SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

19.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/ 09, 10/13 i 24/17 - pročišć.tekst), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2018. godine, donijelo je

GODIŠNJU ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2017. GODINU

UVOD

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

1.STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA

Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15), člankom 17. predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Grada Malog Lošinja, za razdoblje 2016. - 2019. usvojene su na Gradskom vijeću dana 15. prosinca 2015. godine i objavljene u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 37/15.

Grad Mali Lošinj ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća iz rujna 2015.godine te Plan zaštite i spašavanja iz rujna 2015.godine, oba objavljena u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Na području Grada Malog Lošinja ukupne snage i potencijal sustava civilne zaštite čine:

-Operativne snage zaštite i spašavanja,

-Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,

-Udruge građana od interesa za zaštitu i spašavanje.

Operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje određene su Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Grada Malog Lošinja, objavljene u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 10/15.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Grada Malog Lošinja su:

1.Stožer zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja

2.Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Malog Lošinja

3.Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja

4.DVD »Lošinj«

5.DVD »Susak«

6.Civilna zaštita Grada Malog Lošinja - postrojba opće namjene

7.Gradsko društvo Crvenog križa - Podružnica Mali Lošinj

8.Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava Dr. Dinko Kozulić, Mali Lošinj

9.Hrvatska Gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali Lošinj

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Malog Lošinja su:

1.Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.

2.Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.

3.Elektro - voda d.o.o. Cres

4.Lječilište Veli Lošinj

5.Građevinski obrt Lošinj-Beton d.o.o.

6.Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.

7.Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta u Malom Lošinju

8.Jadranka trgovina d.o.o.

Ostale pravne osobe, udruge građana i sl. sa područja Grada Malog Lošinja koje nisu operativne snage, a od interesa su za zaštitu i spašavanje su:

1.Radio Jadranka Mali Lošinj

2.Lovačko društvo »Kamenjarka«

3.Planinarski klub »Osorščica«

4.Institut Plavi svijet

PLANSKI DOKUMENTI

Vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava /civilne zaštite (NN 75/16) ustrojena je evidencija vlastitih pripadnika za operativne snage sustava civilne zaštite Grada Malog Lošinja, za:

-Članove Stožera civilne zaštite;

-Pripadnike postrojbe civilne zaštite i povjerenike civilne zaštite,

-Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Podaci o pripadnicima operativnih snaga kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima.

2.STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA
MALI LOŠINJ

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Gradonačelnica Grada Malog Lošinja je donijela Odluku o osnivanju i i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja dana 29. kolovoza 2017.godine, ista je objavljena u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 24/17.

Svi članovi Stožera su upoznati sa svojim obvezama i odgovornostima u sustavu civilne zaštite kao što su i osposobljeni za djelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, katastrofama i velikim nesrećama.

Na održanim sjednicama Stožera razmatrana su stanja organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja za 2017.godinu.

U 2017.godini održano je osposobljavanje Stožera Civilne zaštite Grada Malog Lošinja od strane Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka.

Planskim dokumentima se pravovremeno ažuriraju svi kontakt podaci članova Stožera.

3.POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE
NAMJENE GRADA MALI LOŠINJ

Postrojbe civilne zaštite osnivaju se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru redovite djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje mjera civilne zaštite.

Prema Odluci o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/12), od dana 02.srpnja 2012.godine, ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Malog Lošinja koju čini 33 pripadnika. Izvršen je Ustroj postrojbe, određen je Zapovjednik i zamjenik te tri voditelja sa pripadajućim skupinama.

Postrojba do sada nikada nije bila angažirana.

Planira se izmjena postrojbe i dovođenja u stanje operativne uporabljivosti za potporu operativnim snagama.

Planskim dokumentima se pravovremeno ažuriraju svi kontakt podaci članova postrojbe.

4.POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Za 11 (jedanaest) mjesnih odbora na području Grada Maloga Lošinja određeni su povjerenici zaštite sukladno zakonskim odredbama. Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike imenovani su predsjednici mjesnih odbora i njihovi zamjenici na cjelokupnom području Grada Malog Lošinja.

5.VATROGASTVO

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju iz oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti.

Na području Grada djeluju vatrogasne snage koje se sastoje od Javne vatrogasne postrojbe, Gradske vatrogasne zajednice i dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj je središnja profesionalna vatrogasna postrojba za područje Grada Mali Lošinj, a područje odgovornosti je čitavo područje Grada Malog Lošinja. Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj uključuje 23 profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i zamjenika.

DVD LOŠINJ djeluje na području Grada Malog Lošinja. Broji najmanje 10 osposobljenih vatrogasaca koji djeluju u središtu društva.

DVD SUSAK djeluje na području otoka Suska. Broj osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca je 10, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika.

Temeljem Plana operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2017.godini, dobrovoljna vatrogasna društva i JVP sukladno Planu motrenja posjeduju potrebnu opremu. Također, redovito su se izvršavale preventivne ophodnje na kojima su se poduzimale preventivne mjere kako bi se uklonila ili barem smanjila potencijalna opasnost od nastanka požara.

6.UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Grada. Članove udruga potrebno je uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustvo u organizaciji i sl.

ZAKLJUČAK

Obzirom na sve navedeno utvrđuje se da je stanje sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja zadovoljavajuće. Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, izvršena je obuka dijela postrojbe civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim dokumentima, dok je Stožer civilne zaštite uključen u provođenju mjera zaštite i spašavanja.Kod manjih nesreća, snage zaštite i spašavanja udovoljavaju potrebama Grada Malog Lošinja. Sve redovne snage zaštite i spašavanja, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za zaštitu i spašavanje ustrojene na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima.Vatrogasne snage nesporno zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima. Unatoč dobroj organiziranosti, u narednom periodu potrebno je i dalje ulagati u podizanje razine učinkovitosti i opremljenosti svih snaga zaštite i spašavanja.

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2017. godinu objaviti će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

 

KLASA: 810-01/18-01/06

URBR: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 30. ožujka 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr