SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

43.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), na temelju članka 16. stavak 12. točka 4. i članka 62. stavak 5. točka 3. i članka 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 5/18) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 10. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o II. izmjeni Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija (»Službene novine« broj 4/16 i 18/ 16), u članku 2. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra, uređene javne plaže ispred hotela Savoy, bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu, Grad Opatija i to na ukupno 3.048 m2 i sastoji se od:

.kopno u površini od 1.321 m2

.objekti na kopnu u površini od 141 m2

.more u površini od 1.586 m2.

Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje slijedećih djelatnosti:

.obavljanje ugostiteljske djelatnosti na ukupnoj površini od 141 m2 (šank, sjenica i terasa)

.iznajmljivanje 90 ležaljki i 45 suncobrana, sve predviđeno u Idejnom projektu.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Predmet koncesije je izgradnja i obavljanje gospodarskih djelatnosti na plaži na području Grada Opatije.

Katastarske čestice koje čine predmet koncesije su: dio k.č. 1942, z.k.ul. 329 i dio k.č.1772, z.k.ul. 2, obje upisane u k.o. Opatija u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Opatiji. Kopneni dio koji je predmet koncesije upisan je kao pomorsko dobro u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Opatiji.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz koncesije s koordinatama lomnih točaka na pomorskom dobru na plaži ispred hotela Savoy, Grad Opatija u mjerilu 1:700 izrađen od trgovačkog društva Krešimir d.o.o. u siječnju 2018. godine koji se ne objavljuje.«

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 71.370,00 (slovima:sedamdesetijednatisućatristosedamdeset) kuna«.

Članak 4.

Danom sklapanja 2. Dodatka Ugovoru mijenja se iznos stalnog dijela godišnje koncesijske naknade. Način i rok plaćanja koncesijske naknade utvrdit će se 2. Dodatkom Ugovora.

Članak 5.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru trgovačkom društvu »B.N.L.« d.o.o. u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje 2. Dodatka Ugovoru broj P 001/07/2016 o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija (dalje u tekstu: 2. Dodatak Ugovoru o koncesiji). Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše 2. Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od sklapanja 2. Dodatka Ugovoru o koncesiji.

Za Davatelja koncesije 2. Dodatak Ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Županijska skupština je na 24. sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine donijela Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija (»Službene novine« 4/16), temeljem koje je sklopljen Ugovor broj P 001/07/2016 o koncesiji na pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija od 02. travnja 2016. godine, potom je Županijska skupština na 29. sjednici održanoj 14. srpnja 2016. godine donijela Odluku o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija (»Službene novine« broj 18/16) na temelju koje je sklopljen Dodatak Ugovoru broj P 001/ 07/2016 od 01. kolovoza 2016. godine na razdoblje od 20 godina.

Trgovačko društvo B.N.L. d.o.o., dostavilo je Zahtjev za II. izmjenom Odluke o koncesiji. Koncesionar obrazlaže Zahtjev za proširenjem sadržaja koncesije potrebom da se koncesija usuglasi s uvjetima izdanim od Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci. Budući se ne mijenja predmet koncesije, niti se bitno povećava procijenjena vrijednost koncesije, razvidno je da su kumulativno ispunjeni svi uvjeti za primjenu odredbi članka 62. stavka 5. točka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17). Primjenom odredbi članka 62. stavka 5. točka 3. Zakona o koncesijama proizlazi da Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može sklopiti Dodatak Ugovoru obzirom da je udovoljeno prethodno navedenim uvjetima.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti Žalba u roku od 15 dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/18-01/2

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-18-28

Rijeka,29. ožujka 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr