SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
GRAD OPATIJA

23.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/ 17 i 130/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 13. travnja 2018.godine donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (Službene novine PGŽ broj 8/14, 27/15, 21/17), u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 4. stavku 2 iza riječi »Opatiji briše se točka i dodaju riječi: »osobama sa odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i stranci po supsidijarnom zaštitom) koji zakonito borave na području Grada Opatije.«

Članak 2.

Iza članka 7. Odluke dodaje se članak 7a. koji glasi:

»Korisnicima prava na pomoć za stanovanje Grad Opatija podmirivati će troškove javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na osnovi ispostavljenih računa pružatelja javne usluge.

Grad Opatija dostavit će pružatelju javne usluge podatke o osobama iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/18-01/10

URBROJ.: 2156/01-01/01-18-4

U Opatiji, 13.travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić , v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr