SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

11.

Na temelju članka 38., stavka 1., točke 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Vile Ariston, Grad Opatija (»Službene novine« broj 37/15), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2017/S 01K-0026630), članka 28. točka 23. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko - goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Vile Ariston, Grad Opatija

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Vile Ariston, Grad Opatija.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 38., stavak 4., Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

Obrazloženje:

Dana 23. studenog 2017. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Vile Ariston, Grad Opatija (»Službene novine« broj 34/17 - u daljnjem tekstu: Odluka).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Vile Ariston, Grad Opatija dana 18. prosinca 2017. godine u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« pod brojem 2017/S 01K-0026630 objavljena je Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Dana 17. siječnja 2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Primorsko - goranske županije, Rijeka, Slogin Kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda o kojem je sačinjen zapisnik. Na objavljenu Obavijest do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla nijedna ponuda, pa se pozivom na članak 38., stavak 1., točke 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Vile Ariston, Grad Opatija, poništava. Novi postupak davanja koncesije započinje objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije, temeljem Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred Vile Ariston, Grad Opatija (»Službene novine« broj 34/17) u skladu s člankom 38. stavak 5. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u EOJN.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje Tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-23

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr