SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

34.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju ustanove »Regionalna energetska agencija Kvarner« (»Službene novine« broj 34/17), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 19. veljača 2018. godine, donio je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o imenovanju članova
Upravnog vijeća ustanove »Regionalna energetska
agencija Kvarner«

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove »Regionalna energetska agencija Kvarner« (KLASA: 022-04/17-01/45, URBROJ: 2170/1-01/5-17-38 od 18. prosinca 2017. godine) u članku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3.Dorotea Pešić-Bukovac, za člana.«

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Petar Popović razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća.

Članak 3.

Mandat članice Upravnog vijeća iz članka 1. ove Odluke traje do isteka mandata člana koji se razrješuje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/6

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-15

Rijeka, 19. veljače 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr