SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
GRAD KASTAV

22.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17) i članka 44. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 04/18) Gradonačelnik Grada Kastva donio je sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće Grada Kastva za 2017. godinu o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. - 2022. godine.

Tekst Izvješća čini sastavni dio ovog Zaključka.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/02

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-11

Kastav, 28. ožujka 2018.

Gradonačelnik

Matej Mostarac, v. r.

GRAD KASTAV
Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav

IZVJEŠĆE
Grada Kastva za 2017. godinu o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
za razdoblje od 2017. - 2022. godine

ožujak, 2018.

S A D R Ž A J

1. ANALIZA I OCJENA STANJA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU

GRADA KASTVA U 2017. GODINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.1. Informacija o Planu gospodarenja otpadom Grada Kastva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2. Sakupljanje otpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3. Proizvedene i sakupljene količine otpada . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.4. Odložena količina otpada / predana CGO Marišćina i količina otpada

upućenog oporabiteljima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.5. Građevni otpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2. INFROMACIJA O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA ZA

GOSPODARENJE OTPADOM I LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA . . . . . . . . . . 10

2.1. Podaci o postojećim odlagalištima otpada . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2. Podaci o reciklažnom dvorištu . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3. Podaci o pretovarnim stanicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.4. Podaci i informacije o lokacijama s odbačenim otpadom i o njihovom uklanjanju . . . . 11

3. PROVEDENE IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI . . . .. . . . .. . . . . . . . . 13

4. PREGLED I ANALIZA PODUZETIH MJERA U 2017. GODINI U GOSPODARENJU

OTPADOM NA PODRUČJU GRADA KASTVA ČIJI JE CILJ ISPUNJENJE OBVEZA

U GOSPODARENJU OTPADOM . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5. PREGLED OSTVARENIH I PLANIRANIH PROJEKATA U GOSPODARENJU

OTPADOM S VISINOM I IZVORIMA FINANCIRANJA . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1. ANALIZA I OCJENA STANJA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA KASTVA U 2017. GODINI

1.1. Informacija o Planu gospodarenja otpadom Grada Kastva

Sukladno članku 21. i 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), jedinica lokalne samouprave dužna je donijeti plan gospodarenja otpadom za šestogodišnje razdoblje. Plan gospodarenja otpadom mora biti usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom kao i s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. - 2022. godine.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom stupio je snagu 2013. godine i njime je propisana obveza izrade Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. Međutim, kako nije bio donesen Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, plan nižeg reda nije mogao biti donijet, odnosno na njega nije mogla biti izdana suglasnost Primorsko - goranske županije. No unatoč tome, a na prijedlog Državne revizije, Grad Kastav je izradio Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. - 2020. godine na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13). Nakon što je Vlada, 05. siječnja 2017. godine usvojila Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, stekli su se uvjeti za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva.

Grad Kastav je u travnju 2017. godine započeo s izradom Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine (u nastavku Plan). Postupak donošenja Plana proveden je u potpunosti na temelju zakonskih odredbi te je tijekom 2017. godine:

- odabran ovlašteni izrađivač Plana, tvrtka DLS d.o.o., Spinčićeva 2, 51 000 Rijeka;

- izrađen Nacrt Plana koji je objavljen radi pribavljanja mišljenja javnosti. Javni uvid u Nacrt Plana održan je u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 09. listopada do 09. studenog 2017. godine;

- sastavljeno Izvješće o javnom uvidu (23.11.2017. godine);

- izrađen Prijedlog plana (20.12.2017.) koji se upućuje Primorsko - gorasnkoj županiji na suglasnost.

Osim navedenog, za Plan je proveden i postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. U 2017. godine odrađene su sljedeće aktivnosti:

- Dana 02.10.2017. godine donijeta je Odluka o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine (Klasa: 351-02/17-01/ 19, Urbroj: 2170-05-03/7-17-1).

- 15. studenog 2017. godine zatraženo je mišljenje Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine (Klasa: 351-02/17-01/ 19, Urbroj: 2170-05-03/7-17-8) i dana 19. prosinca 2017. godine izdano je mišljenje kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13, 78/15) i Uredbom o procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/17) (Klasa: 351-01/17-04/72, Urbroj: 2170/1-03-08/6-17-3).

Aktivnosti za donošenje Plana nastavile su se u 2018. godini, te je:

- 02.01.2018. Gradonačelnik Grada Kastva donio Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. - 2022. godine;

- Zatražena je (02.01.2018.) i dobivena (12.03.2018. godine) suglasnost na Plan od Primorsko - goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Prijedlog Plana uputit će se Gradskom vijeću na usvajanje te se očekuje donošenje plana krajem ožujka 2018. godine.

1.2. Sakupljanje otpada

Na području Grada Kastva organizirano se prikuplja miješani komunalni otpad, krupni (glomazni) otpad, papir, karton, staklo, plastika, metal i tekstil. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada obavlja tvrtka KD Čistoća d.o.o. Rijeka (u nastavku KD Čistoća). Navedena tvrtka je davatelj usluge gospodarenja komunalnim otpadom na području Grada Rijeke i riječke aglomeracije. Suvlasnici KD Čistoća su, uz Grad Kastav, koji sudjeluje udjelom od 2,74 % i gradovi Rijeka, Bakar i Kraljevica te općine Viškovo, Klana, Jelenje, Kostrena i Čavle.

Na području Grada Kastva pokrivenost kućanstava i stanovnika sakupljanjem otpada iznosi 100%.

U 2017. godini pokrenute su aktivnosti na izradi Nacrta Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom, a sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). Donošenje Odluke očekuje se u prvoj polovici 2018. godine. Donošenjem Odluke uvest će se sustav naplate po količini predanog otpada.

Prikupljanje i odvoz otpada s područja Grada Kastva, KD Čistoća obavlja sljedećim vozilima:

- Teretno vozilo MAN, nosivosti 7,5 tona, volumena tovarnog prostora 16 m3 - preostali otpad;

- Teretno vozilo MAN, nosivosti 7,5 tona, volumena tovarnog prostora 16 m3 - odvojeno prikupljeni otpad (žuti, plavi, narančasti spremnici volumena 1.100 litara);

- Teretno vozilo MAN, nosivosti 2,57 tona, volumena tovarnog prostora 10 m3 - odvojeno prikupljeni otpad (uske ulice - spremnici volumena 2.000 litara);

- Teretno vozilo MAN, nosivosti 5 tona, volumena tovarnog prostora 8 m3 - odvojeno prikupljeni otpad (eko otoci - spremnici volumena 2.000 litara);

- Teretno vozilo MAN, nosivosti 9,6 tona - krupni (glomazni) otpad (baje od 5 m3);

- Teretno vozilo MAN, nosivosti 5 tona, volumena tovarnog prostora 20 m3 - krupni (glomazni) otpad (grajfer);

- Piaggio Porter, nosivosti 0,7 tona, volumena tovarnog prostora 1 m3 - malo vozilo koje prikuplja kartonsku ambalažu i krupni (glomazni) otpad ostavljen pored spremnika za otpad.

U ovom trenutku KD Čistoća raspolaže adekvatnim sustavom transportnih jedinica za sakupljanje i prijevoz otpada, a koji je prilagođen uspostavljenom sustavu prikupljanja putem postavljenih spremnika.

SUSTAV PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA KASTVA DIJELI SE NA:

- sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz kućanstava;

- sustav prikupljanja komunalnog otpada koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva;

- sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada;

- sustav prikupljanja otpadnog tekstila;

- sustav prikupljanja otpada namijenjenog recikliranju;

- sustav prikupljanja biootpada (zeleni otpad, granje, šiblje, otpad iz vrtova i parkova).

Sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz kućanstava

Miješani komunalni otpad iz kućanstva prikuplja se u metalnim i plastičnim spremnicima zapremine 1.100 l te u plastičnim spremnicima zapremnine 240 l, a koji su konstruirani tako da onemoguće rasipanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. Na području Grada Kastva postavljeno je:

- 177 metalnih spremnika zapremnine 1100 l;

- 238 plastičnih spremnika zapremnine 1100 l;

- 25 plastičnih spremnika 240 l.

U spremnicima za prikupljanje miješanog komunalnog otpada odlaže se biootpad iz kućanstva, pelene, pepeo, opušci, pluto, keramičko i porculansko posuđe, CD i DVD, upaljači, igračke, vrećice za usisavače i sl.

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada obavlja se specijaliziranim vozilima (auto smećari) zatvorenog tipa, konstruiranima tako da se onemogući rasipanje otpada, te širenje mirisa. Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada provodi se dva puta tjedno.

Sustav prikupljanja komunalnog otpada koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva

Navedeni otpad nastaje u uslužnim djelatnostima (trgovina, ugostiteljstvo i dr.), institucijama (kao što su škole te objekti koje koriste javne službe i sl.). Navedeni otpad prikuplja se unutar sustava prikupljanja otpada iz kućanstva.

Sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada

Postoje tri mogućnosti odvoza krupnog (glomaznog) otpada za građane Grada Kastva.

Krupni (glomazni) otpad prikuplja se spremnicima (bajama) zapremine 5,0 m3 koje se prema unaprijed definiranom »Godišnjem programu odvoza glomaznog otpada«, kojeg izrađuje KD Čistoća, postavljaju na javno prometne površine. Godišnji program odvoza glomaznog otpada javno se objavljuje na web stranicama Grada Kastva i KD Čistoća.

Odvoz krupnog (glomaznog) otpada organiziran je i dva puta mjesečno sakupljanjem specijaliziranim kamionom - grajferom zapremnine 10 m3.

Također, svaki drugi dan, malo vozilo - porter prikuplja prvenstveno kartonsku ambalažu i eventualno glomazni otpad koji je ostavljen pored spremnika za komunalni otpad.

Prikupljeni krupni (glomazni) otpad odvozi se u centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga (kojim upravlja KD Čistoća) na razvrstavanje i daljnje adekvatno postupanje po vrstama otpada.

Sustav prikupljanja otpadnog tekstila

Na području Grada Kastva u 2017. godini bila su postavljena 4 specijalizirana spremnika za prikupljanje otpadnog tekstila zapremnine 2000 l. Spremnike prazni tvrtka Z.I.T.O. d.o.o. po potrebi.

Sustav prikupljanja otpada namijenjenog recikliranju

Na području Grada Kastva za odvojeno prikupljanje otpada namijenjenog recikliranju koriste se posebno označeni spremnici u koje se odlažu različite vrste otpada i to na sljedeći način:

- u spremnik sa žutim poklopcem: tetrapak ambalaža, plastika i metal,

- u spremnik s plavim poklopcem: papir i karton,

- u spremnik s narančastim poklopcem: staklo.

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada volumena 1.100 litara namijenjeni za plastiku, metal i tetra ambalažu (žuti poklopac) prazne se jedan put tjedno, dok se spremnici za odvojeno prikupljanje otpada namijenjeni za papir (plavi poklopac) i staklo (narančasti poklopac) prazne svaki drugi tjedan.

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada volumena 2.000 litara (tzv. eko otoci), žuti namijenjeni za metal, plastiku i tetra ambalažu, kao i plavi namijenjeni za papir prazne se dva puta mjesečno, odnosno svakih petnaest dana, a narančasti namijenjeni za staklo jedan put mjesečno.

Sav prikupljeni otpad se predaje ovlaštenim tvrtkama za prikupljanje posebnih kategorija otpada.

Tablica 1: Broj i veličine spremnika za prikupljanje otpada postavljenih na području
Grada Kastva – rekapitulacija

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Sustav prikupljanja biootpada (zeleni otpad, granje, šiblje, otpad iz vrtova i parkova)

Na području Grada Kastva zasebno se prikuplja otpad iz vrtova, parkova i groblja te sukladno tome evidentiraju količine nastalog otpada.

Osim prikupljanja otpada iz vrtova, parkova, groblja) koje provodi KD Čistoća d.o.o., Grad Kastav zasebno na svom području provodi prikupljanje zelenog otpada. Grad Kastav je u 2017. godini dogovorio s tvrtkom Sekundar usluge d.o.o. (Permani 1/e, 51 213 Jurdani) odvoz i zbrinjavanje zelenog otpada s područja Grada Kastva. Za sav zbrinuti otpad osigurava se prateća dokumentacija (prateći list za otpad, obrazac PL-O) u skladu s odredbama važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

1.3. Proizvedene i sakupljene količine otpada

Količine otpada proizvedenog i sakupljenog na području Grada Kastva prikazane su po osnovnim grupama otpada definiranim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) , relevantnima i specifičnima za jedinice lokalne samouprave:

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01. Na području Grada Kastva miješani komunalni otpad prikuplja KD Čistoća po unaprijed utvrđenom rasporedu.

KRUPNI (GLOMAZNI) KOMUNALNI OTPAD

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15). Glomazni otpad na području Grada Kastva također prikuplja KD Čistoća po unaprijed utvrđenom rasporedu (Godišnji program odvoza glomaznog otpada).

OTPADNI PAPIR, METAL, STAKLO, PLASTIKA I TEKSTIL

Na području Grada Kastva zasebno se prikupljaju papir i karton, tetrapak ambalaža, metal, staklo, plastika te tekstil. Sa odvojenim prikupljanjem tetrapak ambalaže otpočelo se pošto za navedenim otpadom kao sekundarnom sirovinom postoji potražnja na tržištu, doprinosi se postignutom stupnju izdvajanja/recikliranja kao i cilju smanjenja količina otpada koje se odlažu.

BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD I OTPAD IZ VRTOVA, PARKOVA I GROBLJA

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. Na području Grada Kastva biorazgradivi se otpad ne prikuplja zasebno već se odlaže zajedno sa miješanim komunalnim otpadom.

Zasebno se prikuplja otpad iz vrtova, parkova i groblja te sukladno tome evidentiraju količine nastalog otpada.

Osim prikupljanja otpada iz vrtova, parkova, groblja (KBO 20 02 01) koje provodi KD Čistoća d.o.o., Grad Kastav zasebno nam svom području provodi prikupljanje zelenog otpada. Tijekom 2017. godine prikupljeno je 17.240 kg zelenog otpada (KBO 20 01 38 - drvo koje nije navedeno pod 20 01 37).

Vrste i količine prikupljenog otpada na području Grada Kastva u razdoblju od 2015. do 2017. godine prikazane su sljedećom tablicom.

 

Tablica 2: Vrste i količine prikupljenog otpada na području Grada Kastva u 2015., 2016. i 2017. godini

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

1.4. Odložena količina otpada / predana CGO Marišćina i količina otpada upućenog oporabiteljima

Miješani komunalni otpad prikupljen na području Grada Kastva se do rujna, 2015. godine privremeno skladištio u građevini za privremeno skladištenje otpada Faza 0-1 CGO Marišćina. Projektirani kapacitet navedene građevine popunjen je do rujna 2015. godine i od tada se sav otpad prikupljen na području djelovanja KD Čistoća odvozio putem prijevozničkih tvrtki i zbrinjavao na odlagalištima otpada na području RH koja raspolažu dostatnim kapacitetima za prihvat. Od isteka dozvole za zbrinjavanje otpada u rujnu 2015. godine, a sve uzrokovano kašnjenjem početka rada CGO Marišćina, sav otpad se zbrinjavao na navedeni način. Komunalni otpad prikupljen tijekom 2016. godine s područja Grada Kastva i ostalih jedinica lokalne samouprave na čijem KD Čistoća gospodari otpadom zbrinut je na odlagalištu Piškornica u Koprivnici, odlagalištu Cere u Labinu te odlagalištu Kutina u Kutini.

Posebno prikupljene reciklabilne frakcije predaju se tvrtkama ovlaštenim za gospodarenje pojedinim prikupljenim vrstama otpada.

Početkom veljače, 2017. godine, CGO Marišćina je započeo s radom te se od tad sav otpad prikupljen s područja Grada Kastva odvozi u CGO.

Sustav prikupljanja posebnih vrsta otpada organiziran je na način da se sav karton i višeslojna tzv. tetrapak ambalaža koje skupi KD Čistoća privremeno skladišti u sklopu reciklažnog dvorišta Mihačeva draga gdje se preša, balira i skladišti do predaje ovlaštenim obrađivačima.

Osim toga, treba uzeti u obzir kako na promatranom području djeluju i tvrtke koje se bave samo prikupljanjem vrijednih i/ili problematičnih vrsta otpada (Metis, Arcus prerada, Sekundar, Rijekatank, Indeko, Dezinsekcija i dr.), a koje također znatno povećavaju udio izdvojenog otpada u odnosu na prikupljeni i odloženi otpad.

Veći dio navedenog otpada prikuplja KD Čistoća i predaje dalje ovlaštenim oporabiteljima, dok se neke vrste otpada, poput otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih vozila, otpadnih ulja i medicinskog otpada prikuplja direktno putem koncesionara.

Količine odloženog/predanog otpada s područja Grada Kastva u 2015., 2016. i 2017. godini

a) Miješani komunalni otpad (20 03 01)

2015. godina - sav sakupljen otpad je odložen;

2016. godina - dio sakupljenog otpada predan je na odlaganje na odlagališta koje se nalaze izvan Primorsko - goranske županije, a dio predan u CGO Marišćina na postupak mehaničko - biološke obrade otpada (MBO);

2017. godina - dio otpada predan je na odlaganje na odlagališta koja se nalaze izvan Primorsko - goranske županije, a od otvorenja CGO Marišćina na postupak mehaničko - biološke obrade otpada (MBO).

b) Krupni (glomazni) otpad (20 03 07)

2015. godina - sav sakupljen otpad je odložen;

2016. godina - sav sakupljen otpad je odložen;

2017.godina - dio otpada u količini od 76,14 t je odloženo, a dio otpada u količini od 10,66 t predan je oporabitelju.

c) Otpad od čišćenja ulica, otpad od vrtova, parkova , groblja

2015. godina - sav sakupljen otpad je odložen;

2016. godina - sav sakupljen otpad je odložen;

2017. godina - sav sakupljen otpad je odložen.

Količine otpada upućenog oporabiteljima s područja Grada Kastva u 2015., 2016. i 2017. godini

Sva sakupljena količina papira, stakla, tetrapaka, plastike, metala i tekstila na području Grada Kastva u 2015., 2016. i 2017. godini predana je oporabiteljima.

1.5. Građevni otpad

Obzirom da se velike količine građevnog otpada službeno ne registriraju na razini države pa tako ni na razini JLS-a, točne količine građevnog otpada na području Grada Kastva teško je sa sigurnošću procijeniti. Na državnoj razini, u tijeku je izrada analize kojom će se osigurati odgovarajući podaci o količinama, sastavu i raspoloživim kapacitetima za obradu proizvedenog građevnog otpada, temeljem čega će se izraditi prijedlog rješenja za uspostavu učinkovitog sustava i potrebnim kapacitetima. Prosječna količina građevnog otpada u zemljama članicama EU iznosi 940 kg/stanovniku na godišnjoj razini. Prema zadnjem popisu stanovništva Grad Kastav ima 10 440 stanovnika. Sukladno navedenom prosječna godišnja količina građevnog otpada na području Grada Kastva iznosila bi 9.813,6 t građevnog otpada.

2. INFROMACIJA O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM I LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA

2.1. Podaci o postojećim odlagalištima otpada

Na području Grada Kastva ne postoje neusklađena odlagališta otpada kao ni lokacije onečišćene otpadom.

2.2. Podaci o reciklažnom dvorištu

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/ 13, 73/17), JLS izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području.

Jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području.

S obzirom na navedeno, na području Grada Kastva potrebno je izgraditi jedno reciklažno dvorište.

Sukladno članku 179. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, JLS je dužna u dokumentima prostornog uređenja odrediti područja za građenje građevina za gospodarenje otpadom (reciklažnog dvorišta) u roku od godinu dana od stupnja na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).

Grad Kastav odredio je u svom prostornom planu lokaciju za uspostavu reciklažnog dvorišta. Člankom 6., Člankom 23.a i Člankom 57. Prostornog plana uređenja Grada Kastva (SN PGŽ 21/03, 14/06, 13/10, 21/11, 16/13, 36/13, 18/15, 05/17) određeni su uvjeti izgradnje reciklažnog dvorišta.

Na području Grada Kastva nema izgrađenog reciklažnog dvorišta.

Do sad je izrađen idejni projekt zone gospodarenja otpadom koju će činiti zona gospodarenja neopasnim komunalnim otpadom, reciklažno dvorište komunalnog otpada, reciklažno dvorište neopasnog građevinskog otpada, te prometnica unutar zone gospodarenja otpadom za koju je također izrađen idejni projekt. Trenutno je u tijeku ishođenje Lokacijske dozvole za navedene projekte.

Reciklažno dvorište komunalnog otpada planira se na k.č. 1999/3, k.o. Kastav. Površina čestice na kojoj se planira izgradnja reciklažnog dvorišta iznosi 3.076 m2.

2.3. Podaci o pretovarnim stanicama

Na području Grada Kastva ne postoji niti se planira izgradnja pretovarne stanice. Prikupljeni otpad s područja Grada Kastva direktno se odvozi u CGO Marišćina.

2.4. Podaci i informacije o lokacijama s odbačenim otpadom i o njihovom uklanjanju

Jedan od problema na području Grada Kastva, vezanih uz problematiku gospodarenja otpadom, svakako jesu lokacije s odbačenim otpadom tj. divlja odlagališta otpada. Na divlja odlagališta na području Grada Kastva odlaže se najčešće građevni otpad, krupni (glomazni) otpad, stare gume te miješani komunalni otpad.

Također treba napomenuti kako se većina lokacija divljih odlagališta povremeno saniraju odvozom otpada na službena odlagališta, međutim neodgovornim ponašanjem pojedinaca ponovno nastaju divlja odlagališta na istim ili drugim lokacijama. Uz navedeno posljedica stvaranja divljih odlagališta je svakako i nepostojanje adekvatnih kapaciteta za prihvat vrsta otpada koje čine glavninu sastava »divljih odlagališta« - odlagalište građevnog otpada.

Posljednjih godina se sanaciji divljih odlagališta otpada na području Grada Kastva pridaje znatna pažnja, što je rezultiralo smanjenjem količina neadekvatno odloženog otpada.

Terenskim obilaskom područja Grada Kastva u 2017. godini, komunalni redar utvrdio je 7 lokacija na kojima se nalazi odbačeni otpad. Osnovni podaci o divljim odlagalištima na području Grada Kastva prikazani su u sljedećom tablicom.

Tablica 3: Osnovni podaci o divljim odlagalištima na području Grada Kastva

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Usluga sanacije divljih deponija u 2017. godini povjerena je tvrtki Dangubić d.o.o. U 2017. godini sanirana su tri divlja odlagališta otpada (Ćikovo - na lokaciji budućeg reciklažnog dvorišta, Brestovice, Ćikovo - lokacija novog groblja). U proračunu za 2017. godinu je za navedene aktivnosti bilo osigurano 25.000 kn, a utrošeno je 21.343,75 kn.

Također, neka od divljih odlagališta sanirana su u sklopu usluge grajfera koju provodi KD Čistoća (cesta Škrlji - Tuhtani, RZ Žegoti i te veći broj manjih divljih odlagališta).

3. PROVEDENE IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) Grad Kastav je u suradnji s KD Čistoća (koje na području Grada Kastva obavlja djelatnost skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada te otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti) u proteklom razdoblju pokrenuo cijeli niz aktivnosti kako bi pravovremeno i točno informirao građane o uvođenju sustava odvojenog sakupljanja otpada.

Tijekom 2017. godine KD Čistoća je obavila cijeli niz edukativno-informativnih aktivnosti od kojih se mogu istaknuti:

- Distribucija brošure »Vodič za postupanje s otpadom« na 40 stranica svim korisnicima na području djelovanja KD Čistoća d.o.o.;

- Vodič koji nudi temeljne informacije o djelatnostima KD Čistoća d.o.o., zatim korisne informacije o hijerarhiji gospodarenja otpadom, pravilnom zbrinjavanju otpada u Otpadnicima na ulicama, reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima kao i tzv. »bajama« za glomazni otpad po mjesnim odborima, te daje temeljne upute o kompostiranju u domaćinstvu. Uz navedeno, u brošuri se daju i odgovori na često postavljana pitanja vezana uz odnos prema otpadu i neposrednom okolišu, odvojenom prikupljanju otpada te pitanja vezana uz stvarne potrebe korisnika s jasnim rješenjima. Uz sve to, Vodič donosi informacije o različitim vrstama otpada kao i kratke i učinkovite naputke o tome kako možemo smanjiti onečišćenje Zemlje svojim svakodnevnim djelovanjem. Naravno, u Vodiču su navedeni i svi važniji kontakti u KD Čistoća d.o.o. kao i onim jedinicama lokalne samouprave u kojima gospodari otpadom. Distribucija letka vezanog za novi način obrade i zbrinjavanja otpada na području djelovanja KD Čistoća.

- Emitiranje edukativno-informativnih oglasa na lokalnim radio-postajama.

- Nastupi na emisijama Dobro jutro, Hrvatska i Potrošački kod te na emisijama Kanala Rii (lokalne TV);

- Objava oglasa vezano za ispravno zbrinjavanje krupnog (glomaznog) otpada u lokalnim dnevnim novinama - Novi list;

- Izrada mobilne aplikacije e-otpadnici. Aplikacija je edukativno-informativnog karaktera uz mogućnost aktivnog uključivanja korisnika s ciljem unaprjeđenja kvalitete usluge i doprinosa u očuvanju okoliša, a namijenjena je svim građanima uz besplatno preuzimanje putem Play Store-a i App Store-a.

4. PREGLED I ANALIZA PODUZETIH MJERA U 2017. GODINI U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA KASTVA ČIJI JE CILJ ISPUNJENJE OBVEZA U GOSPODARENJU OTPADOM

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske definiranu su ciljevi te mjere koje je potrebno provoditi radi ostvarenja tih ciljeva. Od mjera koje je bilo potrebno provesti u 2017. godini, a čiji je nosioc jedinica lokalne samouprave, može se izdvojiti jedino Mjera 1.2.4. Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini, za ostvarenje Cilja 1.2. Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, staklo, plastika, metal, biootpad i sl.).

Mjera 1.2.4. za ostvarenje Cilja 1.2. uključuje:

- Obračun naplate javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na način da se korisnika javne usluge potiče na odvajanje otpada, odnosno na smanjenje količine proizvedenog otpada.

Grad Kastav je u 2017. godini krenuo u izradu Nacrta Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom. Donošenje Odluke očekuje se u prvoj polovici 2018. godine.

Osim Mjera propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) propisane su obveze jedinice lokalne samouprave. Sukladno Zakonu, u 2017. godini izvršene su sljedeće obveze:

- Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za šestogodišnje razdoblje;

- Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022 godine;

- Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu;

- Uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada;

- Provođenje redovitog godišnjeg nadzora područja Grada Kastva radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada;

- Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (sanacija divljih odlagališta otpada);

- Provođenje izobrazno -informativnih aktivnosti;

- Održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svom području;

- Provedba akcije prikupljanja otpada;

- Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za šestogodišnje razdoblje i javni uvid

Grad Kastav je u travnju 2017. godine započeo s izradom Plana gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine (u nastavku Plan). Postupak donošenja Plana proveden je u potpunosti na temelju zakonskih odredbi te je tijekom 2017. godine:

- odabran ovlašteni izrađivač Plana, tvrtka DLS d.o.o., Spinčićeva 2, 51 000 Rijeka;

- izrađen Nacrt Plana koji je objavljen radi pribavljanja mišljenja javnosti. Javni uvid u Nacrt Plana održan je u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 09. listopada do 09. studenog 2017. godine;

- sastavljeno Izvješće o javnom uvidu (23.11.2017. godine);

- izrađen Prijedlog plana (20.12.2017.) koji se upućuje Primorsko - gorasnkoj županiji na suglasnost.

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Dana 06. studenog 2017. godine, Gradonačelnik Grada Kastva donio je Odluku o u o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. Sastavni dio Odluke je i obrazac o nepropisno odbačenom otpadu putem kojeg građani mogu prijaviti nepropisno odbačeni otpad na način da Ispunjeni obrazac dostave elektroničkom poštom na adresu komunalno@kastav.hr faksom na broj 691-454 ili poštom na adresu Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav.

Slika 1: Izvadak s web stranice Grada Kastva - obavijest o uspostavi sustava
za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), radi provedbe mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, komunalni redar može rješenjem narediti vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru). Jedinica lokalne samouprave dužna je podatke utvrđene rješenjem mjesečno unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada iz članka 137. stavka 3. točke 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17),. Budući da mrežna aplikacija još nije u funkciji, Grad Kastav v vodi internu evidenciju o podacima utvrđenim rješenjem.

Provođenje redovitog godišnjeg nadzora područja Grada Kastva radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Služba za komunalni red jedinice lokalne samouprave je nadležna za provedbu mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš (evidencija lokacija odbačenog otpada, provedba redovitog godišnjeg nadzora područja JLS i ostale utvrđene mjere) i za sanaciju lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš. Grad Kastav kontinuirano evidentira i sanira lokacije onečišćene otpadom odbačenim u okoliš (divlja odlagališta otpada). Na divlja odlagališta na području Grada Kastva odlaže se najčešće građevni otpad, krupni (glomazni) otpad, stare gume te miješani komunalni otpad.

Usluga sanacije divljih deponija u 2017. godini povjerena je tvrtki Dangubić d.o.o. U 2017. godini sanirana su tri divlja odlagališta otpada (Ćikovo - ZGO, Brestovice, Ćikovo - groblje 2X). U proračunu za 2017. godinu je za navedene aktivnosti bilo osigurano 25.000 kn, a utrošeno je 21.343,75 kn.

Također, manja divlja odlagališta sanirana su u sklopu usluge grajfera koju provodi KD Čistoća.

Provođenje izobrazno -informativnih aktivnosti / Održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svom području

Sukladno članku 39. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), jedinica lokalne samouprave duužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio. Također, potrebno je da jedinica lokalne samouprave u sklopu svoje mrežne stranice uspostavi i ažurno održava mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području.

Grad Kastav je tijekom 2017. godine, u suradnji s KD Čistoća d.o.o., provodio izobrazno - informativne aktivnosti na svom području (detaljnije opisano u poglavlju 3.). Također, Grad Kastav je u 2017. godini ažurno održavao svoju web stranicu s informacijama vezanim uz gospodarenje otpadom. Na web stranici Grada Kastva, u rubrici »Gospodarenje otpadom« pravovremeno se objavljuju sve aktivnosti novosti vezane uz otpad.

Slika 2: Izvadak s web stranice grada Kastva - informacije vezane uz gospodarenje otpadom

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Provedba akcije prikupljanja otpada

Grad Kastav sudjeluje u akcijama prikupljanja otpada. O provedbi planova i akcija vezanih uz gospodarenje otpadom, Grad pravovaljano obavještava zainteresiranu javnost putem javnih glasila i putem web stranice Grada. Izvješća o provedenim akcijama pravovremeno se dostavljaju Agenciji za zaštitu okoliša i prirode.

Grad Kastav zadnjih godina aktivno sudjeluje i u akciji »Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš«, pa je tako ista provedena i u 2017. godini. Zelena čistka dio je globalnog pokreta Let's do it! i godišnjih akcija World Cleanup (Očistimo svijet), koja okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu. Nacionalna kampanja Zelena čistka - Jedan dan za okoliš usmjerena je na podizanje svijesti građana Hrvatske o važnosti osobne brige za okoliš.

Slika 3: Izvadak s web stranice grada Kastva
- poziv na akciju »Zelena čistka«

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada

Tijekom lipnja 2017. godine pokrenut je javni poziv građanima za sufinanciranje preuzimanja i zbrinjavanja azbesta u skladu s člankom 30., stavak 1, Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) te članka 47. Statuta Grada Kastva (SN PGŽ br. 26/09 i 13/ 13), a nakon razmatranja na 1. Kolegiju gradonačelnika, gradonačelnik Grada Kastva dana 26. lipnja 2017. godine donosi Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest. Podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest na području Grada Kastva dostaviti će se FZOEU sukladno članku 30. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16).

Usluga preuzimanja i zbrinjavanja građevinskog krovnog otpada koji sadrži azbest (KBO 17 06 05*) povjerena je tvrtki Dezinskecija d.o.o. U 2017. godini azbest je preuzet sa 6 lokacija na području Grada Kastva i zbrinut na adekvatan način. U 2017. godini u proračunu je bilo osigurano 30.000 kn, a utrošeno je 29.725,00 kn. Ukupna količina zbrinutog azbesta u 2017. godini iznosila je 11.890 kg.

5. PREGLED OSTVARENIH I PLANIRANIH PROJEKATA U GOSPODARENJU OTPADOM S VISINOM I IZVORIMA FINANCIRANJA

Planom gospodarenja otpadom Grada Kastva za šestogodišnje razdoblje definirat će se planirani projekti u gospodarenju otapdom s visinom i izvorima financiranja, s ciljem ostvarivanja ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. 2022. godine.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr