SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
OPĆINA OMIŠALJ

5.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst i 123/17) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. ožujka 2018., donijelo je

Izmjene i dopune
Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13) u članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik, u pravilu, iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Ako do prve radne sjednice predstavnička manjina ne predloži drugog potpredsjednika, predložit će ga predstavnička većina.«

Članak 2.

U članku 19. stavku 1. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. Odbor za imenovanje ulica i trgova,«.

Dosadašnje točke 4. - 10. postaju točke 5.-11.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu iz redova vijećnika, a članovi u pravilu iz reda stručnih osoba, na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja.«

Članak 3.

Iza članka 22. dodaje se članak 22.a koji glasi:

»-Odbor za imenovanje ulica i trgova:

-razmatra i predlaže imenovanje ulica i trgova na temelju prethodno utvrđenih i usvojenih kriterija i pravila,

-obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom ili aktom Vijeća.

Odbor za imenovanje ulica i trgova ima predsjednika i četiri člana. Iznimno od članka 19. stavka 3. u sastav Odbora imenuju se predstavnici vijeća mjesnih odbora Omišalj i Njivice, te najmanje jedna stručna osoba kao poznavatelj lokalne povijesti i kulture.«

Članak 4.

U članku 25. stavku 1. podstavku 1. zarez i riječi iza zareza: »zakup poslovnog prostora« brišu se.

Članak 5.

U članku 27. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Članak 6.

U članku 46. stavku 3. riječ: »danom« zamjenjuje se riječima: »prvog dana od dana objave«.

Članak 7.

U članku 62. stavku 3. riječi: »pet« zamjenjuju se riječima: »tri«.

Članak 8.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće donosi akte većinom glasova, ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna većina svih vijećnika.

2/3 većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi slijedeće akte:

-Statut Općine Omišalj,

-Poslovnik,

-proračun,

-godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

-odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća i

-odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenim Statutom Općine Omišalj.

Članak 9.

Ove izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 021-05/18-01/2

URBROJ: 2142-06-18-01-4

Omišalj, 21. ožujka 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Anto Trogrlić v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1050&mjesto=51513&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr