SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

4.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/ 13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici održanoj 4. travnja 2018. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJA I MREŽE DJEČJIH
VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom razvoja i mreže dječjih vrtića na području Općine Malinska - Dubašnica utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području OpćineMalinska - Dubašnica, iskaz je usklađivanja potreba građana s područja Općine Malinska - Dubašnica te financijskih mogućnosti OpćineMalinska - Dubašnica.

Prava i obaveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Općine Malinska - Dubašnica u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Malinska - Dubašnica za tekuću godinu.

Članak 2.

Objekti u kojima se provodi predškolski odgoj moraju imati odobrenje za početak obavljanja djelatnosti izdano od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Programi predškolskog odgoja moraju imati suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području OpćineMalinska - Dubašnica djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) čiji je osnivač Grad Krk.

Dječji vrtić provodi djelatnost predškolskog odgoja u sjedištu i područnim vrtićima.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Krku, Smokvik 7.

Područni vrtići Dječjeg vrtića nalaze se u Omišlju, Baječ19c, Malinskoj, Priko poja 9, Njivicama, Stražbica 5, Vrhu, Vrh 126, Baški, Ditris 2, Vrbniku, Retec 5 i Polju, Stanišće 12.

Članak 4.

Mrežu dječjih vrtića na području Općine Malinska - Dubašnica čini Dječji vrtić »Katarina Frankopan« koji obavlja svoju djelatnost na lokaciji:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Redoviti vrtićki i jaslički program može se provoditi u područnom vrtiću u Malinskoj

Program javnih potreba za djecu s teškoćama, program predškole, program katoličko-vjerskog odgoja i kraći programi (igraonice) se mogu provoditi u područnom vrtiću Malinska.

Članak 6.

Na području Općine Malinska - Dubašnica se može istovremeno osigurati provedba predškolskog odgoja u područnom vrtiću u Malinskoj u šest (6) skupina.

Broj djece po skupinama i programima te trajanje programa se utvrđuje za svaku pedagošku godinu sukladno odluci o upisima, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08., i 90/10.) te potrebama i sposobnostima djece.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića se usklađuje s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

Članak 7.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića Općine Malinska - Dubašnica može se proširivati otvaranjem novih skupina, objekata ili izdvojenih lokacija te se planira pripajanje Dječjeg vrtića »Lastavica« Punat u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Na području Općine Malinska - Dubašnica mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima Općina Malinska - Dubašnica nije osnivač, ali Općina Malinska - Dubašnica ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u tim ustanovama.

III.SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH
VRTIĆA

Članak 8.

Općina Malinska - Dubašnica sukladno članku 48. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07, 63/08 i 90/10), u svom proračunu osiguravaju sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Malinska - Dubašnica za tekuću godinu.

Na području općine Malinska - Dubašnica djeluje »Bubamara«, obrt za čuvanje djece, vl. Nathalie Žic, Malinska, Mihovila Radića 6 kojeg Općina Malinska - Dubašnica sufinancira do isteka važećeg ugovora o sufinanciranju.

Članak 9.

Općina Malinska - Dubašnica sufinancira troškove smještaja djece u redovnim programima Dječjih vrtića iz članka 4. ovog Plana sukladno odredbama Sporazuma o financiranju predškolske ustanove Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk od dana 25. listopada 2000. godine i Aneksa sporazuma o financiranju predškolske ustanove Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk od dana 28. siječnja 2004. godine.

Općina Malinska - Dubašnica može proračunskim sredstvima sufinancirati i posebne programe sukladno Proračunu.

Članak 10.

Općina Malinska - Dubašnica će po zahtjevu roditelja za svako dijete s prebivalištem na području OpćineMalinska - Dubašnica koje po prijavi na javni natječaj za upis u Dječji vrtić »Katarina Frankopan« Krk i područne vrtiće, nije ostvarilo upis za tekuću pedagošku godinu, sufinancirati troškove smještaja djeteta u redovnom programu dječjeg vrtića na području drugih jedinica lokalne samouprave temeljem planiranih proračunskih sredstava.

Jedinice lokalne samouprave čiji roditelji koriste usluge dječjeg vrtića u drugoj JLS snose razliku između ekonomske cijene i roditeljske uplate dječjeg vrtića koji dijete pohađa.

Ekonomska cijena ne smije biti opterećena troškovima objekta (gradnje, zakupa i kapitalnog održavanja objekta) prema Zaključku Koordinacije Grada Krka i Općina Otoka Krka, održane 23. listopada 2008. godine, Klasa: 900-03/08-01/22, Urbroj:2142/00-01-08-2/2.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Plan dostavlja se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 601-01/18-01/1

URBROJ: 2142/05-01-18-2

Malinska, 4. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1051&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr