SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

25.

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10) I članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17 - pročišć.tekst) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 30. ožujka 2018. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

1.Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara u 2017. godini koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2.Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Klasa: 214-01/18-01/03

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 30. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

MALI LOŠINJ

Lošinjskih brodograditelja 37.;
Mali Lošinj

Tel: 051/ 231-448 ; fax: 051/233-206

OIB:82513285640

MB: 1588982

URBROJ: 91330/2-02/03/18

Mali Lošinj; 08.03.2018.

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA
ZA 2017. GODINU

SADRŽAJ:

1. UVOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2. GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA. . . . . . 6

2.1. Uvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2. Izvadak iz rješenja o registru. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3. Ustroj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.4. Način financiranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.5. Područje djelovanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.6. Aktivnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.7. Vozila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 9

3.1. Izvadak iz rješenja o registraciji. . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.2. Predmet poslovanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.3. Tijela, upravljanje i vođenje poslova postrojbe . . 9

3.4. Prikaz zaposlenih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4. FINANCIRANJE POSTROJBE. . . . . . . . . . . . . . . . 10

5. OBUKA OPERATIVNIH VATROGASACA. . . . 10

6. VATROGASNA OPREMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6.1. Vozila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6.2. Prijenosne vatrogasne pumpe. . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6.3. Cijevi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6.4. Oprema za gašenje požara otvorenog prostora. . 11

6.5. Aparati za zaštitu dišnih organa. . . . . . . . . . . . . . 12

6.6. Uređaji i veze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6.7. Prijenosne svjetiljke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6.8. Osobna zaštitna oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

6.8.1. Osobna oprema za strukturne požare. . . . . . . . 12

6.8.2. Osobna oprema za požare otvorenog prostora 12

7. INTERVENCIJE U 2017. GODINI. . . . . . . . . . . . . 13

8. PROTUPOŽARNA PREVENTIVA. . . . . . . . . . . . 15

8.1. Protupožarna ophodnja u ljetnom periodu. . . . . 15

8.2. Motrenje i osmatranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

9. AKTIVNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

9.3. Osiguranje medicinskog leta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

9.4. Natjecanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

10. Nabava u 2017. godini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

11.DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
»LOŠINJ«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

11.1. Općenito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

11.2. Ustroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

11.3. Vježbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

11.4. Održavanje vatrogasne opreme i vozila. . . . . . . 18

11.5. Osposobljavanje vatrogasnih kadrova. . . . . . . . . 18

11.6. Ostale aktivnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

11.7. Vatrogasna oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

11.7.1. Vozilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

11.7.2. Cijevi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

11.7.3. Oprema za gašenje požara otvorenog prostora 18

11.7.4. Uređaji i veze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

11.7.5. Prijenosne svjetiljke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

11.8. Osobna oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

11.8.1. Osobna oprema za strukturne požare. . . . . . . 19

11.8.2. Osobna oprema za požare otvorenog prostora 19

12.DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
»SUSAK«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

12.1. Općenito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

12.2. Ustroj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

12.3. Aktivnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

12.4. Osposobljavanje vatrogasnih kadrova. . . . . . . . . 20

12.5. Vatrogasna oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

12.5.1. Vozila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

12.5.2. Cijevi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

12.5.3. Aparati za zaštitu dišnih organa. . . . . . . . . . . . 21

12.5.4. Oprema za gašenje požara otvorenog prostora 21

12.5.5. Uređaji i veze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

12.6. Osobna oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

12.6.1. Osobna oprema za strukturne požare. . . . . . . 21

12.6.2. Osobna oprema za požare otvorenog prostora 22

13. ZAKLJUČAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

13.1. Prijava loženja na otvorenom. . . . . . . . . . . . . . . . 22

13.2. Motrenje i osmatranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

13.3. Stanje vatrogastva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1. UVOD

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i

radnje za:

-otklanjanje opasnosti od nastanka požara,

-rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,

-sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,

-sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,

-utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.

Ustav RH (NN 85/2010 - pročišćeni tekst, čl. 135.) i odredio je da nadležnost pri provođenju protupožarne zaštite vrše Jedinice lokalne samouprave. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) u čl.19.) odredio da jedinice lokalne i područne samouprave organiziraju zaštitu od požara na svom području kao javnu službu te skrbe o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara općim aktima i drugim odlukama, kao i priznatim pravilima tehničke prakse.

Odgovorna osobe za provođenje zaštite od požara na području Grada Malog Lošinja je Gradonačelnica. Kao jedna od organizacijskih mjera zaštita od požara Grad Mali Lošinj provodi kao vatrogasnu djelatnost što podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Tu djelatnost provodi kroz Gradsku vatrogasnu zajednicu, Javnu vatrogasnu postrojbu i Dobrovoljna vatrogasna društva Susak i Lošinj. Gradska vatrogasna zajednica nositelj je zaštite od požara za grad Mali Lošinj.

2. GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

2.1. Uvod

Gradska vatrogasna zajednica Mali Lošinj osnovana je temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/ 02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, i 80/10) i u skladu s odredbama Zakona o ustanovama, te tako i djeluje u svom postojanju.

Rad Gradske vatrogasne zajednice proizlazi iz obveza definiranih Zakonom o vatrogastvu, Planom i procjenom zaštite od požara za područje grada Malog Lošinja (2014.) i Planom i programom rada (2018.).

Glavni zadatak Gradske vatrogasne zajednice je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženim požarom i eksplozijom, potpora članicama zajednice u ostvarivanju planiranih ciljeva.

Izvadak iz rješenja o registru

Djelovanje Gradska vatrogasna zajednica počelo je sa upisom u Registar udruga Primorsko-goranske županije 20.3.2001. godine. pod brojem 08001480.

Gradska vatrogasna zajednica Malog Lošinja je udruga višeg reda.

Na temelju sjednice Skupštine udruge održanoj dana 13. siječnja 2016. godine, 29.ožujka 2016. godine izdano je Rješenje od strane Ureda državne uprave. Osobe ovlaštene za zastupanje su: Anto Nedić u svojstvu predsjednika i Mirko Kajkara u svojstvu tajnika. Likvidator udruge je Mirko Kajkara.

2.2. Ustroj

Na temelju članka 16. Zakona o vatrogastvu javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva udružuju se u vatrogasnu zajednicu grada.

Gradsku vatrogasnu zajednicu sačinjavaju članice:

-Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj

-Dobrovoljno vatrogasno društvo Lošinj

-Dobrovoljno vatrogasno društvo Susak

Upravljanje zajednice temelji se na zajedničkom demokratskom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti. Zajednicom se upravlja putem izabranih/imenovanih predstavnika u tijelima Zajednice.

Dužnosnici zajednice su:

-Predsjednik Zajednice: Anto Nedić

-Zapovjednik: Boško Rilak

-Zamjenik zapovjednika: Mirko Kajkara

-Tajnik Zajednice: Mirko Kajkara

2.3. Način financiranja

Zajednica se financira na način određen člankom 45., 46. i 47. Zakona o vatrogastvu. Veći dio sredstava se uplaćuje iz Proračuna Grada Malog Lošinja, a manji dio sredstava uplaćuju društva za osiguranje od premija osiguranja od požara i javna poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem.

U 2017. godini iz proračuna Grada uplaćeno je 628.831,54 kn.

Planirana su sredstva iz Proračuna grada za 2018. godinu u iznosu od 682.000,00 kn.

Sredstva su predviđena za tekuće potrebe Zajednice i za financiranje svojih članica.

Zajednica ne ostvaruje vlastite prihode.

2.4. Područje djelovanja

Gradska vatrogasna zajednica djeluje na području Primorsko -goranske županije, tj. Grada Malog Lošinja. Grad sa matičnim otokom Lošinj i nizom, što većih i manjih otoka i otočića, predstavlja specifikum među jadranskim otočnim gradovima.

Za napomenuti je veličina područja djelovanja:

-Lošinj 74,7 km2

-Unije 16,9 km2

-Ilovik 5,9 km2

-Susak 3,7 km2

-Vele Srakane** 1,2 km2

-Sv Petar 09 km2

-Male Srakane 0,8 km2

-Južni dio otoka Cresa cca 25% površine otoka

Sveukupna površina Grada Mali Lošinj iznosi 224,04 km2.

Matični otok Lošinj, dugačak je 30.5 km, a širina otoka iznosi 0,7 - 4,7 km. Dužina kopnene granice s Gradom Cresom na istoku otoka iznosi 6,5 km Na otočju dominiraju submediteranska i mediteranska klima, a raslinje po svojoj kakvoći prati klimatske zone. Duž otoka uzdiže se lanac vrhova (najviši vrh 588 m) pa je tako sjeverna, istočna i sjeveroistočna zona otoka izložena vjetrovima s kopna (bura i tramontana), a suprotna južna, zapadna i jugozapadna strana vjetrovima s mora (jugo i maestral).

2.5. Aktivnosti

U 2017. godini bio je naglasak na Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lošinj i njegovom širenju na otok Ilovik . Njegovom formiranju u smislu organizacije obučenosti i opremljenosti. Preduvjeti koji su potrebni za daljnji kvalitetan rad društva kao što su: liječnički pregledi, polica osiguranja, osobna oprema, vatrogasna oprema, održavanje vozilo i dr. su ostvareni.

Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zajednica je donirala neophodnu opremu zakonom propisanu i inspekcijskim nadzorom naloženu. U okvirima vlastitog proračuna koji je već godinama isti nema prostora za nabavu iste.

DVD Susak je društvo koje je uredno posloženo što potvrđuju i inspekcijski nazori. S obzirom na udaljenost, a ponekad i prometnu odsječenost zajedno sa rukovodstvom interventni članovi mogu odraditi zahtjevne intervencije te pomoći stanovništvu i time podići kvalitetu života na veću razinu.

Vatrogasna utrka je međunarodno priznata sa sve većim brojem učesnika. 2017. Godine u utrku su uvrštene i niže starosne kategorije kako bi im približili vatrogastvo. Kvaliteta utrke je prepoznata tako da ima potporu Vatrogasne zajednice PGŽ-a i Hrvatske vatrogasne zajednice.

Vatrogasni put zbog većeg broja zainteresiranih mještana planira se organizirati ove godine. Svrha je upoznati mještane sa obalom ovog dijela lošinjskog arhipelaga, a i sa ljepotama našeg otoka. Ovo je osmišljeno kao jedan vid suradnje vatrogasaca i mještana odnosno jedan doprinos promociji Otoka vitalnosti.

Sudjelovanje u organizaciji Božićnog potapanja bora u more u malološinjskoj luci.

2.6. Vozila

U 2017. godini nabavljeno je putem kredita novo zapovjedno vozilo Dacia Duster. Vozilo Renault Kangoo je staro i nepouzdano te podložno kvarovima.

Popis vozila:

1. Zapovjedno vozilo 1 kom DaciaDuster

2. Vozilo za ophodnju 1 kom Renault Kangoo

3. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

3.1. Izvadak iz rješenja o registraciji

Na temelju članka 8. Zakona o vatrogastvu (NN: 109/ 99), članka 7. stavak 1. točka 2. Zakona o ustanovama (NN: 76/93) i članka 30. Statuta Grada Mali Lošinj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 15/97., 23/ 97. I 13/98) Gradsko poglavarstvo Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 1999. godine donijelo je Odluku o osnivanju javne ustanove (postrojba) (KLASA: 013-03/99-01/10, URBROJ: 2213/01-01-99). Upisana u sudski registar pod brojem Tt-99/3413-2 dana 30.prosinca 1999. godine u Rijeci.

3.2. Predmet poslovanja

Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija.

Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom.

Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama.

Obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

3.3. Tijela, upravljanje i vođenje poslova postrojbe

Postrojbom upravlja Upravno vijeće od 4. člana. Članovi su imenovani od strane Gradonačelnice dana 6.studenog 2017. godine sa trajanjem mandata od četiri godine.

Zapovjednik je član Upravnog vijeća po službenoj dužnosti.

Javnom vatrogasnom postrojbom, s ovlastima i dužnostima ravnatelja ustanove, rukovodi zapovjednik koji:

-organizira i vodi rad i poslovanje,

-predstavlja i zastupa postrojbu,

-poduzima sve pravne radnje u ime i za račun
postrojbe,

-zastupa postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama sa javnim ovlastima,

-odgovoran je za zakonitost rada postrojbe.

Zapovjednika je imenovao Gradonačelnik na prijedlog Upravnog vijeća dana:16. veljače 2016. godine.

Funkciju zapovjednika obnaša Mirko Kajkara, bacc.ing.sec..

v.d. zamjenika zapovjednika imenovala Gradonačelnica na prijedlog Upravnog vijeća dana: 06. lipnja 2017. godine.

3.4. Prikaz zaposlenih

U 2017. Godini dvojica vatrogasaca otišlo je u mirovinu. Na njihovo mjesto putem natječaja zaposlena su dvojica novih vatrogasaca. Jedan na radno mjesto vozač-vatrogasac i jedan na radno mjesto vatrogasac.

Postrojba ima 22 operativnih vatrogasaca.

Operativni vatrogasci raspoređeni su u 4 radne smjene. Smjene rade u turnusu 12-24-12-48 sati. U smjeni rade 5 vatrogasaca. Zapovjednik postrojbe radi u jutarnjim smjenama u radne dane i po potrebi.

Ustrojstvo:

Zapovjednik postrojbe 1

v.d. Zamjenik zapovjednika 1

Voditelj vatrogasnog odjeljenja 3

Voditelj vatrogasne grupe 4

Vatrogasac vozač 12

Vatrogasac 1

Ukupno 22

Postrojba ima 14 vatrogasaca sa položenim ispitom za vatrogasca sa posebnim ovlastima i odgovornostima.

Svi vozači imaju položen KOD 95.

4. FINANCIRANJE POSTROJBE

Predviđena sredstva na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima za centralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini 2.885.000 kn.

Grad participirao 1.979.000 kn.

Ukupna planirana sredstva 4.864.000kn.

Svojih prihoda postrojba nema.

U 2017.g. realizirano je ukupno 4.293.686,10 kn ( 99,32%), centraliziranih sredstava 2.630.531,99 kn i participacije Grada 1.663.154,11 kn.

5. OBUKA OPERATIVNIH VATROGASACA

Tijekom godine provodi se teorijska nastava i vježbe.

Obveza nošenja zaštitne odjeće. Potreba korištenja dišnih aparata. Rad sa hidrauličkim alatima i pneumatskim alatima. Vježba postavljanja cijevne pruge te korištenje vatrogasne pumpe na vozilima. Rad sa vatrogasnim vitlima koja se nalaze u vozilima. Unutrašnja navala.

Cilj obuke je podići svijest o samozaštiti. Rutinska uporaba zaštitnih sredstava te rutinska uporaba alata s kojima se vatrogasac susreće. Rad sa alatima na siguran način.

Naglasak na odrađivanje intervencija sa vozačem i dva vatrogasca pri čemu trebaju svi znati sve. Razlog tome je nedostatan broj vatrogasaca u smjeni (korištenje godišnjeg odmora i bolovanje). Dakle, prva navala se radi sa tri vatrogasca dok je jedan u vatrogasnom operativnom centru. Pri tome treba uzeti u obzir da je starosni prosjek vatrogasaca u postrojbi 48 godina.

Usporedbe radi, u većim gradovima gdje se nalaze postrojbe sa većim brojem vatrogasaca na intervencije izlazi puno više vatrogasaca sa više vozila.

6. VATROGASNA OPREMA

6.1. Vozila

Popis vozila:

3. Zapovjedno 1 kom Toyota

4. Navalno 1 kom Mercedes Atego

5. Šumsko - manje 1 kom Mercedes Unimog - 100

6. Šumsko - veće 1 kom Mercedes Unimog - 500

7.Prijevozno -
kombi 1 kom Citroen

8. Auto cisterna 1 kom Iveco

9. Plovilo 1 kom Elan

Vozila se nalaze na parkiralištu Javne vatrogasne postrojbe.

Vatrogasno plovilo se nalazi na vezu u marini »Lošinj«.

6.2. Prijenosne vatrogasne pumpe

-Honda 11/3 benzinski motor 4

-Ziegler 8/8 benzinski motor 2

-Potapajuća električna 3

6.3. Cijevi

-B - DN 75 153 kom

-C - DN 52 146 kom

-H - DN 42 12 kom

6.4. Oprema za gašenje požara otvorenog prostora

-Naprtnjače 15 kom

-Metlanice 20 kom

-Motorne pile 5 kom

6.5. Aparati za zaštitu dišnih organa

-Izolacioni aparat Auer BD 96 komplet 6 kom

6.6. Uređaji i veze

-Stabilna stanica Motorola GM 360 1 kom

-Mobilna stanica Motorola GM 360 6 kom

-Prijenosna stanica GP 380 6 kom

-Rezervne baterije 12 kom

6.7. Prijenosne svjetiljke

-Firevulkano LED 4 kom

6.8. Osobna zaštitna oprema

Postrojba ima 22 vatrogasna operativca koja su opremljena sa osobnom zaštitnom opremom za strukturne požare i požare otvorenog prostora.

U 2017. godini završena je druga faza opremanja vatrogasaca sa osobnom opremom za strukturne požare. Time je završena zamjena dotrajale osobne opreme za strukturne požare sa novim.

6.8.1. Osobna oprema za strukturne požare

-Kaciga sa vizirom

-Potkapa

-Bluza

-Hlače

-Rukavice

-Čizme

-Vatrogasni opasač

6.8.2. Osobna oprema za požare otvorenog prostora

-Kaciga

-Naočale

-Kombinezon

-Rukavice

-Čizme

7. INTERVENCIJE U 2017. GODINI

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

8. PROTUPOŽARNA PREVENTIVA

8.1. Protupožarna ophodnja u ljetnom periodu

Postrojba ne vrši protupožarnu ophodnju u vrijeme uvećane ili velike opasnosti od požara za vrijeme zabrane loženja na otvorenom u ljetnom razdoblju. Razlog tome je mali broj ljudi, troškovi prekovremenih i troškovi prijevoza.

Zbog navedenih razloga pojačanu protupožarnu ophodnju odrađuju članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lošinj i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Susak. Ophodnja se vrši vatrogasnim plovilom na moru i vatrogasnim vozilima po unaprijed dogovorenom planu, gantogramu.

8.2. Motrenje i osmatranje

U motrenje uključeni:

Cijele godine:

-policijska patrola

-vojska u vojarni Tovar

-vozači autobusa Autotransa

-posada na brodovima Jadrolinije i koncesionara.

-posada izletničkih brodova

-posada ribarskih brodova

-piloti iz zračne luke Lošinj (panoramski letovi)

-sami mještani koji su svjesni opasnosti od požara

U vrijeme zabrane loženja na otvorenom u ljetnom razdoblju:

-djelatnici Hrvatskih šuma sa dvije osmatračnice Belveder i Vela straža

8.3. Loženje vatre na otvorenom

Propisi iz područja gospodarenja otpadom zabranjuju spaljivanje korova i drvene mase na otvorenom prostoru. Propisi iz područja zaštite od požara dozvoljava spaljivanje navedenog uz prethodnu prijavu i dozvolu javne vatrogasne postrojbe. U periodu od 1. lipnja do 31. listopada na snazi je zabrana loženja na otvorenom. U 2017. godini prijavljeno je 638 loženja na otvorenom građana i pravnih osoba koje najave usmeno ili telefonom spaljivanje bio- otpada na otvorenom prostoru. Educiranjem pučanstva loženje na otvorenom se uredno prijavljuje dežurnom operativnom centru postrojbe na broj telefona 051/ 231-448. Izlasci vatrogasaca na lažne dojave sveli su se na minimum.

9. AKTIVNOSTI

9.1. Protupožarno osiguranje

Vatrogasna postrojba aktivno je bila uključena kod protupožarnog osiguranja niza manifestacija kao što su pučke proslave (otok Susak, otok Ilovik, Punta Križa, Veli Lošinj) i vatrometi.

9.2.Suradnja sa dječjem vrtićom, osnovnom i srednjom školom

Postrojbu su posjetila djeca vrtića Cvrćak i osnovne škole Mario Martinolić. Djeca su se upoznala s radom postrojbe. Pokazana im je oprems za gašenje požara. Upoznati su sa opasnostima vatre, postupcima pri gašenju požara te dojavom. Uspostavljena je suradnja sa srednjom pomorskom školom oko pripreme budućih pomoraca strojarskog i nautičkog smjera za polaganje breveta D12 - upravljanje gašenjem požara.

9.3. Osiguranje medicinskog leta

Van radnog vremena zračne luke Lošinj, vatrogasci sa jednim vozilom osiguravaju medicinski let. Radi se o slijetanju, prihvatu pacijenta te uzlijetanju helikoptera. Za vrijeme noćnog manevra helikoptera vatrogasci su dužni upaliti, a kasnije i ugasiti lampe. O ispravnosti lampi dužni su brinuti djelatnici zračne luke. Dogovoreno sa graničnom policijom da osigura nesmetan ulazak u zračnu luku tj. bescarinsku zonu.

Zbog sastava ekipe hitne medicinske pomoći vatrogasci učestalo pomažu kod ukrcaja pacijenta.

Ukupno osigurano 57 medicinskih letova.

9.4. Natjecanja

Vatrogasci postrojbe učestvuju na natjecanjima.

-Međunarodna utrka vatrogasaca u uvali Čikat ( Mali Lošinj)

-Vatrogasna utrka - u Osijeku.

-Humanitarna utrka u Zagrebu (»ZAGREPČANKA« - trčanje po stubama najviše zgrade)

-Utrka-trail oko otoka Lošinj (38 km).

10. Nabava u 2017. godinu

Izvršena nabava devet kompleta zaštitne odjeće za strukturne požare.

LED bar, svjetla za vatrogasno plovilo.

Sva vozila, vatrogasno plovilo i vatrogasni centar opremljeni radioprijamnicima.

Svi radioprijamnici pregledani. Svima dodijeljeni ID brojevi.

Nabavljen prijenosni termometar.

11.DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO »LOŠINJ«

11.1. Općenito

Dobrovoljno vatrogasno društvo nije središnje vatrogasno društvo jer je to Javna vatrogasna postrojba. Nema potrebe kada djeluju zajedno na području grada.

Društvo je smješteno u dva kontejnera na parkiralištu Javne vatrogasne postrojbe. Jedan stambeni i jedan skladišni kontejner. Kontejneri su natkriveni tako da se dobio prostor u kojem se mogu odvijati razne aktivnosti neovisno o vremenskim uvjetima. Javna vatrogasna postrojba također koristi taj prostor za vježbe i nastavu.

Planirana financijska sredstva za DVD za 2018.g. su 70.000,00kn , dok je u 2017. g. realizirano 58.500,00 kn (83,57%).

11.2. Ustroj

Upravljanje društvom temelji se na zajedničkom demokratskom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti. Društvom se upravlja putem izabranih/imenovanih predstavnika u tijelima Društva. Društvo je uredno registrirano. Gradonačelnica potvrdila imenovanje zapovjednika.

Dužnosnici Društva su:

-Predsjednik: Ive Perković

-Zapovjednik: Matej Kajkara

-Zamjenik: Danijel Pavlović

-Tajnik: Ivica Jović

Društvo ima zaposlena dva vatrogasca u ljetnom periodu.

Društvo broji 15 operativnih vatrogasaca. Svi su zdravstveno sposobni. Društvo posjeduje važeću policu osiguranja u slučaju nezgode.

Društvo ima ronilački tim od 6 ronioca. Svi su zdravstveno sposobni i imaju položene tečajeve. Tim može odraditi intervencije u moru.

11.3. Vježbe

Operativni vatrogasci kroz učestale vježbe su spremni za intervencije požara otvorenog prostora. Ukupno je održano 15 vatrogasnih vježbi. S obzirom da društvo ima ima ronilački tim odrađeno je 8 urona. U 2018. godini uvježbavaju se za strukturne požare. Vježbe su izvedene 2017.g.

11.4. Održavanje vatrogasne opreme i vozila

-provodi se stalni pregled, servisiranje i održavanje postojeće vatrogasne opreme

-servisiranje i održavanje vatrogasnih vozila.

11.5. Osposobljavanje vatrogasnih kadrova

-osposobljavanje za zvanje vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima.

-osposobljavanje za rad na siguran način

-osposobljavanje za neposrednog rukovodioca

-osposobljavanje za rukovanje motornom pilom.

-sudjelovanje na stručnom skupu u Opatiji

11.6. Ostale aktivnosti

-vatrogasni put (nastup ekipa, organizacija, tehnička potpora i logistika)

-akcija »zelena i plava čistka«

-čišćenju podmorja luke u Malom Lošinju

-tehnička potpora i sudjelovanje u humanitarnoj akciji zimskog noćnog kupanja u organizaciji udruge BE MORE

-svakodnevno djelovanje izviđačko-protupožarne ophodnje u ljetnom periodu po unaprijed dogovorenim područjima

-osiguranja spaljivanja tradicionalnih kresova

11.7. Vatrogasna oprema

11.7.1. Vozilo

-Man 2800 lit niskotlačna pumpa navalno vozilo

-Mercedes Unimog U100 - 2000 lit malo šumsko vozilo

11.7.2. Cijevi

-B - DN 75 usisna 10 kom

-C - DN 52 usisna 14 kom

11.7.3. Oprema za gašenje požara otvorenog prostora

-Naprtnjača 22 kom

-Metlanica 3 kom

-Motorna pila 2 kom

11.7.4. Uređaji i veze

-Motorola DP 4400 prijenosna 4 kom

-Motorola DP 4400 pokretna 1 kom

11.7.5. Prijenosne svjetiljke

-Prijenosne svjetiljke LED 3 kom

11.8. Osobna oprema

Postrojba ima 11 vatrogasna operativca koja su opremljena sa osobnom zaštitnom opremom za strukturne požare i 15 vatrogasna operativca za požare otvorenog prostora.

11.8.1. Osobna oprema za strukturne požare

-Kaciga sa vizirom

-Potkapa

-Bluza

-Hlače

-Rukavice

-Čizme

-Vatrogasni opasač

11.8.2. Osobna oprema za požare otvorenog prostora

-Kaciga

-Naočale

-Kombinezon

-Rukavice

-Čizme

11.9. Financiranje

Dobrovoljno vatrogasno društvo Lošinj nema vlastitih prihoda. Financira se preko Gradske vatrogasne zajednice. U 2017. godini Gradska vatrogasna zajednica je uplatila 272.500,00 kn.

11.10. Protupožarna ophodnja u ljetnom periodu

Društvo je u 2017. godini nakon duge stanke ponovno organiziralo protupožarnu ophodnju u ljetnom razdoblju. Ophodnja se vršila vatrogasnim plovilom na moru i vatrogasnim vozilima po unaprijed dogovorenom planu, gantogramu. Ophodnjom obuhvaćene kritične uvale, prometnice i kampovi. Ova aktivnost je dodatno financirana iz gradskog proračuna u iznosu od 58.500,00 kn.

12.DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO »SUSAK«'

12.1. Općenito

Dobrovoljno vatrogasno društvo broji 10 operativnih vatrogasaca i operativno pokriva-djeluje na otoku Susku, Malim i Velim Srakanama.

-Susak 3,7 km2

-Vele Srakane 1,2 km2

-Male Srakane 0,8 km2

12.2. Ustroj

Upravljanje društvom temelji se na zajedničkom demokratskom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti. Društvom se upravlja putem izabranih/imenovanih predstavnika u tijelima Društva.

Dužnosnici Društva su:

-Predsjednik: Dragan Vidović

-Zapovjednik: Aleksandar Lončar

-Tajnik: Denis Tarabokija

Postrojba ima 10 vatrogasnih operativaca.

Dobrovoljno vatrogasno društvo ima jednog stalno zaposlenog vatrogasca.

12.3. Aktivnosti

-održavanje vozila

-održavanje vatrogasne opreme

-održavanje osobne zaštitne opreme

-održavanje vatrogasnog doma

-suradnja sa slovenskim vatrogascima koji imaju vikendice na otoku

-vježbe

-ophodnja u ljetnom periodu i u toku godine

-briga oko kontroliranog spaljivanja bio-otpada na otoku

-pomoć kod ukrcaja na brod starih i bolesnih osoba

12.4. Osposobljavanje vatrogasnih kadrova

-osposobljavanje za rukovanje motornom pilom

-osposobljavanje za rad na siguran način

12.5. Vatrogasna oprema

12.5.1. Vozila

-Tam T-80 1000 lit voda navalno neregistrirano

-Tam 5000 lit voda cisterna neregistrirano

Vozila nemaju produženu prometnu dozvolu zbog problema sa prijevozom sa otoka Suska na otok Lošinj i obratno poradi tehničkog pregleda.

Nalaze se u garaži vatrogasnog doma.

12.5.2. Cijevi

-B - DN 75 usisne 28 kom

-C - DN 52 usisne 37 kom

12.5.3. Aparati za zaštitu dišnih organa

-Izolacioni aparat Auer BD 96 komplet 6 kom

12.5.4. Oprema za gašenje požara otvorenog prostora

-Naprtnjača 20 kom

-Metlanica 10 kom

-Motorna pila 1 kom

12.5.5. Uređaji i veze

-Motorola GP 380 prijenosna 2 kom

12.6. Osobna oprema

Postrojba ima 10 vatrogasna operativca koja su opremljena sa osobnom zaštitnom opremom:

12.6.1. Osobna oprema za strukturne požare

-Kaciga sa vizirom

-Potkapa

-Bluza

-Hlače

-Rukavice

-Čizme

-Vatrogasni opasač

12.6.2. Osobna oprema za požare otvorenog prostora

-Kaciga

-Naočale

-Kombinezon

-Rukavice

-Čizme

12.7. Protupožarna ophodnja u ljetnom periodu

Protupožarna ophodnja u ljetnom razdoblju vrši se s kopna jer vatrogasno plovilo kojeg društvo ima nije rentabilno i lošeg je manevarskog svojstva te se nalazi na suhom vezu na parkiralištu u Javnoj vatrogasnoj postrojbi.

12.8. Financiranje

Dobrovoljno vatrogasno društvo Susak nema vlastitih prihoda. Financira se preko Gradske vatrogasne zajednice. U 2017. Godini Gradska vatrogasna zajednica je uplatila 164.000,00 kn.

13. ZAKLJUČAK

13.1. Prijava loženja na otvorenom

Po statistici se može uočiti da je broj prijavljenih loženja, spaljivanja bio-otpada na otvorenom prostoru u znatnom porastu. To znači da je svijest građana o mogućim posljedicama, pa i kaznama na visokom nivou. Shodno tome smanjene su lažne dojave i nepotreban izlazak vatrogasaca na mjesto paljenja. Uredno se pridržavaju odluke o zabrani loženja na otvorenom u ljetnom periodu.

13.2. Motrenje i osmatranje

Osim organiziranog motrenja i osmatranja u periodu uvećane opasnosti (ljetno razdoblje) isto rade mještani i turisti koji redovito preventivno prijavljuju svaki uočeni dim ili vatru.

13.3. Stanje vatrogastva

Na organiziranosti, opremljenosti i obučenosti se radi po Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planu od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj. Na području grada ima 47 vatrogasaca koji zadovoljavaju svim uvjetima propisanih zakonima i aktima koji uređuju područje zaštite od požara. Taj broj je nedovoljan s obzirom na područje djelovanja. S obzirom da je uspostavljena dobra jezgra u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lošinj taj broj će zasigurno rasti. Problem su otoci na kojima prevladava starije stanovništvo. Mladih je sve manje, a oni su nosioci vatrogastva. Posebno treba naglasiti problem otoka Unije (16,9 km2). Otok sa velikim rizikom od nastajanja požara. U ljetnom periodu kada su velike suše i topline požar se brzo razvija i potrebno je brzo intervenirati. Zbog udaljenosti od matičnog otoka (1 sat) to je nemoguće. U zimskom periodu u slučaju požara otvorenog prostora ili stambenog objekta pogotovo kada su vremenske nepogode otok je ''odsječen'' te su mještani prepušteni stihijskom gašenju ili ne gašenju požara. Na otoku među stanovništvom nema sloge oko rješavanja ovog problema. U nekoliko se navrata pokušalo oživiti davno osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo, a u novije vrijeme odjeljenje dobrovoljnog vatrogasnog društva Lošinj ali bez vidnog pomaka i uspjeha. Nije problem u opremi nego u svijesti ljudi da se moraju organizirati bez obzira na međuljudske odnose.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Susak ima zakonskih problema. Zbog udaljenosti od Javne vatrogasne postrojbe koja je veća od 15 min moraju biti središnje vatrogasno društvo. Kao takvo podliježu zakonskim obvezama koje ne mogu ispuniti. Do sada su puno uložili u društvo te ne žele da pripadnu pod Dobrovoljno vatrogasno društvo Lošinj već žele biti samostalni. Do sada smo nailazili na razumijevanje inspektorice Državne uprave za spašavanje.

Javna vatrogasna postrojba, kako je u tekstu već naglašeno ima problem sa prostorom. U par navrata bila je predložena nova lokacija na kojoj bi se sagradio novi dom, međutim do realizacije nikad nije došlo.

Parkiralište na kojem se nalaze vozila nije asfaltirano ili betonirano, to otežava rad oko vozila. Prilikom izvođenja obveznih vježbi oprema se prlja i oštećuje. Poslije kiše zbog velikih lokvi vježbe i rad oko vozila je nemoguć.

Važno je ponovo naglasiti da vozila nisu u garaži i da propadaju. U 2018. godini je u planu izgradnja garaže za četiri vozila što će djelomično riješiti ovaj problem.

Područje Grada Malog Lošinja požarno je opterećeno pogotovo u ljetnom razdoblju. Zbog velikog broja gostiju rizik od nastajanja požara je visok. Osim požara učestale su i tehničke intervencije.

Ljetno razdoblje 2017. Godine je bilo neobično što se tiče vrsta intervencija. Tako je bilo požara otvorenog prostora, požar plovila i pad aviona.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr