SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD KASTAV

11.

Na temelju članka 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/ 09, 13/13 i 32/17), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 7. sjednici održanoj 15. veljače 2018. godine donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Grada Kastva

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada Kastva, način obavljanja komunalnih djelatnosti, uvjeti i mjerila za provedbu postupka povjeravanja komunalnih djelatnosti putem javnog natječaja odnosno prikupljanjem ponuda, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Kastva.

II.KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke su:

1.prijevoz putnika u javnom prometu,

2.održavanje čistoćejavnih površina,

3.održavanje javnih površina,

4.održavanje nerazvrstanih cesta,

5.održavanje groblja,

6.obavljanje dimnjačarskih poslova,

7.javna rasvjeta.

Pod prijevozom putnika u javnom prometu razumijeva se prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave, za čija područja se prijevoz odvija, osim prijevoza željeznicom koji se uređuje posebnim propisima.

Pod održavanjem čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje javnih površina i odvoz pometačine.

Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva redovito i izvanredno održavanje. Redovito održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, dok izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva povremene radove koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika te ukop pokojnika.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Pod pojmom javna rasvjeta razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 3.

Na području Grada Kastva komunalne djelatnosti obavljaju:

1.trgovačka društva u suvlasništvu Grada Kastva,

2.pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,

3.pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Komunalni poslovi koji se obavljaju putem trgovačkih društava u suvlasništvu Grada Kastva

Članak 4.

Putem komunalnih društava u suvlasništvu Grada Kastva obavljaju se sljedeći komunalni poslovi:

. prijevoz putnika u javnom prometu,

. održavanje čistoće javnih površina.

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka obavljaju se sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima kojima se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti, odlukama Gradskog vijeća donesenim sukladno tim propisima, na temelju društvenih ugovora, izjava ili ugovora, ostalih propisa ili akata usvojenih od nadležnih tijela komunalnih društava.

Komunalnedjelatnosti koji se obavljaju na
temelju ugovora o koncesiji

Članak 5.

U Gradu Kastvu, na temelju ugovora o koncesiji, pravne i fizičke osobe mogu obavljatidimnjačarske poslove.

Koncesija se može dodijeliti na vrijeme do četiri godine.

Članak 6.

Postupak davanja koncesije provodi se u skladu sa Zakonom o koncesijama,Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom.

Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Prije početka postupka davanja koncesije stručno povjerenstvo za koncesiju imenuje gradonačelnik.

Broj članova stručnog povjerenstva je neparan, s najmanje tri člana, a najviše sedam članova.

Pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju se sve aktivnosti koje se provode radi davanja koncesije, a prethode početku davanja koncesije, osobito:

-imenovanje stručnog povjerenstva za koncesije,

-izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analiza davanja koncesije,

-procjena vrijednosti koncesije te

-izrada dokumentacije za nadmetanje.

Članak 7.

Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1.naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa, adresu elektroničke pošte davatelja koncesije;

2.Opći podaci o koncesiji:

a)vrstu i predmet koncesije

b)prirodu i opseg djelatnosti koncesije

c)mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije

d)rok trajanja koncesije;

e) procijenjenu vrijednost koncesije;

f) naznaku postupka davanja koncesije

3.Dostava ponude:

a) rok za dostavu ponuda

b) adresu na koju se moraju poslati ponude

c) mjesto i vrijeme otvaranja ponuda;

4.razloge isključenja ponuditelja;

5.uvjeti pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta;

6.Vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti;

7.Kriterije koji će se primijeniti za odabir ponude;

8.Naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe ili izmjenu odluke o davanju koncesije, odnosno odluku ili izmjenu odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Obavijest o namjeri davanja koncesije može sadržavati i druge podatke u skladu s posebnim zakonom.

Članak 8.

Nakon provedenog postupka davanja koncesije, Gradsko vijeće donosi Odluku o davanju koncesije.

Odluka o davanju koncesije je upravni akt kojeg donosi Gradsko vijeće na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju, a nakon ocjene pristiglih ponuda za davanje koncesije i u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

Kriterij na kojima davatelj koncesije temelji odabir je najpovoljnija ponuda.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići davatelj koncesije u dokumentaciji za nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja koncesije, navodi koje će kriterije primijeniti za odabir ponude.

Članak 9.

Odluka o davanju koncesije sadrži:

1.naziv davatelja koncesije,

2.broj odluke i datum donošenja odluke,

3.naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,

4.osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,

5.vrstu i predmet koncesije,

6.prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,

7.rok na koji se daje koncesija,

8.posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj,

9.iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

10.rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj odnosno podnositelj zahtjeva obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,

11.obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

12.vrstu i vrijednost jamstva za provedbu ugovora o koncesiji

13.uputu o pravnom lijeku te potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Odluka o davanju koncesije može sadržavati i druge podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, podnesenom ponudom te odredbama posebnog zakona.

Odluka o davanju koncesije objavljuje se u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnim obrascima.

Članak 10.

Na temelju odluke o davanju koncesije gradonačelnik s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o koncesiji.

Članak 11.

Ugovor o koncesiji, osim obveznog sadržaja prema Zakonu o koncesijama obvezno sadrži:

1.djelatnost za koju se koncesija daje,

2.rok na koji se koncesija daje,

3.visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4.cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5.prava i obveze davatelja koncesije,

6.prava i obveze koncesionara,

7.način prestanka koncesije.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju temeljem pisanog ugovora

Članak 12.

Komunalne djelatnosti koje se u Gradu Kastvu obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova su:

1.održavanje nerazvrstanih cesta,

2.javna rasvjeta,

3.održavanje i čišćenje sustava odvodnje atmosferskih voda,

4.održavanje groblja,

5.održavanje javnih površina.

Članak 13.

Postupak povjeravanja obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora provodi se:

-prikupljanjem ponuda sa najmanje 5 pozvanih gospodarskih subjekata,

-javnim natječajem.

Povjeravanju obavljanja komunalnih poslova prikupljanjem ponuda pristupiti će se kada vrijednost poslova u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 500.000,00 kuna bez PDV-a.

Povjeravanju obavljanja komunalnih poslova javnim natječajem pristupiti će se kada vrijednost poslova u godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 500.000,00 kuna bez PDV-a.

Članak 14.

Odluku o provedbi javnog natječaja ili prikupljanja ponuda za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik donosi odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja ili prikupljanja ponuda.

Nakon provedenog postupka Gradsko vijeće donosi odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 15.

Opseg i cijena komunalnih poslova određuje se za svaku kalendarsku godinu u skladu sa Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće te troškovnikom sačinjenim na temelju navedenog Programa.

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti aneks ugovora.

Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.

Članak 16.

Poziv za dostavu ponuda ili javni natječaj mora sadržavati:

-naziv djelatnosti za koju se objavljuje javni natječaj,

-vrijeme na koje se sklapa ugovor,

-vrstu i opseg poslova,

-način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

-potrebno jamstvo za ispunjenje ugovora,

-način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,

-rok važenja ponude,

-isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

-mjesto i vrijeme otvaranja ponude,

-uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Pozivom za dostavu ponuda poziva se minimalno 5 gospodarskih subjekata na dostavu ponude, a oglas o javnom natječaju objavljuje su u dnevnom ili tjednom tisku te na službenim stranicama Grada Kastva.

Članak 17.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

-izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje komunalne djelatnosti;

-potvrdu BON 1 za posljednje dvije dostupne financijske godine iz koje je razvidno da je ponuditelj pozitivno poslovao i BON 2 ne stariji od 30 dana od dana raspisivanja natječaja iz kojeg je razvidno da ponuditelj nije imao blokadu računa dulju od 15 (petnaest) dana u posljednjih 6 (šest) mjeseci;

-potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 (trideset) dana od dana raspisivanja natječaja iz koje je razvidno da ponuditelj nema dugovanja s osnove javnih davanja;

-Izjavu o nekažnjavanju s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika koju daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt ne stariju od 30 dana od dana objave;

-referentnu listu izvršenih ugovora u posljednjih pet (5) godina, s potvrdama naručitelja o najmanje 3 (tri) uredno izvršenih ugovora istih ili sličnih i financijski odgovarajućih poslova. Potvrde sadrže vrijednost, datum i mjesto izvršenja radova te podatak da su radovi završeni i izvedeni prema pravilima struke.

-izjavu o djelu ugovora koji se ustupa podizvoditeljima,

-referencu ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet natječaja (broj i struktura djelatnika, oprema, poslovni prostor i sl.).

Sve isprave iz stavka 1. ovog članka mogu se podnijeti u preslici, ali se originali moraju dati na uvid ukoliko ponuditelj bude odabran kao najpovoljniji.

Članak 18.

Ponude se podnose u pisanom obliku u zapečaćenim omotnicama, s nazivom i adresom naručitelja i ponuditelja te s naznakom »Ne otvaraj - ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti«. Ponuda se dostavlja osobno putem urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Grad Kastav, Zakona kastafskega 3, Kastav.

Na natječaju mogu sudjelovati sve pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, odnosno fizičke osobe hrvatski državljani, s prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Članak 19.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ili prikupljanja ponuda pristupiti će otvaranju pristiglih ponuda po isteku roka za dostavu ponuda, a točno vrijeme i datum objavit će se pozivom.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji.

O tijeku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.

Na osnovi ocjene pristiglih ponuda Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ili prikupljanja ponudadonijet će prijedlog za odabir ponude.

Prednost prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova iz članka 12. ove Odluke imati će ponuditelj koji ponudi najnižu cijenu.

U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu sljedeći kriteriji, i to upravo redom kojim su navedeni, za odabir su:

-najbolje reference za ranije obavljene iste ili slične poslove,

-najduži jamstveni rok.

Gradonačelnik Grada Kastva razmotriti će prijedlog za odabir ponude te isti podnijeti Gradskom vijeću, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama, na donošenje odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.

Gradsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere ni jedna ponuda pristigla na natječaj.

Članak 20.

Na temelju odluke Gradskog vijeća, Gradonačelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obavezno sadrži:

-djelatnost za koju se sklapa ugovor,

-vrijeme na koje se sklapa ugovor,

-vrstu i opseg poslova,

-način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

-jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

IV. PROMJENA CIJENE OBAVLJANJA
KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 21.

Isporučitelji komunalnih usluga koji obavljaju komunalne djelatnosti iz članka 4. ove Odluke, dužni su pri svakoj eventualnoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu cjenika, odnosno zatražiti suglasnost Gradonačelnika, najkasnije 30 dana prije njezine promjene.

U prvoj godini ugovorena cijena se ne smije mijenjati.

Gradonačelnik je dužan dati svoju suglasnost u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave prijave cjenika, u suprotnom smatrat će se da je suglasnost dana.

Ukoliko Gradonačelnik donese negativno mišljenje o predloženom cjeniku komunalnih usluga, isti se ne može primjenjivati.

Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

-vrstu komunalne usluge, te način obračuna i plaćanja usluge,

-strukturu postojeće cijene komunalne usluge,

-predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu,

-postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu,

-razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom,

-dan primjene nove cijene.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/ 09, 20/10, 30/12 i 21/14).

Članak 23.

Točke 4. i 5. članka 12. primjenjuju se od 01. travnja 2018. godine.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2170-05-06/1-18-9

Kastav, 15. veljače 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr