SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA PUNAT

11.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine donosi

STATUT
OPĆINE PUNAT

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Općine Punat (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se obilježja Općine Punat, javna priznanja, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Punat, ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, upravna tijela, javne službe, financiranje, mjesna samouprava, akti Općine Punat i druga pitanja od važnosti za ostvarenje prava i obveza Općine Punat.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Općina Punat je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište Općine Punat određeni su zakonom.

Općina Punat nalazi se na jugoistočnom dijelu otoka Krka i graniči sa sjeverne i zapadne strane s Gradom Krkom, sa sjeveroistočne s Općinom Vrbnik, a s istočne i južne strane s Općinom Baška.

Općina Punat obuhvaća područja naselja: Punat i Stara Baška.

Granice područja Općine Punat idu rubnim granicama katastarskih općina Punat i Stara Baška.

Granice Općine Punat mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom posebnim zakonom.

Članak 3.

Općina Punat je pravna osoba.

Sjedište Općine Punat je u Puntu, Novi put 2.

Tijela Općine Punat i upravni odjeli Općine Punat imaju pečate s grbom Republike Hrvatske.

Izgled, čuvanje i upotreba pečata iz stavka 3. ovog članka uređena je zakonom i podzakonskim propisima

II. OBILJEŽJA OPĆINE PUNAT

Članak 4.

Općina Punat ima grb i zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Punat i izražava pripadnost Općini Punat.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Punat utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika Općine Punat (u daljnjem tekstu: općinski načelnik), u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 5.

Grb Općine Punat sastoji se od trokutastog - srcolikog štita s plavim poljem u kojem se nalazi anđeo koji u desnoj ruci drži mač, u lijevoj vagu, opkoračivši dvije obale između kojih je jedrenjak.

Članak 6.

Zastava Općine Punat je jednobojna - plave boje, a na sjecištu dijagonala nalazi se obostrano grb Općine Punat obrubljen zlatnom rubnom trakom.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Članak 7.

Dan Općine Punat je 30. studeni, dan Svetog Andrije (zaštitnik župe Punat), koji se svečano slavi kao općinski blagdan.

U povodu Dana Općine održava se svečana sjednica Općinskog vijeća prigodom koje se dodjeljuju javna priznanja i priređuju druge svečanosti.

U naselju Stara Baška se svečano obilježava i 1. studeni, dan Svih Svetih.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine Punat (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Punat, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javnim priznanjima se ne stječu posebna prava odnosno obveze.

Javna priznanja se mogu opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom javnog priznanja.

Članak 9.

Javna priznanja Općine Punat su:

1. Počasni građanin Općine Punat;

2. Nagrada Općine Punat za životno djelo;

3. Godišnja nagrada Općine Punat;

4. Zahvalnica Općine Punat.

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV.SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja, Općina Punat uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 12.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Sporazum o suradnji iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 13.

Općina Punat je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom te podliježe nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Punat.

Članak 14.

Općina Punat u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom Republike Hrvatske ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

-uređenje naselja i stanovanje,

-prostorno i urbanističko planiranje,

-komunalno gospodarstvo,

-brigu o djeci,

-socijalnu skrb,

-primarnu zdravstvenu zaštitu,

-odgoj i osnovno obrazovanje,

-kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

-zaštitu potrošača,

-zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-protupožarnu i civilnu zaštitu,

-promet na svom području,

-te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Punat obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Općina Punat može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva, ustanove, ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Odluka iz stavka 2. ovog članka sadrži način, uvjete, kriterije, visinu sredstava i nadzor izvršenja povjerenih poslova.

Članak 16.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Punat, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na Primorsko- goransku županiju, u skladu s njezinim Statutom.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području te jedinice, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 2. ovog članka Općina Punat može pokrenuti i zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave.

Odluke iz stavaka 1. i 2. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika i sadrže način, uvjete, kriterije, visinu sredstava i nadzor izvršenja povjerenih poslova.

VI.NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima u skladu sa zakonom i ovim Statutom putem:

a) referenduma,

b) mjesnog zbora građana

c)davanja prijedloga, predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba.

a) Referendum

Članak 18.

Referendum se može raspisati:

1.radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine Punat, o prijedlogu općeg akta,

2.radi odlučivanja o drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća,

3.o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma mora biti predan u pisanom obliku, a može ga temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati 1/3 vijećnika, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača Općine Punat ili većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Punat.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 19.

Osim u slučajevima propisanim člankom 18. Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Punat ili 2/3 vijećnika Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika predložilo 20% ukupnog broja birača Općine Punat, Općinsko vijeće raspisat će referendum u skladu s člankom 20. ovog Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako je raspisivanje referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3 vijećnika Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika Općinskog vijeća.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.

Odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini Punat.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Članak 20.

Općinsko vijeće dužno se izjasniti o prijedlogu o raspisivanju referenduma podnesenog od propisanog broja vijećnika Općinskog vijeća, odnosno podnesenog od strane općinskog načelnika odnosno podnesenog od većine vijeća mjesnih odbora te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma u slučajevima propisanima člankom 18. Statuta donosi se većinom glasova svih vijećnika Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini Punat, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Članak 21.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

Odluka o raspisivanju referenduma objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, lokalnom dnevnom tisku, drugim sredstvima javnog priopćavanja i na drugi prikladan način.

Članak 22.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Punat i upisani su u popis birača.

Članak 23.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu.

Članak 24.

Postupak provođenja referenduma i odluke donesene na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provode tijela određena zakonom.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe posebnog zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

b) Mjesni zbor građana

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Punat kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. u roku od 60 dana od dana primitka.

Mjesni zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na mjesnom zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na mjesnom zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Mišljenje dobiveno od mjesnog zbora građana ne obvezuje Općinsko vijeće.

c)Prijedlozi, predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba

Članak 25.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Punat.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 26.

Građani imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Punat kao i na rad upravnih tijela Općine Punat te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnesene predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Punat odnosno pročelnik upravnog tijela Općine Punat dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se putem knjige pritužbi (postavljanjem sandučića) za pred stavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine Punat te sredstvima elektroničke komunikacije (upućivanjem pitanja i pritužbi putem službene internet stranice Općine Punat i Etičkom povjerenstvu Općine Punat).

VII. TIJELA OPĆINE PUNAT

Članak 27.

Tijela Općine Punat su:

1. Općinsko vijeće

2. Općinski načelnik

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 28.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Punat i tijelo Općine Punat, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Punat te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 29.

Općinsko vijeće Etičkim kodeksom uređuje etička načela i standarde dobrog ponašanja članova Općinskog vijeća, nositelja izvršne vlasti Općine Punat te članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

Članak 30.

Općinsko vijeće ima 11 vijećnika.

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina vijećnika.

Nadležnosti Općinskog vijeća

Članak 31.

Općinsko vijeće:

-donosi Statut Općine Punat,

-donosi Poslovnik Općinskog vijeća,

-donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

-donosi odluku o privremenom financiranju,

-donosi dokumente prostornog uređenja Općine Punat,

-donosi smjernice razvoja Općine Punat,

-donosi odluku o višegodišnjem zaduživanju, davanju jamstva i suglasnosti,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju imovinom Općine Punat u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu Općine Punat i provedeno u skladu sa zakonom,

-donosi odluku o promjeni granice Općine Punat,

-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine Punat,

-osniva javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Punat,

-daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,

-odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) udjela Općine Punat u trgovačkim društvima kojih je Općina Punat osnivač;

-raspisuje lokalni referendum,

-bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

-bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-donosi odluke, druge opće i pojedinačne akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 32.

Općinsko vijeće donosi opće i pojedinačne akte ako je na sjednici prisutna većina vijećnika Općinskog vijeća.

Način odlučivanja kod donošenja općih i pojedinačnih akata detaljno se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 33.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća, a sve u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća

Članak 34.

Općinsko vijeće ima predsjednika i do dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih vijećnika iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamijenjuje potpredsjednik.

Članak 35.

Predsjednik Općinskog vijeća predstavlja Općinsko vijeće, saziva, organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća utvrđena su Poslovnikom Općinskog vijeća.

Vijećnici Općinskog vijeća

Članak 36.

Vijećnik Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

-raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,

-predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

-postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

-postavljati pitanja općinskom načelniku o njegovom radu,

-pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

-pravo na uvid u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost,

-sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine Punat te u vezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

-ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Mandat i prestanak mandata vijećnika Općinskog vijeća

Članak 37.

Mandat vijećnika Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno zakonu.

Mandat vijećnika Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četiri godine, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno zakonu.

Članak 38.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku. Ostavka mora biti zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-ako mu prestane prebivalište na području Općine Punat, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

-smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Nespojivost dužnosti vijećnika Općinskog vijeća

Članak 39.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama posebnog zakona nespojiva s dužnošću vijećnika Općinskog vijeća, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamijenjuje zamjenik, u skladu s odredbama posebnog zakona.

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Sazivanje sjednica Općinskog vijeća

Članak 40.

Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se u skladu s odredbama zakona i Poslovnika Općinskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 41.

Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća razmatraju prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća i o njima daju mišljenja i prijedloge. Stalna radna tijela mogu razmatrati i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Punat i predlagati Općinskom vijeću raspravu o njima te pripremati prijedloge općih i drugih akata iz svog djelokruga.

Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja i stručne obrade pojedinog pitanja odnosno izrade prijedloga pojedinog akta.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

-Mandatno povjerenstvo,

-Odbor za izbor i imenovanja,

-Odbor za statutarno-pravna pitanja,

-Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo,

-Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša,

-Odbor za proračun, financije i imovinu,

-Odbor za društvene djelatnosti,

-Odbor za naselje Stara Baška.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 4. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom (kojom se uređuje naziv, sastav, djelokrug i način rada) osnovati i druga stalna ili povremena radna tijela.

Članak 42.

Općinsko vijeće osniva Savjet mladih Općine Punat kao savjetodavno tijelo Općine Punat koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Općini Punat.

Osnivanje, djelokrug, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Općine Punat uređuje se posebnom odlukom.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 43.

Općinski načelnik zastupa Općinu Punat i nositelj je izvršne vlasti u Općini Punat.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka nositelj izvršne vlasti je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika ako je općinskom načelniku mandat prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novog općinskog načelnika i njegovog zamjenika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Članak 44.

Općinskom načelniku i zamjeniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim zakonom.

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata, pročelnik upravnog tijela Općine Punat dužan je u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika.

Ako je prestanak mandata nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika.

Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost će obnašati povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori, a dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik izabran zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika, prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika.

Nadležnost općinskog načelnika

Članak 45.

U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik:

-utvrđuje prijedloge općih i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće,

-osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

-utvrđuje prijedlog proračuna Općine Punat i izvršenje proračuna te ih podnosi Općinskom vijeću;

-upravlja nekretninama, pokretninama, kao i prihodima i rashodima Općine Punat u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine Punat,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju imovinom Općine Punat čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna,

-odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna,

-odlučuje o korištenju sredstava proračunske rezerve do iznosa utvrđenog odlukom o izvršavanju proračuna,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i o davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Punat, ustanovama kojih je osnivač Općina Punat,

-odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa u skladu sa zakonom,

-podnosi polugodišnja izvješća o svom radu i izvješća o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga na zahtjev Općinskog vijeća sukladno ovom Statutu,

-imenuje i razrješava predstavnike Općine Punat u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Punat, trgovačkih društava u kojima Općina Punat ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Punat osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-donosi odluku o osnivanju te odluku o imenovanju i razrješenju članova Savjeta općinskog načelnika,

-razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

-sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim propisima,

-donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine Punat i druge akte u vezi s ostvarivanjem prava i obveza službenika u skladu s posebnim propisima,

-usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Punat u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Punat, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Punat,

-nadzire zakonitost rada upravnih tijela Općine Punat,

-daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

O danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 1. alineje 8. ovog članka općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću polugodišnja izvješća.

Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineje 11. ovog članka Općinskom vijeću u roku od 15 dana od dana donošenja i objavljuje je u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« koji slijedi nakon donošenja odluke.

Članak 46.

Općinski načelnik odgovoran je za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu.

Članak 47.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat.

Općinski načelnik i obustava akta od primjene

Članak 48.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Punat ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana njegova donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke.

Ako Općinsko vijeće ne ukloni uočeni nedostatak, općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika

Članak 49.

Općinskog načelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik se dužan pridržavati uputa općinskog načelnika.

Članak 50.

Općinski načelnik može imati Savjet općinskog načelnika.

Savjet općinskog načelnika sastoji se od stručnjaka različitih profila koji svojim savjetima pomažu u radu općinskom načelniku.

Članak 51.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika sami odlučuju hoće li dužnost obavljati profesionalno.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest upravnom tijelu Općine Punat da li će dužnost obnašati profesionalno.

Ukoliko se ne postupi na način određen u stavku 2. ovog članka, smatra se da se dužnost obavlja volonterski.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti upravnom tijelu Općine Punat.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz prethodnog stavka ovog članka.

Dužnosnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Raspuštanje Općinskog vijeća i razrješenje općinskog načelnika

Članak 52.

Vlada Republike Hrvatske raspustiti će Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima propisanim zakonom.

VIII.OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA
NACIONALNIH MANJINA

Članak 53.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Punat imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima.

IX. UPRAVNA TIJELA

Članak 54.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Punat, utvrđenih zakonom i ovim Statutom te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Punat, ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela) Općine Punat.

Upravna tijela Općine Punat osnivaju se i ukidaju odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad.

Članak 55.

Upravna tijela Općine Punat samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorna su općinskom načelniku.

Upravna tijela Općine Punat neposredno izvršavaju provođenje općih akata i pojedinačnih akata tijela Općine Punat.

U izvršavanju općih akata upravna tijela Općine Punat donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka upravna tijela Općine Punat dužna su raditi po uputama, smjernicama i preporukama tijela Općine Punat.

Članak 56.

Upravnim tijelima Općine Punat upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 57.

Sredstva za rad upravnih tijela Općine Punat osiguravaju se u Proračunu Općine Punat.

X. JAVNE SLUŽBE

Članak 58.

Općina Punat u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 59.

Općina Punat osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 58. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti Općina Punat može povjeriti na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju poslova i drugim fizičkim i pravnim osobama po postupku propisanom zakonom te u skladu s uvjetima i mjerilima koje utvrđuje Općinsko vijeće.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE PUNAT

Članak 60.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Punat, čine imovinu Općine Punat.

Članak 61.

Na temelju zakona, drugih propisa i općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Punat, upravljanje imovinom provodi općinski načelnik i Općinsko vijeće prema načelima dobrog gospodara, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim propisima i aktima.

Članak 62.

Općina Punat ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Punat su:

-općinski porezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu Općine Punat i imovinskih prava Općine Punat,

-prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Punat odnosno u kojima Općina Punat ima udjele ili dionice,

-prihodi od naknada za koncesije,

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Punat u skladu sa zakonom,

-udio u zajedničkim porezima s Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom

-sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

-drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 63.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Punat iskazuju se u proračunu Općine Punat.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.

Članak 64.

Proračun Općine Punat temeljni je financijski akt Općine Punat i donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Općinski načelnik dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Članak 65.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 66.

Ako općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske razriješiti će općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njime.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka imenovat će se povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika.

Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost, a Općinsko vijeće mora donijeti proračun u roku od 45 dana od dana kad ga je predložio općinski načelnik.

Članak 67.

U slučaju kad Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine temeljem odluke o privremenom financiranju nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa Općine Punat u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovog članka do 31. prosinca donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju raspuštanja Općinskog vijeća bez razriješenja općinskog načelnika do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka.

Nakon imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka koja uključuje sve ostvarene prihode i primitke te izvršene rashode i izdatke u vremenu do dolaska povjerenika.

Članak 68.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Punat nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Općine Punat nadzire Ministarstvo financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

XII. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 69.

Na području Općine Punat mogu se osnovati mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor osniva se za pojedina naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 70.

Područje i granice mjesnih odbora, način njihove promjene, sjedišta pojedinih mjesnih odbora te sva pitanja vezana uz izbore i obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora, uređuju se odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 71.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati

-10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog

odbora,

-vijećnici Općinskog vijeća

-općinski načelnik.

Prijedlog mora sadržavati podatke o:

-podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

-nazivu mjesnog odbora,

-području i granicama mjesnog odbora,

-sjedištu mjesnog odbora,

-potrebi osnivanja mjesnog odbora.

Prijedlog se podnosi općinskom načelniku i u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga, općinski načelnik utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Članak 72.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora, o spajanju mjesnih odbora te o promjeni naziva mjesnog odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, Općinsko vijeće odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 73.

Tijela mjesnog odbora:

1. Vijeće mjesnog odbora

2. Predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Članak 74.

Članove Vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Dužnost člana Vijeća je počasna, a imaju pravo na naknadu sukladno odluci Općinskog vijeća.

Članak 75.

Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana osnivanja mjesnog odbora, odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja Vijeća mjesnog odbora.

Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, najviše 5 članova.

Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 77.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika Vijeća mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora donosi:

-program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

-poslovnik o svom radu,

-financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,

-saziva mjesni zbor građana,

-surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora,

-obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 79.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 80.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 81.

Mjesnom odboru osiguravaju se sredstava za rad u Proračunu Općine Punat.

Sredstva se mogu trošiti isključivo za namjene utvrđene Programom rada i Financijskim planom Vijeća mjesnog odbora.

Članak 82.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće mjesnog odbora.

Članak 83.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine Punat.

Članak 84.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.

Na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće može raspustiti Vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

XIII. AKTI OPĆINE PUNAT

Članak 85.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 86.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike te druge opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 87.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke, preporuke i mišljenja.

Članak 88.

Upravna tijela Općine Punat u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 89.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 90.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 91.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 92.

Opći akti Općinskog vijeća se prije nego što stupe na snagu objavljuju u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Opći akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 93.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine Punat je javan.

Sjednice Općinskog vijeća su javne, a javnost se iznimno može isključiti u slučajevima propisanima posebnim zakonom.

O radu Općinskog vijeća i odlukama koje Općinsko vijeće donosi, kao i o temama o kojima Općinsko vijeće raspravlja izvješćuje se javnost, a prijedlozi akata i usvojeni akti objavljuju se na službenoj web stranici Općine Punat.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 94.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

-javnim održavanjem sjednica,

-izvještavanjem u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Punat.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:

-održavanjem tribina za javnost,

-izvještavanjem u tisku, putem radija i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata na web stranici Općine Punat.

Javnost rada upravnih tijela Općine Punat osigurava se izvještavanjem u tisku, na web stranici Općine Punat i u drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 95.

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Općine Punat te druge materijale u vezi s radom tijela Općine Punat omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i općim aktima Općine Punat kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 96.

Način djelovanja općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

XVI. PROMJENA STATUTA OPĆINE PUNAT

Članak 97.

Postupak za promjenu Statuta Općine Punat pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, općinski načelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja.

Prijedlog mora biti obrazložen, a ukoliko Odbor za statutarno-pravna pitanja nije predlagatelj, prijedlog se upućuje Odboru za statutarna-pravna pitanja koji ga razmatra i uz mišljenje upućuje Općinskom vijeću na donošenje.

O izmjeni i dopuni Statuta, Općinsko vijeće donosi statutarnu odluku na način i po postupku utvrđenom ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13).

Svi opći i drugi akti doneseni na temelju dosadašnjeg Statuta Općine Punat ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

Članak 99.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2142-02-01-18-5

U Puntu, 27. ožujka 2018. godine

 

OPĆINA PUNAT OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=51521&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr