SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

22.

Na temelju članka 5. stavka (1) Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/ 10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13 i 2/18) i suglasnosti Republike Hrvatske Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka Sektora policije, Odjel za sigurnost cestovnog prometa, Broj: 511-09-05/N-67/13-05.A.Š. od 18. 3. 2005. kao i prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Primorsko-goranske Sektor policije Služba za sigurnost cestovnog prometa, broj:511-09-05- 62-19/13. PB od 10.06.2013.g., Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 6. sjednici održanoj 4. travnja 2018., donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
ODLUKE
o uređenju prometa na području Općine Vrbnik

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 11/05, 25/13) članak 8. stavak 1.mijenja se i glasi:

»Na području naselja Vrbnik stalna zabrana prometa - pješačke zone uvode se na: Trg Pre sparov zid, Trg Škujica, Placa Vrbničkog statuta, Ulica Iseljenički put, Zgribnica od završetka parkirališta Gospoja prema kupalištu, Ulica Namori od starog do novog porta kao i u ulicama koje se nalaze u staroj gradskoj jezgri unutar zidina.«

Članak 2.

Članak 11. Mijenja se i glasi:

»U naselju Vrbnik sve ulice su dvosmjerne, osim sljedećih, u kojima se utvrđuje promet s jednosmjernim kretanjem:

Cijele godine

-Ulica Vinogradska (gornji krak) ulaz u Vrbnik

-Ulica Vinogradska (donji krak) izlaz iz Vrbnika

-Ulica Vrani od križanja Vrani-Sv.Nedija u smjeru groblja do županijske ceste Palentarica - Jaz

-Ulica Bočina do skretanja za ulicu Sri Markovi iz smjera ulice Braće Trinajstić je slijepa ulica

-Ulica Rajski put od ulice Vinogradske do ulice Bočina postaje dvosmjerna

-Ulica Gospoja: nakon skretanja u ulicu Zagradi do završetka ulice Gospoja (k.br. 11).«

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Na području naselja Vrbnik zabranjuje se:

(1) - promet kamionima čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 tona, u navedenim ulicama Grohot, Retec i Šipun osim dostave,

-parkiranje u ulicama u kojima se odvija dvosmjerni promet a uže su od 6 m kao i u jednosmjernim ulicama koje su uže od 3 m.

-Na pješačkim zonama zabranjeno je parkirati i zaustavljati vozila.

(2) Iznimno, JUO može izdati jednokratno odobrenje, kojim će dopustiti promet vozilima iz stavka 1. ovog članka, isključivo radi pristupa nekretninama podnositelja zahtjeva.

(3) Na križanju - ulazak u naselje Vrbnik - Ul. braće Trinajstić prema naselju zabranjeno je prometovanje autobusa.

Postavlja se rampa na završetku asfaltirane nerazvrstane ceste Risika - plaža sv. Marek tako da se neometano ulazi u lučicu, a kontrolira i naplaćuje ulazak na parkiralište. Naplata se vrši u ljetnim mjesecima.

Sporednim ulicama u naselju Garica zabranjeno je prometovanje kamionima nosivosti preko 7,5 tona osim za dostavu.«

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Na svim prometnicama i ulicama u naselju Vrbnik ograničava se brzina kretanja na 40 km/sat.

Ulica Japnenica je slijepa - skretanje iz Ulice braće Trinajstić.

Na parkiralištu na Trgu sv. Ivana zabranjeno zaustavljanje i parkiranje teretnim vozilima i kamperskim vozilima.

Na glavnoj cesti od tabele naselja Vrbnik do ulice braće Trinajstić zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje autobusa.

Kretanje autobusa dozvoljeno je ulicama Vinogradskom i Br. Trinajstić

Na kraju ulice Braća Trinajstić prometnim znakom Stop regulira se raskrižje ulice B.Trinajstić-Namori.

Ostala parkirališta reguliraju se posebnom odlukom izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Shodno ovoj odluci postavlja se prometna signalizacija na terenu.«

Članak 5.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Javnim parkiralištem smatra se javna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila u smislu čl. 2. st. 1. toč. 71. i 72. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu parkiralište) je površina u vlasništvu fizičke ili pravne osobe namijenjena za parkiranje vozila vlasnika i trećih osoba.

Općinski načelnik svojom Odlukom određuje lokacije za parkirališta i za iste utvrđuje regulaciju prometa te izdaje suglasnost.«

Članak 6.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Kao javna parkirališta na području Općine Vrbnik utvrđuju se:

1.) u naselju Vrbnik Trg Sv. Ivana, Vajavina, Parkiralište autobusa, Parkiralište Gospoja, Namori, slijepi dio ulice Japnenica, u ulici braće Trinajstić - plato iznad parkirališta autobusa, Dražica.

2.) plaža Potovošče

3.) plaža Sv. Marek (Risika)

Parkiranje na navedenim lokacijama dozvoljeno je u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Općinsko vijeće može ovom ili posebnom Odlukom promijeniti režim parkiranja.«

Članak 7.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s Zakonom o sigurnosti u prometu.

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izloženi cjenik za parkiranje vozila, oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljen cjenik, vrijeme naplate, trajanje parkiranja, oznaka parkirališnih mjesta i horizontalna signalizacija), obveza je osobe koja obavlja naplatu parkiranja.

Parkirališta na kojima se obavlja naplata mogu biti s čvrstom podlogom (asfalt) ili s podlogom od šljunka.

Na parkiralištima s čvrstom podlogom (gdje se obavlja naplata) označuju se parkirna mjesta plavom bojom, što je obveza osobe koja obavlja naplatu parkiranja.

Na parkiralištima s podlogom od šljunka (gdje se obavlja naplata), parkirna mjesta uređuje, održava, organizira i adekvatno označuje osoba koja obavlja naplatu parkiranja.«

Članak 8.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Izletnički i turistički autobusi mogu se parkirati na parkiralištu autobusa uz naplatu i parkiralište Dražica.«

Članak 9.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Naplata naknade za parkirana vozila obavlja se na parkiralištima:

-Trg Sv. Ivana

-Vajavina

-Gospoji (kod Vinotela)

-Plaža Potovošče

-Plaža Sv. Marek

-Dražica

-parkiralište autobusa.«

Članak 10.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Poslovi naplate parkiranja određuju se kao komunalna djelatnost od lokalnog značenja, te se daje u koncesiju na temelju ugovora o koncesiji u razdoblju od 01.06. do 30.09. od 9 sati do 22 sata tijekom godine na pet godina za sljedeća javna parkirališta: Vajavina, Trg Sv. Ivana, Gospoji (kod Vinotela), Dražica, parkiralište autobusa ili se na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova daje pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje navedene djelatnosti na godinu dana u ljetnim mjesecima, na temelju provedenog natječaja ili prikupljanja ponuda.

Poslove naplate parkiranja na javnim parkiralištima može obavljati i komunalno društvo u vlasništvu Općine Vrbnik.

Ostali uvjeti i mjerila za provedbu natječaja za dodjelu koncesije utvrđeni su Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakona o koncesijama i odredbama ove Odluke.«

Članak 11.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Za kršenje odredaba ove Odluke komunalni redar izriče:

1.Novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kn pravnoj
osobi.

2.Novčanu kaznu u iznosu od 300,00 fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

3.Za prekršaje iz stavke 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna.«

Članak 12.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»1.Novčanom kaznom u visini polovice propisanog minimuma kaznit će se počinitelj prekršaja na mjestu počinjenja prekršaja iz članka 30. ove Odluke.

2.Počinitelju prekršaja iz stavka 1. ovog članka komunalni će redar temeljem vjerodostojne dokumentacije izdati obavijest o počinjenom prekršaju u visini iz stavka 1. ovog članka.

3.Ako počinitelj prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti o prekršaju neće se voditi prekršajni postupak.

4.Ako počinitelj prekršaja ne plati izrečenu novčanu kaznu u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju izdat će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom da plaćanje može izvršiti u roku od osam dana od dana uručenja istog.

5.Novčana kazna izrečena obveznim prekršajnim nalogom smatrat će se u cijelosti plaćenom ako počinitelj prekršaja plati dvije trećine izrečene novčane kazne u roku iz stavka 4. ovog članka.

6.Ako počinitelj prekršaja ne postupi sukladno stavku 5. Ovog članka, a podnese prigovor, provest će se prekršajni postupak, a u protivnom će obvezatni prekršajni nalog postati izvršnim.«

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«

KLASA: 340-09/02-18/01

URBROJ: 2142-07-03-18-1

Vrbnik, 4. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr