SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 6. Petak, 9. ožujka 2018.
OPĆINA LOPAR

13.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), sukladno odredbama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine« br. 37/14), odredbi članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11, 83/12 i 10/17) i članka 37. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 27. veljače 2018. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Članak 1.

Na k.č.10119/6 k.o. Lopar, u zemljišnim knjigama upisana kao obala, pomorsko dobro, površine 125m2, zk. ul. br. 2974, daje se koncesija društvu HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka za posebnu upotrebu pomorskog dobra - izgradnja, održavanje i korištenje infrastrukturne građevine TS 20/0,4 kV Melak.

Članak 2.

Davatelj koncesije daje na upotrebu pomorsko dobro navedeno u članku 1. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 godina.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu, koristiti isključivo u svrhu navedenu u članku 1. ove Odluke.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša i prirode.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 011-03/18-01/01

URBROJ:2169/02-01-18-05

Lopar, 27. veljače 2018. godine

 

OPĆINA LOPAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec. v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1048&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr