SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

1.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Malinska - Dubašnica, a u svezi odredbi članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13, 73/17) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/27), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 31. siječnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada

I.UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju kriteriji obračuna količine otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za skupljanje otpada, najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, područje pružanja javne usluge, način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području OpćineMalinska-Dubašnica te ostale potrebne podatke o pružanju i korištenju javne usluge.

Članak 2.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog ) otpada obavlja se u skladu s propisanim standardima , na određenom području pružanja usluge putem spremnika, na lokaciji kod korisnika uslugete prijevoz do osobe ovlaštene za obradu toga otpada.

Članak 3.

Pojmovi za potrebe ove Odluke:

1.Javna usluga obuhvaća uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

2.Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

3.Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad. Biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton.

4.Reciklabilni komunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.).

5.Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

6.Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

7.Cijena javne usluge je novčani iznos koji korisnik plaća za pruženu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

8.Obračunsko mjesto je adresa nekretnine

9.Obračunsko razdoblje je razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge

10.Usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno skupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog ) otpada

11Korisnik usluge je vlasnik nekretnine, vlasnik posebnog dijela nekretnine, korisnik nekretnine odnosno korisnik posebnog dijela nekretnine kad je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio davatelja javne usluge

12.Povremeni korisnik je korisnik usluge čija je adresa prebivališta različita od adrese nekretnine

13Davatelj usluge je pravna osoba u 100% vlasništvu svih jedinica lokalne samouprave na otoku Krku i koja pruža Uslugu na području grada/općine.

Članak 4.

Na području grada/općineUslugupružaPonikve eko otok Krk d.o.o. (u daljnjem tekstu: davatelj usluge).

Davatelj usluge osigurava odvojenu primopredaju biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada, glomaznog otpada i miješanog komunalnog otpada.

II. KRITERIJI OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA

Članak 5.

Kriteriji količine otpada utvrđuje se prema volumenu (izraženom u litrama) zaduženog spremnika i broju pražnjenja spremnika .

Kriterij količine otpada je jednak za pravne i fizičke osobe - korisnike javne usluge.

III.STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 6.

Standardne dopuštene veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na cjelokupnom području Općine su:

1.PVC spremnik volumena 30 l, 120 l, 240 l, 360 l,
1100 l - zelene

2.PVC spremnik volumena 23 l, 120 l, 240 l, 360 l,
1100 l - smeđe

Članak 7.

Standardne dopuštene veličine spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike na cjelokupnom području Općine su:

1.PVC spremnik volumena 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l -
plave boje za otpadni papir

2.PVC spremnik volumena 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l -
žute boje za plastiku i metal

3.PVC spremnik volumena 120 l, 140 l - sive boje
za staklo

IV.NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA PREMA PODRUČJIMA

Članak8.

Davatelj javne usluge utvrđuje raspored sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te otpada koji se odvojeno sakuplja.

Na području Općine utvrđuje se minimalna učestalost sakupljanja i odvoza i to:

1.Miješani komunalni otpad - jednomu 2 tjedna

2.Biorazgradivi komunalni otpad - dva puta tjedno

Članak 9.

Davatelj javne usluge utvrđuje raspored sakupljanja i odvoza otpada koji se odvojeno sakuplja i odvozi.

Na područjuOpćine utvrđuje se minimalna učestalost sakupljanja i odvoza i to:

1.Otpadni papir - 2 puta mjesečno

2.Plastika - 2 puta mjesečno

3.Staklo - 1 mjesečno

V.OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ KALENDARSKU GODINU

Članak 10.

Za domaćinstva se utvrđuje 12 obračunskih razdoblja u jednoj kalendarskoj godini odnosno obračunsko razdoblje na razini jednog mjeseca.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, a do uspostave digitalne evidencije, za povremene korisnike se utvrđuje 6 obračunskih razdoblja za varijabilni dio cijene tj. Od 01.travnja do 30.rujna.

Davatelj usluge ispostavlja račun u tekućem mjesecu za prethodni s dospijećem 20 dana.

Članak 11.

Za korisnike usluge koji obavljaju djelatnost utvrđuje se 12 obračunskih razdoblja u jednoj kalendarskoj godini na razini jednog mjeseca.

Za privremene/povremene korisnike, koji obavljaju djelatnost sezonski, utvrđuje se 6 obračunskih razdoblja tj. Od 01.travnja do 30.rujna.

Davatelj usluge ispostavlja račun u tekućem mjesecu za prethodni s dospijećem15 dana.

VI.PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 12.

Područje pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada je Općina Malinska-Dubašnica.

VII.NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 13.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada pruža se i koristi u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu sa sljedećim standardima:

1.svakom korisniku usluge je osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu ili na primopredajnom mjestu, korištenje reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika postavljenog na javnoj površini te odvoz krupnog (glomaznog otpada)

2.odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

Spremnik kod korisnika usluge na obračunskom ili primopredajnom mjestu i spremnik postavljen na javnoj površini, smatraju se primarnim spremnikom propisanim posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

Članak 14.

U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada zaprimaju se bez naknade za korisnika sljedeće usluge povezane s javnom uslugom:

1.sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog ili primopredajnog mjesta korisnika usluge i to: otpadnog papira, plastike, metala, stakla

2.sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini

3.sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada:

.u reciklažnom dvorištu - za domaćinstva

.mobilnom reciklažnom dvorištu - za domaćinstva

.jednom godišnje na lokaciji obračunskog ili primopredajnog mjesta korisnika usluge - svi korisnici

4.sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

1.Obveze davatelja usluge i usluge povezane s javnom uslugom

Članak 15.

Davatelj usluge dužan je:

1.skupljati i odvoziti miješani komunalni i biorazgradivi komunalni otpad na području Grada/Općine

2.osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

3.označiti spremnik oznakom

4.dostaviti korisniku usluge Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

5.preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge

6.voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada

7.odgovarati za sigurnost, redovitost, i kvalitetu usluge

8.osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja

9.izraditi cjenik javne usluge, objaviti ga na mrežnoj stranici i za njega prije primjene odnosno izmjene ishoditi suglasnost nadležnog tijela,

11.uslugu obavljati redovito, u skladu s rasporedom i primjenjivim standardima propisanim za obavljanje djelatnosti.

Davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik.

2.Obveze korisnika usluge

Članak 16.

Korisnik usluge je dužan:

1.koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju usluge na obračunskom ili primopredajnom mjestu korisnika usluge

2.dostaviti davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge iz članka 31. ove Odluke

3.preuzeti od davatelja usluge standardizirane spremnike za otpad

4.na dan odvoza otpada (najkasnije do 7,00 sati ili prethodnu večer nakon 22,00 sata) postaviti spremnik uz rub javne površine da ne ometa promet

5.postupati s otpadom na obračunskom ili primopredajnom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada

6.odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci

7.zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom ili primopredajnom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci

8.predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada

9.sav komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava sakupljanja komunalnog otpada iz ove Odluke

10.predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište

11.predavati krupni (glomazni) otpad u reciklažno dvorište, mobilno reciklažno dvorištei jednom godišnje (sukladno rasporedu davatelja usluge) na lokaciji obračunskog ili primopredajnog mjesta korisnika usluge

12.plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge, u skladu s važećim cjenikom.

3.Način sakupljanja komunalnog otpada

Članak 17.

Miješani komunalni otpad prikuplja se u spremnicima za miješani komunalni otpad. Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada suplastični volumena 30 litara, 120 litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara.

Biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se uspremnicima za biorazgradivi komunalni otpad. Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada su plastični spremnici volumena 23 litra, 120 litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara.

Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se u plastičnim spremnicima za odgovarajuću vrstu otpada volumena 120 litara, 140 litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara.

Problematični otpad prikuplja se u spremnicima za problematični otpad koji se nalaze u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu.

Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog ili primopredajnog mjesta korisnika usluge.

Spremnici za komunalni otpad kod korisnika usluge moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku davatelja usluge i oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu.

Spremnici za komunalni otpad postavljeni na javnoj površini moraju imati oznaku davatelja usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o otpadu koji se sakuplja putem tog spremnika.

Jedinica lokalne samouprave i davatelj usluge na svojoj mrežnoj stranici objavljuju i ažurno održavaju popis koji sadrži sljedeće informacije:

. lokacije mobilnih reciklažnih dvorišta po naseljima

.lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i

.područja u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju korisniku usluge.

4.Prijevoz miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 18.

Za sve korisnike usluga planirana dinamika preuzimanja sadržaja spremnika miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te prijevoz istog od obračunskog ili primopredajnog mjesta korisnika usluge (primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada ) u obračunskom razdoblju utvrđuje se u Izjavi o načinu korištenja javne usluge iz čl. 33. ove Odluke, poštujući pritom broj minimalnih primopredaja iz čl. 8. ove Odluke.

Prijevoz miješanog komunalnog otpada za sve korisnike se obavlja jednom u dva tjedna, a

biorazgradivog komunalnog otpada za sve korisnike usluga se obavlja dva puta tjedno.

Iznimno od navedenog, nadležno tijelo može odrediti da se broj tjednih odvoza, na cijelom području ili u određenim dijelovima Grada/Općine, uredi na drugačiji način, a sukladno stvarnim potrebama.

5.Krupni (glomazni) komunalni otpad

Članak 19.

Zabranjeno je odlaganje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati na javnoj površini.

Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugog problematičnog otpada.

6.Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, drva, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te problematičnog otpada

Članak 20.

Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, drvo, tekstil, biorazgradivi komunalni otpad, krupni (glomazni) komunalni otpad te problematični otpad.

Prikupljanje otpada iz st. 1. ovog članka obavlja se spremnicima za biorazgradivi komunalni otpad (za biorazgradivi komunalni otpad) te specijaliziranim spremnicima (za ostale vrste komunalnog otpada) smještenim kod korisnika usluge, na javnim površinama ili u reciklažnim dvorištima.

Davatelj usluge dužan je odvojeno prikupljeni otpad iz st. 1. ovog članka zbrinuti na propisani način.

VIII.ODREDBE O PROVEDBI UGOVORA KOJE SE PRIMJENJUJU U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.)

Članak 21.

Odredbe o provedbi ugovora koji se primjenjuje u slučaju nastupanja posebnih okolnosti donosiStožer civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica.

1.Viša sila

Članak 22.

Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri. U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja, davatelj usluge će bez odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih stranica te se ispunjenje obveza davatelja usluga odgađa za vrijeme trajanja takvog slučaja više sile.

IX.ODREDBE O NAČINU PODNOŠENJA
PRIGOVORA I POSTUPANJU PO PRIGOVORU
KORISNIKA

Članak 23.

Svaki korisnik javne usluge i povezanih usluga može izjaviti prigovor i reklamaciju davatelju usluge na način:

1.Prigovor se podnosi davatelju usluge

2.U slučaju kad korisnik usluge nije zadovoljan načinom rješenja prigovora, može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije davatelja usluga

Pisani prigovor se može podnijetiu roku od 15 dana poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom te u sjedištu davatelja usluge koji je dužan na takve prigovore odgovoriti u narednom roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora.

Rok za pisanu reklamaciju je 15 (petnaest) dana od primitka pisanog odgovora na prigovor.

Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora korisnika najmanje godinu dana od primitka prigovora korisnika.

X.ODREDBE O UVJETIMA ZA POJEDINAČNO KORIŠTENJE JAVNE USLUGE

Članak 24.

Davatelj usluge će svim korisnicima osigurati uvjete za pojedinačno korištenje spremnika za sakupljanje svih vrsta otpada.

U slučaju kad nije moguće osigurati pojedinačno korištenje javne usluge, davatelj usluge će omogućiti korisnicima zajedničko korištenje javne usluge.

XI.ODREDBE O PRIHVATLJIVOM DOKAZU IZVRŠENJA JAVNE USLUGE ZA POJEDINOG KORISNIKA USLUGE

Članak 25.

Prihvatljivim dokazom izvršenja usluge se smatra digitalna evidencija davatelja usluge o sakupljenim količinama miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, glomaznog otpada, korisnog otpada (otpadni papir, plastika, ostali korisni otpad) i problematični otpad.

Osim podataka iz st.1. ovog članka evidencija sadrži i podatke o korisniku usluge, obračunskom mjestu, datumu i vremenu sakupljanja otpada.

Korisnik usluge može na pisani zahtjev dobiti ispis evidencije odvoza otpada.

Iznimno od st.1. ovog članka, do uspostave digitalne evidencije davatelja usluge, prihvatljivim dokazom o izvršenoj usluzi se smatra kalendar odvoza otpada.

XII.ODREDBE O CIJENI OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE

Članak 26.

Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući obvezu načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje, sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge pokriva sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenjem otpadom osim troškova obrade miješanog komunalnog otpada.

Cijena obvezne minimalne javne usluge utvrđuje se različito na temelju kriterija korisne površine stambenog i/ili poslovnog prostora i pripadajuće kategorije.

XIII.NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI JAVNE USLUGE KUĆANSTVA I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK BEZ SPORAZUMA O NJIHOVIM UDJELIMA

Članak 27.

U slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na slijedeći način:

.Davatelj usluge prvo utvrđuje (na temelju očitovanja vlasnika odnosno korisnika nekretnine sadržanog u Izjavi ili na drugi prihvatljiv način ) - broj fizičkih osoba u kućanstvu

Zbrojem prethodno navedenih kategorija dolazi se do ukupnog broja fizičkih osoba na tom određenom obračunskom mjestu te se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava na način da se broj fizičkih osoba po pojedinom korisniku usluge (kućanstvu), stavlja u omjer s ukupnim brojem fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

XIV.NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI JAVNE USLUGE KUĆANSTVA I PRAVNE OSOBE ILI FIZIČKE OSOBE - OBRTNICI I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK BEZ SPORAZUMA O NJIHOVIM UDJELIMA

Članak 28.

U slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva pravne osobe ili fizičke osobe-obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, davatelj usluge određuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na slijedeći način:

.Za kućanstvo - broj fizičkih osoba u kućanstvu

.Za pravnu osobu - broj korisnika, ali ne manje od jedne osobe po nekretnini

.Za fizičku osobu(obrtnika) - broj korisnika nekretnine, ali ne manje od jedne osobe po nekretnini

Zbrojem prethodno navedenih kategorija dolazi se do ukupnog broja fizičkih osoba na tom određenom obračunskom mjestu te se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika izračunava na način da se broj fizičkih osoba po pojedinom korisniku usluge (kućanstvu, pravnoj i fizičkoj osobi-obrtniku), stavlja u omjer s ukupnim brojem fizičkih osoba na obračunskom mjestu.

XV. ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI

Članak 29.

Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je korisnik usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

Smatra se da je korisnik usluge postupio protivno Ugovoru:

.Ako ne vrši predaju miješanog komunalnog otpada davatelju usluge

.Ako ne zaduži spremnik za otpad i/ili izjavljuje da ne koristi nekretninu iako je koristi

.Ako odlaže otpad u neodgovarajuće spremnike

.Ako odlaže miješani komunalni i/ili biorazgradivi komunalni otpad u količini koja premašuje zaduženi spremnik

.Ako odlaže miješani komunalni otpad i/ili biorazgradivi komunalni otpad izvan spremnika

.Ako uništi spremnik

Iznos ugovorne kazne za kršenje ugovorene obveze utvrđuje se u cjeniku javnih usluga.

Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica kršenja ugovornih obveza.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

XVI.ODREDBE O KORIŠTENJU JAVNE
POVRŠINE ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Članak30.

Na dijelovima javne površine u centrima naselja se postavljaju posude za skupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te ostalog korisnog otpada (plastika, metal, staklo), namijenjene korisnicima javne usluge u nekretninama na lokacijama za koje nije moguće ostvariti individualni pristup (nekretnine u starim jezgrama i sl.) kao i povremenim turistima.

XVII.ODREDBE O KOLIČINI KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA KOJI SE PREUZIMA U OKVIRU JAVNE USLUGE

Članak31.

Glomazni (krupni) otpad se prikuplja u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog ili primopredajnog mjesta korisnika usluge do maksimalno 5m3 .

XVIII.NEKRETNINA KOJA SE NE KORISTI
TRAJNO

Članak 32.

Smatra se da se nekretnina ne koristi kad je takvu izjavu dao vlasnik nekretnine uz prilaganje prihvatljivih dokaza o tome (npr. Potvrda o isključenju iz sustava opskrbe električnom energijom, potvrdom JLS o trošnosti građevine i sl.).

XIX.IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE
USLUGE

Članak 33.

Korisnik usluge dužan je dostaviti davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge u dva primjerka (u daljnjem tekstu: Izjava).

Izjava se daje na obrascu koji sadrži sljedeće:

1.obračunsko mjesto (adresa nekretnine)

2.podatke o korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnika te OIB i adresu prebivališta/sjedišta)

3.mjesto primopredaje

4.udio u korištenju spremnika (u slučaju korištenja zajedničkog spremnika)

5.vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno ovoj Odluci

6.broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju

7.očitovanje o kompostiranju biootpada

8.očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine

9.obavijest davatelja usluge o uvjetima kad se Ugovor o korištenju javne usluge smatra sklopljenim

10.izjavu korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom o korištenju javne usluge

11.uvjete raskida Ugovora o korištenju javne usluge

12.izvadak iz cjenika javne usluge.

Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca od kojih je prvi prijedlog davatelja usluge (postojeće stanje) , a drugi očitovanje korisnika usluge.

Broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju iz stavka 2. točke 5. ovoga članka mora se odrediti u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

.najmanje jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada

.najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada

.najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad.

Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju usluge dva primjerka Izjave s potpisom korisnika usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

Davatelj usluge je dužan po zaprimanju Izjave sukladno stavku 5. ovoga članka, korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od zaprimanja.

Davatelj usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom.

Iznimno od stavka 7. ovoga članka davatelj usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:

1.kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz stavka 2. ovoga članka u roku iz stavka 5. ovoga članka

2.kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj usluge.

Davatelj usluge može omogućiti davanje Izjave elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv korisniku usluge.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

XX. UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

Članak 34.

Ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) smatra se sklopljenim:

1.kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili

2.prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.

Bitne sastojke Ugovora čine ova Odluka, Izjava i cjenik javne usluge.

Davatelj usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u akte iz stavka 2. ovoga članka prije sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.

Grad/Općina i davatelj javne usluge su dužni putem sredstva javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi prikladan način obavijestiti korisnike o propisima koje uređuju sustav skupljanja komunalnog otpada, ugovornim odredbama i pravnim posljedicama nepridržavanja istima.

Davatelj usluge je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti i održavati poveznice na mežene stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, Odluku o gospodarenju komunalnim uslugama, cjenik usluga i obavijest o načinu podnošenja prigovara u skladu s obvezama propisa koji uređuje zaštitu potrošača.

XXI.OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 35.

Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Obavijest) mora sadržavati:

.plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

.lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta

.lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta

.plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge

.lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini

.uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom

.kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge

.uputu o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika

Davatelj usluge dužan je korisniku usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest u pisanom obliku ili putem mrežne stranice kad je to korisniku usluge prihvatljivo.

XXII.EVIDENCIJA O PREUZETOM KOMUNALNOM OTPADU

Članak 36.

Davatelj usluge je dužan voditi evidenciju u skladu s čl. 17. Uredbe koja sadrži sljedeće podatke:

1.korisniku usluge

2.korištenju javne usluge za obračunsko mjesto

3.korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta

4.korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada

Na zahtjev korisnika usluge, Davatelj usluge će mu omogućiti uvid u evidenciju o preuzetom otpadu.

XXIII. POSLOVANJE DAVATELJA USLUGE

Članak 37.

U cijenu javne usluge su uključeni sljedeći troškovi:

1.Troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada

2.Troškovi prijevoza i obrade otpada

3.Troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području JLS

4.Troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge

5.Troškovi vođenja propisanih evidencija i izvješća u vezi s javnom uslugom

XXIV.SUGLASNOST NA CJENIK JAVNE USLUGE

Članak 38.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na cjenik javne usluge sadrži sljedeće podatke:

1.Prijedlog cjenika s obrazloženjem

2.Procjenu iznosa prosječnog računa u skladu s prijedlogom cjenika koji bi korisnik usluge bio dužan platiti davatelju usluge u obračunskom razdoblju

3.Izjavu odgovorne osobe za zastupanje davatelja usluge da je prijedlog cjenika u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o komunalnom otpadu i ovom Odlukom

4.Prijedlog datuma početka primjene cjenika

Osim navedenih podataka, zahtjev za izdavanje suglasnosti na cjenik sadrži i važeći cjenik, podatak o postotku promjene cijene u odnosu na važeću te razloge za promjenu cijene s obrazloženjem.

Nakon što ishodi suglasnost na cjenik javne usluge, Davatelj je dužan suglasnost objaviti u službenom glasilu JLS, a korisnike obavijestiti o cjeniku i izmjeni cjenika u roku od 30 dana prije primjene istog.

XXV. OBRAČUN CIJENE JAVNE USLUGE

Članak 39.

Davatelj usluge obračunava korisniku usluge cijenu javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: cijena javne usluge).

Cijena javne usluge određuje se cjenikom iz čl. 38. ove Odluke.

Korisnik usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi u smislu čl. 13. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Članak40.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena:

.cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadapri čemu je kriterij količine otpada u obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika.

.cijena obvezne minimalne javne usluge i

.cijena ugovorne kazne.

Članak41.

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C=JCVx BP x U

1.C - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog otpada izražena u kunama

2.JCV - jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

3.BP - broj pražnjenja miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji

4.U - udio korisnika usluge u korištenju spremnika

Članak 42.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan.

Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kada se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

XXVI.IZVJEŠĆE O RADU DAVATELJA JAVNE
USLUGE

Članak 43.

Davatelj usluge je obvezan podnijeti na digitalnom obrascu izvješće o svom radu Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, u rokovima i sadržajem u skladu s odredbama Zakona i Uredbe.

XXVII.POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 44.

Obveznik plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je jedinica lokalne samouprave.

Članak 45.

Poticajnu naknaduza smanjenje miješanog komunalnog otpada Fond obračunava do kraja kalendarske godine za prethodnu prema formuli: N=J x m

N -iznos poticajne naknade

J -jedinična naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, izražena u kn po toni

M -masa prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja premašuje dopuštenu količinu određenu graničnom količinom miješanog komunalnog otpada u kalendarskoj godini, izražena u tonama

XXVIII.OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA

Članak 46.

Opći uvjeti ugovora s korisnicima usluge sadržani su u Prilogu 1 ove Odluke.

XXIX. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 47.

Nadzor nad provedbom ove odluke vrši komunalno redarstvo u jedinici lokalne samouprave.

XXX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Do uspostave sustava obračuna i naplate javne usluge u skladu s odredbama ove Odluke Davatelj usluge obračun i naplatu javne usluge vrši na temelju postojećeg cjenika objavljenog na mrežnim stranicama Davatelja usluge.

Članak 49.

Davatelj usluge obvezan je uspostaviti i koristiti digitalni sustav Evidencije o preuzetom komunalnom otpadu u roku od 6 mjeseci od stupanja snagu Uredbe odnosno do 01. svibnja 2018. godine.

Iznimno od st. 1. ovog članka, dio Evidencije koji se odnosi na dokaz o izvršenju javne usluge iz čl. 17. st.1. podstavak 2. t. 6. Uredbe (datum i broj primopredaje otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju kad je Odlukom kao kriterij količine određen volumen spremnika i broj pražnjenja) Davatelj usluge je dužan uspostaviti i koristiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Uredbe odnosno do 01.studenog 2018. godine.

Članak 50.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/06).

Članak 51.

Ova Odluka stupa na snagu drugog danaod objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 360-01/18-02/2

URBROJ: 2142/05-01-18-2

Malinska, 31. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1047&mjesto=51511&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr