SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

32.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 123/17) članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2018.godine,donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU O IZMJENAMA
I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

U članku 29. stavku 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst), riječi: »danom objave« zamjenjuju se riječima »prvoga dana od dana objave«.

Članak 2.

U nazivu glave IX. iznad članka 42. riječi: »GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA« zamjenjuju se riječima »IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA«.

Članak 3.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Temeljni financijski akt Grada je proračun. Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako gradonačelnik, ne predloži proračun ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti gradonačelnika i njegovog zamjenika.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti u roku koji omogućuje njegovu primjenu s 1. siječnjem godine za koju se donosi, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika do 31. prosinca tekuće godine donosi odluku o privremenom financiranju u skladu s posebnim zakonom.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ako u tekućoj godini Gradsko vijeće ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju te ako ne donese proračun do isteka roka privremenog financiranja, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspustiti Gradsko vijeće.«

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/04

URBROJ: 2213/01-01-18-2

Mali Lošinj, 30. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr