. prosinca 2016. godine, a izmjene i dopune usvojene su na sjednici od 31. srpnja 2017. godine. Program i njegove izmjene objavljene su u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 32/16 i 21/2017.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Od ukupno 34 planirana projekta u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, u cijelosti su u 2017. godini završena 23 projekta, 6 njih je započelo i biti će završeni u 2018. godini, dok realizacija 5 preostalih projekata (pripreme dokumentacije) ovisi o vanjskim faktorima na koje nismo u mogućnosti utjecati.

Neutrošena sredstva po programima iz točke b) u cijelosti se prenose u 2018. godinu, a za programe iz točke c) prenose se iznosi navedenom u obrazloženje tog programa.

III.OSTVARENJE PROGRAMA PO POJEDINAČNIM PROJEKTIMA:

Izvješće o financijskim vrijednostima izvedenih radova po pojedinačnim stavkama Programa iskazano su u Tabeli 1. koja je sastavni dio ovog Izvješća, dok se kraće obrazloženje po istima daje u nastavku:

A.U CIJELOSTI REALIZIRANI PROJEKTI:

1.Sanacija ceste Veli Jože (497.353,44 kn) - krajem 2016. godine započeti su radovi na rekonstrukciji ulice. Radovi su obuhvatili zamjenu asfaltnog sloja u punoj dužini (660 m) i širini, uz prethodno uređenje nogostupa, rubnjaka, korekcije oborinske odvodnje te šahti u trupu ceste. Ukupna vrijednost radova iznosila je 1.000.000,00 kn, s time što je polovica sredstava osigurana u 2016. a druga polovica u 2017. godini.

2.Rekonstrukcija i proširenje početnog dijela ulice Palmi (145.386,80 kn) - proširen je početni dio ulice Palmi na spoju s Novom cestom u dužini od 15 m radi omogućavanja dvosmjernog odvijanja prometa. Postavljena je oborinska i DTK kanalizacija u dužini 30 m, te izgrađen potporni kameni zid od 25 m2.

3.Radovi uređenja prometnica po zahtjevima mjesnih odbora (599.964,73 kn) - izvedeni su svi planirani radovi u MO Pobri (montaža ograde, uređenje nogostupa, zida i asfaltiranje okretišta na Varljenskoj cesti na ulazu u Pobre površine 235,75 m2, 164.133,06 kn), MO Veprinac (asfaltiranje dionice ceste prema Maloj Učki, 1050 m2, 146.733,06 kn), MO Poljane (asfaltiranje dionice ceste između Puhara i Špadića, 930 m2, 128.443,56 kn), MO Ika (asfaltiranje parkinga na Dražini, 835,67 m2, 123.391,30 kn) i MO Tošina (asfaltiranje dijela ulice Pavlovac (261,50 m2, 37.263,02 kn).

4.Radovi popravaka potpornih zidova (199.931,68 kn) - izvedeni su u cijelosti i to sanacija urušenog zida uz stubište Mate Tentona i potok Lipovicu ispod N. Ceste sa uređenjem korita potoka (20 m3 betona, 79.310,63 kn), obnova kamenog zida kod Tenis kluba Opatija (10,61 m2 zida, 42.879,33 kn) i popravak potpotnog zida u ul. 1. Maja u Ičićima (42,17 m3, 78.741,72 kn).

5.Uređaji za mjerenje brzine i prikaz brzine kretanja vozila (119.968,75 kn) ugrađeni su kod Škole Volosko (ul.R.K.Jeretova kod groblja Volosko, 1 uređaj u smjeru Rijeka-Lovran) i u M. Tita (kod Sportske dvorane M.Cvetković, oba smjera, 2 uređaja).

6.Proširenje groblja Veprinac (770.631,52 kn)- radovi na izgradnji groblja Veprinac započeli su 2016. godine, s time što su u cijelosti bili završeni do ljeta 2017. godine (opločavanje i uređenje pristupne ceste). Na postojećem groblju koje je imalo 203 grobna mjesta, dobiveno je 207 novih grobnih mjesta (na dva grobna polja dobiveno je 112 grobnica i 62 ukupna mjesta, te još 33 niše za ljesove). Također je uređena i prilazna cesta od Lože Veprinac do groblja u dužini od 200 m Sveukupni radovi iznosili su 2.779.945, 12 kn.

7.Uređenje bujice potoka Vrutki (1.722.226,14 kn)- ovim radovima je uređena zona utoka potoka Vrutki u more, pri čemu je isti natkriven i pretvoren u šetnicu. Uređena površina je opločena kamenom u površini od 140 m2 i hortikulturno uređena u površini od 155 m2.

8.Uređenje trga kod KTC (1.999.983,66 kn) - radovi su započeli krajem 2016. g. i završeni su početkom 2017. godine, a radovima su uređene javne površine neposredno uz građevinsku česticu KTC-a Gervais (zelena površina i pristupna cesta sa ul. M. Tita i iz ul. N. Tesla sa svom infrastrukturom (oborinska odvodnja, DTK kanalizacija, javna i dekorativna rasvjeta, pristupno stepenište i vertikalno podizna platforma).

9.Obnova vrijednog drveća (149.964,16 kn) - obnova se odnosila na stabla i grmlja u Parku Angiolina, Parku sv. Jakova, Parku Imperijal i uz u. M.Tita.

10.Obnova sustava za automatsko navodnjavanje (128.992,00 kn) - izveden je sustav za navodnjavanje u Parku sv. Jakova (automatika, upravljanje, napajanje i cjevovod sa prskalicama).

11.Uređenje šetnice Šetalište Carmen Sylva (149.985,00 kn) - radovi uređenja šetnice Carmen Sylve obuhvatili su dionicu od spoja s ulicom M.Tita kod zgrade MUP-a preko Nove ceste do ulice Plahuti i dalje do Pobri. Radovi su obuhvatili popravak pješačke staze, dodale su se i popravile ograde, očišćen je izvor Vrutki, izvršena sanitarna sječa na cijeloj dionici, popravak pet starih klupa i postava dvije nove, te sanacija velike i male fortice.

12.Uređenje oborinskog kanala uz park Angiolina (28.572,00 kn) - izveden je dio oborinskog kanala uz ulaz na plažu Lido do ispusta u more.

13.Uređenje mrtvačnice u Veprincu realizirana je u planiranom obimu (99.929,03 kn), s time što je dio radova financirao Komunalac (dobava keramike, klesarski radovi, elektroinstalacije, knauf zidovi i strop) a dio Grad (uređenje interijera, vanjska stolarija, keramičarki radovi, soboslikarski radovi, bojanje limarije, pranje krova i fasade).

14.Dobava urbane opreme (89.906,25 kn) - odnosi se na nabavu štandova za dio šetnice Slatina preko puta zgrade MUP-a kao i za dobavu i postavu pametne klupe.

15.Sufinanciranje nabave posuda za otpad (44.700,00 kn) - u 2016. godini je problem prevelike količine uličnog otpada na Pančeri u odnosu na kapacitete klasičnih košarica i posuda za ulični otpad, riješen postavom »pametnog« spremnika (Big Belly) opremljenog sustavom za prešanje otpada i wireless softwerom sa indikatorom popunjenosti. Plaćanje je uslijedilo u 2018. godini.

16.Popravak i antikorozivna zaštita krova crkve na groblju Opatija (102.593,75 kn) - radi spriječavanja propadanja limenog krova izvršeno je njegovo čišćenje i ličenje.

17.Ograda obalnog puta (623.987,51 kn) - postavljeno je novih 308 m ograde obalnog puta od upravne zgrade ACI do hotela Admiral.

18.Uređenje plaže kod Hot. fakulteta u Iki (402.500 kn) - izvedeni radovi obuhvaćaju popravak i opločenje plaže u površini od 276 m2, osiguravanje priključka vode, struje i sanitarne odvodnje (tlačni vod), te ugradnju vanjskog tuša. Djelomično je uređeno pročelje i unutrašnjost objekta.

19.Uređenje i dohrana neuređenih plaža (199.526,75 kn). - izvršena je dohrana pijeskom plaža Tomaševac i Črnikovica, te izvedeno kameno opločenje plaže na P. Kolovi (74 m2).

20.Sufinanciranje radova na lučkom području uz investiciju Lučke uprave - sredstva u iznosu od 300.000 kn osigurana su za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za dogradnju luke Ika (417.000 kn) i sanaciju platoa kod hotela Admiral u Opatiji (85.800 kn). Lučka uprava je sredstva u cijelosti iskoristila za izradu dokumentacije za dogradnju luke Ika, dok je sanaciju platoa kod hotela Admiral Lučka uprava u cijelosti pokrila iz svojih sredstava.

21.Interpolacije javne rasvjete (159.996,25 kn) - Ukupno je postavljeno 16 novih stupova javne rasvjete i 18 lampi na više lokacija, a dodatno je osvijetljen i kip Djevojke s galebom.

22.Sufinanciranje nabavke autobusa iz namjenski povećane cijene putne karte (430.677,01 kn) - stavka je realizirana u visini stvarno ostvarenih prihoda od namjenskog povećanja cijene putne karte, a koju plaćaju korisnici radi financiranja nabave autobusa.

23.Evidentiranje, uris i upis nerazvrstanih cesta (48.750 kn)- kroz ovu stavku rješavaju se pojedinačni upisi nerazvrstanih cesta neophodni za realizaciju drugih projekata Grada. Utrošena sredstva odnose se na elaborate izvedenog stanja nerazvrstane ceste Perenići u Veprincu i Ive Kaline u Opatiji, te dijela ulice Oprić (kč. 569 Oprić) i geokodiranog snimka osi šetnica Carmen Sylve i šetnice za Veprinac.

B.ZAPOČETI PROJEKTI KOJI SE ZAVRŠAVAJU U 2018. GODINI

24.Izgradnja pristupne komunikacije Amerikanskim vrtovima (205.736,60 kn) - radovi su započeli u 2017. godini no radi potrebe izmjene projektne dokumentacije i izvedbe složene konstrukcije, kao i izmještanja vodova, biti će završeni u 2018. g. Montaža nathodnika dužine 26 m koji povezuje Rakovčevu ulicu i Amerikanske vrtove započeti će kroz nekoliko dana. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.729.924,37 kn.

25.Sanacija obalne šetnice kod Kvarnera (izvedeno 187.374,13 kn od ugovorenih 939.998,64 kn)- radovi na sanaciji obalne šetnice započeli su krajem studenog 2017. godine. Radi tehnike saniranja nosača postojeće AB ploče (temperature iznad 50 C) do Uskrsa će biti završeni svi konstruktivni radovi, s time što će popločavanje kamenom uslijediti na jesen 2018. godine.

26.Obnova fontane Slatina - ugovoreno s Parkovima krajem 2017. godine (250.000 kn), radovi će biti izvedeni do početka ljetne sezone. Pored zamjene cjelokupne strojarnice, fontana će biti obogaćena i s novim efektima.

27.Popravak potpornih zidova i uređenje obalne šetnice (izvedeno 380.161,28 kn od 530.000,00 kn) - u 2017. g. sanirana su 3 mosta šetnice (Ičići kod vile Floride, Opatija kod plaže za pse i Opatija kod zgrade M. Tita 155).

Krajem godine ugovoreni su radovi na uređenju šetnice kod Malog Raja za što će se utrošiti preostala sredstva (150.000,00 kn). Radovi će biti završeni do konca ožujka 2018. g.

28.Sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada - u sklopu pilot projekta odvojenog sakupljanja otpada, Grad Opatija je u 2016. godini preuzeo obvezu sufinanciranja dijela cijene posuda za otpad za stanovništvu, čipiranja i naljepnica (635.000 kn), te je dio sredstava za to i utrošen u 2016. godini. Preostala sredstva (275.000 kn) prenesena su za istu namjenu u 2017. godinu, no kako je pilot projekt nastavljen tek krajem 2017. godine (Ičići, Pobri, Opatija), obveza plaćanja uslijediti će u 2018. godini.

C.ZAPOČETI PROJEKTI ČIJA REALIZACIJI OVISI O VANJSKIM FAKTORIMA

29-31. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 3. ceste - u 2017. godini je od tri ugovorena projekta realizirana izrada izvedbenog projekta dionice 3. ceste uz stare POS stanove (148.750 kn), no ističemo da na sve tri dionice za koje smo imali lokacijske dozvole kasni završetak izrade dokumentacije za građevinsku dozvolu zbog nemogućnosti provedbe geodetskih elaborata prije rješavanja više prethodnih pitanja (primjerice problem nepostojanja katastarske čestice Nove ceste u zemljišnoj knjizi Volosko, čekanje na rješavanje spora Općine Matulji i fizičke osobe čije je zemljište koje dijelom ulazi u trasu 3. ceste kod Sunčanog brijega, neslaganja površina pojedinih čestica po starom katastru i u novoj izmjeri i dr). Neutrošena sredstva (101.325,00 kn) će biti plaćena izrađivaču projektne dokumentacije nakon što se ova prethodna pitanja riješe.

32.Geodetski projekti po lokacijskoj dozvoli za dionice 3. ceste - ugovoreni geodetski projekti za dionice 3. ceste završeni su i predani na provedbu 2016. godine no provedba je vezana uz prethodna pitanja navedena u prethodnoj točki. Kako dio cijene treba biti plaćen izrađivaču geodetskog projekta po njegovoj provedbi, za to je potrebno prenijeti u 2018. g. ukupno 13.750,00 kn.

33.Pripremne aktivnosti na izgradnji 3. ceste od budućeg rotora Kuk do spoja sa Matuljskom cestom - u srpnju 2014. godine zaključen je ugovor o financiranju troškova Opatijske treće ceste od spoja sa rotorom Kuk do spoja s Matuljskom ulicom, temeljem kojeg je Kuk projekt d.o.o. predujmio 2.000.000,00 kn za financiranje troškova pripremnih aktivnosti. Ugovor obuhvaća izgradnju dvije dionice, prve od rotora Kuk do poslovnog centra Kuk projekta (256 m ceste te 25 m pristupnog odvojka), te od poslovnog centra Kuk do Matuljske ceste (272,78 m ceste). Sukladno navedenom ugovoru ishođene su izmjene lokacijskih dozvola (ceste i objekta investitora), izrađeni su parcelacijski elaborati, no u 2016. g. nismo uspjeli dogovoriti s Kuk projektom rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi upisanih tereta na njihovim nekretninama koje trebaju ući u trasu ceste.

Kako u 2017. g. Kuk projekt nije osigurao preduvjete za početak svojih radova (nemogućnost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu investitora koje ulazi u trasu ceste radi upisane hipoteke), to će se preostali dio njihovog predujma (1.156.200 kn) u cijelosti prenijeti u naredno razdoblje.

D.PROJEKTI ZA ČIJU REALIZACIJI SREDSTVA OSIGURAVAJU VANJSKI INVESTITORI

34.Financiranje izgradnje prometnica po zahtjevu investitora - U 2017. godini nije bilo zaključenih ugovora o izgradnji cesta po modelu da privatni investitori u cijelosti financiraju izgradnju ceste za koju su zainteresirani i za koje im se kasnije uložena sredstava vraćaju kroz priznavanje ulaganja u obračun komunalnog doprinosa.

KLASA: 363-01/18-01/53

UBRBOJ: 2156/01-01-18-1

Opatija, 13. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić , v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr