SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

32.

Na temelju članka 76. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/9, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana 15. siječnja 2018. godine donio je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/17 i 28/17- ispravak), u članku 1. točki 4. alineja 1. mijenja se i glasi:

»Ljudevit Krpan-predsjednik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/18-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-28

Rijeka, 15. siječnja 2018.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr