SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
GRAD CRES

12.

Na temelju članka 61.a, st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 66. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 29/09 i 14/13) i članka 32. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 2/18), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 20. veljače 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA CRESA

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Cresa i to za:

1.Vijeće mjesnog odbora Beli;

2.Vijeće mjesnog odbora Dragozetići;

3.Vijeće mjesnog odbora Orlec;

4.Vijeće mjesnog odbora Valun;

5.Vijeće mjesnog odbora Martinšćica.

Članak 2.

Vijeće mjesnog odbora kao tijelo mjesnog odbora, ima pet članova, te se na izborima bira po pet članova svakog vijeća mjesnog odbora iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 8. travnja 2018. godine, od 07.00 do 19.00 sati.

Članak 4.

Za pripremu i provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora osniva se Gradsko izborno povjerenstva Grada Cresa.

U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva imenuju se:

-Patricija Purić, za predsjednicu,

-Jana Zec, za potpredsjednicu,

-Marina Balon, za članicu,

-Irena Šintić, za članicu,

-Karmen Surdić Benvin, za članicu,

-Marino Filipas, za člana.

Članak 5.

Redosljed izbornih radnji, način i postupak kandidiranja, rokovi predaje lista i drugi postupci za provedbu izbora provode se sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 2/18).

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat članovima vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke.

Članak 7.

Ova odluka objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, na oglasnoj ploči Grada Cresa i na web stranici Grada Cresa, a stupa na snagu 1. ožujka 2018. godine.

Klasa: 013-01/18-1/1

Ur.broj: 2213/02-01-18-2

Cres, 20. ožujka 2018. godine

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr