SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
GRAD CRES

22.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH br. 94/13, 73/ 17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13, 5/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici 17. travnja 2018. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA CRESA ZA 2017. GODINU

I.

Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za 2017. godinu

Tekst Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za 2017. godinu sastavni je dio ovog zaključka.

II.

Ovaj zaključak i izvješće objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:

Ur.broj: 2213/02-01-18-3

Cres, 17. travnja 2018. godine

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

I Z V J E Š Ć E
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA
OTPADOMGRADA CRESA ZA 2017. GODINU

Ožujak 2018.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

1.Analiza i ocjena stanja gospodarenja otpadom na području Grada Cresa u 2017. godini

1.1.Informacije o Planu gospodarenja otpadom Grada Cresa

Na temelju članka 21. Stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( NN broj 94/ 13 i 73/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/9 i 14/13), Gradsko viječe Grada Cresa, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018.godine, donijelo je Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Plan gospodarenja otpadom Grada Cresa donosi se, sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (94/13, 73/17) za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi.

Isti je objavljen 31. siječnja 2018. godine u Službenom glasilu Primorsko-goranske županije, broj XXVI. - broj 2.

1.2. Proizvedene količine otpada

Ukupne količine proizvedenog otpada na području Grada Cresa u 2017. godini iznosile su 59.134,39 tona. Vrste i količine otpada u 2017. godini prikazali smo u tablici 1.2./1 i 1.2/2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 1.2./1 Ukupne deponirane količine otpada na odlagalištu »Pržić« u 2017. godini

1.Analiza i ocjena stanja gospodarenja otpadom na području Grada Cresa u 2017. godini

1.1.Informacije o Planu gospodarenja otpadom
Grada Cresa

1.2. Proizvedene količine otpada

1.3. Sakupljanje otpada

1.4.Odložena količina otpada/predana ŽCGO
Marinšćina

1.5.Količina otpada upućenog oporabiteljima

1.6.Proizvodni otpad

1.7.Građevni otpad

2.Informacija o postojećim i planiranim građevinama za gospodarenje otpadom i lokacijama odbačenog otpada

2.1.Podaci o postojećim odlagalištima otpada

2.2.Podaci o reciklažnim dvorištima

2.3.Podaci o pretovarnim stanicama

2.4.Podaci i informacije o lokacijama s odbačenim otpadom i o njihovom uklanjanju

3. Provedene izobrazno-informativne aktivnosti

4.Pregled i analiza poduzetih mjera u 2017. godinu u gospodarenju otpadom na području Grada Cresa čiji je cilj i ispunjenje obaveza u gospodarenju otpadom RH stavljene u nadležnost JLS

5.Pregled ostvarenih i planiranih projekata u gospodarenju otpadom s visinom i izvorima financiranja

6.Zaključak

Sadržaj

1.3. Sakupljanje otpada

Uslugu organiziranog skupljanja i zbrinjavanja neopasnog otpada sa područja Grada Cresa i okolnih naselja pruža komunalna tvrtka »Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.« iz Cresa.

Sakupljeni otpad

. Količine miješanog komunalnog otpada u 2017. godini iznosile su 2.094,74 tona.

. Količine biorazgradivog otpada u 2017. godini iznosile su 219,33 tona.

.Količine odvojeno prikupljenog otpada (ambalaža od kartona, ambalaža od plastike, ambalaža od metala,
staklena ambalaža, gume, plastika krupna željezo-čelik, papir, staklo boce spremnici, elektronička oprema,
električna oprema, miješani metali, ambalaža od plastike-folija, odjeća) u 2017. godini iznosile
su 409.325 tona.

.Količine glomaznog (krupnog) otpada u 2017. godini iznosile su 331,78 tona.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 1.3./1 Prikaz količina sakupljenog otpada u 2015., 2016. i 2017. godini sukladno ciljevima
PGO RH (NN 3/17)

Iz tablice 1.3/1 vidljivo je da Grad Cres provodi ciljeve i mjere iz tablice 11. Plana gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske te da će ovakvom dinamikom ostvariti zadane ciljeve do 2022. godine.

Tablica 1.2./2 Ukupne količine inertnog otpada na odlagalištu »Pržić« u 2017. godini

Oprema za odvojeno prikupljanje

Odvojeno prikupljanje papira, staklene i plastične ambalaže vrši se u posebnim posudama zapremine od 120
do 1100 l te polupodzemnim spremnicima zapremine 5 i 3 m3 .

Sustav postupanja s komunalnim otpadom podrazumijeva pojačano odvojeno prikupljanje papira i kartona te stakla kao i vrtno kompostiranje. Na početku na javnim površinama uz kontejnere za otpad, postavljeni su plavi spremnici za papir i karton, crni spremnici za staklo te žuti spremnici za plastiku. Također postavljeni su i posebni spremnici za odvojeno prikupljanje tekstila. Započeta je zamjenom postojećih spremnika na području Grada Cresa sa polupodzemnim spremnicima koji su ukopani na javnim površinama. Na svakoj lokaciji nalaze se minimalno 4 polupodzemna spremnika (miješani komunalni otpad, papir, staklo, plastika) zapremina 5 i 3 m3. Na nekim lokacijama postavljeni su samo polupodzemni spremnici za miješani komunalni otpad.

Podaci o vrstama i veličini postojećih postavljenih komunalnih posuda i kontejnera za potrebe sakupljanja
komunalnog otpada
na području Grada Cresa su prikazani u tablici 1.3./2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 1.3./2 Tipovi posuda za otpad Grada Cresa

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 1.3./3 Zeleni otoci na području Grada Cresa

Mobilno reciklžno dvorište postavljeno je prije ulaska u centar naselja Martinšćica. Na navedenu lokaciju građani mogu bez naknade donijeti različite vrste krupnog otpada: razni metalni otpad, elektronički otpad (televizor, kompjutor, monitor, radio, video ...) i električni otpad, (veš mašinu, el. štednjak, perilicu suđa, el. bojler, hladnjak, škrinje za duboko smrzavanje ...) otpadne automobilske gume, razne proizvode od plastike, staklene boce i teglice, papir, kartonsku ambalažu, zelenilo (bio otpad), otpadno drvo, drveni namještaj, madrace za krevete, tekstil - odjeću i obuću. Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u vremenu od 8.00 - 12.00 sati te od 17.00 do 20.00 sati i subotom u vremenu od 8.00 do 13.00 sati.

Učestalost odvoza otpada

U ljetnim mjesecima odvoz miješanog komunalnog otpada na području Grada Cresa organiziran je na
slijedeći način:

. svakodnevno Grad Cres, naselja Martinščica, Zaglav, Miholaščica, Stivan i Valun

. svaki drugi dan naselja Orlec, Krčina, Loznati,

. dva puta tjedno naselja Lubenice, Zbičina i Pernat,

. po pozivu naselja Porozina, Filozići, Draguzetići, Beli i Merag

(posude od 5 m3).

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 1.3./4 Vozila komunalne tvrtke »Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.«

U periodu van sezone odvoz miješanog komunalnog otpada na području Grada Cresa organiziran je
na slijedeći način:

. ponedjeljak Grad Cres, naselja Martinščica, Zaglav,

. srijeda Miholaščica, Stivan i Valun

. petak naselja Orlec, Krčina, Loznati, Lubenice, Zbičina i

. dva puta tjedno Pernat,

. po pozivu naselja Porozina, Filozići, Draguzetići, Beli i

Merag

Pilot projekti odvojenog sakupljanja otpada

Na području Grada Cresa tijekom 2017. godine nije proveden pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada već se otpad prikupljao odvojeno pomoću spremnika za selektiranje otpada koji su već postavljeni na javnim mjestima (zeleni otoci) uključujući i polupodzemne spremnike za papir, staklo i plastiku te posude za tekstil.

Pokrivenost kućanstva i broja stanovnika sakupljanjem otpada

U 2017. godini otpad se prikupljao iz svih naselja na području Grada Cresa stoga je pokrivenost kućanstva i stanovništva 100 % (2879 stanovnika - prema popisu iz 2011.)

Informacije o uvođenju sustava naplate po količini predanog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Cresa usvojena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Cresa 30.01. 2018. i objavljena u Službenim novinama Primorsko goranske županije br.2/18. ( http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=36817 )

Odluka sadrži slijedeće:

.Izračun cijene javne usluge vrši se temeljem volumena otpadomjera i broja korištenja otpadomjera u obračunskom razdoblju, iznimno, ugovorenog spremnika i volumena i broja pražnjenja istoga za korisnike koji samostalno koriste spremnik otpada, a na načelu »onečišćivač plaća«.

. Broj planiranih odvoza otpada mora se odrediti u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

› najmanje jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada,

› najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad,

› najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada.

.Davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik. Pojedinačno korištenje smatra se i korištenje polupodzemnih spremnika s obzirom da su u iste ugrađeni otpadomjeri.

.Davatelj javne usluge je dužan uspostaviti i koristiti digitalni sustav evidencije o preuzetom miješanom komunalnom otpadu.

.Davatelj usluge dužan je izraditi cjenik javne usluge, objaviti ga na mrežnoj stranici i za njega prije primjene odnosno izmjene ishoditi suglasnost nadležnog tijela i dr.

1.4. Odložena količina otpada/predana ŽCGO Marinšćina

Otvaranjem regionalnog centra »Marišćina« i izgradnjom pretovarne stanice »Pržić«, odlagalište otpada je
zatvoreno te je zaustavljeno odlaganje komunalnog otpada. Otpad se pretovaruje u poluprikolice na pretovarnoj stanici te se odvozi u ŽCGO »Marišćina« na zbrinjavanje.

Prijevoz komunalnog otpada sa pretovarne stanice u Cresu u županijski centar »Marišćina« započeo je 17.
studenog 2017. godine.

Miješani komunalni otpad koji je predan u ŽCGO Marinšćina u studenom i prosincu 2017. godini iznosio je 119,20 tona.

1.5. Količina otpada upućenog oporabiteljima

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 1.5./1 Odvojeno sakupljeni otpad Grada Cresa u 2017. godini

1.6. Proizvodni otpad

Na području Grada Cresa u 2017. godini nema evidentiranih podataka o proizvodnom otpadu.

1.7. Građevni otpad

Grad Cres je u 2017. godini evidentirano je 55.972,56 tona građevinskog otpada.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 1.7./1 Količine građevinskog otpada po mjesecima 2017. godine.

2.Informacija o postojećim i planiranim građevinama za gospodarenje otpadom
i lokacijama odbačenog otpada

2.1. Podaci o postojećim odlagalištima otpada

Odlagalište otpada »Pržić« nalazi se na otoku Cresu i bilo je namijenjeno odlganju otpda s područja 26 naselja otoka Cresa koji gravitiraju gradu Cresu. Udaljeno je od grada Cresa oko 3 km, a zatvoreno je od sredine studenog 2017. godine.

Odlagalištem je upravljala i gospodarila komunalna tvrtka »Komunalne usluge Cres Lošinj« d.o.o. Tijekom 2017. godine otpad se odlagao na odlagalištu otpada Pržić (količine su prikazane u tablicama 1.2./1 i 1.2./2 ) do 06.11.2017. godine kada je u funkciju stavljena pretovarna stanica »Pržić« te se miješani komunalni otpad počeo prekrcavati u poluprikolice i prevoziti na zbrinjavanje u CGO »Marišćina«.

Na odlagalištu se otpad kompaktirao pomoću stroja i prekrivao inertnim materijalom. Na odlagalištu su izgrađeni odzračnici za otplinjavanje tijela odlagališta na kojima se i mjeri koncentracija plinova. Također na odlagalištu su prevedene i sve potrebne deratizacijske i dezinfekcijske mjere.

Sanacija odlagališta:

Datuma 28.12.2016. ishođeno je novo Rješenje Ministarstva da za zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta »Pržić« nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te glavnu ocjenu prihvatljivosti
zahvata na okoliš.

Tijekom 2017. godine izrađen je novi idejni projekt te je podnesen zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske
dozvole.

Nakon ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole pristupiti će se izradi Glavnog projekta sanacije te dobivanje građevinske dozvole.

2.2. Podaci o reciklažnim dvorištima

Obzirom da Grad Cres ima 2.853 stanovnika, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) dužan je osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta na svojem području i mobilno reciklažno dvorište za udaljene općine ili naselja.

Za reciklažno dvorište »Pržić« izrađen je glavni projekt te je ishođena građevinska dozvola. Projekt je u postupku prijave projekta na natječaj za građenje reciklažnih dvorišta.

2.3. Podaci o pretovarnim stanicama

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13, 73/17) »pretovarna stanica« je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja.

U sklopu odlagališta komunalnog otpada Pržić na otoku Cresu, završena je izgradnja pretovarne stanice »Pržić«, kao prva faza cjelokupnog zahvata, te je za istu ishođena uporabna dozvola. Ukupan trošak investicije iznosio je 7.018.162,87 kn od čega je 80% iznosa sufinancirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U sklopu I. faze izgrađena je ulazno-izlazna zona i pretovarna stanica sa svim pratećim objektima, a ukupna površina zahvata I. faze iznosi oko 0,98 ha. Pretovarna stanica »Pržić« namijenjena je za pretovar otpada prikupljenog na području Grada Cresa a izgradnjom iste ispunjene su obveze Grada Cresa prema novom sustavu zbrinjavanja komunalnog otpada i ŽCGO »Marišćina«.

Na pretovarnoj stanici obavlja se pretovar miješanog komunalnog, tj. ostatnog otpada, odvojeno sakupljenog komunalnog otpada namijenjenog za reciklažu te također odvojeno sakupljenog biorazgradivog otpada iz vrtova i parkova, uključujući i groblja (20 02 01) ili kuhinja i kantina (20 01 08), namijenjenog za daljnju obradu ili zbrinjavanje na lokaciji ŽCGO »Marinšćina« do koje se navedeni otpad prevozi vozilima većeg kapaciteta namijenjenih za daljinski transport.

Prijevoz komunalnog otpada sa pretovarne stanice u Cresu za županijski centar »Marišćina« započeo je 17. studenog 2017. godine.

2.4. Podaci i informacije o lokacijama s odbačenim otpadom i o njihovom uklanjanju

Sve lokacije onečišćene otpadom redovito se godišnje saniraju, a otpad je odložen na odlagalište neopasnog otpada »Pržić« Grada Cresa.

3. Provedene izobrazno-informativne aktivnosti

Kako bi informirali svoje građane komunalna tvrtka »Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.« je na svojim web stranicama objavila informativne podatke koje se mogu potražiti na linku web stranice www.kucl.hr/ekootoci/.

Građanima su podijeljeni izobrazno-informativni materijali uz račune za komunalni otpad te su postavljene izobrazno-informativne obavijesti na panoe kod lokacija zelenih otoka (polupodzemnih spreminka).

4.Pregled i analiza poduzetih mjera u 2017. godinu u gospodarenju otpadom na području
Grada Cresa čiji je cilj i ispunjenje obaveza u gospodarenju otpadom RH stavljene
u nadležnost JLS

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 4./1 Pregled aktivnosti i mjera s rokovima za ispunjavanje ciljeva gospodarenja otpadom na
području Grada Cresa

Pregledom tablice 4./1 razvidno je da Grad Cres u 2017. godini provodi mjere za ostvarivanje ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH do 2022.godine.

5.Pregled ostvarenih i planiranih projekata u gospodarenju otpadom s visinom
i izvorima financiranja

6. Zaključak

Na području Grada Cresa provedene su slijedeće aktivnosti vezane uz učinkovito gospodarenje otpadom:

- sanirane su sve lokacije onečišćene otpadom,

- postavljeni su zeleni otoci i polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada,

- pretovarna stanica je u funkciji,

- nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište,

- ishođena je građevinska dozvola za reciklažno dvorište i

- u izradi je dokumentacija za sanaciju odlagališta otpada »Pržić«.

Grad Cres iz priloženog poduzima sve mjere kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada
te kako bi se što više otpada odvojilo i recikliralo.

Iz sveg navedenog možemo zaključiti da Grad Cres na zadovoljavajući način obavlja svoje ciljeve i mjere
vezane uz gospodarenje otpadom.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr