SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

44.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), na temelju članka 16. stavak 12. točka 4. i članka 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst i 5/18) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 10. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže i
ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab (»Službene novine« broj 25/16) u članku 2. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Površina koja se daje u koncesiju iznosi ukupno 8.140 m2, od čega se 3.669 m2 površine odnosi na plažu, površina ugostiteljskog objekta i terase iznosi 140 m2, a morski dio iznosi 4.331 m2.

U koncesiju se daje dio uređene plaže i ugostiteljska terasa Veli Mel, Grad Rab.

Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje slijedećih gospodarskih djelatnosti:

.iznajmljivanje suncobrana kom 50

. iznajmljivanje ležaljki kom 50

.korištenje lako uklonjivog objekta s terasom za ugostiteljstvo ukupne površine 140 m2.

.pružanje usluga vodenog parka,

sve prikazano u Grafičkom prikazu s uklopljenim katastarskim planom i s koordinatama lomnih točaka izrađenom od trgovačkog društva Tehno biro - Rab u listopadu 2017. godine i Idejnom rješenju koji su sastavnim dijelom ove Odluke i koji se ne objavljuju.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 82.000,00

(slovima:osamdesetidvijetisuće)kuna.«

Članak 3.

Danom sklapanja Dodatka Ugovoru mijenja se iznos stalnog dijela godišnje koncesijske naknade. Način i rok plaćanja koncesijske naknade utvrdit će se Dodatkom Ugovora.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru trgovačkom društvu Del Mar d.o.o. u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje Dodatka Ugovoru o koncesiji broj P 012/07/2016. Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru o koncesiji.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Temeljem Odluke, Županijske skupštine Primorsko- goranske županije, o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab (»Službene novine« broj 25/16) sklopljen je Ugovor broj P 012/07/2016 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže i ugostiteljske terase Veli Mel, Grad Rab s trgovačkim društvom Del Mar d.o.o. Koncesija je dana na razdoblje od 10 godina.

Trgovačko društvo Del Mar d.o.o. dostavilo je 5. siječnja 2018. godine Zahtjev za izmjenom Odluke o koncesiji. Koncesionar obrazlaže proširenje sadržaja koncesije potrebom da se unaprijedi postojeća ponuda, na način da se i dalje obavlja ugostiteljska djelatnost, te iznajmljivanje ležaljki i suncobrana, te bi se pružale nove usluge i to usluge vodenog parka

Budući se predmet koncesije samo djelimice mijenja, na način da se sadržajno nadopunjuje, a procijenjena vrijednost koncesije se bitno ne povećava, te uz pozitivno mišljenje nadležnog državnog odvjetništva, razvidno je da su kumulativno ispunjeni svi uvjeti za primjenu odredbi članka 62. stavka 5. točka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

Primjenom odredbi članka 62. stavka 5. točka 3. Zakona o koncesijama proizlazi da Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može sklopiti Dodatak Ugovoru obzirom da je udovoljeno prethodno navedenim uvjetima.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba u roku od 15 dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/18-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-30

Rijeka, 29. ožujka 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr