SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

10.

Na temelju članka 31. stavak 1. alineja 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 16. stavak 1. alineja 3. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/10-02/23 i URBROJ: 2170/01-07/9-11-14 od 16. kolovoza 2011. godine) i članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o prestanku koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belvedere, Grad Opatija

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog koncesionara trgovačkog društva Liburnia Riviera Hoteli d.d., Maršala Tita 198, 51410 Opatija, OIB:15573308024 za prestankom Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/10-02/20 i URBROJ: 2170/01-07/9-11-12 od 16. kolovoza 2011. godine, daje u tekstu: Ugovor o koncesiji) na temelju Sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Koncesionar dužan na ime neizvršenog dijela planiranih ulaganja u razdoblju od 2012. do 2016. godine u popločenje plaže škrilama izvršiti uplatu u iznosu od 85.000,00 kuna na račun Davatelja koncesije (Primorsko goranska županija): HR6923400091800008005, model 68, poziv na broj: 7374-OIB Koncesionara.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Župan Primorsko- goranske županije da u roku od 15 dana od dana izvršnosti ove Odluke potpiše Sporazum o raskidu Ugovora o koncesiji.

Uvjet za sklapanje Sporazuma je dokaz o izvršenoj uplati iznosa iz članka 2. ove Odluke.

Sporazumom iz stavka 1. ovog članka uredit će se prava i obveze ugovornih strana.

Članak 4.

Stupanjem na snagu Sporazuma iz članka 3. ove Odluke prestaje koncesija na pomorskom dobru koja je dana temeljem Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belvedere, Grad Opatija (»Službene novine« broj 20/11) i Ugovor o koncesiji.

Članak 5.

S danom sklapanja Sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji prestaju sva prava trgovačkog društva Liburnia Riviera Hoteli d.d. na pomorskom dobru, te je dužan s pomorskog dobra, koje je bilo predmet koncesije, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju je koristio za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Trgovačko društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d. Koncesionar je na plaži ispred hotela Belvedere temeljem Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belvedere, Grad Opatija (»Službene novine« broj 20/11) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/10-02/ 20 i URBROJ: 2170/01-07/9-11-12) od 16. kolovoza 2011. godine.

U srpnju 2017. godine trgovačko društvo Liburnia Riviera Hoteli d.d. dostavilo je prijedlog za sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji. U obrazloženju se navodi da više ne postoji poslovni i pravni interes za koncesijom na plaži ispred hotela Belvedere.

Uvidom u knjigovodstvenu analitiku i dokumentaciju Upravnog odjela utvrđeno je da je Koncesionar u proteklom periodu uredno podmirivao naknadu za koncesiju, no kako nije ispunio ugovornu obvezu investicijskog ulaganja sukladno studiji gospodarske opravdanosti, Koncesionar je preuzeo obvezu da na ime neizvršenog dijela planiranih ulaganja izvrši uplatu u iznosu od 85.000,00 kuna, ispunjenjem koje obveze će se steći uvjeti za sklapanje Sporazuma o raskidu Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje Tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-21

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr