SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
GRAD CRES

24.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/ 18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 17. travnja 2018. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU CRESU ZA 2017. GODINU

I.

Usvaja se izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 35/16, 11 /17 i 38/17).

Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godinu čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak i izvješće objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/18-1/6

Ur.broj: 2213/02-01-18-3

Cres, 17. travnja 2018. godine

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević,

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Gradu Cresu za 2017. godinu

Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godinu (»Službene novine«, br. 35/16, 11 /17 i 38/17), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2017. godinu, do 31. prosinca 2017. godine realizirani su slijedeći radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Klasa: 363-02/18-01/6

Ur.broj:2213/02-04-02-01-18-1

Cres, 17. travnja 2018. godine

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr