SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

31.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 6. Uredbe o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti(»Narodne novine« broj 34/02),članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj30. ožujka 2018.godine,donijelo je

O D L U K U
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug gradske uprave Grada Malog Lošinja organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), način upravljanja te druga pitanja značajna za rad.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednakona muški i ženski rod.

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Malog Lošinja, te poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad Mali Lošinj.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedištaGrada Malog Lošinja u Malom Lošinju, Riva lošinjskih kapetana 7.

Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko- goranska županija,Grad Mali Lošinj, te naziv upravnog tijela - Jedinstveni upravni odjel.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat sukladno Zakonu, koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel.

Akti Jedinstvenog upravnog odjela u zaglavlju sadržegrb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum i mjesto izrade akta.

Članak 4.

Sredstva za radJedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Malog Lošinja i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

II.UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG
RADA

Članak 5.

Unutarnje ustrojstvoJedinstvenog upravnog odjela, nazivi radnih mjesta, opis poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja.

U Jedinstvenom upravnom odjelu mogu se ustrojavati odsjeci kao unutarnje ustrojstvene jedinice, a uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja.

Odsjek se ustrojava u pravilu, za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova, te općih, tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu u okviru djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja donosi gradonačelnik Grada Malog Lošinja.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Malog Lošinja kao jedinice lokalne samouprave sukladno zakonima i drugim propisima i to osobito:

-obavlja stručne, pravne, protokolarne, savjetodavne i administrativno-tehničke poslove vezane za rad gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, te organiziranje manifestacija, zabavnih i promotivnih aktivnosti, izrada prijedloga godišnjih manifestacija i programa proslava te obilježavanje značajnih datuma, kao i poslovi vezani uz suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozem stvu sukladno zakonu i općim aktima Grada Malog Lošinja;

-poslove u svezi upravljanja informacijama (odnosi s javnošću, komunikacija sa korisnicima upravnih usluga, informacijski i komunikacijski sustav Grada Malog Lošinja, zaštita podataka, informiranje i ostvarivanje prava na pristup informacijama), te poslove održavanja i unapređenja informatičkog sustava gradske uprave;

-poslove vezane za izradu projekata za apliciranje prema Europskoj uniji, stranim donatorima i tijelima državne vlasti;

-poslove zaštite mladih kroz suradnju sa Savjetom mladih i drugim udrugama koje se bave problematikom mladih s posebnim naglaskom na sustav stipendiranja i nagrađivanja, poslovi poboljšanja pronatalitetne politike sa mjerama za pomoć obiteljima s više djece kao i poslovi vezani uz pomoć starijim osobama te suradnju sa njihovim udrugama;

-praćenje i unapređenje rada udruga građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju i razvoju civilnog društva na području kulture i tehničke kulture, športa, obrazovanja, zaštite okoliša i drugih područja kao i poslovi vezani uz suradnju s vjerskim zajednicama;

-poslove zaštite, pomoći i brige o braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, te suradnja sa braniteljskim udrugama;

-poslove vezane za pripremu i provođenje izbora za članove Gradskog vijeća, gradonačelnika, parlamentarne izbore, izbore za predsjednika Republike Hrvatske, članove Skupštine Primorsko-goranske županije, izbor župana Primorsko-goranske županije, Vijeća nacionalnih manjina, tijela mjesne samouprave i referenduma;

-poslovi vezani uz prava nacionalnih manjina, praćenje i pomoć u radu predstavnika i vijeća nacionalnih manjina;

-poslovioko unaprjeđenja lokalne samouprave, suradnja s mjesnim odborima, te drugi poslovi vezani uz neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad;

-poslove vezane oko koordinacije i sudjelovanja Grada Malog Lošinja u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima;

-poslovi prisilne naplate potraživanja s naslova najamnina, zakupnina za korištenje poslovnih, stambenih i drugih prostora, te ostalih nekretnina u vlasništvu Grada Malog Lošinja, kao i briga o pravovremenoj naplati svih prihoda po osnovu poreza i drugih javnih davanja (pristojbe, doprinosi, naknade, novčane kazne i druga davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata prema posebnim propisima u nadležnosti Grada Malog Lošinja);

-posloviupravljanja i gospodarenja imovinom u vlasništvu Grada Malog Lošinja, vođenje evidencijao nekretninama i drugoj gradskoj imovini, imovinsko- pravniposlovi, te praćenje stanja i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom;

-poslovi opće uprave: opći i kadrovski poslovi, uredsko poslovanje, poslove prijamne kancelarije i otpreme pošte, čuvanje arhivskog gradiva teosiguranje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i sl.);

-poslovi praćenja rada i upravljanja u ustanovama kojima je Grad Mali Lošinj osnivač kroz pružanje pomoći u realizaciji programa i rješavanju tekuće problematike, te suradnja s nadležnim ustanovama čija je djelatnost zaštita i očuvanje kulturnih dobara;

-poslovi uređenja naselja i stanovanje;

-posloviprostornog i urbanističkog planiranja;

-poslovi iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda;

-poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti: kultura, tjelesna kultura i šport, briga o djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita;

-poslovi zaštite potrošača;

-poslovizaštite i unapređenja prirodnog okoliša;

-posloviprotupožarne i civilne zaštite;

-poslovi vezani za uređenje prometa na području Grada Malog Lošinja;

-poslovi vezani za gospodarski razvoj, te poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva putem posebnih programa od interesa za Grad Mali Lošinj;

-posloviu svezi gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, te poslovi vezani za razvoj poljoprivrede i ribarstva na području Grada Malog Lošinja;

-poslovi vezani za razvoj turizma;

-poslovi razreza i naplate gradskih prihoda,

-posloviizrade proračuna i pratećih financijsko-planskih dokumenata, izvršavanje proračunskih rashoda, izrada povremenih izvješća, izvještaj o izvršenju proračunai druge analitičko-normativne i financijsko-planske poslove;

-poslovi knjigovodstva, likvidature, blagajne, obračuna plaća i drugih računovodstvenih poslova;

-poslovi javne nabave roba, radova i usluga;

-poslovi tekućeg održavanja i čišćenje poslovnih prostora i ostale imovine koju koristi Grad Mali Lošinj ili za koju se dužan brinuti po posebnom zakonu. Gradonačelnik može s ustanovama čiji je Grad osnivač ili suosnivač te s trgovačkim društvima kojima je Grad vlasnik ili suvlasnik sklopiti ugovor o suradnji i koordiniranom obavljanju tih poslova;

-te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima.

III. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 7.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i rukovodi pročelnik, kojegna temelju javnog natječaja sukladno zakonu, imenuje gradonačelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za svoj rad odgovoran je gradonačelniku.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za zakonit, pravilan i pravodoban rad Jedinstvenog upravnog odjela.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može iz redova službenika Jedinstvenog upravnog odjela koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova i njegovog samou pravnog djelokruga kao i poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad Mali Lošinj i nadzire njegov rad.

IV.OBAVLJANJE POSLOVA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU

Članak 8.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Malog Lošinja i poslove državne uprave povjerene Jedinstvenom upravnom odjelu, a koji se odnose na upravne i stručne poslove obavljaju službenici, a pomoćno-tehničke i ostale poslove obavljaju namještenici.

Službenici i namještenici primaju se u službu u Jedinstveni upravni odjel na slobodna radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, a po postupku i na način propisan odredbama posebnog zakona kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Službenici i namještenici u službi u Jedinstvenom upravnom odjelu ostvaruju svoja prava, obveze i odgovornosti prema odredbama posebnog zakona kojim se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i na temelju propisa donesenih na temelju istog zakona, dok se na pitanja koja nisu uređena tim zakonom i propisimaprimjenjuju opći propisi o radu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukida se Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo, Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, te Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom, a poslove ukinutih upravnih tijela preuzima Jedinstveni upravni odjel.

Članak 10.

Gradonačelnik Grada Malog Lošinja će nakon stupanja na snagu ove Odluke, imenovati privremenog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela raspisat će se javni natječaj nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donijet će gradonačelnik Grada Malog Lošinja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel preuzet će službenike i namještenike koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zatečeni na radu u dosadašnjim upravnim tijelima i nastavljaju s radom na dotadašnjim radnim mjestima, te zadržavaju plaće i druga stečena prava do donošenja novih rješenja o rasporedu na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, te odredbama posebnog zakona kojim se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i na temelju propisa donesenih na temelju istog zakona.

Jedinstveni upravni odjel preuzimanjem poslova preuzima i predmete u radu, opremu i drugu dokumentaciju, te sredstva za rad koja su do stupanja na snagu ove Odluke bili u ukinutim upravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odlukao ustrojstvu Gradske uprave Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 28/12, 8/ 15).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-01/18-01/01

URBROJ: 2213/01-01-18-3

Mali Lošinj, 30. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr