SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD KASTAV

12.

Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14, 36/15), članka 405. i članka 406. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16), članka 46. stavka 2. Odluke o komunalnom redu Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/13), članka 6., članka 9. i članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09, 20/10, 30/12, 21/14, 40/14) te članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 13/13 i 32/17), Gradsko vijeće Grada Kastva na 7. sjednici, održanoj dana 15. veljače 2018. godine, donosi

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Grada Kastva

Članak 1.

Na temelju provedenog otvorenog postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Kastva, objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske broj objave 2017/S 01K-0027100 od 20. prosinca 2017. godinei Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, KLASA: 363-02/ 17-08/05 URBROJ: 2170-05-02/5-18-11 od dana 30. siječnja 2018.godine, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se DIMNJAČARSTVO VALJAK d.o.o., Črešnjevo, Beretinec, OIB: 52019316496.

Grad Kastav, kao davatelj koncesije, daje najpovoljnijem ponuditelju DIMNJAČARSTVO VALJAK d.o.o., Črešnjevo, Beretinec, OIB: 52019316496, kao koncesionaru, koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Kastva.

Članak 2.

Predmet koncesije je pravo obavljanja dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti na području Grada Kastva.

Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozije, trovanja te zagađivanja zraka.

Koncesionar će obavljati svoju djelatnost na području Grada Kastva kao jednom dimnjačarskom području.

Članak 3.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Kastva daje se na razdoblje od 4 (četiri) godine od danasklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Koncesionar je obvezan djelatnost koncesije obavljati po pravilima struke i sukladno važećim propisima koji se odnose na predmetnu djelatnost te je dužan tijekom trajanja koncesije imati stručnu sposobnost za obavljanje dimnjačarskih poslova te raspolagati tehničkom opremom u svrhu izvršenja ugovora.

Članak 5.

Koncesionar je dužan plaćati davatelju koncesije ponuđenu naknadu za koncesiju (u postocima)prema iznosima ponuđenima u Troškovniku.

Članak 6.

Koncesionar se obvezuje dimnjačarske usluge koje pruža korisnicima naplaćivati po cijenama koje su ponuđene u Troškovniku dimnjačarskih usluga od dana 30. siječnja 2018. godine, priloženim uz ponudu koncesionara.

Koncesionar je dužan pribaviti od davatelja koncesije prethodnu suglasnost na izmjenu Troškovnika dimnjačarskih usluga o dana 30. siječnja 2018. godine, u skladu s člankom 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 7.

Koncesionar je dužan prije sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji, u roku od 8 dana od poziva davatelja koncesije,dostaviti davatelju koncesije jamstvo za provedbu ugovora o koncesijii naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji,u obliku bjanko zadužnice potvrđene (solemnizirane) kod javnog bilježnika u visini ukupne četverogodišnjenaknade za koncesiju.

Ukoliko koncesionar ne postupi na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, ugovor o koncesiji se neće sklopiti.

Članak 8.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Kastva da sklopi s koncesionarom ugovor o koncesiji u skladu s odredbama ove Odluke i dokumentacijom za nadmetanje, kojim će se detaljnije urediti prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.

Članak 9.

Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Razdoblje mirovanja primjenjuje se i u slučaju zaprimanja samo jedne ponude.

Davatelj koncesije ponudit će koncesionaru sklapanje ugovora o koncesiji u roku od 8 (osam) dana nakon isteka razdoblje mirovanja, odnosno u slučaju žalbe, u roku od 8 (osam) dana nakon što odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o koncesiji, davatelj koncesije ukinuti će odluku o davanju koncesije ili donijeti novu odluku o davanju koncesije sljedećem rangiranom ponuditelju koji zadovoljava uvjete u skladu s dokumentacijom za nadmetanje te će mu ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

Članak 10.

Ova Odluka objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije te stupa na snagu prvog dana od dana objave.

OBRAZLOŽENJE

Člankom 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu predviđeno je da se koncesijom može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti, među ostalim i obavljanje dimnjačarskih poslova. Stavkom 2. istog članka određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave određuje koje će se komunalne djelatnosti obavljati dodjeljivanjem koncesije te utvrđuje radnje i postupak davanja koncesije.

Člankom 46. stavkom 2. Odluke o komunalnom redu Grada Kastva, propisano je da održavanje i čišćenje dimnjaka može obavljati pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno i koja je za to dobila koncesiju Grada Kastva. U članku 9. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva određeno je kako odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, nakon provedenog postupka davanja koncesije, donosi Gradsko vijeće.

Grad Kastav je pokrenuo postupak davanja koncesije objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske broj objave 2017/S 01K-0027100 od 20. prosinca 2017. godine.

Dana 30. siječnja 2018. godine proveden je postupak javnog otvaranja ponuda te je utvrđeno da su do roka za dostavu pristigle 2 (dvije) ponude i to ponuditelja MLD USLUGE d.o.o., Koprivnica te DIMNJAČARSTVO VALJAK d.o.o., Črešnjevo, Beretinec.

Pregledom i ocjenom ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, KLASA: 36302/17- 08/05, UBROJ:2170-05-02/5-18-11 od dana 30. siječnja 2018. godine, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja DIMNJAČARSTVO VALJAK d.o.o. iz Črešnjeva, Beretinec, OIB: 52019316496, u skladu s uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje, da je prihvatljiva i da je prema kriteriju za odabir ponude, ocijenjena najpovoljnijom.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način dostaviti Gradu Kastvu na adresu Zakona kastafskega 3, Kastav.

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2170-05-06/1-18-10

Kastav, 15.veljače 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr