SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
GRAD KASTAV

18.

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 4/18) i Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (Službene novine PGŽ br. 4/ 18), Gradsko vijeće Grada Kastva na 8. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA
ZA USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG
ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA GRADA KASTVA
NA TEMELJU UGOVORA

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda, povjerava komunalne poslove tekućeg i investicijskog održavanja zelenih površina na području Grada Kastva temeljem ugovora gospodarskom subjektu PARKOVI d.o.o. Opatija, Opatija, Stubište Lipovica 2.

Članak 2.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja zelenih površina na području Grada Kastva zaključuje se na vrijeme od jedne (1) godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka zaključuje Gradonačelnik Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Obrazloženje

Temeljem odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine PGŽ » br. 4/18) kada vrijednost poslova u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 500.000,00 kn Grad Kastav je pristupio prikupljanju ponuda za povjeravanje komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja zelenih površina na području Grada Kastva temeljem ugovora.

Temeljem Odluke o početku postupka povjeravanja obavljanja komunalnih poslova prikupljanjem ponuda poslan je Upit za dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

PARKOVI PLUS d.o.o., Mihačeva Draga 41, 51000 RIJEKA, Parkovi d.o.o. Opatija, Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA; Nerium d.o.o. , Valalta bb, 52210 ROVINJ; PZ Oleandar, Rukavac 64, 51211 MATULJI; PARK DIZAJN d.o.o., Kapetana Lazarića 1813, 52000 PAZIN.

U predviđenom roku za dostavu ponuda pristigle su četiri ponude ponuđača PARKOVI PLUS d.o.o., Mihačeva Draga 41, 51000 RIJEKA, Parkovi d.o.o. Opatija, Stubište Lipovica 2, 51410 OPATIJA; Nerium d.o.o. , Valalta bb, 52210 ROVINJ; PARK DIZAJN d.o.o., Kapetana Lazarića 1813, 52000 PAZIN.

Povjerenstvo za provedbu postupka i odabir najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja zelenih površina na području Grada Kastva je analizom pristiglih ponuda utvrdilo da jedna ponuda zadovoljava uvjetima iz dokumentacije te da je time prihvatljiva, a ostale ponude su neprihvatljive (ponude sa nekompletnom ponudom i ponuđenom cijenom koja prelazi osigurana sredstva). Ponuda tvrtke PARKOVI d.o.o. Opatija, Stubište Lipovica 2, 51410 Opatija je najpovoljnija ponuda sa ponuđenom cijenom u iznosu od 479.768,57 kn (bez PDV-a). Slijedom iznijetog, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Klasa: 021-05/18-01/02

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-7

Kastav, 28. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Zemir Delić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr