SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 9. Četvrtak, 5. travnja 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

3.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 4. travnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izradi
V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Malinska - Dubašnica

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06, 38/09, 9/13 i 5/17) - dalje u tekstu: V. Izmjene i dopune PPUO.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO, razlozi za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO, obuhvat V. Izmjena i dopuna PPUO, ocjena stanja u obuhvatu V. Izmjena i dopuna PPUO, ciljevi i programska polazišta V. Izmjena i dopuna PPUO, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi V. Izmjena i dopuna PPUO, rokovi za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO te izvori financiranja V. Izmjena i dopuna PPUO.

II.PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE V. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 3.

V. Izmjene i dopune PPUO izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13 i 65/17) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade V. Izmjena i dopuna PPUO je Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica.

III.RAZLOZI POKRETANJA V. IZMJENA I
DOPUNA PPUO

Članak 4.

Izradi V. Izmjena i dopuna PPUO pristupit će se radi:

-redefiniranja uvjeta za izgradnju građevina stambene i gospodarske namjene unutar građevinskih područja naselja,

-redefiniranja uvjeta za izgradnju montažnih i privremenih građevina unutar građevinskih područja naselja,

-redefiniranje uvjeta za izgradnju građevina vjerske namjene,

-redefiniranja uvjeta uređenja plaža.

IV. OBUHVAT V. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 5.

Obuhvat V. Izmjena i dopuna PPUO odnosi se na obuhvat danas važećeg plana kojim je obuhvaćeno područje jedinice lokalne samouprave - Općine Malinska- Dubašnica.

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 4. ove Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna PPUO, a temeljem tih izmjena korigirat će se elaborat Prostornog plana uređenja u tekstualnom dijelu-Odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela plana te u Obrazloženju plana.

V.SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU V. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 6.

Prostorni plan uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04) utvrdio je uvjete za uređenje područja, odredio svrhovito korištenje i namjenu građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode na području Općine Malinska- Dubašnica.

2006. godine izvršeno je usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/06).

Izrada slijedećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09 pokrenuta je temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2005.-2009. (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 35/07), a izmjenama i dopunama izvršeno je, između ostalog:

-usklađenje sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07),

-građevinska područja prikazana su na ažuriranoj katastarskoj podlozi u mj. 1:5000,

-redefiniran je odnos izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja,

-redefinirana su građevinska područja izvan naselja za ugostiteljsko-turističku i sportsko-rekreacijsku namjenu,

-definirani su prateći sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene, pomoćne i poljoprivredne građevine unutar građevinskih područja naselja,

-utvrđeni su detaljni uvjeti za rekonstrukciju građevina,

-utvrđene su lokacije i dani uvjeti uređenja za reciklažno dvorište za prikupljanje komunalnog otpada i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i dr.

Narednim, ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 9/13) redefinirane su pojedine planske odrednice kako bi se unutar obuhvata UPU 1 Malinska, Radići omogućila gradnja građevina u pojasu do 70 metara od obalne crte te kako bi se dala mogućnost osiguranja potrebnog broja parkirališno- garažnih mjesta za građevine u jezgri Malinske. Također, omogućila se neposredna provedba plana unutar pojedinih naselja (Kremenići, Žgombići i Sveti Anton), realizacija sadržaja na uređenim plažama unutar područja koja su obuhvaćena planovima užih područja te realizacija pratećih sadržaja na površini sportsko - rekreacijske namjene u Portu.

Posljednje Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 5/17) donesene su s ciljem stvaranja planskih preduvjeta za:

-realizaciju projekta »Bracerom prema zapadu«,

-rekonstrukciju hotela »Borovik«,

-realizaciju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Malinska,

-realizaciju obalnog pojasa centra naselja Malinska, temeljem provedenog natječaja.

VI.CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA V. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 7.

Izradi V. Izmjena i dopuna PPUO pristupa zbog zaustavljanja daljnjih pritisaka na prostor koji je ograničen resurs, s ciljem očuvanja prostornih resursa i tradicijskih vrijednosti na području Općine Malinska-Dubašnica.

VII.POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU V. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 8.

Za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VIII.NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o izdanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 136/15), u suradnji s nositeljem izrade - Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Malinska - Dubašnica.

IX.POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU V. IZMJENA I DOPUNA PPUO TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 10.

U postupku izrade V. Izmjena i dopuna PPUO tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

-Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb,

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sarajevska cesta 7 (objekt 8), 10000 Zagreb,

-Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 10, 10000 Zagreb,

-Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko- goranska, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb,

-Hrvatske vode, VGO Rijeka, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

-HEP ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

-Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska bb, 51500 Krk.

Ako se tijekom izrade V. Izmjena i dopuna PPUO ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO je 8 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju V. Izmjena i dopuna PPUO uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na prostorni plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO određeni ovom Odlukom.

X.ROK ZA IZRADU V. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 14.

Ovom Odlukom utvrđuju se slijedeći rokovi za izradu pojedinih faza u postupku izrade V. Izmjena i dopuna PPUO:

-izrada nacrta prijedloga plana: 30 dana od dana dostave potrebne dokumentacije i očitovanja na ovu Odluku o izradi,

-izrada prijedloga plana za javnu raspravu: 5 dana od utvrđivanja istog od strane općinskog načelnika,

-trajanje javnog uvida: 15 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi: 10 dana od okončanja javne rasprave i javnog uvida,

-izrada nacrta konačnog prijedloga plana: 10 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane nositelja izrade,

-izrada konačnog prijedloga plana: 5 dana od utvrđivanja istog od strane općinskog načelnika,

-izrada pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela plana: 15 dana od donošenja na Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do produženja ili smanjenja trajanja pojedinog roka, ostali rokovi se pomiču uz obrazloženje.

XI.IZVORI FINANCIRANJA IZRADE V. IZMJENA I DOPUNA PPUO

Članak 15.

Sredstva za izradu V. Izmjena i dopuna PPUO osigurat će se iz sredstava proračuna Općine Malinska-Dubašnica.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-02/18-01/19

URBROJ: 2142/05-01-18-3

Malinska, 4. travnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1051&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr