SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
GRAD KASTAV

19.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 30. Statuta Grada Kastva («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj: 4/18) i Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 4/ 18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 8. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA
ZA USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA GROBLJA GRADA KASTVA
NA TEMELJU UGOVORA

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda, povjerava komunalne poslove tekućeg i investicijskog održavanja groblja na području Grada Kastva temeljem ugovora gospodarskom subjektu M.K.Gradnja d.o.o., Viškovo, Stupari 13/b.

Članak 2.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja groblja na području Grada Kastva zaključuje se na vrijeme od jedne (1) godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka zaključuje Gradonačelnik Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Obrazloženje

Temeljem odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine PGŽ » br. 4/18) kada vrijednost poslova u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 500.000,00 kn Grad Kastav je pristupio prikupljanju ponuda za povjeravanje komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja groblja na području Grada Kastva temeljem ugovora.

Temeljem Odluke o početku postupka povjeravanja obavljanja komunalnih poslova prikupljanjem ponuda poslan je Upit za dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

BARIĆKIP d.o.o., Žegoti 28A, 51215 Kastav; V.D.I. d.o.o., Edi Starca 10, 51000 Rijeka, DOMENI d.o.o., Frana Supila 11, 51211 Matulji; M.K.GRADNJA d.o.o. , Stupari 13/b, 51216 Viškovo; Trgovačko cvjećarski obrt »PALMA«, Viškovo 8, 51216 Viškovo;

U predviđenom roku za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude ponuđača Barić BARIĆKIP d.o.o., Žegoti 28A, 51215 Kastav; M.K.Gradnja d.o.o., Stupari 13/b, 51216 Viškovo.

Povjerenstvo za provedbu postupka i odabir najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja groblja na području Grada Kastva je analizom pristiglih ponuda utvrdilo da jedna ponuda zadovoljava uvjetima iz dokumentacije te da je time prihvatljiva, a druga ponuda je neprihvatljiva (ponuda sa nekompletnom ponudom i ponuđenom cijenom koja prelazi osigurana sredstva). Ponuda tvrtke M.K.Gradnja d.o.o., Stupari 13/b, 51216 Viškovo je najpovoljnija ponuda sa ponuđenom cijenom u iznosu od 230.962,00 kn (bez PDV-a). Slijedom iznijetog, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Klasa: 021-05/18-01/02

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-8

Kastav, 28. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr