SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
GRAD CRES

20.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17),članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13 - pročišćeni tekst), ) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09, 14/13, 05/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 17. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra KD »Vodoopskrba i odvodnja
Cres Lošinj d.o.o.« za izgradnju kolektora odvodnje
otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbnom mrežom - područje »Gavza« Cres

I.

Grad Cres (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje KD »Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Koncesionar) koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra radiizgradnje kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbnom mrežom - područje »Gavza« Cres.

II.

Predmet koncesije su nekretnine na području Grada Cresa, i to:

-č.zem. 660/2, upisana u z.k.ul. 7659, k.o. Cres, ukupne je površine 228 m2, od čega se koncesija dodjeljuje za površinu od 3 m2;

-č.zem. 642/144, upisana u z.k.ul. 7659, k.o. Cres, ukupne površine 797 m2, od čega se koncesija dodjeljuje za površinu od 11 m2 i

-č.zem. 1383/3, upisana u z.k.ul. 7659, k.o. Cres, ukupne površine 2702 m2, od čega se koncesija dodjeljuje za površinu od 9 m2.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 23 m2.

Sastavni dio ove Odluke je kopija katastarskog plana s grafičkim prikazom trase iz Elaborata nepotpunog izvlaštenja - odvodnja otpadnih voda dionica Gavza - Kimen - kolektorska i vodovodna mreža, izrađenog od društva »Geo - VV« d.o.o. iz Rijeke u svibnju 2017. godine.

III.

Utvrđuje se da je zahvat iz članka I. ove odluke od lokalnog značaja za Grad Cres.

IV.

Koncesija iz točke I. daje se na razdoblje od 20 (dvadeset) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

V.

Koncesionar je dužan Davatelju koncesije plaćati naknadu za koncesiju koja se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela, i to za stalni dio iznos od 5,00 kn po m2 godišnje, što iznosi 115,00 kn godišnje, a za promjenjivi dio iznos od 1% prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućeg objekta.

Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Stalni dio koncesijske naknade za prvu godinu koncesije, koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji, a za svaku iduću godinu važenja ugovora o koncesiji, do 01. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade plaća se do 01. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

VI.

Koncesionar je dužan ishoditi građevinsku dozvolu za zahvat iz članka I. u roku od godinu dana od sklapanja Ugovora o koncesiji.

VII.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

VIII.

Područje koje je predmet koncesije pristupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 1. ove Odluke.

IX.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji, u roku od 10 dana od dana izvršnosti iste, a kojim će se detaljnije utvrditi ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Koncesionara.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Gradonačelnik Grada Cresa.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

Grad Cres zaprimio je zahtjev komunalnog društva »Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj« d.o.o., OIB: 55232800223, sa sjedištem u Cresu, Turion 20/A, Cres, za dodjelu koncesije za posebnu uporabu pomorskog dobra na nekretninama koje su upisane kao pomorsko dobro, oznake č.zem. 660/2, 642/144 i 1383/3, sve k.o. Cres, u svrhu prolaza cijevi komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije.

Zahtjevu je priložena preslika lokacijske dozvole za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda sa crpnom stanicom i vodoopskrbnom mrežom - područje »Gavza« Cres, izdane od Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, KLASA: UP/I-350-05/16-03/ 11, URBROJ: 2170/1-03-05/5-17-8 od dana 16. lipnja 2017. godine, Elaborat nepotpunog izvlaštenja - odvodnja otpadnih voda dionica Gavza - Kimen - kolektorska i vodovodna mreža koji j izradilo društvo »Geo - VV« d.o.o. iz Rijeke u svibnju 2017. godine, te izvatci iz zemljišne knjige.

U prethodnom postupku koji je proveden sukladno uvodno citiranim odredbama Uredbe, utvrđeno je da su predmetne nekretnine u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Malom Lošinju, upisane kao pomorsko dobro, da je usklađenost planirane izgradnje s prostorno - planskom dokumentacijom potvrđena izdavanjem naprijed navedene lokacijske dozvole nadležnog tijela, slijedom čega se smatra da je zahtjev podnositelja potpun te da su ispunjene zakonske pretpostavke za donošenje odluke o dodjeli koncesije.

S obzirom da ZPDML i Uredba ne propisuju visinu godišnje naknade za posebnu uporabu pomorskog dobra, predlaže se da se naknada odredi sukladno naknadama koje za istu namjenu utvrđuje Primorsko - goranska županija, i to za stalni dio naknade u iznosu od 5,00 kn po m2 godišnje, što bi u ovom slučaju iznosilo 115,00 kn godišnje, a za promjenjivi dio naknade iznos od 1% prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućeg objekta.

Sukladno odredbama ZPDML i Uredbe, za projekte lokalnog značaja koncesiju daje Gradsko vijeće Grada Cresa, na rok do 20 godina.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb putem davatelja koncesije, u pisanom obliku, izravno ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

Klasa: 947-02/17-1/36

Ur.broj:2213/01-01-18-5

Cres, 17. travnja 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr