SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
GRAD CRES

17.

Na osnovi članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 29/09, 14/13, 5/18), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 17. travnja 2018. godine, donijelo je

POSLOVNIK
GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRESA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje način rada Gradskog vijeća Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), a osobito:

-konstituiranje Gradskog vijeća,

-prava i dužnosti vijećnika u Gradskom vijeću (u daljnjem tekstu: vijećnika)

-izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća i njihova prava i dužnosti,

-način rada radnih tijela Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: radna tijela),

-odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik),

-postupak predlaganja, donošenja akata i rasprave o pojedinim pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća,

-sazivanje, rad i tijek sjednice Gradskog vijeća,

-javnost u radu Gradskog vijeća,

-te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

(1) Ako pojedino pitanje od važnosti za rad Gradskog vijeća nije uređeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Vijeće posebnim aktom.

II.KONSTITUIRANJE GRADSKOG VIJEĆA
I POČETAK OBNAŠANJA DUŽNOSTI VIJEĆ
NIKA

Članak 3.

(1) Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim posebnim zakonom.

(2) Dnevni red konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća može se promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća ili najmanje 1/3 vijećnika.

(3) Gradsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Gradskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća.

(4) Do izbora predsjednika Gradskog vijeća sjednici predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, sjednici će predsjedati prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

(5) Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima, do izbora predsjednika Gradskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom.

(6) Nakon izbora predsjednika Gradskog vijeća izabrani predsjednik preuzima predsjedanje sjednicom.

(7) Nakon što je Gradsko vijeće konstituirano, izvodi se himna Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino«.

Članak 4.

(1) Na konstituirajućoj sjednici Gradsko vijeće bira Mandatno povjerenstvo i predsjednika Gradskog vijeća.

(2) Osim tijela iz stavka 1. ovoga članka, na konstituirajućoj sjednici Gradsko vijeće može birati i potpredsjednika Gradskog vijeća, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za statutarno - pravna pitanja, Socijalno vijeće, Odbor za urbanizam i prostorno uređenje te Savjet za zaštitu okoliša i očuvanje prirode.

(3) Prijedlog za izbor Mandatnog povjerenstva mogu dati predsjedatelj ili najmanje 1/3 vijećnika.

Članak 5.

(1) Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće Gradskom vijeću o provedenim izborima za Gradsko vijeće, o izabranim vijećnicima, o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu s vijećničkom dužnošću, o nastupu mirovanja mandata te o zamjenicima članova Vijeća.

(2) Izabrani vijećnici koji obnašaju neku od nespojivih dužnosti, do dana konstituiranja dužni su o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana Gradskog vijeća obavijestiti Ured Grada Cresa.

(3) Članu Gradskog vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavka 2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.

(4) Izabrani vijećnici, koji stavljaju mandat u mirovanje, odnosno podnose ostavku, dužni su postupiti sukladno odredbama posebnog zakona.

(5) Na konstituirajućoj sjednici umjesto vijećnika koji su dali ostavku ili kojima mandat miruje nazočni su zamjenici članova Gradskog vijeća određeni sukladno odredbama posebnog zakona.

(6) Gradsko vijeće prima na znanje izvješće iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 6.

(1) Nakon što Gradsko vijeće primi na znanje izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, pred predsjedateljem Gradskog vijeća vijećnici daju prisegu.

(2) Svečani čin davanja prisege odvija se tako da predsjedatelj poziva sve nazočne da ustanu, a zatim izgovara tekst prisege koji glasi: »Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Gradskom vijeću Grada Cresa obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i Statuta Grada Cresa i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i opći društveni napredak Grada Cresa.«

(3) Predsjedatelj nakon toga proziva poimenično vijećnike, a svaki vijećnik istupa pred predsjedatelja, izgovara: »Prisežem«, te potpisuje tekst date prisege.

Članak 7.

(1) Vijećnik koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća, daje prisegu na idućoj sjednici Gradskog vijeća kojoj je nazočan.

(2) Zamjenik vijećnika koji nije bio nazočan sjednici kada je Gradsko vijeće donijelo odluku o početku njegovog mandata, prisegu daje na idućoj sjednici kojoj je nazočan.

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA

Članak 8.

(1) Danom konstituiranja Gradskog vijeća, vijećnicima započinju prava i dužnosti određeni zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i aktima što ih donosi Gradsko vijeće, do prestanka mandata.

(2) Prava i dužnosti vijećnika iz stavka 1. ovog članka su:

-prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela kojih je član i sudjelovati u njihovom radu,

-raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća i radnih tijela kojih je član te o njima odlučivati,

-prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu,

-obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri Gradsko vijeće ili radno tijelo kojeg je član,

-predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća,

-tražiti i dobiti podatke od Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Cresa te koristiti njihove stručne i tehničke usluge potrebne za obavljanje dužnosti člana Vijeća,

-podnositi amandmane na prijedloge općih akata,

-predlagati osnivanje radnog tijela ili radne grupe radi obrade određenog pitanja i pripreme akata za Vijeće,

-postavljati pitanja o obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Cresa te ostalih poslova iz djelokruga rada Gradonačelnika.

Članak 9.

(1) Vijećniku se dostavljaju prijedlozi akata koje donosi Gradsko vijeće, te izvješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati u Gradskom vijeću ili u radnim tijelima kojih je član.

(2) Vijećniku su dostupni svi službeni materijali, dokumenti i podaci koji se pripremaju ili prikupljaju u radnim tijelima Gradskog vijeća i u tijelima gradske uprave.

(3) Vijećnik može tražiti od pročelnika upravnog tijela Grada Cresa izvješća i uvid u materijale o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice ili se pripremaju za sjednicu Gradskog vijeća ili radnog tijela u koje je izabran, a i druga izvješća koja su mu kao članu Gradskog vijeća potrebna. Pročelnik upravnog tijela Grada Cresa dužan je udovoljiti zahtjevu člana Gradskog vijeća u najkraćem mogućem roku.

(4) Vijećnik može zatražiti izvješće i objašnjenje od predsjednika Gradskog vijeća i predsjednika radnih tijela o radu tijela kojima oni predsjedaju.

Članak 10.

(1) Vijećnik ne smije u obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i drugih djelatnosti bilo za sebe bilo za svojeg poslodavca, koristiti položaj člana Gradskog vijeća i naglašavati taj položaj.

(2) Vijećnik je dužan čuvati podatke koje sazna u obnašanju dužnosti, a koji prema pozitivnim propisima nose oznaku tajnosti.

(3) Gradsko vijeće može donijeti kodeks o etičkom ponašanju članova Gradskog vijeća.

Članak 11.

(1) Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

Članak 12.

(1) O prisustvovanju vijećnika sjednicama Gradskog vijeća i radnih tijela kojeg je član vodi se evidencija.

(2) U slučaju da član Gradskog vijeća ne može prisustvovati sjednici Gradskog vijeća odnosno radnog tijela kojeg je član, dužan je o tome pravovremeno izvijestiti Ured Grada ili predsjednika Gradskog vijeća, odnosno predsjednika radnoga tijela.

Članak 13.

(1) Klub vijećnika u Gradskom vijeću mogu osnovati:

-politička stranka koja ima najmanje dva vijećnika,

-dvije ili više političkih stranaka koje imaju zajedno najmanje tri vijećnika,

-najmanje dva nezavisna vijećnika.

(2) Vijećnik može biti član samo jednog kluba.

(3) Klubovi vijećnika obvezni su o svom osnivanju izvijestiti predsjednika Gradskog vijeća i Ured Grada te priložiti svoja pravila rada i podatke o nazivu kluba, predsjedniku kluba i članovima kluba.

(4) O svim promjenama koje nastanu u klubu za vrijeme trajanja mandata, predsjednik kluba dužan je u pisanom obliku izvijestiti predsjednika Gradskog vijeća i Ured Grada.

(5) Ured Grada osigurat će klubovima vijećnika na njihov zahtjev prostorne i tehničke uvjete za rad.

Vijećnička pitanja

Članak 14.

(1) Vijećnici mogu postavljati pitanja Gradonačelniku, zamjeniku Gradonačelnika, pročelnicima upravnih tijela te predsjedniku i potpredsjedniku Gradskog vijeća o ostvarivanju njihovih zakonskih prava i dužnosti, a posebice o stanju u pojedinim područjima društvenog života iz djelokruga lokalne samouprave, te o izvršavanju zakona i drugih pravnih propisa, odnosno o radu Upravnog odjela te tijela koja imaju javne ovlasti na području Grada Cresa.

(2) Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednicama Gradskog vijeća ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Vijeća. Vijećnik je dužan navesti kome upućuje vijećničko pitanje.

(3) Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj sjednici.

Članak 15.

(1) Usmena pitanja vijećnici mogu postavljati na sjednicama Gradskog vijeća, pod točkom dnevnog reda »Aktualni sat«.

(2) »Aktualni sat« uvrštava se kao prva točka dnevnog reda svake sjednice Gradskog vijeća.

(3) Redoslijed za postavljanje pitanja određuje se prema redoslijedu prijava vijećnika koji žele postaviti vijećničko pitanje.

(4) Svaki vijećnik može postaviti tri pitanja, a predsjednik kluba vijećnika pet pitanja.

Članak 16.

(1) Pitanje mora biti kratko, jasno formulirano i takvo da se na njega može odgovoriti odmah i bez pripreme, a postavljanje pojedinog pitanja ne može trajati dulje od dvije minute.

(2) Odgovor na svako postavljeno pitanje traje najviše do pet minuta.

(3) Nakon dobivenog odgovora vijećnik može iznijeti mišljenje o dobivenom odgovoru i postaviti dopunsko pitanje koje se odnosi isključivo na pojašnjenje dobivenog odgovora.

(4) Vijećnik, koji nije postavio vijećničko pitanje, nema pravo zatražiti riječ da bi odgovorio na navod koji je u odgovoru na vijećničko pitanje iznio gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika ili pročelnik upravnih tijela, ali ima pravo na ispravak netočnog navoda.

(5) Na pitanja postavljena Gradonačelniku može odgovoriti i zamjenik Gradonačelnika, pročelnik upravnog tijela Grada Cresa, predsjednik ili potpredsjednik Gradskog vijeća u čijem djelokrugu su poslovi na koje se pitanje odnosi, kada Gradonačelnik procijeni da bi oni mogli dati precizniji odgovor.

Članak 17.

(1) Vijećničko pitanje mora biti postavljeno u skladu s odredbama ovoga Poslovnika.

(2) Ako postavljeno vijećničko pitanje nije u skladu s odredbama ovoga Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća će pozvati vijećnika da svoje pitanje uskladi s odredbama ovoga Poslovnika.

(3) Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovoga Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća neće to pitanje uputiti gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika ili pročelnicima upravnih tijela, i o tome će obavijestiti vijećnika.

Članak 18.

(1) Pisani odgovor na pitanje postavljeno u pisanom obliku daje se u roku 30 dana od dana kada je pitanje postavljeno. U istom roku gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela su dužni odgovoriti na usmeno postavljeno pitanje, ako vijećnik nije dobio odgovor na sjednici Gradskog vijeća ili je zatražio pisani odgovor.

(2) Ako se ne može odgovoriti u roku iz stavka 1. ovoga članka vijećnik mora biti izvješćen o razlozima zbog kojih to ne mogu učiniti i vremenu kada će dostaviti odgovor.

(3) Pisani odgovor vijećniku dostavlja se posredovanjem predsjednika Gradskog vijeća. Predsjednik Gradskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.

Članak 19.

(1) Ako gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i pročelnici upravnih tijela ne odgovore na vijećničko pitanje prema članku 18. ovoga Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća će na kraju točke »Aktualni sat« izvijestiti vijećnike o pitanjima na koja nije dostavljen odgovor u propisanom roku i zahtijevati da se u roku od osam dana dostavi odgovor.

Članak 20.

(1) Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje predstavlja profesionalnu ili poslovnu tajnu, te klasificirani podatak, Gradonačelnik, zamjenik Gradonačelnika odnosno pročelnik može predložiti da se odgovori neposredno vijećniku ili na sjednici Gradskog vijeća bez prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog tijela čiji djelokrug rada je to pitanje.

Mandat vijećnika

Članak 21.

(1) Vijećniku prestaje mandat prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u slučajevima određenim posebnim zakonom.

(2) Mirovanje mandata vijećnika i prestanak mirovanja mandata vijećnika nastupa u slučajevima određenim posebnim zakonom.

(3) Vijećnik ima zamjenika koji obnaša tu dužnost ukoliko članu Gradskog vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata.

(4) Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka.

(5) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, odnosno stavljanja mandata u mirovanje, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.

(6) Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.

(7) Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

(8) Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnom povjerenstvu na način propisan zakonom.

(9) O nastupu odnosno prestanku mirovanja mandata člana Vijeća, odnosno prestanku mandata člana Gradskog vijeća te početku mandata zamjenika člana Vijeća, Vijeće ne odlučuje, već te činjenice prima na znanje bez glasovanja.

Članak 22.

(1) Vijećniku miruje vijećnički mandat za vrijeme dok obnaša dužnost za koju je zakonom ili Statutom određeno da je nespojiva s vijećničkom dužnošću, odnosno za vrijeme za koje je stavio vijećnički mandat u mirovanje.

(2) Za vrijeme mirovanja vijećničkog mandata, vijećniku miruju sva prava i dužnosti, ako ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.

Članak 23.

(1) Nakon isteka mandata Gradskog vijeća (raspuštanjem ili istekom zakonskog roka), vijećnicima izabranim i drugim članovima imenovanim u tijela Gradskog vijeća prestaje članstvo u istima.

IV.PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA

Članak 24.

(1) Gradsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

(2) Potpredsjednik Gradskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Gradskog vijeća obavljajući poslove za koje ga on ovlasti.

(3) U slučaju spriječenosti u obnašanju predsjedničke dužnosti potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 25.

(1) Predsjednik Gradskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika.

Članak 26.

(1) Predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Gradskog vijeća pomaže upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.

Posebne odredbe o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

Članak 27.

(1) Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća može dati najmanje 1/3 vijećnika.

(2) Prijedlog u pisanom obliku, vlastoručno potpisan od strane svih vijećnika koji daju prijedog za istog kandidata, predaje se predsjedatelju.

(3) Vijećnik može svojim potpisom poduprijeti samo jedan prijedlog kandidata za predsjednika odnosno potpredsjednika Gradskog vijeća.

(4) Po završetku podnošenja prijedloga, predsjedatelj utvrđuje ispravnost prijedloga i po abecednom redu objavljuje kandidate za predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Članak 28.

(1) Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća obavlja se javnim glasovanjem za svakoga od kandidata ponaosob.

(2) Za predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih članova Vijeća.

(3) Nakon izbora predsjednika Gradskog vijeća, izabrani predsjednik Gradskog vijeća preuzima predsjedanje sjednicom.

Članak 29.

(1) Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata.

(2) Prijedlog za razrješenje predsjednika odnosno potpredsjednika Gradskog vijeća može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika ili Odbor za izbor i imenovanja.

(3) Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.

(4) O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Članak 30.

(1) Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća mogu podnijeti ostavku.

(2) Predsjedniku i potpredsjedniku Gradskog vijeća dužnost prestaje danom kada Ured Grada zaprimi pisanu ostavku.

Članak 31.

(1) Ako predsjedniku odnosno potpredsjedniku Gradskog vijeća prestane mandat člana Gradskog vijeća prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata, Vijeće je dužno izabrati predsjednika odnosno potpredsjednika Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dana saznanja o prestanku mandata.

(2) Ukoliko su i predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća podnijeli ostavke, sjednicu saziva Gradonačelnik, a do izbora novog Predsjednika, vodi je predsjedatelj kojeg Gradsko vijeće izabere većinom glasova prisutnih.

Članak 32.

(1) Ako Vijeće razriješi dužnosti predsjednika Vijeća, a na istoj sjednici ne izabere novog predsjednika, potpredsjednik Gradskog vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi predsjednik Gradskog vijeća.

(2) Gradsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od donošenja odluke o razrješenju predsjednika izabrati novog predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 33.

(1) Ako predsjednik ili potpredsjednik Gradskog vijeća podnese ostavku na dužnost predsjednika odnosno potpredsjednika Gradskog vijeća, ili ako predsjedniku ili potpredsjedniku prestane vijećnički mandat, ili bude razriješen, postupak izbora novog predsjednika odnosno potpredsjednika vrši se po odredbama članka 27. i 28. ovog Poslovnika, s tim što prijedlog za izbor predsjednika odnosno potpredsjednika može dati i Odbor za izbor i imenovanja.

V. RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA

Članak 34.

(1) Gradsko vijeće ima stalna radna tijela utvrđena Statutom, a može osnivati i druga stalna ili povremena radna tijela.

(2) Stalna radna tijela Gradskog vijeća su odbori, povjerenstva ili druga radna tijela u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

(3) Odlukom o osnivanju stalnog ili povremenog radnog tijela uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug, ovlasti, vrijeme na koje se osniva i način rada. Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

(4) Radna tijela Gradskog vijeća, nakon provedene rasprave, zauzimaju stajališta i o tome izvješćuju Gradsko vijeće, odnosno utvrđuju prijedloge akata iz svojega djelokruga i predlažu ih Gradskom vijeću.

Članak 35.

(1) Radno tijelo Gradskog vijeća ima predsjednika i određen broj članova.

(2) Predsjednik radnog tijela bira se, u pravilu, između vijećnika, a članovi ili iz redova vijećnika ili iz reda znan stvenih, stručnih i drugih javnih osoba, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili 1/3 vijećnika, uz prethodni poziv političkim strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje prijedloge.

(3) O prijedlogu članova radnih tijela glasuje se u cjelini.

(4) Radno tijelo na prvoj konstituirajućoj sjednici, između članova bira predsjednika i potpredsjednika koji zamjenjuje predsjednika u slučaju odsutnosti.

(5) Prvu - konstituirajuću sjednicu radnog tijela saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o imenovanju

Članak 36.

(1) Način rada radnih tijela Gradskog vijeća, reguliran je Poslovnikom Gradskog vijeća i odlukom o osnivanju radnih tijela.

(2) O sazivanju sjednica radnih tijela Gradskog vijeća, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, obavještavaju se objavom na web stranici Grada Cresa, u pravilu osam dana prije održavanja sjednice.

(3) U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Gradsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada radnog tijela. Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, gradonačelnika i Gradsko vijeće.

(4) Gradonačelnik, zamjenik Gradonačelnika i predsjednik Gradskog vijeća mogu prisustvovati sjednicama radnih tijela.

Članak 37.

(1) Po potrebi, radi rješavanja ključnih pitanja, na zahtjev Predsjednika radnog tijela u rad radnih tijela mogu biti uključene i druge osobe koje mogu doprinijeti radu tijela.

(2) U radu sjednice sudjeluje i predstavnik upravnog odjela Grada kada se na sjednici razmatra pitanje iz njegovog djelokruga.

Članak 38.

(1) Radna tijela rade na sjednicama koje saziva Predsjednik radnog tijela. Po potrebi, sjednica može biti sazvana na zahtjev predsjednika Gradskog vijeća ili Gradonačelnika.

(2) Ukoliko predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu u roku 15 dana od predanog zahtjeva, sazvati će ju predsjednik Gradskog vijeća, odnosno Gradonačelnik.

(3) Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće.

(4) Sjednice radnog tijela su javne, osim sjednica radnih tijela koji raspravljaju o imovinskom i socijalnom stanju privatnih osoba, te njihovim radnim, znanstvenim, akademskim ili društvenim dostignućima.

Članak 39.

(1) Radno tijelo odlučuje pravovaljano većinom glasova članova ukoliko je prisutno više od polovice članova tog radnog tijela.

(2) Mandat članova radnih tijela počinje od dana stupanja na snagu rješenja kojim su ti članovi imenovani i traje do do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama Zakona.

Članak 40.

(1) Ako predsjednik, potpredsjednik, odnosno član radnog tijela ne prisustvuje redovito sjednicama radnog tijela, može biti razriješen članstva u radnom tijelu.

(2) Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1. ovoga članka podnosi radno tijelo.

(3) Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka prosljeđuje se Odboru za izbor, imenovanja i razrješenja, koji ga razmatra te upućuje Gradskom vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi donošenja konačne odluke.

(4) Ako Vijeće razriješi predsjednika, potpredsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik Gradskog vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana u roku od 15 dana od dana razrješenja predloži novog kandidata.

Članak 41.

(1) Predsjednik radnog tijela usklađuje rad radnog tijela s radom Gradskog vijeća i drugih radnih tijela, saziva sjednice radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjeda sjednicama radnog tijela.

(2) Predsjednik radnog tijela surađuje s predsjednikom Vijeća, predsjednicima drugih radnih tijela te s Gradonačelnikom i pročelnicima upravnih tijela Grada Cresa u svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela.

(3) Potpredsjednik radnog tijela u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika ima njegova prava, obveze i odgovornosti određene ovim Poslovnikom.

(4) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i potpredsjednika, sjednicom radnog tijela predsjeda član radnog tijela kojeg odredi radno tijelo.

Članak 42.

(1) O radu na sjednici vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi te o usvojenim zaključcima.

(3) U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

VI.ODNOS GRADSKOG VIJEĆA I
GRADONAČELNIKA

Članak 43.

(1) Predsjednik Gradskog vijeća izvještava Gradonačelnika i zamjenika o sazvanoj sjednici Vijeća.

(2) Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika prisustvuju sjednicama Vijeća.

(3) Gradonačelnik, u slučajevima kada je predlagatelj odluke ili drugog akta kojeg razmatra Gradsko vijeće, određuje osobu koja će na sjednici Gradskog vijeća biti izvjestitelj o prijedlogu odluke ili drugog akta te davati stručna objašnjenja u svezi prijedloga i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima.

(4) U slučajevima kada Gradonačelnik nije predlagatelj, dostavlja Vijeću svoje mišljenje, stajalište i prijedloge do početka rasprave.

(5) Ako Gradsko vijeće ocijeni da je za raspravu o nekom pitanju nužno mišljenje Gradonačelnika, a on nije prisutan na sjednici, niti je dostavio svoje mišljenje, Gradsko vijeće može raspravu o tom prijedlogu prekinuti ili odgoditi.

Članak 44.

(1) Način i postupak pokretanja opoziva Gradonačelnika propisan je Statutom Grada Cresa.

Podnošenje izvješća Gradonačelnika

Članak 45.

(1) Gradonačelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s odredbama Statuta Grada Cresa.

Članak 46.

(1) Prijedlog za traženje izvješća od gradonačelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika.

(2) Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje zaključka o traženju izvješća gradonačelnika. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Članak 47.

(1) Predsjednik Gradskog vijeća stavlja prijedlog za traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice Gradskog vijeća koja se održava nakon primitka prijedloga.

Članak 48.

(1) Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća ima pravo na sjednici Gradskog vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.

(2) Gradonačelnik ima pravo na sjednici usmeno se očitovati na podneseni prijedlog.

Članak 49.

(1) Raspravu o izvješću Gradonačelnika Gradsko vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od gradonačelnika traži izvršavanje općih akata Gradskog vijeća.

Članak 50.

(1) Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje izvješća Gradonačelnika mogu prijedlog povući najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.

(2) Ako prijedlog za traženje izvješća Gradonačelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno postaviti prije proteka roka od 3 mjeseca od dana kada je Gradsko vijeće donijelo zaključak kojim ne prihvaća prijedlog za traženje izvješća od gradonačelnika.

VII. AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Opće odredbe

Članak 51.

(1) Gradsko vijeće na osnovi prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom donosi Statut, gradski proračun, izvještaj o izvršenju proračuna, odluke, poslovnik, rješenja, pravilnike, zaključke, deklaracije, povelje, preporuke i druge akte u skladu sa zakonom ili Statutom.

Članak 52.

(1) Gradsko vijeće može poveljom, zahvalnicom ili drugim aktom, u skladu sa Statutom, domaćem ili stranom državljaninu ili pravnoj osobi odati javno priznanje za njihov rad koji je od osobitog interesa za Grad Cres.

Članak 53.

(1) Odluka se donosi kao akt kojim se na općenit način uređuju određeni pravni odnosi, propisuju određena prava, obveze i postupak za ostvarivanje tih prava i obveza i u drugim slučajevima kada se akt Gradskog vijeća odnosi na sve ili veći broj fizičkih i/ili pravnih osoba ili druge pravne subjekte.

(2) Odlukom se odlučuje i o izboru odnosno imenovanju i razrješenju te o davanju suglasnosti na akte kada je to određeno pozitivnim propisima.

(3) Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo Gradskog vijeća i upravnih tijela Grada Cresa te način rada i odnosi u Vijeću donose se u obliku odluke, poslovnika ili pravilnika.

Članak 54.

(1) Rješenjem, kao aktom ostvarivanja prava Gradskog vijeća, odlučuje se o izboru, odnosno imenovanju, razrješenju ili opozivu, o imenovanju u određena tijela, kad je to određeno zakonom te obavljaju druga zakonom, Statutom ili drugim općim aktom utvrđena prava.

Članak 55.

(1) Deklaracijom se izražava opće stajalište Gradskog vijeća o bitnim pitanjima važnim za Grad Cres.

(2) Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i pritužbe o nepravilnostima u radu tijela koja imaju javne ovlasti s prijedlogom za njihovo razrješenje.

Članak 56.

(1) Zaključcima Gradsko vijeće zauzima stajalište o temama koje razmatra, daje ocjene o stanju u pojedinim područjima te predlaže Gradonačelniku i upravnim tijelima Grada Cresa poduzimanje odgovarajućih mjera iz njihovog djelokruga rada.

(2) Zaključke kojima zauzima stajalište, izražava mišljenje i podnosi prijedlog o temama koje razmatra donosi i radno tijelo.

Članak 57.

(1) Radna tijela Gradskog vijeća, u okviru svojega djelokruga, mogu donositi zaključke kojima zauzimaju stajališta, izražavaju mišljenja i podnose prijedloge.

Članak 58.

(1) Akte Gradskog vijeća potpisuje predsjednik Gradskog vijeća.

(2) Zaključke radnih tijela Gradskog vijeća potpisuje predsjednik radnog tijela koje je donijelo zaključak.

Članak 59.

(1) Na izvornike akata Gradskog vijeća stavlja se pečat Gradskog vijeća.

(2) Pod izvornikom akta Gradskog vijeća porazumijeva se onaj tekst općeg ili drugog akta koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća.

(3) Izvornici akata Gradskog vijeća čuvaju se u pismohrani Grada Cresa.

(4) O izradi izvornika akata Gradskog vijeća, o stavljanju pečata na izvornike tih akata, o čuvanju izvornika i o njihovoj evidenciji brine se tijelo koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.

Članak 60.

(1) Statut, odluke i drugi opći akti Gradskog vijeća, rješenja o izboru, odnosno imenovanju, razrješenju ili opozivu, o imenovanju u određena tijela, o potvrdi akata pravnih osoba ili davanju suglasnosti na takve akte, povelje i deklaracije objavljuju se u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Službene novine).

(2) O objavljivanju akata te eventualnim ispravkama pogrešaka u objavljenom tekstu akata Gradskog vijeća brine se tijelo koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.

Članak 61.

(1) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

(2) Opće akte iz stavka 1. ovoga članka predsjednik Gradskog vijeća je dužan bez odgode dostaviti i Gradonačelniku.

Članak 62.

(1) Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Cresa, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

(3) Ako Vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

(4) Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke Gradonačelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost.

Postupak donošenja općih akata

Članak 63.

(1) Postupak donošenja općeg akta pokreće se dostavom prijedloga općeg akta predsjedniku Gradskog vijeća.

(2) Pravo predlagati opće akte ima svaki vijećnik, klubovi vijećnika u Gradskom vijeću, radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnik (ovlašteni predlagatelji), osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

(3) Poticaj za donošenje općeg akta mogu dati Upravni odjel, Savjet mladih, mjesni odbori, organizacije nacionalnih manjina te pravne osobe sa sjedištem na području Grada Cresa i birači s područja Grada Cresa.

(4) Ako predsjednik Gradskog vijeća ustanovi da podneseni prijedlog odluke Gradskom vijeću, odnosno izvješće ili drugi akt nije sastavljen u skladu s odredbama ovoga Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama ovoga Poslovnika.

(5) Ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog uskladi, smatrat će se da prijedlog akta nije ni podnesen Gradskom vijeću.

Članak 64.

(1) Predlagatelj je dužan prijedlog općeg akta sukladno stavku 1. ovog članka, dostaviti predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća, kako bi prijedlog mogao biti uvršten u dnevni red sjednice Gradskog vijeća.

(2) Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga.

(3) Predlagatelj akta ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.

(4) Gradonačelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela i Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Članak 65.

(1) Prijedlog općeg akta sadrži:

-pravni temelj za donošenje općeg akta,

-osnovna pitanja koja se trebaju urediti i svrhu koju se želi postići uređivanjem odnosa na predloženi način,

-ocjenu sredstava potrebnih za provođenje općeg akta te način njihova osiguravanja,

-tekst prijedloga općeg akta s obrazloženjem,

-tekst općeg akta, ako se predlaže njegova izmjena ili dopuna.

(2) Uz prijedlog općeg akta može se priložiti i odgovarajuća dokumentacija.

(3) Tekst prijedloga općeg akta sadrži rješenja u obliku pravnih odredbi. Pojedina rješenja mogu se predložiti alternativno, s obrazloženjem predložene alternative.

(4) Prijedlog za donošenje ostalih akata mora sadržavati pravni temelj za donošenje akta i tekst prijedloga akta s obrazloženjem.

Članak 66.

(1) Predsjednik Gradskog vijeća upućuje prijedlog akta Gradonačelniku, ako on nije predlagatelj, na razmatranje i davanje mišljenja.

Članak 67.

(1) Ako dva ili više predlagatelja podnesu prijedloge akata kojima se uređuje isto pitanje, predsjednik Gradskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine prijedloge akata u jedan prijedlog.

(2) Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Gradskog vijeća će unijeti prijedloge akata u prijedlog dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća redoslijedom kojim su podneseni.

Članak 68.

(1) Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Gradskog vijeća prijedlog razmatraju radna tijela u čijem su djelokrugu pitanja koja se uređuju aktom.

(2) Kada razmotri prijedlog akta, nadležno radno tijelo daje svoje očitovanje Vijeću.

(3) Očitovanje radnog tijela upućuje se predsjedniku Gradskog vijeća, koji ga dostavlja predlagatelju akta, članovima Gradskog vijeća i Gradonačelniku kada on nije predlagatelj akta.

Članak 69.

(1) Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana do zaključenja rasprave na sjednici Gradskog vijeća.

(2) Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na članke obuhvaćene predloženim izmjenama i dopunama.

(3) Amandman se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća, a predsjednik Gradskog vijeća ga prije odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju akta i gradonačelniku, ukoliko on nije predlagatelj.

(4) Amandmani na proračun, odnosno njegove izmjene i dopune, moraju se dostaviti sukladno stavku 3. ovog članka, i to u pisanom obliku najkasnije 2 dana prije održavanja sjednice, osim ako amandman podnosi predlagatelj.

(5) Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni predlagatelji akata iz članka 63. ovog Poslovnika.

Članak 70.

(1) Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave.

(2) Gradonačelnik može do zaključenja rasprave podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije predlagatelj.

Članak 71.

(1) Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga akta, Gradsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi za slijedeću sjednicu kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno vremena za pripremu prije odlučivanja.

(2) Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka, glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to zatraži Gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj.

Članak 72.

(1) O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i Gradonačelnik, neovisno da li je on predlagatelj akta ili ne.

(2) Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave, neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim amandmanima.

Članak 73.

(1) Amandman koji je podnesen u roku postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje:

-ako ga je podnio predlagatelj akta,

-ako ga je podnio Odbor za statutarno-pravna pitanja i s njim se suglasio predlagatelj akta,

-ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njim se suglasio predlagatelj akta.

Članak 74.

(1) Ako konačni prijedlog akta nije podnio gradonačelnik, o amandmanu na prijedlog akta s kojim se nije suglasio gradonačelnik, glasuje se odvojeno.

(2) Amandman prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o kojem se odlučuje.

Članak 75.

(1) O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.

(2) Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta podneseno više amandmana, najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim amandmanima.

(3) Nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.

Donošenje akta po hitnom postupku

Članak 76.

(1) Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku ako je to nužno radi sprječavanja ili uklanjanja štete, odnosno ako bi nedonošenje takvog akta u određenom roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju drugi opravdani razlozi.

(2) Predlagatelj akta dužan je obrazložiti hitnost postupka.

(3) Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 64. ovog Poslovnika.

(4) Ako prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi vijećnik, prijedlog mora svojim potpisom podržati još 4 vijećnika.

(5) Ako predlagatelj donošenja akta po hitnom postupku nije Gradonačelnik, tada se prijedlog akta dostavlja Gradonačelniku na davanje mišljenja.

(6) Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća do utvrđivanja dnevnog reda na sjednici.

Članak 77.

(1) Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.

Članak 78.

(1) Na prijedlog akta koji se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi amandmani do zaključenja rasprave.

(2) O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na prijedloge akata koji se donose u redovnom postupku.

Predlaganje proračuna

Članak 79.

(1) Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, predlaže Vijeću donošenje proračuna i projekcija za sljedeće dvije godine, odluke o izvršavanju proračuna, te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, na način i u rokovima propisanim posebnim zakonom.

(2) Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

(3) Akti iz stavka 1. ovog članka donose se većinom glasova svih vijećnika.

Članak 80.

(1) Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, primjenjuju se odredbe propisa koje uređuju područje lokalne samouprave.

VIII. SAZIVANJE, RAD I TIJEK SJEDNICE

Sazivanje sjednice

Članak 81.

(1) Gradsko vijeće zasjeda na redovitim, svečanim i izvanrednim sjednicama.

(2) Redovite sjednice Gradskog vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(3) Svečana sjednica Gradskog vijeća održava se u pravilu svakog 2. siječnja (sv. Izidora) - na dan Grada Cresa. Svečana sjednica Gradskog vijeća može se sazvati i u drugim svečanim prigodama.

(4) Na zahtjev Gradonačelnika ili najmanje jedne trećine vijećnika, Gradsko vijeće može održati izvanrednu sjednicu.

(5) Sjednice Gradskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i ovim Poslovnikom.

Članak 82.

(1) Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća na vlastiti poticaj, na zahtjev najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća ili na zahtjev Gradonačelnika.

(2) Predsjednik Gradskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog gradonačelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno gradonačelnika.

(3) Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Gradonačelnik u roku od 8 dana.

(4) Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog članka sjednicu Gradskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

(5) Sjednica Gradskog vijeća sazvana na način propisan stavcima 2.,3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

(6) Sjednica Gradskog vijeća sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 83.

(1) Za redovite sjednice Gradskog vijeća vijećnicima se osam dana prije održavanja sjednice dostavlja poziv na sjednicu, prijedlog dnevnog reda i pisani materijal o kojem će se raspravljati na sjednici.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, vijećnicima se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i naknadno, a može i na samoj sjednici.

(3) Poziv za sjednicu, kao i materijali za sjednice Vijeća, mogu se djelomično ili u potpunosti dostavljati u elektroničkom obliku, ovisno o tehničkim mogućnostima.

(4) Iznimno, predsjednik Gradskog vijeća može, u slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi, sazvati sjednicu Gradskog vijeća u roku kraćem od osam dana, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici.

(5) Materijali za sjednicu Gradskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, Gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, pročelnicima upravnih tijela, predsjednicima radnih tijela, vijećima mjesnog odbora na području Grada Cresa i sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 84.

(1) U slučaju sazivanja izvanredne sjednice Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća može postupiti na način predviđen u članku 83. st. 4. ovoga Poslovnika.

Dnevni red

Članak 85.

(1) Dnevni red sjednice Gradskog vijeća predlaže predsjednik Gradskog vijeća.

(2) U prijedlog dnevnog reda, koji se šalje uz poziv za sjednicu, predsjednik Gradskog vijeća obvezan je unijeti sve teme koje su mu dostavili ovlašteni predlagatelji i to najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice.

(3) Ako je dnevni red sjednice predložen u pisanom obliku uz poziv za sjednicu, predsjednik Gradskog vijeća može na samoj sjednici mijenjati prijedlog dnevnog reda, na način što će iz predloženoga dnevnog reda izostaviti pojedine teme, ili dopuniti dnevni red novim temama.

(4) Prigovor na predloženi dnevni red može se podnijeti ako predsjednik Gradskog vijeća nije uvrstio u prijedlog dnevnoga reda teme koje su upućene u postupak na način propisan ovim Poslovnikom. O opravdanosti prigovora odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika. Ukoliko Gradsko vijeće usvoji prigovor, tema se uvrštava u dnevni red bez rasprave. Prije glasovanja o prigovoru, stručne službe utvrđuju postupovnu usklađenost prijedloga s odredbama Poslovnika.

(5) Predsjednik Gradskog vijeća dužan je predložiti dopunu dnevnog reda kada to u pisanom obliku traži 1/3 ukupnog broja vijećnika.

Članak 86.

(1) Predsjednik Gradskog vijećamože naknadno, nakon što je poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnoga reda već odaslan članovima Vijeća, pisanim putem predložiti dopunu dnevnoga reda.

(2) Predsjednik Gradskog vijeća može i na samoj sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnoga reda.

(3) Ako se predlaže dopuna dnevnoga reda, članovima Gradskog vijećase uz prijedlog za dopunu dnevnoga reda daju i materijali po predloženoj dopuni.

(4) O predloženoj promjeni dnevnoga reda glasuje se na sjednici tako da se najprije glasuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnoga reda, a zatim o prijedlogu da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.

Članak 87.

(1) Nakon što je utvrđen dnevni red sukladno odredbama ovoga Poslovnika, predsjednik Gradskog vijeća objavljuje usvojeni dnevni red, time da tijekom sjednice može promijeniti redoslijed točaka utvrđenoga dnevnoga reda.

Tijek sjednice

Članak 88.

(1) Sjednici Gradskog vijeća predsjeda predsjednik Gradskog vijeća, a kad je on odsutan ili spriječen, sjednici predsjeda potpredsjednik Gradskog vijeća.

(2) Ukoliko su obojica spriječeni, sjednicom predsjeda predsjedatelj kojeg većinom glasova prisutnih odredi Gradsko vijeće.

Članak 89.

(1) Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju na sjednici Gradskog vijeća imaju svi vijećnici.

(2) U radu sjednice Gradskog vijeća, bez prava odlučivanja, mogu sudjelovati Gradonačelnik i predstavnici Upravnih odjela.

(3) Sjednici Gradskog vijeća, kao gosti, mogu prisustvovati osobe koje je pozvao predsjednik Gradskog vijeća.

(4) Građani koji prisustvuju sjednici ne smiju ometati rad sudionicima sjednice Gradskog vijeća.

Članak 90.

(1) Nitko ne može govoriti na sjednici Gradskog vijeća prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Gradskog vijeća.

(2) Prijave za govor podnose se usmeno predsjedniku nakon što je predsjednik otvorio raspravu.

(3) Predsjednik daje vijećnicima riječ prema redoslijedu kojim su se prijavili.

(4) Neovisno o redoslijedu prijave, vijećnik može dobiti riječ, kada želi govoriti o povredi Poslovnika, kada želi ispraviti navod za koji drži da je netočan te za repliku.

Članak 91.

(1) Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

(2) Ako se govornik udalji od predmeta rasprave, predsjednik Gradskog vijeća će ga opomenuti da se drži teme dnevnoga reda.

(3) Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme dnevnoga reda, predsjednik Gradskog vijeća će mu oduzeti riječ. U tom slučaju govornik više ne može sudjelovati u raspravi o toj točki dnevnoga reda.

(4) Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća.

(5) Predsjednik Gradskog vijeća vodi brigu da govornik ne bude ometan ili spriječen u svome govoru.

Članak 92.

(1) Govor na sjednici Gradskog vijeća vrši se za govornicom.

(2) S mjesta se može govoriti samo ako tehnički uvjeti omogućavaju da govornika svi čuju i da njegove riječi mogu biti zabilježene.

Članak 93.

(1) Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika predsjednik Gradskog vijeća daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor toga vijećnika ne može trajati dulje od jedne minute, a vijećnik odmah mora navesti članak Poslovnika o čijoj povredi govori.

(2) Predsjednik Gradskog vijeća je dužan poslije iznijetog prigovora dati objašnjenje. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem, može zatražiti da do naredne sjednice Gradskog vijeća o njegovom prigovoru dostavi mišljenje Odbor za statutarno-pravna pitanja. O mišljenju Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradsko vijeće odlučuje bez rasprave.

Članak 94.

(1) Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za koji smatra da je netočan, predsjednik Gradskog vijeća će mu dati riječ čim završi govor onoga koji je iznio navod. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak netočnog navoda, u protivnom će mu predsjednik oduzeti riječ, a vijećnikov govor ne može trajati dulje od jedne minute.

Članak 95.

(1) Ako vijećnik zatraži riječ da bi odgovorio na navod iz izlaganja prethodnog govornika (replika), predsjednik Gradskog vijeća će mu dati riječ čim završi govor onoga koji je navod iznio. Replika vijećnika, odnosno odgovor na repliku ne mogu trajati dulje od dvije minute.

Članak 96.

(1) Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

(2) Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda, predsjedatelj će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

(3) Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda, predsjedatelj će mu oduzeti riječ. U tom slučaju vijećnik više ne može sudjelovati u raspravi o toj temi dnevnog reda.

Članak 97.

(1) Nakon što svi vijećnici koji su se prijavili za raspravu završe svoj govor, predstavnici klubova vijećnika mogu ponovno zatražiti riječ.

Članak 98.

(1) Govor sudionika sjednice Gradskog vijeća, u pravilu, može trajati deset minuta.

(2) Iznimno, predstavnik predlagatelja može govoriti najdulje dvadeset minuta, a predstavnici klubova vijećnika najdulje petnaest minuta.

(3) U svakom sljedećem javljanju unutar iste točke dnevnog reda govor sudionika sjednice ograničava se na najviše tri minute.

Utvrđivanje kvoruma, odgoda i prekid sjednice

Članak 99.

(1) Prije početka sjednice vijećnici se upisuju u knjigu nazočnih na sjednici.

(2) Predsjednik Gradskog vijeća utvrđuje da li je sjednici nazočan potreban broj članova Vijeća.

(3) Ako predsjednik Gradskog vijeća na početku sjednice utvrdi da sjednici nije nazočan potreban broj članova Vijeća, odgađa sjednicu za određeni sat istoga dana ili za drugi određeni dan i sat.

(4) Sjednicu će predsjednik Gradskog vijeća prekinuti ako za njezina trajanja utvrdi da nije nazočan potreban broj članova Gradskog vijeća ili iz drugih opravdanih razloga te zakazati nastavak sjednice za određeni sat istoga dana ili za određeni drugi dan i sat.

(5) O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice zakazanom za drugi dan i sat pisanim se putem izvješćuju samo članovi Gradskog vijeća koji nisu nazočni sjednici.

Članak 100.

(1) U slučaju odgode sjednice na početku sjednice, odnosno prekida sjednice za njezina trajanja zbog utvrđivanja nedostatka potrebnog broja vijećnika, predsjednik Gradskog vijeća će zakazati sjednicu, odnosno nastavak sjednice najkasnije u roku od osam dana od dana odgode, odnosno prekida sjednice.

(2) Predsjednik Gradskog vijeća može odgoditi sazvanu sjednicu ako za to postoje opravdani razlozi. Sjednica se može odgoditi najviše za osam dana.

(3) Predsjednik može prekinuti sjednicu i odrediti kratku stanku kada utvrdi da je to potrebno.

Članak 101.

(1) Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama dnevnog reda i to redom koji je utvrđen u dnevnom redu.

(2) U raspravi o temama utvrđenog dnevnog reda, svoja stajališta mogu iznijeti predlagatelji, vijećnici i predstavnici klubova vijećnika.

Članak 102.

(1) Na sjednici se o svakoj temi utvrđenoga dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

(2) Na prijedlog predsjednika o dvije ili više točaka utvrđenog dnevnog reda može se provesti objedinjena rasprava.

Članak 103.

(1) Predsjednik Gradskog vijeća zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika. Predsjednik zaključuje sjednicu, u pravilu, kada se iscrpi utvrđeni dnevni red sjednice.

Održavanje reda na sjednici

Članak 104.

(1) Red na sjednici osigurava predsjednik Gradskog vijeća.

(2) Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Vijeća.

(3) Za remećenje reda na sjednici predsjednik Gradskog vijeća može članu Gradskog vijeća izreći stegovne mjere:

-opomenu,

-opomenu s oduzimanjem riječi,

-udaljavanje sa sjednice.

(4) Stegovne mjere iz stavka 3. ovoga članka su izvršne i o njima se ne vodi rasprava.

Članak 105.

(1) Vijećniku se izriče opomena ako svojim ponašanjem ili govorom na sjednici remeti red ili na drugi način krši odredbe Poslovnika, a osobito ako:

-ne govori o predmetu o kojem se raspravlja,

-govori, a nije dobio riječ,

-svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika,

-se javi za povredu Poslovnika ili ispravak netočnog navoda, a započne govoriti o temi za koju nije dobio riječ,

-svojim govorom omalovažava ili vrijeđa predsjednika, vijećnike te Gradonačelnika i njegovog zamjenika,

-na drugi način remeti red na sjednici (koristi mobitel i slično).

Članak 106.

(1) Opomena s oduzimanjem riječi izriče se vijećniku:

-koji i nakon izricanja opomene svojim govorom ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe Poslovnika zbog čega mu je već izrečena opomena,

-kada svojim govorom na grublji način vrijeđa ili narušava ugled predsjednika Gradskog vijeća, vijećnika te Gradonačelnika i njegovog zamjenika,

-narušava ugled Gradskog vijeća.

Članak 107.

(1) Vijećniku se izriče stegovna mjera udaljavanja sa sjednice Gradskog vijeća kada je svojim ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe ovoga Poslovnika o redu na sjednici da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.

(2) Vijećnik je u slučaju stavka 1. ovog članka dužan odmah napustiti sjednicu.

(3) Ako vijećnik odbije udaljiti se sa sjednice, predsjedatelj će prekinuti sjednicu dok se vijećnik ne udalji iz vijećnice.

Članak 108.

(1) Protiv stegovne mjere udaljavanja sa sjednice Gradskog vijeća vijećnik ima pravo prigovora.

(2) Prigovor se podnosi predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije u roku od 24 sata od izricanja stegovne mjere, a predsjednik Gradskog vijećaga upućuje svim članovima Vijeća.

(3) Predsjednik Gradskog vijeća unosi prigovor u dnevni red prve iduće sjednice.

(4) Mišljenje o prigovoru daje Odbor za statutarno pravna pitanja.

(5) Odluku po prigovoru Gradsko vijeće donosi većinom glasova nazočnih članova Vijeća, bez rasprave, s time da pravo govora ima samo vijećnik koji je podnio prigovor i izvjestitelj Odbora za statutarno pravna pitanja.

Članak 109.

(1) Vijeće može po prigovoru:

-potvrditi izrečenu stegovnu mjeru,

-ukinuti stegovnu mjeru.

(2) Odluka Gradskog vijeća je konačna.

Članak 110.

(1) Ako druge osobe koje su nazočne sjednici narušavaju rad, predsjednik Gradskog vijećaće ih opomenuti.

(2) Predsjednik Gradskog vijeća može narediti da se iz dvorane udalje osobe iz stavka 1. ovoga članka koje i nakon opomene narušavaju red na sjednici.

Članak 111.

(1) Ako predsjednik Gradskog vijeća ne može održati red na sjednici mjerama navedenim u člancima 105. - 107. ovoga Poslovnika, odredit će prekid sjednice.

Odlučivanje i glasovanje

Članak 112.

(1) Odluke i druge akte Gradsko vijeće donosi većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina vijećnika.

Članak 113.

(1) Većinom glasova svih vijećnika Gradsko vijeće donosi:

-Statut

-Poslovnik,

-proračun,

-izvještaj o izvršenju proračuna,

-odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,

-odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Grada Cresa,

-odluku o uspostavljanju, odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu,

-odluku o prenošenju pojedinih poslova iz djelokruga Grada Cresa na Primorsko-goransku županiju ili na mjesni odbor,

-i druge akte utvrđene zakonom ili Statutom.

Članak 114.

(1) Vijeće odlučuje o svakom prijedlogu na dnevnom redu nakon rasprave, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

(2) Ako pitanje o kojem se raspravlja ne zahtijeva donošenje akta, ili ako Vijeće ne želi o tom pitanju odlučivati, završava raspravu i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.

Članak 115.

(1) Ako Vijeće o pitanju o kojem je raspravljalo nije dovršilo raspravu ili ne želi odlučivati na istoj sjednici, raspravu odnosno glasovanje o tom pitanju odgađa za jednu od slijedećih sjednica.

(2) Vijeće može u tijeku rasprave odlučiti o tome da pojedini predmet vrati predlagatelju odnosno odgovarajućem radnom tijelu radi dodatne obrade.

Članak 116.

(1) Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Vijeće, na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika, ne odluči većinom glasova članova Gradskog vijeća da se o nekom pitanju glasuje tajno.

(2) Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.

(3) Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjednik Gradskog vijeća prvo poziva vijećnike da se izjasne tko je »za« prijedlog, zatim tko je »protiv« prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja.

(4) Ako se dizanjem ruku ne može utvrditi točno rezultat glasovanja, glasuje se poimenično.

(5) Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani vijećnik ustane i izgovara »za«, »protiv« ili »uzdržan«od glasovanja.

(6) Kod utvrđivanja dnevnog reda o prijedlogu dnevnog reda glasuje se »za« ili »protiv«, a vijećnik ne može biti uzdržan.

(7) Kad je prozivanje završeno, ponovno se prozivaju oni vijećnici za koje u popisu vijećnika nije zabilježeno da su glasovali.

(8) Vijećnike proziva i glasove broji predsjednik.

Članak 117.

(1) Nakon glasovanja predsjednik utvrđuje je li pojedini prijedlog dobio potrebnu većinu glasova i objavljuje rezultat glasovanja.

(2) Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru glasovanja, predsjednik Gradskog vijeća ponovit će glasovanje i ponovno objaviti rezultat glasovanja.

Članak 118.

(1) Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje i oblika i ovjereni su pečatom Gradskog vijeća.

(2) Ako se glasuje o pojedinom prijedlogu, pitanje mora biti postavljeno jasno i precizno, a glasuje se »za«, »protiv« ili »uzdržan«, odnosno, prema uputi na listiću.

(3) Ako se glasuje o prijedlogu kandidata, na glasačkom se listiću prezimena kandidata navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred imena pojedinog kandidata. Glasački listić na kojem je zaokružen redni broj ispred imena većeg broja kandidata od broja koji se bira smatra se nevažećim.

(4) Sjednica se prekida radi pripreme glasačkih listića.

(5) Predsjedniku kod tajnog glasovanja pomažu dva vijećnika koje odredi Gradsko vijeće.

(6) Glasački listići predaju se vijećnicima. Predaju glasačkih listića bilježi na popisu vijećnika osoba zadužena od stručne poslove Gradskog vijeća zaokruživanjem rednog broja ispred imena vijećnika kojemu je predan glasački listić.

Članak 119.

(1) Vijećnik može glasovati samo osobno, jednim glasačkim listićem.

(2) Nevažeći je i nepopunjeni glasački listić, kao i listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listići koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koje je kandidate vijećnik glasovao.

Članak 120.

(1) Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke listiće ubacivanjem u glasačku kutiju i nakon što je predsjednik objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja u vijećnici u kojoj se održava sjednica.

(2) Rezultat glasovanja utvrđuje se se na osnovi predanih glasačkih listića.

(3) Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik u nazočnosti vijećnika koji su mu pomagali kod glasovanja.

Članak 121.

(1) Predsjednik objavljuje rezultat izbora na istoj sjednici na kojoj je provedeno tajno glasovanje.

(2) Predsjednik objavljuje koliko je vijećnika od ukupnog broja vijećnika primilo glasačke listiće, koliko je vijećnika ukupno glasovalo, koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, te koliko je vijećnika glasovalo.

(3) Iza toga predsjedatelj proglašava koji su kandidati izabrani

IX. IZBOR I IMENOVANJA

Članak 122.

(1) Gradsko vijeće bira, odnosno imenuje, te razrješuje i opoziva članove upravljačkih i/ili nadzornih organa trgovačkih društava, odnosno ravnatelje ustanova u pravne osobe utvrđene zakonom na osnovi prijedloga predlagatelja ovlaštenih zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom.

Članak 123.

(1) Prije početka glasovanja, predsjedatelj izvješćuje vijećnike o načinu glasovanja i o načinu utvrđivanja rezultata izbora ili imenovanja, odnosno razrješenja ili opoziva.

Članak 124.

(1) Ako se ne može utvrditi koji je kandidat izabran, odnosno imenovan zbog toga što su dva ili više kandidata dobili jednak broj glasova, glasovanje se ponavlja samo za te kandidate.

(2) Ako prilikom glasovanja potrebnu većinu ne dobije broj kandidata koji se bira, glasovanje se ponavlja za kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu.

(3) Ako ni u ponovljenom glasovanju pojedini kandidat ne dobije potrebnu većinu, prijedlog za izbor odnosno imenovanje tog kandidata skida se s popisa predloženih kandidata.

Članak 125.

(1) Prijedlog kandidata za izbor ili imenovanje, odnosno razrješenje ili opoziv Gradskom vijeću podnosi Odbor za izbor i imenovanja ili ovlašteni predlagatelj, ako zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije propisano da prijedlog za izbor ili imenovanje, odnosno razrješenje ili opoziv podnosi određeni broj vijećnika.

X. ZAPISNIK

Članak 126.

(1) O radu na sjednici Gradskog vijeća vodi se zapisnik.

(2) Sjednice Gradskog vijeća se tonski snimaju.

(3) Sjednice Gradskog vijeća se prenose video-prijenosom putem interneta u realnom vremenu, ovisno o tehničkim mogućnostima.

(4) Sjednice Gradskog vijeća se video snimaju.

(5) Zapisnici te tonski i video snimci javno se objavljuju.

(6) O vođenju zapisnika i tonskim i video snimcima brine se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće.

(7) Izvornik zapisnika sastoji se od pisanog izvoda iz zapisnika i tonskog snimka.

(8) Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće je dužno na zahtjev vijećnika sačiniti i prijepis tonske snimke određenog dijela ili cijele sjednice. U tom slučaju vijećnici i ostali koji su govorili na sjednici Gradskog vijeća mogu redigirati svoje izlaganje bez unošenja bitnih izmjena u tekst govora.

(9) U dvojbi o osnovanosti zahtjeva za ispravkom u prijepisu tonske snimke sjednice, odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Članak 127.

(1) Pisani izvod iz zapisnika mora sadržavati sljedeće podatke o radu sjednice Gradskog vijeća:

-vrijeme i mjesto održavanja sjednice,

-ime predsjedatelja,

-imena nazočnih vijećnika,

-imena odsutnih vijećnika, s napomenom o opravdanosti izostanka,

-imena ostalih sudionika na sjednici,

-utvrđeni dnevni red,

-sudjelovanje u raspravi,

-doneseni akti,

-rezultat glasovanja o pojedinoj temi,

-napomene o tonskim zapisima određenih dijelova sjednice.

Članak 128.

(1) Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice Gradskog vijeća iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

(2) O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, obavit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

(3) Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama obavljene izmjene, smatra se usvojenim.

Članak 129.

(1) Usvojeni zapisnik potpisuju predsjedatelj sjednice Gradskog vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

Članak 130.

(1) Izvornici zapisnika sjednica Gradskog vijeća čuvaju se u pismohrani Grada Cresa.

XI. JAVNOST RADA

Članak 131.

(1) Sjednice Gradskog Vijeća su javne.

(2) Predstavnici udruga građana i građani mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

(3) Predstavnici medija imaju pravo pratiti rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i izvješćivati javnost o njihovom radu.

(4) Radi pružanja pomoći i stvaranja uvjeta za rad predstavnika medija u Gradskom vijeću, osigurava im se pravovremena dostava poziva s prijedlogom dnevnog reda i uvjeti za praćenje rada na sjednicama Gradskog vijeća, razgovori s predstavnicima predlagatelja i drugi kontakti s izvjestiteljima.

(5) Ukoliko je broj osoba koje prate rad Gradskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ili određuje drugu lokaciju održavanja sjednice Gradskog vijeća, ovisno o raspoloživosti.

Članak 132.

(1) O radu Gradskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Grada.

(2) Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu Gradskog vijeća objavljuju se na službenim web stranicama Grada.

Članak 133.

(1) Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti koji su u skladu s posebnim propisima označeni kao profesionalna ili poslovna tajna, te klasificirani podatak.

(2) Vijećnik ne smije u javnost iznositi podatke iz stavka 1. ovoga članka za koje je saznao u radu Gradskog vijeća.

Članak 134.

(1) Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu Gradskog vijeća, pozivi za sjednice Gradskog vijeća s prijedlogom dnevnog reda objavljuju se na oglasnoj ploči Grada Cresa, a usvojeni akti Gradskog vijeća objavljuju se u Službenim novinama i na oglasnoj ploči Grada Cresa.

(2) O rezultatima rada Gradskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 135.

(1) Na dan stupanja na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 20/09, 14/13 i 11/15) i Odluka o načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/17).

Članak 136.

(1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/18-1/1

Ur.broj: 2213/02-01-18-3

Cres, 17. travnja 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr