SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

24.

Na temelju članka 32.Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17 - pročišć.tekst) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 30. ožujka 2018. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

1.Prihvaća se Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017. - 2022 godine, za 2017. godinu koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

2.Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Klasa: 351-01/18-01/07

Urbroj:2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 30. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Na temelju čl. 20. st.1 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) i čl. 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09, 10/ 13,24/17-pročišć.tekst) gradonačelnica Grada Malog Lošinja podnosi

Godišnje izvješće
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017. do 2022. g. u 2017. godini

1. UVOD

Suvremeno gospodarenje otpadom podrazumijeva skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje količina i/ili njegovog štetnog utjecaja na okoliš te skupljanje, prijevoz, oporabu, zbrinjavanje i djelatnosti koje se odnose na otpad te nadzor nad tim djelatnostima.

Jedinice lokalne samouprave su dužne donijeti plan gospodarenja otpadom na svom području. Svrha Plana gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske.

Godišnje Izvješće donosi se prema Planu gospodarenja otpadom Grada Malog Lošinja za razdoblje 2017 - 2022 godine usvojenom na gradskom vijeću.

2.STANJE GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA U
2017. GODINI

Grad Mali Lošinj administrativno je središte zapadnog dijela Kvarnera ukupne površine 223 km2, a obuhvaća južni dio otoka Cresa, te otok Lošinj i skupinu manjih otoka. Grad Mali Lošinj sastoji se od 14 naselja, od toga 9 naselja na otoku Lošinju: Belej, Ćunski, Mali Lošinj, Nerezine, Osor, Punta Križa, Sveti Jakov, Ustrine, Veli Lošinj i 5 naselja na pripadajućim manjim otocima: Susak, Unije, Ilovik, Male Srakane i Vele Srakane.

Gospodarenje otpadom na otoku Cres - Lošinj provodi i organizira društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. koje je podijeljeno na područja djelovanja ustrojenih jedinica lokalne samouprave s organiziranim pripadajućim građevinama za gospodarenje otpadom (odlagalištima otpada). Komunalni i glomazni otpad iz kućanstva i gospodarstva na otoku Lošinju vezan je isključivo za postojeće gospodarske djelatnosti, uglavnom s orijentacijom na turističku granu privrede te brodograđevnom industrijom koja je u manjem obimu zastupljenosti s jednim remontnim dokom u Malom Lošinju u kojima se isključivo obavljaju poslovi remonta i popravaka brodova.

Na području Grada Malog Lošinja nema većih proizvođača neopasnog/inertnog otpada koji bi se odlagao na sadašnjoj lokaciji odlagališta otpada Kalvarija. Otpad koji proizvodi brodogradilište Lošinjska plovidba d.o.o. iz Malog Lošinja, nastaje iz održavanja kao otpad iz mehaničke obrade površina oplate brodova i kao takav ne spada u opasni otpad već neopasni inertni otpad koji je sličnih karakteristika komunalnom otpadu.

Građevinski otpad od rušenja, adaptacija i građenja objekata se dovozi na postojeće odlagalište otpada Kalvarija uz evidentiranje i naplaćivanje usluge odlaganja prema Odluci o načinu plaćanja i visini cijena ostalih komunalnih usluga, broj 32/15-1/1-I (Službene novine broj 21/15).

3.PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA

Na odlagalište Kalvarija koje se nalazi u industrijskoj zoni Kalvarija, na području Grada Maloga Lošinja, odlaže se otpad s područja naselja Mali Lošinj, Belej, Ćunski, Artatore, Sv.Jakov, Nerezine, Osor, Punta Križe, Ustrine i Veli Lošinj te s otoka Ilovika, Suska, Unija te Malih i Velih Srakana. Odloženi komunalni otpad se pomoću stroja svakodnevno sabija i prekriva inertnim materijalom. Tijekom 2017. godine iskorišteno je 17.460,62 t inertnog materijala (građevinski otpad - šuta), a ukupni troškovi održavanja odlagališta Kalvarija za 2017. godinu iznose 936.383,13 kn. Troškovi obuhvaćaju kompaktiranje otpada, navoz i planiranje intertnog materijala za prekrivanje, izradu odzračnika, sanacija i održavanje puteva na odlagalištu i dr.

Na otocima se komunalni otpad prikuplja u kantama za prikupljanje komunalnog otpada od 240 l i 1100 l, te ovisno o dinamici punjenja poziva se brod koji dovozi prazne kante, a pune kante odvozi do otoka Lošinja. Na otoku Lošinju otpad se prekrcava u teretna vozila - smečare te se prevozi do odlagališta Kalvarija. Otpad se odvozi u rastresitom stanju te se prevoze relativno male težine, što u sezoni znači veliku učestalost prijevoza. U 2017. godini količina komunalnog otpada prevezena sa malih otoka iznosi 3.992,90 m3.

Tablica 1. Podaci o količinama mješanog komunalnog otpada prikupljenog i prevezenog sa otoka Ilovika, Suska, Srakana i Unija

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Osim miješanog i krupnog komunalnog otpada na Susku, Iloviku i Unijama postavljane su i posude za odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastike. Posude od 1100 l i 240 l postavljene su na više lokacija (tzv. zeleni otoci) na svakom otoku. Kao i kod mješanog komunalnog otpada, ovisno o dinamici, pune posude su se prevozile brodom te su se zamjenile sa praznim posudama.

Tablica 2. Podaci o količinama selektiranog komunalnog otpada prikupljenog i prevezenog sa otoka Ilovika, Suska i Unija

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Organizirani odvoz komunalnog otpada provodi se iz kućanstva i to u zimskom razdoblju dva puta tjedno, a u ljetnom razdoblju tri puta tjedno ili svakodnevno, što ovisi o lokaciji. Organizirani odvoz komunalnog otpada iz gospodarstva vezan za granu turističke djelatnosti u zimskom razdoblju provodi se dva puta tjedno, a u ljetnom razdoblju svakog dana u tjednu. Odvoz komunalnog otpada iz proizvodnih i uslužnih djelatnosti te trgovine (gospodarstva) provodi se isključivo po pozivu što može biti u prosjeku jednom tjedno. Na području Grada Malog Lošinja otpad se prikuplja u spremnicima zapremine od 120, 360, 660, 1100, 3000 i 5000 litara koji su postavljeni na oko 230 lokacija na području grada.

Tablica 3. Podaci o vrstama i veličini komunalnih posuda na području grada Malog Lošinja

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Na području Grada Malog Lošinja, postavljeni su polupodzemni spremnici na ukupno 22 lokacije, i to:

1. Parkiralište Draga u Malom Lošinju,

2.Ulica Stjepana Radića (izlaz Kalvarija) u Malom Lošinju,

3.Područje Malog Lošinja, predio Kalvarija - novi stanovi,

4,Križanje Lošinjskih pomoraca - J.A. Kraljića, u Malom Lošinju,

5.U Malom Lošinju, predio Zagazinjine - dječje igralište,

6.U Malom Lošinju, predio Zagazinjine - market Zagazinjine,

7. Križanje Creska-Osorska ulica u Malom Lošinju,

8.U Malom Lošinju, Creska ulica u naravi Kula - parkiralište,

9. U Malom Lošinju, Nova obala - autobusni kolodvor,

10. U Malom Lošinju, predio Privlaka,

11. Veli Lošinj - gornje parkiralište,

12. Ćunski - ulaz prema Lošinju,

13. Ćunski - izlaz prema Lošinja,

14. Nerezine - Galboka,

15. Nerezine - Ambulanta

16. Nerezine - Riva,

17. Nerezine - Groblje,

18. Ustrine - centar,

19. Belej - parkiralište

20. Kamp Čikat - 8 lokacija,

21.Kamp Bijar - 1 lokacija sa duplim spremnikom za miješani otpad,

22. Kamp Baldarin - 4 lokacije.

Na predmetnim lokacijama ugrađeni su polupodzemni spremnici za mješani komunalni otpad (5 m3), plastiku (5 m3), papir (3 m3) i staklo (3 m3).

Povećanjem broja lokacija polupodzemnih spremnika smanjiti će se broj postojećih spremnika i ukupni broj lokacija na kojima su postavljeni postojeći spremnici, a samim time smanjiti će se i broj klasičnih vozila za pražnjenje spremnika.

Kontinuirano se izvršava nabava standardnih spremnika i dodatne zamjenske opreme.

Tablica 4. Podaci o dodatno nabavljenih komunalnih posuda i druge opreme za područje Grada Malog Lošinja

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Za potrebe zbrinjavanja komunalnog otpada komunalno društvo koristi specijalna teretna motorna vozila za potrebe sakupljanja i prijevoza otpada do mjesta odlaganja i zbrinjavanja tj. na postojeće odlagalište otpada Kalvarija u Malome Lošinju.

Tijekom 2017. godine nije izvršena nabava teretnih vozila za prikupljanje komunalnog otpada s obzirom na zadovoljavajuće stanje i broj trenutnih vozila.

Tablica 5. Podaci o sredstvima za prikupljanje otpada na području Grada Malog Lošinja

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

U skopu odlagališta Kalvarija uspostavljeno je privremeno reciklažno dvorište gdje građani mogu slobodno bez naknade odložiti različite vrste glomaznog i drugog otpada. Postavljene su posude/boksevi za odlaganje metala, lima, željeza, krupne plastike, stakla, plastične ambalaže, otpadnih guma, električnog i elektronskog otpada, bijele tehnike - kućanskih aparata, papir, akomulatore i baterije, otpadna ulja i maziva i dr.

U tijeku 2017.g.pripremala se dokumentacija za prijavu građenja novog reciklažnog dvorišta na natječaje EU, a koje će se izgraditi na lokaciji postojećeg.

U sklopu reciklažnog dvorišta djeluje i otkupna stanica sekundarnih sirovina pod nadzorom ovlaštenog koncesionara odnosno društva Metis d.d. Kukuljanovo. U otkupnoj stanici se mogu predati sakupljene količine metala, lima, obojenog metala, bijele tehnike i dr. s mogućnošću dobiva nja određene novčane naknade prema stanju burze i uvjetima tržišta vezana za otkup metalnih sirovina.

U naselju Nerezine uspostavljeno je mobilno reciklažno dvorište namijenjeno za prikupljanje glomaznog otpada na području naselja Nerezine, Sv. Jakov i Osor.

Postavljeni su i posebni spremnici za odvojeno prikupljanje odjeće i obuće na ukupno 6 lokacija na na području Grada Malog Lošinja i to:

-Mobilno reciklažno dvorište u Nerezinama,

-Veli Lošinj,

-U Malom Lošinju na Novoj obali, Zagazinjinama, Bočacu i na parkiralištu Budovina.

Tablica 6. Količine odloženog neopasnog komunalnog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 7. Količine odloženog inertnog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 8. Količine selektiranog i otpremljenog otpada sa odlagališta neopasnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju u razdoblju od 2014. do 2017. godine

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Tablica 9. Količine otkupljenog otpada u otkupnoj stanici u sklopu reciklažnog dvorišta na odlagalištu neopasnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju u 2017. godini

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

4.PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

Za efikasan sustav prikupljanja komunalnog otpada potrebno je osigurati i cijeli niz građevina za prihvat i obradu otpada. Za potrebe funkcioniranja trenutno prisutnog sustava prikupljanja otpada te postupka prijelaza na novi ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom na odlagalištu otpada Kalvarija 2013. godine ugrađena je i stavljena u funkciju 50 t kolna vaga koja omogućuje precizno vođenje evidencije količine otpada koji se dovozi na odlagalište.

Na odlagalištu su također izgrađeni boksevi i razni platoi za privremeno skladištenje prikupljenog glomaznog i drugog otpada koji se kasnije obrađuje i otprema na reciklažu. Tijekom 2015. godine izgrađena su dva potporna zida radi lakšeg prekrcavanja prikupljenog ambalažnog stakla iz vozila u rollo kontejnere.

U »gornjoj zoni« odlagališta Kalvarija, radi bolje kontrole i nadzora odlagališta, postavljene su 4 kamere te je uspostavljen video nadzor.

Projektom ''Sanacija postojećeg odlagališta i izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na odlagalištu komunalnog otpada Kalvarija'' u 6 faza je predviđena izgradnja potrebnih građevina za gospodarenjem otpadom na području Grada Malog Lošinja.

Fazna izgradnja podijeljena je u slijedeće cjeline:

1. Ulazno - izlazna zona,

2. Sanacija i zatvaranje postojeće odlagališne plohe,

3. Reciklažno dvorište,

4. Pretovarna stanica,

5. Obrada i sortiranje otpada,

6. Kompostana.

Za predmetni projekt je ishođena lokacijska dozvola , građevinska dozvola za za faze Ulazno izlazne zone, građevinska dozvola za Pretovarnu stanicu i građevinska dozvola za Reciklažno dvorište, te su izrađeni glavni projekti Kompostane i Sortirnice i predati na građevinsku dozvolu

Krajem 2017. godine objavljen je javni natječaj za gradnju pretovarne stanice Kalvarija i dijela ulazno-izlazne zone, a početak gradnje očekuje se u prvom dijelu 2018. godine.

Također pripremljena je dokumentacija za prijavu projekta građenja reciklažnog dvorišta Kalvarija na otvoreni natječaj za gradnju reciklažnih dvorišta od strane EU.

Tablica 10. Izrada projektno tehničke dokumentacije u 2017. godini

Ovim projektom na odlagalištu komunalnog otpada Kalvarija predviđena je izgradnja kolne vage, reciklažnog dvorišta, sortirnice, kompostane, pretovarne stanice i ostalih pratećih objekata.

Zbog promjene količina odloženog otpada za odlagalište Kalvarija je provedena nova Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

U tijeku je postupak pripreme i izrada glavnog projekta sanacije odlagališta Kalvarija te nastavno i pokretanje postupka za ishođenje građevinske dozvole.

Tablica 11. Izrada projektno tehničke dokumentacije u 2018. godini

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

5.PROVEDBA IZOBRAZNO - INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI

U okviru nacionalne kampanje »Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš«, kao dijela globalnog projekta i akcije »World Cleanup« svake godine Grad Mali Lošinj provodi eko akciju čišćenja okoliša područja Grada Malog Lošinja u kojoj sudjeluju članovi mjesnih odbora, udruga sa područja Grada, te djeca školskog i vrtićkog uzrasta. Eko akcijom obuhvaćena su područja svih naselja, javne površine, plaže, šumarci te prostori uz javne prometnice. Grad Mali Lošinj je u 2017.godini također sudjelovao u nacionalnoj kampanji »Plava i zelena čistka« u sklopu globalne akcije »Let's do it! Mediterranean! kojom su se obuhvatila područja svih mjesnih odbora na području Grada Maloga Lošinja, luka Grada Maloga Lošinja, područje Kovčanja, uvale Valdarke i Valdeškura, uvala Bojčić te uvala Velopin. U akciji je sveukupno prikupljeno 50 m3 otpada, u taj otpad ulazi 6 prikupljenih kontejnera koji su bili postavljeni po lokacijama predviđenim za čišćenje. Radi se o miješanom, glomaznom i biootpadu otpadu.

Na cijelom području Grada osigurano je prikupljanje glomaznog (krupnog) otpada, te su postavljene posude za odvojeno prikupljanje otpada.

Učestalo sudjelovanje u eko emisiji lokalnog radija, a vezano za informiranje i edukaciju građana o odvajanju otpada i drugim tekućim informacijama vezanih za prikupljanje i zbrinjavanje otpada.

Također je Grad Mali Lošinj omogućio stanovnicima Grada da sve komunalne probleme mogu prijaviti i putem web stranice i mobilne aplikacije pod nazivom »zakrpaj.to«, koja ima za svrhu promptno evidentiranje te lakše i žurnije postupanje za upravljanjem komunalnim prijavama. Na taj način Grad je stanovnicima omogućio sudjelovanje u održavanju čistoće i reda Grada.

U funkciji je internet stranica http://www.kucl.hr/ekootoci/ na kojoj građani mogu pronaći sve informacije i novosti vezane za selektiranje komunalnog otpada.

Na lokacijama gdje su postavljeni polupodzemni spremnici postavljeni su i oglasni panoi na kojima se postavljaju obvijesti za odvoz krupnog otpada i dr.

Građani su također informirani objavljivanjem informativnih članaka na lokalnom portalu Otoci.net.

U nastavku se prikazuje slijedeći plan provedbe izobrazno - informativnih aktivnosti u 2018. godini:

Plan provedbe izobrazno - informativnih aktivnosti u 2018. godini:

-Organizacija informativnih predavanja, kvizova i nagradnih igri u suradnji sa Dječjim vrtićem »Cvrčak« te sa Osnovonom školom Marija Martinolića,

-Obilazak reciklažnog dvorišta i odlagališta komunalnog otpada Kalvarija u suradnji sa dječjim vrtićem »Cvrčak« i Osnovnom školom Marija Martinolića,

-Implementacija vizualnog identiteta sustava za održivo gospodarenje otpadom na području Grada Malog Lošinja,

-Održavanje informativnog predavanja vezano za primarnu selekciju otpada na 5. Forumu Lošinjskih iznajmljivača u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Malog Lošinja,

-Održavanje javne tribine na temu Održivog gospodarenja otpadom,

-Postavljanje oglasnih panoa uz novo ugrađene polupodzemne spremnike za prikupljanje otpada. Postavljanje informativnih materijala vezanih za odvoz i selektiranje otpada,

-Sudjelovanje na raznim eko akcijama na području Grada Malog Lošinja,

-Sudjelovanje na eko emisiji lokalnog radija,

-Oglašavanje na lokalnim portalima i web stranici komunalnog društva i Grada,

-Tiskanje informativnih letaka.

6. ZAKLJUČAK

Novi sustav gospodarenja otpadom na području otoka Cresa i Lošinja slijedi ekološka načela i kriterije kojima se nastoji postići najviši stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja pojedinih komponenti otpada čime se ostvaruju višestruko korisni učinci poput materijalnog iskorištavanja otpadnih tvari recikliranjem. Krajnji cilj je izmjena dosadašnjeg načina zbrinjavanja otpada tako da se postigne ekološko gospodarenje u najvećoj mogućoj praktičnoj mjeri.

Cilj ekološko zasnovanog sustava gospodarenja otokom na području Grada Malog Lošinja je postizanje maksimalnog stupnja odvojenog prikupljanja pojedinih kategorija otpad, odnosno maksimalno smanjenje ostatnog otpada koji u načelu predstavlja najveći problemi i trošak. Grad Mali Lošinj kontinuirano radi na poboljšanju sustava zbrinjavanja otpada i omogućuje građanima uz informativno - izobrazne aktivnosti da sav proizvedeni otpad zbrinjava na Zakonom predviđeni način.

Pregledom i analizom podataka iz ovog izvještaja može se zaključiti da se na području Grada Malog Lošinja sustav održivog gospodarenja otpadom uspješno uvodi i implementira. Uvidom u količine zbrinutog mješanog komunalnog otpada iz kućanstva i otpremljenog otpada te usporedbom sa prijašnjim godinama vidljiv je porast odvojeno prikupljenog otpada, odnosno pad deponiranog mješanog komunalnog otpada iz kućanstva.

 

KLASA: 351-01/18-01/06

URBROJ: 2213/01-01-18-2

Mali Lošinj, 19. ožujka 2018.

Gradonačelnica:
Ana Kučić, mag.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr