SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

6.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini (»Narodne novine« broj 7/18), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu(»Narodne novine« broj 7/18), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine donijela je slijedeću

O D L U K U
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
domova za starije osobe i rasporedu sredstava za
decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija u 2018. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini (»Narodne novine« broj 7/18), u daljnjem tekstu: Odluka, utvrđena je razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene koje osigurava Županija u iznosu od 11.664.000 kn.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se domovima za starije osobe, prema kriterijima i mjerilima i to:

Sredstva za rashode za zaposlene rasporedit će se domovima prema kriterijima:

.Broja zaposlenih utvrđenim pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, usklađenim s odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;

.Odredbama važećih propisa oplaćama zaposlenih u domovima socijalne skrbi

Mjerilo za raspored rashoda za zaposlene je broj zaposlenih na kraju 2017. godine.

Sredstva za materijalne i financijske rashode rasporedit će se domovima prema kriteriju broja korisnika (stalnog smještaja i korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike izvaninstitucijske skrbi).

Mjerilo za financiranje je broj korisnika doma.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovinerasporedit će se domovima prema kriterijima:

.Stanja prostora i opreme i njihova udovoljavanje zahtjevima izPravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;

.poboljšanje uvjeta smještaja korisnika ulaganjem na građevinskim objektima

Mjerilo za raspored sredstava za nabavu nefinancijske imovine je broj korisnika doma.

Sredstva za hitne intervencije rasporedit će se domovima prema kriteriju veličine prostora i broja korisnika.

Prihodi za posebne namjene rasporedit će se domovima na bazi ostvarenja u 2017. godini.

III.

Sredstva iz točke I. ove Odluke (razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene domova za starije osobe) u iznosu od 11.664.000 kuna raspoređuju se domovima za starije osobe:

DZSO KANTRIDA 4.295.533 kn

DZSO VOLOSKO 3.854.735 kn

DZSO MALI KARTEC 1.160.456 kn

DZSO MARKO A. STUPARIĆ 2.353.276 kn

IV.

Sredstva iz točke III. Ove Odluke namijenjena su za djelatnost (za zaposlene i materijalne i financijske rashode) u iznosu od 10.538.000 kuna i nabavu nefinancijske imovine i sredstva za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme u iznosu od 1.126.000 kn, na slijedeći način:

DZSO KANTRIDA:

-za rashode za zaposlene 3.009.956 kn

-za materijalne i financijske rashode 802.489 kn

-za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 483.088 kn

DZSO VOLOSKO:

-za rashode za zaposlene 2.941.458 kn

-za materijalne i financijske rashode 685.365 kn

-za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 227.912 kn

 

DZSO MALI KARTEC:

-za rashode za zaposlene 807.764 kn

-za materijalne i financijske rashode 171.692 kn

-za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 181.000 kn

DZSO MARKO A. STUPARIĆ:

-za rashode za zaposlene 1.725.420 kn

-za materijalne i financijske rashode 393.856 kn

-za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije 234.000 kn

V.

Planirani ukupni rashodiu iznosu od 43.664.000 kuna raspoređuju se domovima za starije osobe:

DZSO KANTRIDA 21.995.533 kn

DZSO VOLOSKO 8.854.735 kn

DZSO MALI KARTEC 6.960.456 kn

DZSO MARKO A. STUPARIĆ 5.853.276 kn

VI.

Planirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 32.000.000 kuna raspoređuju se domovima za starije osobe:

DZSO KANTRIDA 17.700.000 kn

DZSO VOLOSKO 5.000.000 kn

DZSO MALI KARTEC 5.800.000 kn

DZSO MARKO A. STUPARIĆ 3.500.000 kn

VII.

Sredstva iz točke IV. ove Odluke doznačavat će se sukladno mjesečnom ostvarenju na sljedeći način:

-sredstva za rashode za zaposlene doznačavat će se domovima za starije osobe, do 5.-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec

-sredstva za materijalne i financijske rashode doznačavat će se direktno dobavljačima, temeljemzahtjeva doma za starije osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju, do dva puta mjesečno

Domovi su dužni dostaviti izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za prethodno razdoblje do 10-og u tekućem mjesecu.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja, doznačavat će se direktno dobavljačima/ izvođačima, temeljem zahtjeva doma za starije osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju:

.dostavljenog zahtjeva za plaćanje uz predočen ugovor s dobavljačem/ izvođačem,

.računa za isporučenu robu i obavljene usluge,

.privremene i okončane situacije za izvedene radove,

.odluke o odabiru najpovoljnije ponude i zaključenog ugovora o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

VIII.

Doznaka sredstava iz točki IV. ove Odluke vršit će se sukladno pritjecanju sredstava u Proračun Primorsko- goranske županije za 2018. godinu.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-13

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr