SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 8. Petak, 30. ožujka 2018.
GRAD KASTAV

16.

Na temelju članka 117., stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13., 152/14, 99/15, 52/ 16, 16/17 i 130/17) i članka 15. i članka 30. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 04/18), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 8. sjednici održanoj, 28. ožujka 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi, uvjeti i načini za ostvarivanje tih prava te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi na području Grada Kastva.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci , a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Djelatnost socijalne skrbi na području Grada Kastva, te postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom provodi Upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 3.

Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi osiguravaju se u proračunu Grada Kastva .

Članak 4.

Svaki je građanin dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po Zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu sami o sebi brinuti.

Članak 5.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Kastva, ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako su pojedina prava koja prema ovoj Odluci osigurava Grad Kastav po svojoj visini i po svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili u većem obujmu od prava i pomoći koja osigurava Republika Hrvatska odnosno nadležni Centar za socijalnu skrb ili druga pravna ili fizička osoba, Grad Kastav će ta prava osiguravati do visine razlike između visine koju osigurava Centar za socijalnu skrb odnosno ta fizička ili pravna osoba i visine koja je utvrđena ovom Odlukom.

Isto tako, prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, a koja se ostvaruju temeljem Uvjeta prihoda i Socijalnog uvjeta ne mogu ostvariti samac niti član kućanstva koji:

- može sam sebe uzdržavati,

-ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima,

-ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra za socijalnu skrb,

-ima u vlasništvu više od jednog osobnog vozila ili teretno vozilo,

-ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirivanje osnovnih stambenih potreba.

Ukupna površina stana, kuće ili drugog objekta koji služi samcu ili kućanstvu- obitelji za podmirivanje osnovnih stambenih potreba ne smije prelaziti 90 m2 za kućanstvo do četiri člana te za svakog daljnjeg člana površina prostora se povećava za 10 m2.

Izuzetno korisnik može ostvariti pravo iz socijalne skrbi ako ukupna površina stambenog objekta prelazi površinu iz članka 5. ove Odluke, ukoliko je to jedina samostalna stambena jedinica u vlasništvu korisnika.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Članak 6.

Smatra se da u smislu članka 5. ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako prihode može ostvarivati prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj ni članovima njezine obitelji za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Samac ili obitelj koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu nemaju pravo na pomoć koja se, po ovoj Odluci, ostvaruje temeljem uvjeta prihoda ili socijalnih uvjeta, za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina utvrđenoj po nadležnom tijelu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, imovina djeteta može se izuzeti od opterećenja ili otuđenja, o čemu odlučuje Centar za socijalnu skrb.

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom.

Članak 8.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Kastva te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada Kastva te osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom) te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, na području Grada Kastva.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 9.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi, moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti:

- korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

- socijalni uvjet,

- uvjeti prihoda,

- posebni uvjeti,

- ostali uvjeti.

1. Korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Članak 10.

Korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja i to najviše u iznosu do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema Zakonu o socijalnoj skrbi.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti i do iznosa sredstava utvrđene prema Zakonu o socijalnoj skrbi kada se po mišljenju nadležnog Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti na način da Grad Kastav djelomično ili u cijelosti subvencionira račun troškova stanovanja, plati izravno račun ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu te iznimno u novcu izravno korisniku.

2. Socijalni uvjeti

Članak 11.

Korisnik socijalne skrbi ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava, i to:

- pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

- pravo na naknadu do zaposlenja,

- pravo na osobnu invalidninu

te ujedno ispunjava uvjete prihoda, ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava socijalne skrbi ne prelaze:

- za samca iznos od 2.500,00 kuna,

- za dvočlanu obitelj iznos od 3.500,00 kuna,

- za tročlanu obitelj iznos od 4.500,00 kuna,

-za četveročlanu obitelj iznos od 5.500,00 kuna, odnosno po 800,00 kuna za svakog daljnjeg člana.

Prihodima iz prethodnog stavka smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se prihodi opisani u Zakonu o socijalnoj skrbi.

Korisnik socijalne skrbi ostvaruje prava iz Članka 15. ove Odluke bez ispunjavanja uvjeta prihoda ukoliko temeljem rješenja nadležnih tijela ima utvrđen stupanj invaliditeta od 100%.

3. Uvjeti prihoda

Članak 12.

Korisnik socijalne skrbi ispunjava uvjete prihoda, ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava socijalne skrbi ne prelaze:

- za samca iznos od 2.100,00 kuna,

- za dvočlanu obitelj iznos od 3.000,00 kuna,

- za tročlanu obitelj iznos od 4.000,00 kuna,

-za četveročlanu obitelj iznos od 5.000,00 kuna, odnosno po 660,00 kuna za svakog daljnjeg člana.

Prihodima iz prethodnog stavka smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se prihodi opisani u Zakonu o socijalnoj skrbi.

4. Posebni uvjeti

Članak 13.

Posebne uvjete ispunjavaju:

- dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

- ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- dijete ratnog i civilnog invalida rata,

- dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, izjednačena su djeca, usvojenici i pastorčad i djeca udomiteljskih obitelji do navršene 18. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovnog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života.

5. Ostali uvjeti

Članak 14.

Ostale uvjete ispunjavaju:

- dobrovoljni darivatelji krvi sa 40 i više davanja muškarci, odnosno sa 25 i više davanja krvi žene,

- umirovljenicu sukladno članku 18. ove Odluke,

- osobe sukladno članku 20. ove Odluke,

- korisnici prava na doplatak za djecu,

- djeca udomiteljskih obitelji.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 15.

Prema ovoj Odluci, samac, član obitelji ili obitelj imaju pravo na:

1. pomoć za troškove javnog prijevoza,

2. pomoć za podmirenje troškova stanarine,

3. jednokratnu pomoć,

4. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

5.sufinanciranje troškova marende učenika osnovnih škola,

6. pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću,

7. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

8. oslobađanje od plaćanja odvoza kućnog smeća,

9.oslobađanje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije,

10. pomoć za podmirenje troškova električne energije,

11. pomoć u prehrani,

12. oslobađanje od plaćanja troškova pričuve,

13.pomoć u troškovima nabavke udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza

Članak 16.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza (besplatnu mjesečnu voznu kartu) može ostvariti:

- učenik srednje škole iz obitelji koja ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete

d) dijete iz udomiteljske obitelji

Članak 17.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi sa 40 i više darivanja muškarci, odnosno sa 25 i više darivanja krvi žene.

Članak 18.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza putem godišnje karte javnog prijevoza, ostvaruju osobe koje su navršile 65 godina, a koje ne ostvaruju pravo na mirovinu, odnosno čija mirovina ne prelazi 2.000,00 kuna.

Postupak ostvarivanja prava temeljem prethodnog stavka vodi KD Autotrolej d.o.o. sukladno Odluci o načinu pružanja komunalne usluge , KD Autotrolej d.o.o..

Članak 19.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu).

Članak 20.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju tjelesni invalidi rata i rada, slijepe i gluhe osobe, osobe oboljele od celebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, osobe s dijaliziranim i transplatiranim bubrezima, osobe s intelektualnim oštećenjem te osobe s tjelesnim oštećenjem 70% i više.

Članak 21.

Korisnicima prava na pomoć za troškove javnog prijevoza može se odobriti besplatno korištenje samo jedne karte za prijevoz po obitelji.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u obitelji s više osoba, koje zadovoljavaju uvjete iz članka 17., 18. i 19. ove Odluke, može se odobriti onoliko prava na pomoć za troškove javnog prijevoza koliko u obitelji ima takvih osoba.

Ukoliko korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza nije sposoban samostalno koristiti se sredstvima javnog prijevoza tada jedan član obitelji ( pratitelj ) ostvaruje pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza.

Članak 22.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza odobrava se:

- za učenike srednjih škola do konca školske godine, odnosno od 01. rujna do 31. kolovoza tekuće školske godine,

- za dobrovoljne darivatelje krvi, do konca kalendarske godine,

- za osobe koje ispunjavaju ostale uvjete i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu), do konca kalendarske godine.

Članak 23.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza nema korisnik ako to pravo ostvaruje temeljem radnog odnosa.

Članak 24.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza Korisnik može ostvariti na linijama unutar zona na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanarine

Članak 25.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanarine može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Članak 26.

Pomoć za podmirenje troškova stanarine odobrava se mjesečno i to u cijelosti, ako mjesečni iznos najamnine ne prelazi 300,00 kuna, odnosno u iznosu najviše do 300,00 kuna, ukoliko je mjesečni iznos najamnine veći od 300,00 kuna.

Pomoć za podmirenje troškova stanarine može se odobriti u novcu izravno korisniku prava ili na način da Grad Kastav djelomično ili u cijelosti plati izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi za pruženu uslugu stanovanja korisniku prava.

Pomoć za podmirenje troškova stanarine priznaju se korisniku zajamčene minimalne naknade, najviše do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu ili obitelji.

3. Pravo na jednokratnu pomoć

Članak 27.

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu.

Pravo na jednokratnu pomoć može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta.

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

Članak 28.

Jednokratna novčana pomoć iznosi 900,00 kuna.

Rješenje kojim se odobrava korištenje jednokratne novčane pomoći, na zahtjev korisnika, donosi Upravni odjel. O korisnicima jednokratne novčane pomoći vodi se posebna evidencija.

U jednoj proračunskoj godini, Upravni odjel odnosno Gradonačelnik Grada Kastva, mogu odobriti korištenje novčane pomoći do visine sredstava predviđenih za te namjene u Proračunu Grada Kastva za tekuću godinu.

4. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Članak 29.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti rodbina umrlog samca ili obitelj umrlog, ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odobrava se najviše u iznosu do 1.000,00 kuna.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako je umrli u trenutku smrti, imao imovinu veće vrijednosti, ako je za života sklopio neki od nasljedno pravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i dr.).

5. Pravo na sufinanciranje troškova marende učenika osnovnih škola

Članak 30.

Pravo na sufinanciranje troškova marende učenika osnovnih škola ostvaruju oni učenici čiji roditelji, skrbnici ili učenik ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebne uvjete,

d) dijete iz udomiteljske obitelji

Troškovi marende učenika osnovnih škola sufinanciraju se u visini od 80% ukupnih troškova.

Troškovi sufinanciranja marende učenika osnovnih škola podmiruju se mjesečno i to izravno temeljem ispostavljenih faktura u korist osnovnih škola koje pružaju uslugu izdavanja marende korisnicima prava.

6. Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću

Članak 31.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u jaslicama:

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b) u iznosu od 1.370,00 kuna, za program cjelodnevnog boravka, ukoliko su roditelji, skrbnici ili udomitelji djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u vrtiću:

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b) u iznosu od 1.120,00 kuna, za program cjelodnevnog boravka, ukoliko su roditelji, skrbnici ili udomitelji djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću čiji je osnivač Grad Kastav ostvaruje se subvencijom u namirenju učešća roditelja u ekonomskoj cijeni cjelodnevnog boravka djece u jaslicama i vrtiću, i to:

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b) u iznosu koji čini 10% od učešća roditelja u ekonomskoj cijeni, ukoliko su roditelji, skrbnici ili udomitelji djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću subvencijom ekonomske cijene boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u iznosu od 100%, ostvaruju udomitelji djeteta ukoliko ispunjavaju uvjete prihoda iz članka 11. ove Odluke.

Članak 32.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene poludnevnog boravka bez ručka djece u vrtiću i to:

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b) u iznosu od 650,00 kuna, ukoliko su roditelji ili skrbnici djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću čiji je osnivač Grad Kastav ostvaruje se subvencijom u namirenju učešća roditelja u ekonomskoj cijeni poludnevnog boravka bez ručka djece u vrtiću, i to:

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b) u iznosu koji čini 10% od učešća roditelja u ekonomskoj cijeni, ukoliko su roditelji ili skrbnici djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću subvencijom ekonomske cijene boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u iznosu od 100%, ostvaruju udomitelji djeteta ukoliko ispunjavaju uvjete prihoda iz članka 11. ove Odluke.

Članak 33.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene poludnevnog boravka sa ručkom djece u vrtiću i to:

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b) u iznosu od 720,00 kuna, ukoliko su roditelji ili skrbnici djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću čiji je osnivač Grad Kastav ostvaruje se subvencijom u namirenju učešća roditelja u ekonomskoj cijeni poludnevnog boravka bez ručka djece u vrtiću, i to:

a) u visini od 100%, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju posebne uvjete, te ukoliko dijete ostvaruje Pravo na osobnu invalidninu rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb.

b) iznosu koji čini 10% od učešća roditelja u ekonomskoj cijeni, ukoliko su roditelji ili skrbnici djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću subvencijom ekonomske cijene boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u iznosu od 100%, ostvaruju udomitelji djeteta ukoliko ispunjavaju uvjete prihoda iz članka 11. ove Odluke.

Članak 34

»Mjesečno sudjelovanje roditelja, skrbnika ili udomitelja djeteta s prebivalištem na području Grada Kastva u punoj mjesečnoj cijeni usluga dječjih vrtića koji su u Planu mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva, smanjuje se kako slijedi:

- za drugo dijete za 50%,

- za svako sljedeće dijete 100%,

pod uvjetom da djeca istovremeno borave u dječjim vrtićima obuhvaćenima Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva te da su članovi istog kućanstva.

7. Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Članak 35.

Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, koja se plaća za korištenje stambenog prostora, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet

d) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Utvrđivanje činjeničnog stanja i postupak utvrđivanja prava na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade donosi Upravni odjel nadležan za poslove socijalne skrbi, a Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel nadležan za poslove komunalne naknade.

Pravo iz prethodnog stavka ovoga članka, može se odobriti pod uvjetom da korisnik prava stan ili kuću koristi za vlastite potrebe i ne izdaje ih u najam.

8. Pravo na oslobođenje od plaćanja odvoza kućnog smeća

Članak 36.

Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda.

c) posebni uvjet

d) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel.

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka dostavlja se K.D. »Čistoća«d.o.o. Rijeka.

9. Pravo na oslobođenje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije

Članak 37.

Pravo na oslobođenje od plaćanja utroška vode i troškova korištenja kanalizacije, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava slijedeće uvjete:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja utroška vode i troškova korištenja kanalizacije, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel.

Korisnik ima pravo na financiranje utroška do 5 m3 vode mjesečno po članu obitelji.

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka, dostavlja se K.D. »Vodovod i kanalizacija«d.o.o. Rijeka.

10. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 38.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, iz prethodnog stavka ovoga članka, odobrava se mjesečno i to u cijelosti, ako mjesečni iznos utroška električne energije ne prelazi 150,00 kuna, odnosno u iznosu najviše do 150,00 kuna, ukoliko je mjesečni iznos utroška električne energije veći od 150,00 kuna.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije odobrava se u novcu izravno korisniku prava uz predočenje mjesečnog računa za električnu energiju.

11. Pomoć u prehrani

Članak 39.

Pravo organiziranu prehranu (pučka kuhinja) može ostvariti osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

- uvjet prihoda sukladno ovoj Odluci

- da je bolesna i nemoćna ( što se dokazuje liječničkom potvrdom)

- da živi u obitelji čije su materijalne i socijalne prilike posebno ugrožavajuće (što se utvrđuje socijalnom anamnezom od strane Patronažne službe Zdravstvene stanice »Kajetan Blečić« Kastav).

Pravo na pomoć u prehrani može ostvariti osoba nakon pozitivnog mišljenja Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osoba treće životne dobi.

Osoba potpuno ili djelomično nesposobna za rad (što se dokazuje pravovaljanim rješenjem nadležnog tijela) ima pravo na organiziranu prehranu ako ispunjava barem dva uvjeta iz stavka 1. ovog članka s time da jedan od njih mora biti uvjet prihoda.

12. Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova pričuve

Članak 40.

Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova pričuve, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava slijedeće uvjete:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu

Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja troškova pričuve, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova pričuve, iz prethodnog stavka ovoga članka, odobrava se mjesečno i to u cijelosti, te Grad Kastav izvršava plaćanje računa ovlaštenog upravitelja zgrade temeljem izdanih mjesečnih računa.

Članak 41.

13. Pomoć u troškovima nabavke udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola

Pravo na pomoć u troškovima nabavke udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola ostvaruju oni učenici čiji roditelji, skrbnici ili učenik ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) djeca udomiteljskih obitelji

Pomoć u troškovima nabavke udžbenika za svakog učenika osnovnih i srednjih škola odobrava se u iznosu od 500,00 kn po školskoj godini

Članak 42.

Osim prava utvrđenih u članku 15., ove Odluke, ovom Odlukom utvrđuju se i sljedeći oblici pomoći:

1. pomoć za djecu

- pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole,

- besplatnu prehranu dojenčadi,

- novorođenoj djeci osigurava se jednokratna pomoć u visini od 2.000 kn po djetetu,

- cijepljenje djece predškolske i osnovnoškolske dobi

- preventiva kod djece predškolske dobi,

- korektivna gimnastika za osnovnoškolsku djecu,

2. pomoć građanima i obiteljima

- jednokratna pomoć umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina bez prihoda,

- pomoć obiteljima i građanima kroz programe Gradske organizacije Crvenog križa Kastav

- podjela poklon paketa koju vrši Gradska organizacija Crvenog križa Kastav koja ujedno i donosi Program korisnika uz suglasnost Gradonačelnika Grada Kastva.

- pomoć i njega u kući

- pomoć gerontodomaćica koja se ostvaruje kroz program Udruge umirovljenika i starijih osoba Kastav

- pomoć stručnih osoba u Savjetovalištu za djecu, mladež, brak i obitelj Grada Kastva,

- palijativna skrb

- sufinancirani preventivni specijalistički pregledi

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 43.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev korisnika. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, korisnici prava dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Upravni odjel će u roku od 8 dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi isprave, odnosno dokaze koje je korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 44.

Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno pomoći podnosi se do 10.-tog u mjesecu za tekući mjesec, osim u siječnju kada se rok za podnošenje zahtjeva može produžiti odlukom Pročelnika Upravnog odjela.

Članak 45.

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik Upravnog odjela.

Članak 46.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Gradu Kastvu svaku promjenu činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka.

Prema potrebi, Upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

U slučaju da za vrijeme korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom dođe do promjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb, Upravni odjel će donijeti novo rješenje, kojim će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava, te odrediti visinu, rok i način povrata protupravno stečene koristi.

Članak 47.

Upravni odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 48.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 49.

Protiv rješenja kojima se odlučuje o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom, odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko - goranske županije.

Članak 50.

Upravni odjel Grada Kastva dužan je dva puta godišnje (do 31. srpnja tekuće, te do 28. veljače naredne godine za prethodnu godinu), Gradonačelniku Grada Kastva podnijeti izvještaj o provedbi ove Odluke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Danom početka primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko goranske županije, broj 08/14, 24/15, 37/15, 28/16 i 24/17).

Članak 52.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/18-01/02

Ur. broj: 2170-05-06/1-18-5

Kastav, 28. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Zemir Delić, dipl. oecc., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr