SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
GRAD CRES

14.

Na temelju odredbe članka 100. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Odluke o izradi I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Miholašćica (NA121) (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 06/17), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa:350-02/17-13/73, Urbr:531-05-01-18-4 od 18. siječnja 2018. godine i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 29/09 i 13/14) Gradsko vijeće Grada Cresa na 9. sjednici održanoj 20. veljače 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Miholašćica NA 121

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donose se I Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Miholašćica (NA121) (u daljnjem tekstu: Plan), kojeg je izradila tvrtka Planium, d.o.o. iz Rijeke.

(2) Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskim prikazima od 1 do 4.

Članak 2.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od elaborata I Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Miholašćica (NA121), a sadrži tekstualne i grafičke dijelove:

KNJIGA I

A.TEKSTUALNI DIO -ODREDBE ZA
PROVOĐENJE

1.Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2.Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

2.1.Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti poslovne namjene i poljoprivrednih gospodarskih građevina

2.2.Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti ugostiteljsko turističke namjene

2.3. Montažne građevine - kiosci, štandovi

3.Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

4.Uvjeti i način gradnje građevina stambene i stambeno- poslovne namjene

5.Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja, prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. Cestovna mreža

5.1.2. Parkirališta i garaže

5.1.3. Trgovi i druge pješačke površine

5.1.4. Privezište

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

5.3.1.Uvjeti gradnje elektroopskrbne mreže i mreže javne rasvjete

5.3.2.Uvjeti gradnje vodoopskrbne mreže i mreže za odvodnju otpadnih i oborinskih voda

5.3.3.Plinoopskrba i obnovljivi izvori energije

6.Uvjeti uređenja zaštitnih i javnih zelenih površina i kupališta

7.Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8.Postupanje s otpadom

9.Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

10.Mjere provedbe plana

10.1. Uređenje građevinskog zemljišta

11.Prijelazne i završne odredbe

B.GRAFIČKI DIO:

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1: 2000

2.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA 1: 2000

2.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
- VODOOPSKRBA 1: 2000

2.3.KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
- ODVODNJA 1: 2000

2.4.KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
- ELEKTROOPSKRBA 1: 2000

2.5.KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
- TT MREŽA 1: 2000

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA 1: 2000

4.NAČIN I UVJETI GRADNJE 1: 2000

KNJIGA II

C.OBAVEZNI PRILOZI

.Obrazloženje

.Zahtjevi, mišljenja, suglasnosti i drugi akti nadležnih tijela i ustanova sukladno člancima 90. i 101. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)

.Izvješće o javnoj raspravi

.Evidencija postupka izrade i donošenja Plan

.Sažetak za javnost

Članak 3.

Naslov iza članka 1. briše se.

Članak 4.

Članak 2. zamjenjuje se popisom dokumentacije iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Iza članka 2. dodaje se naslov »II. Odredbe za provođenje«.

Članak 6.

(1) U članku 98. stavak (4) briše se navod službenog glasila u zagradama.

(2) U članku 98. stavak (6) briše se navod službenog glasila u zagradama.

Članak 7.

U članku 99. stavak (2) se briše.

Članak 8.

U članku 100. stavak (2) prva rečenica se briše.

Članak 9.

U članku 101. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Efluent mora udovoljavati graničnim vrijednostima pokazatelja i dopuštenim koncentracijama opasnih i drugih tvari u tehnološkim otpadnim vodama propisanih zakonskom regulativom za ispuštanje u javni sustav odvodnje.«

Članak 10.

U članku 110. u prvoj alineji briše se navod službenog glasila u zagradama.

Članak 11.

U članku 112. stavak (1) briše se navod službenog glasila u zagradama.

Članak 12.

U članku 121. brišu se svi navodi službenih glasila u zagradama.

Članak 13.

U članku 127. briše se navod službenog glasila u zagradama.

Članak 14.

U članku 130. stavak (1) briše se navod službenog glasila u zagradama.

Članak 15.

U članku 135. stavke (1), (3) i (5) brišu se navodi službenih glasila u zagradama.

Članak 16.

(1) U članku 137. stavak (1) briše se navod službenog glasila u zagradama.

(2) U članku 137. dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

»(4) U postupku provođenja plana potrebno je poštivati svu zakonsku regulativu vezanu za zaštitu i spašavanje, zaštitu od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, skloništima, policiji te uzbunjivanju stanovništva.«

(3) U članku 137. postojeće stavke (4) i (5) postaju stavke (5) i (6).

Članak 17.

Naslov iza članka 138. mijenja se i glasi: »Mjere zaštite od potresa«.

Članak 18.

(1) U članku 139. u stavku (2) dodaje se nova rečenica koja glasi: »Područje naselja Miholašćica nalazi se u području ugroženosti VIÊ MCS skale.«.

(2) U članku 139. dodaje se stavak (4) koji glasi:

»(4) U okviru područja ciljane izmjene ne postoji niti se planira krupna infrastruktura koja bi mogla biti ugrožena bilo kojom prirodnom ili tehničko-tehnološkom ugrozom.«

Članak 19.

Naslov iza članka 139. mijenja se i glasi: »Mjere zaštite od požara«.

Članak 20.

U članku 140. briše se navod službenog glasila u zagradama.

Članak 21.

Članak 141. mijenja se i glasi:

»Kod projektiranja građevina, prilikom procjene ugroženosti od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe vežećeg Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.«

Članak 22.

U članku 142. posljednja rečenica nadopunjuje se tekstom: »sukladno važećem Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.«

Članak 23.

U članku 143. briše se navod službenog glasila u zagradama.

Članak 24.

U članku 144. briše se navod službenog glasila u zagradama.

Članak 25.

U članku 145. briše se navod službenog glasila u zagradama.

Članak 26.

U članku 146. iza riječi »pridržavati« dodaje se tekst koji glasi: »važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara,«.

Članak 27.

U članku 147. dodaje se stavak (2) koji glasi: »Za složenije građevine (građevine skupine 2) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara.«.

Članak 28.

U članku 148. briše se navod službenog glasila u zagradama.

Članak 29.

Članak 149. mijenja se i glasi: »Provedba plana, gradnja i uređenje površina vršit će se sukladno elaboratu definiranom člankom 2. ovih Odredbi.«.

Članak 30.

U članku 151. dodaje se stavak (5) koji glasi:

»(5) Sve rekonstrukcije unutar prometnog i infrastrukturnog koridora i zaštitnog pojasa moraju zadovoljiti i posebne uvjete nadležnih institucija.«.

Članak 31.

Naslov iza članka 153., te članci 154. i 155. brišu se.

Članak 32.

Ispred članka 156. dodaje se naslov »III Prijelazne i završne odredbe«.

Članak 33.

Postojećem članku 156. dodaju se stavke (2) i (3) koje glase:

»(2) Ovaj Plan je izrađen je u četiri izvornika koji su ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada Cresa i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa i koji se čuvaju u skladu sa zakonom.

(3) Ovaj Prostorni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.«

Klasa:350-01/17-1/1

Ur.broj:2213/02-03-01-18-54

Cres, 20. veljače 2018. godine

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr