SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD KASTAV

14.

Na temelju članka 11. stavka 2.Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/ 09., 150/11., 144/12. , 19/13., 137/15. - pročišćeni tekst i 123/17), i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 13/13 i 32/17), Gradsko vijeće Grada Kastva je na 7. sjednici održanoj dana 15. veljače 2018. godine donijelo

ODLUKU
o usvajanju Programa de minimis potpora
za razvojmalog gospodarstva na području Grada Kastva
u 2018. godini

Članak 1.

Usvaja se Program de minimis potporaza razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program). Program čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Program neće biti predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, već će se nakon stupanja na snagu ove Odluke, cjeloviti tekst objaviti na internetskim stranicama Grada Kastva - www.kastav.hr.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2170-05-06/1-18-12

Kastav, 15. veljače 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr