SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

17.

Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 68/17), članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 31. siječnja 2018. godine (KLASA:342-01/18-02/5, URBROJ:2170/1-07-02/4-18-3 Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine donijela je

O D L U K U
o namjeri davanja koncesije za rekonstrukciju
i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke
nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija, (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Koncesija se daje za luku posebne namjene - luku nautičkog turizma marinu od županijskog značaja kapaciteta do maksimalno 199 vezova u moru u kojoj koncesionar stječe pravo pružanja turističkih usluga u nautičkom turizmu:

.usluge korištenja veza, prihvat i smještaj plovnih objekata s turistima - nautičarima ili bez turista - nautičara koji borave na njima;

.prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i na suhom vezu;

.uređenje i pripremanje plovnih objekata;

.druge usluge za potrebe turista - nautičara:

oopskrba plovnih objekta vodom i električnom energijom;

oprikupljanje i otprema krutog i tekućeg otpada s plovnih objekata;

odizanje i spuštanje u more plovnih objekata lučkom dizalicom;

ousluge elektroničke komunikacije i drugo.

Koncesija obuhvaća i pravo pružanja usluga ugostiteljske djelatnosti.

Članak 2.a

Luka posebne namjene - luka nautičkog turizma marina iz članka 2. ove Odluke određuje se na pomorskom dobru koje obuhvaća more i s morem neposredno povezani kopneni prostor u obuhvatu granica određenih lomnim točkama 1. - 52. u projekcijskom koordinatnom referentnom sustavu poprečne Mercatorove projekcije (HTRS96/TM), sve kako je prikazano na izvodu iz katastarskog plana u mjerilu 1:1000, izrađen je od trgovačkog društva GEOPROJEKT d.o.o., Opatija u svibnju 2016. godine. Granica luke posebne namjene, luke nautičkog turizma određena je Rješenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture od dana 20. ožujka 2014. godine.

Grafički prikaz i lomne točke iz stavka 1. ovoga članka se ne objavljuju.

Ukupna površina pomorskog dobra na kojem se određuje luka posebne namjene - luka nautičkog turizma marina iz članka 2. ove Odluke iznosi 16.359 m2 od čega 6.066 m2 kopna i 10.293 m2 mora.

Kopno iz prethodnog stavka čini:

.k.č. 1950 (more) površine 10.293 m2 u ZK ulošku
broj 466

.k.č. 1776/1 (Marina Admiral) površine 5.296 m2
u ZK ulošku broj 464

.k.č. 1776/2, (bazen) površine 770 m2 u ZK ulošku
broj 465

sve k.o. Opatija, sve upisano u Zemljišnim knjigama Općinskog suda u Opatiji kao pomorsko dobro.

Pristup Marini Admiral moguć je kopnenim putem preko teretnog lifta (za osobe i vozila), uz napomenu da je vlasnik tih nekretnina trgovačko društvo Liburnia Riviera Hotela, morskim putem i putem obalne šetnice.

Budući koncesionar bit će u obvezi za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu.

Budući koncesionar bit će u obvezi na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji.

Članak 2.b

Koncesionar je dužan u studiji gospodarske opravdanosti ponuditi investicijsko ulaganje od najmanje 6.050.000,00 kuna bez PDV-a, koje će se izvršiti u sanaciju objekata lučke podgradnje i objekta lučke nadgradnje te nabavu uređaja i opreme u funkciji obavljanja djelatnosti koje su predmet koncesije, sve prema idejnom rješenju koji će priložiti ponudi.

Investicijsko ulaganje iz prethodnog stavka potrebno je iskazati u terminskom planu unutar studije gospodarske opravdanosti koja se prilaže ponudi, razrađeno po godina tijekom cijelog predviđenog trajanja ugovora o koncesiji, pri čemu se u razdoblju do kraja 2021. godine mora uložiti najmanje 4.700.000,00 kuna, a preostali dio do kraja 2028. godine.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 20 (dvadeset) godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora odnosno, produljenje roka ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Sukladno članku 16. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17, u daljnjem tekstu: Uredba), početna cijena za stalni dio koncesijske naknade za luke nautičkog turizma, postojeće i izgrađene marine za kopno iznosi 10 kn/m2, što za Marinu Admiral iznosi 163.590,00 kuna, a promjenjivi dio koncesijske naknade 4% od prihoda ponuditelja.

Primjenom članka 17. Uredbe početni iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi za:

.stalni dio: 245.385,00 (slovima:dvjestočetrdesetpettisućatristoosamdesetpet) kuna

.promjenjivi dio: 6% prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti i pružanja usluga u luci posebne namjene, luci nautičkog turizma, Marina Admiral.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 6.

Ponuda obavezno sadrži sljedeće dokumente:

1. Dokaze o sposobnosti ponuditelja:

.izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana,

.odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti,

.podatke o bonitetu (BON 1), osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte,

.podatke o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana,

.izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao,

.izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona,

.izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskoga kriminala.

U slučaju dostave ponude od strane zajednice ponuditelja svaki član unutar zajednice mora tražene dokaze dostaviti pojedinačno.

2.Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.
Napomena: U tijeku koncesije Davatelj koncesije zadržava pravo da u slučaju nerazmjera većeg od 10.000 kuna između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije budućeg koncesionara, razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

3.Studiju gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi iz dokumentacije za nadmetanje. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.

Za Zajednicu ponuditelja, potrebno je definirati koje djelatnosti iz predmeta koncesije će obavljati pojedini poslovni subjekt unutar Zajednice ponuditelja.

Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u infrastrukturu i osnovna sredstva.

4.Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u izvorniku, u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

5.Idejno rješenje zahvata u prostoru na pomorskom dobru sukladno dokumentima prostornog uređenja i u skladu s grafičkim prikazom obuhvata koncesije.

6.Rekapitulacijski list.

7.Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 7.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija u »Elektroničkom oglasniku javne nabave«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - Marina Admiral, Grad Opatija - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE
PONUDE

Članak 8.

U slučaju dva ili više ponuditelja najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/ 10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Ocjenjivanje ponuda za sve koncesije na pomorskom dobru, obavlja se prema sljedećim kriterijima:

.ponuđeni iznos ukupnog investicijskog
ulaganja prema studiji gospodarske
opravdanosti 40%

.ponuđena iznos stalnog dijela koncesijske
naknade 30%

.ponuđena iznos promjenjivog dijela
koncesijske naknade 30%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Formule i način izračuna:

a) Koeficijent ukupne investicije:

40% x ponuđeni iznos ukupne investicije

najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

b) Koeficijent stalnog dijela koncesijske naknade:

30% x ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

c) Koeficijent promjenjivog dijela koncesijske naknade:

30% x ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 9.

Natječajna dokumentacija sadrži Dokumentaciju za nadmetanje koja čini sastavni dio Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja će biti objavljena u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« po stupanju na snagu ove Odluke.

OTVARANJE PONUDA

Članak 10.

Otvaranje ponuda obavit će Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji po isteku roka za predaju ponuda u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj i naziv ponuditelja, te se navode elementi iz rekapitulacijskog lista.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju u ponudi, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko (BON 2) podatak o solventnosti ima evidentirano više od 15 dana blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 11.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istog.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o davanju koncesije ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju donošenja odluke o davanju koncesije, odabranom ponuditelju će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kada odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Odabrani ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja odnosno po izvršnosti odluke o davanju koncesije ako je pokrenut postupak pravne zaštite, u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o davanju koncesije, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora o koncesiji.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

oIzjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

oIzjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

oBjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

oBjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu ponuđenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju. Bjanko zadužnica/e mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

oVažeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« 69/17).

Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje Župan.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Članak 12.

Žalba se može izjaviti na odluku o davanju koncesije i odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje Tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-34

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr