SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

27.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 65. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine, donijela

O D L U K U
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na
pomorskom dobru za dizanje i spuštanje plovila na
pomorskom dobru, Grad Crikvenica

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 2/08) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom Primorsko-goranska županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje Damiru i Robertu Gašparoviću suvlasnicima obrta Brodomehanika za servis i održavanje plovila, Frankopanska 26, Crikvenica (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Grada Crikvenice za dizanje i spuštanje plovila«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Ovlašteniku koncesije u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ponuditi sklapanje Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru - dalje u tekstu Dodatak Ugovoru.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka Ugovoru.

Za Davatelja koncesije Dodatak Ugovoru potpisuje Župan.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Damir Gašparović, vlasnik obrta Brodomehanika, Ovlaštenik je koncesije na temelju Odluke o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 2/08) i Ugovora o koncesiji od 1. veljače 2008. godine KLASA: 342-01/06-02/30 i URBROJ: 2170/1-11/9-08-18, na rok od 10 godina uz uvjet raskida Ugovora o koncesiji donošenjem odluke o javnom prikupljanju ponuda za marinu u Crikvenici.

Dana 30. siječnja 2018. godine Ovlaštenik koncesije dostavio je Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze u Primorsko-goranske županije Zamolbu za usklađenje podataka o vlasništvu Obrta Brodomehanika u koji je uključen sin vlasnika u svojstvu suvlasnika Obrta, te informaciju o adresi, a odnosi se na preimenovanje ulice - sjedišta Obrta.

Zahtjev je osnovan i temelji se na odredbama iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-57

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r,

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1047&mjesto=00001&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr