SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 11. Četvrtak, 19. travnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

56.

Na temelju članka 151. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/ 16, 16/17 i 130/17), članka 18. stavka 2. Statuta Doma za starije osobe »Kantrida« Rijeka, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 5/18) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 9. travnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Kantrida« Rijekaiz reda korisnika

I.

Za člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe»Kantrida« Rijeka, kao predstavnik korisnika, imenuje se Miloš Štemberger na mandat od četiri (4) godine, računajući od imenovanja.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe »Kantrida« Rijeka razrješuje se predstavnik korisnika imenovan Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Kantrida« Rijeka (KLASA: 022-04/14-01/10, URBROJ:2170/1-01-01/6-14-27 od 17. ožujka 2014.).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/13

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-15

Rijeka, 9. travnja 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr