SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
GRAD CRES

13.

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH br. 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09 i 14/13) a u skladu s Odlukom o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 2/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 20. veljače 2018. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA
I DOPUNAMA STATUTA GRADA CRESA

Članak 1.

U članku 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09 i 14/13), u daljnjem tekstu: Statut, u stavku 2., briše se točka i dodaju riječi »i vijeća mjesnih odbora«.

Članak 2.

Članak 15. Statuta, mijenja se i glasi:

Građani neposredno sudjeluju u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i/ili mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 3.

U Statutu, članak 17. mijenja se i glasi:

»Osim slučajeva iz članka 16. ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika.

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika može predložiti:

-20% ukupnog broja birača Grada Cresa.

-2/3 članova Gradskog vijeća Grada Cresa.

Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/ 3 članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika, Gradsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.«

Članak 4.

U članaku 18. Statuta, stavku 2., broj »8« zamjenjuje se brojem »30«.

Članak 5.

U članku 25. Statuta, u stavku 3., iza riječi »za« dodaje se riječ »to«.

Članak 6.

Članak 35. Statuta, stavak 1. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima započinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojima se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona

Stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 7.

U članku 38. Statuta, stavku 1. dodaje se nova alineija 9. koja glasi:

-»na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.«

Članak 8.

U članku 47. Statuta, stavku 3., alineja 5. mijenja se i glasi:

»-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Grada Cresa čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina te drugo raspolaganje imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.«

Stavak 5. istog članka mijenja se i glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. alineje 12. ovog članka, Gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« koji slijedi nakon donošenja odluke.«

Članak 9.

U članku 61. Statuta, stavku 2., riječi »organizacije i udruženja građana« zamjenjuju se riječima »članovi Gradskog vijeća«.

U stavku 3., istog članka riječi »građani ili njihove organizacije i udruženja« zamjenjuju se riječima »članovi Gradskog vijeća«.

Članak 10.

Članak 72. Statuta mijenja se i glasi:

»Prihode Mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija od Grada Cresa predviđene u proračunu Grada Cresa, prihodi i pomoći drugih pravnih i fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.«

Članak 11.

U članku 76. Statuta, stavak 2. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće može, a na prijedlog gradonačelnika raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada Cresa, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.«

Članak 12.

U članku 78. Statuta, stavku 1., riječ »domaćina« zamjenuje se riječju »gospodara«.

Članak 13.

U članku 81. Statuta, stavku1., riječ »odluka« zamjenjuje se riječju »izvještaj«.

Članak 14.

Članak 82. Statuta, mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.«

Članak 15.

U članku 85. Statuta, stavku 1., riječi »obračun proračuna« zamjenjuju se riječima »izvještaj o izvršenju proračuna«.

Članak 16.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta Grada Cresa.

Članak 17.

Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Cresa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/18-01/2

Ur.broj: 2213/02-01-18-7

Cres, 20. veljače 2018.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr