SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

14.

Na temelju odredbe članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/ 13 i 73/17) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/ 13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Vbnik je na svojoj 6. sjednici održanoj 4.travnja2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada
odbačenog u okoliš

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način provedbe:

-mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

-mjera za uklanjanje otpada iz okoliša.

Kad uklanjanje otpada zahtijeva mjere koje nisu propisane ovom Odlukom,neposredno se primjenjuje Zakon.

Članak 2.

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se osobito:

-otpad odbačen u okoliš

-glomazni otpad ostavljen na javnoj površini

-opasni i građevinski otpad odbačen na javnim površinama

-svaki otpad odbačen pored spremnika odvojenog prikupljanja otpadnogpapira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnogotpada (na zelenim otocima).

Članak 3.

Općina Vrbnik uspostavit će sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisnoodbačenom otpadu putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Općine Vrbnik.

Osim prijave putem mrežne stranice, građani će nepropisno odbačenotpad moći prijaviti putem aplikacije ZAKRPAJ.to ili ispuniti obrazac- obavijest o nepropisno odbačenom otpadu te ga dostaviti osobnoili putem pošte u Općinu VrbnikJedinstveni upravni odjel, Trg škujica 7, 51516 Vrbnik.

Općina Vrbnik učestalo će provoditi nadzor na svom području radi utvrđivanjapostojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima jeu prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.

Članak 4.

Općina Vrbnik provodit će i druge posebne mjere:

-učestalu kontrolu problematičnih lokacija putem komunalnog redara

-postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada

-postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska

-ograđivanje površina fizičkim preprekama

-putem javnih medija objavljivati način i telefonski broj na koji je mogućeprijaviti nepropisno odbacivanje otpada

-izradu i distribuciju letaka »zaštita javnih površina« i letaka o načinu zbrinjavanjaotpada putem ovlaštene tvrtke

-postavu videonadzora nad ugroženim i na saniranim površinama.

Članak 5.

Radi provedbe mjera iz članka 1. ststavke 1. točke 2., komunalni redar rješenjem nalaževlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat,na kojem je nepropisno odložen otpad, uklanjanje tog otpada, odnosnoosobi koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem(dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru). Rješenjem izprethodnog stavka 1. ovoga članka određuje se: lokacija odbačenog otpada,procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada te obvezauklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstomotpada, u roku koji ne može biti dulji od 6 mjeseca od dana zaprimanjarješenja. Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalbanadležnom upravnom tijelu županije.

Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 2. ovoga članka komunalniredar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalniredar utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 1. ovoga člankanije izvršena, Općina Vrbnik dužna je osigurati uklanjanje tog otpada predajomovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada. Ako komunalniredar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugiotpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasniknekretnine nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu,upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi

utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi s odbačenim otpadom, komunalniredar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju službenika ministarstvanadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhuutvrđivanja činjenica.

Članak 6.

Općina Vrbniik podatke utvrđene rješenjem iz članka 5. stavka 1. ove Odluke mjesečnoće unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenogotpada iz članka 137. stavka 3. točka 7. Zakona o održivom gospodarenjuotpadom.

Članak 7.

Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada bit će uspostavljen sukladnozakonskim propisima i tehničkim mogućnostima Općine Vrbnik.

Općinski načelnik izvješće će:

-olokacijama i količinama odbačenog otpada

-otroškovima uklanjanja odbačenog otpada

-opočiniteljima

-ozaračunanoj i naplaćenoj naknadi troška uklanjanja otpada

-olokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno odbacivanje otpada

-olokacijama na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanjeodbačenog otpada

-oprovedbi mjera iz ove Odluke

podnositi Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine zaprethodnu kalendarsku godinu.

Članak 8.

Općinsko vijeće će na temelju izvješća iz prethodnog člankja oveOdluke donijeti odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanjaotpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisnoodbacivanje otpada.

Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Vrbnik.

Članak 9.

Općina Vrbnik ima pravo na naknadu troška uklanjanja otpada iz članka 5. stavak 4. ove Odluke od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasniknije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravljaodređenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio prema načelu»onečišćivač plaća«.

Članak 10.

Ako je otpad odbačen na javnoj površini kojom upravlja Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, uklonit ćega u sklopu svojih redovitih aktivnosti odmah po saznanju, bez odlaganjai bez posebnih naloga i rješenja komunalnog redara Općine Vrbnik i o tomedostaviti podatke Općini Vrbnik za potrebe sustava evidentiranja lokacija odbačenogotpada.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenimnovinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:363-07/18-01/15

URBROJ:2142-07-03-18-1

Vrbnik, 4. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr