SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

33.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 123/17) članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2018. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA
I DOPUNAMA STATUTA GRADA
MALOG LOŠINJA

Članak 1.

U Statutu Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17- pročišćeni tekst), članak 20. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača Grada Malog Lošinja i 2/3 članova Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača Grada Malog Lošinja, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim sukladno članku 21. stavku 2. Statuta u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/ 3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njimdonosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.«

Članak 2.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu Malom Lošinju, predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i jeli referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku dostaviti Gradskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.«

Članak 3.

U članku 32. stavku 1. točki 7. riječi: »i raspolaganju ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima »i drugom raspolaganju imovinom« a iza riječi: »te raspolaganje« dodaje se riječ: »drugom«, a riječ: »ostalom« briše se»

Članak 4.

Članak 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

Mandat člana Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje za člana Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća. Mandat člana Gradskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. i glasi:

Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Članak 5.

U članku 47. stavku 3. točki 5. riječi:«i raspolaganju ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima »i drugom raspolaganju imovinom«, aiza riječi: »te raspolaganje« dodaje se riječ: »drugom«, a riječ: »ostalom« briše se»

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. točke 12. ovoga članka, gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju Službenih novina Primorsko-goranske županije koji slijedi nakon donošenja te odluke«.

Članak 6.

U članku 71. stavku 1. riječi: »organizacije i udruženja građana« zamjenjuje se riječima: »članovi Gradskog vijeća«.

U stavku 2. riječi: »ili njihove organizacije i udruženja« zamjenjuje se riječima: »ili članovi Gradskog vijeća«.

Članak 7.

U članku 87. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće može na prijedlog gradonačelnika raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove«.

Članak 8.

U članku 89. stavku 1. riječ: »domaćina« zamjenjuje se riječju »gospodara«.

Članak 9.

U članku 90. stavak 2. točka 6.mijenja se i glasi: »-udio u zajedničkom porezu«.

U točki 7. riječi »i dotacije« brišu se.

Članak 10.

U članku 93. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. u kojem se riječi: »Gradsko vijeće donosi« zamjenjuju riječima: »Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika donosi do 31. prosinca«.

Članak 11.

U članku 99. riječi »te obavlja nadzor nad zakonitošću « zamjenjuju riječima: »te nadzire zakonitost«.

Članak 12.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Malog Lošinja.

Članak 13.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 012-03/18-01/01

URBROJ: 2213/01-01-18-2

Mali Lošinj, 30. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr