SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD KASTAV

7.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj NN 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/ 12, 19/13, 137/15, 123/17) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 7. sjednici održanoj 15. veljače 2018. godine donosi

STATUT GRADA KASTVA

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Kastva, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Kastva, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Kastva.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Riječ zamjenik gradonačelnika u ovom Statutu primjenjuje se u množini.

Članak 2.

Grad Kastav je jedinica lokalne samouprave.

Naziv i područje Grada Kastva utvrđeni su zakonom.

Granice Grada Kastva mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

Članak 3.

Grad Kastav je pravna osoba.

Sjedište Grada Kastva je u Kastvu, Zakona kastafskega 3.

Članak 4.

Grad Kastav ima grb, zastavu i svečanu zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Grad Kastav i izražava pripadnost Gradu Kastvu.

Način uporabe i zaštita obilježja Grada Kastva utvrđen je posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 5.

Grb Grada Kastva je u srcolikom trokutastom štitu na plavom polju smješten lik Svete Jelene Križarice prikazan do koljena, smeđe kose, glave okrunjene zlatnožutom krunom, oko glave prsten zlatnožute aureole, bijele haljine, ogrnuta crvenim plaštom obrubljenim zlatnožutim porubom sa zlatnožutom kvadratnom kopčom, u rukama nosi zlatnožuti križ ukoso.

Članak 6.

Zastava Grada Kastva je pravokutnog oblika, crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Svečana zastava Grada Kastva je tamnocrvene boje, obrubljena zlatnožutim rubom i zlatnim resicama na dnu zastave, sa grbom Grada Kastva obostrano obrubljenim zlatnožutom trakom u sredini. Iznad grba otisnut je u dva reda naziv »Grad Kastav«. Ispod grba, na dnu zastave, su dvije ukrštene zlatnožute grančice bršljana sa okruglim plodovima zlatnožute boje.

Naziv »Grad Kastav« i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

O korištenju naziva »Grad Kastav« i njegovih izvedenica odlučuje Gradonačelnik temeljem Odluke iz prethodnog stavka.

Članak 7.

Dan Grada Kastva je 6. lipnja i taj se dan slavi kao gradski blagdan.

U Gradu Kastvu svečano se obilježava 22. svibnja - Jelenina.

Članak 8.

Gradsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Kastva, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva, skrbi o djeci, starijima i nemoćnima i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 9.

Javna priznanja Grada Kastva su:

1.Počasni građanin Grada Kastva

2.Nagrada Grada Kastva za životno djelo

3.Nagrada Grada Kastva

4.Priznanje Grada Kastva

Članak 10.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 11.

Radi ostvarivanja zajedničkog interesa u unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka, Grad Kastav uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 12.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, te sadržaju i oblicima te suradnje u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 13.

Sporazum o suradnji Grada Kastva i druge jedinice lokalne i regionalne samouprave objavljuje se u službenom glasilu Grada Kastva.

II.SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Grad Kastav je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti rada i akata tijela Grada Kastva od strane ovlaštenih državnih tijela.

Članak 15.

Grad Kastav u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na:

-uređenje naselja i stanovanje,

-prostorno i urbanističko planiranje,

-komunalno gospodarstvo,

-brigu o djeci,

-socijalnu skrb,

-primarnu zdravstvenu zaštitu,

-odgoj i osnovno obrazovanje,

-kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

-zaštitu potrošača,

-zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-protupožarnu i civilnu zaštitu,

-promet na svom području, te

-ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Radi učinkovitijeg obavljanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, odlukom Gradskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na Primorsko-goransku županiju ili na mjesne odbore na području Grada Kastva.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se način i uvjeti obavljanja poslova, nadzor te osiguravanje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.

Članak 16.

Grad Kastav može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

III.NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma, zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum na temelju odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Kastva i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Kastva.

Gradsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Referendum se može raspisati na cijelom području Grada Kastva ili na dijelu tog područja.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje rad jedinica lokalne samouprave te provođenje referenduma i drugih oblika osobnog sudjelovanja o obavljanju lokalne samouprave.

Članak 19.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

-naziv tijela koje raspisuje referendum,

-područje za koje se raspisuje referendum,

-naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati na referendumu,

-obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

-referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

-dan održavanja referenduma.

Članak 20.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Kastva na kojem se održava referendum na dan održavanja referenduma i upisani su u popis birača.

Članak 21.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 18. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu.

Članak 22.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 23.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada Kastva kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana, te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 24.

U slučaju iz stavka 1. članka 23. ovog Statuta zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora ili područja Grada Kastva za koje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.

Članak 25.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Kastva.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 26.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Kastva kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe pročelnik upravnih tijela Grada Kastva dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Na podnijete predstavke i pritužbe zbog rada pročelnika, Gradonačelnik Grada Kastva dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke sredstvima elektroničke komunikacije.

IV.TIJELA GRADA KASTVA

Članak 27.

Tijela Grada Kastva su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Članak 28.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Kastva podijeljene su između Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Gradonačelnika kao izvršnog tijela.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Gradonačelnika.

Ukoliko se ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Gradsko vijeće.

1.GRADSKO VIJEĆE

Članak 29

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada Kastva i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Kastva, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 30.

Gradsko vijeće:

-donosi Statut Grada Kastva,

-donosi Poslovnik Gradskog vijeća,

-donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Kastva,

-donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-donosi polugodišnji i godišnje izvještaj o izvršenju proračuna,

-odluku o privremenom financiranju

-donosi prostorne planove,

-odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi

-nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Kastva,

-utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Kastav

-bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

-osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, te raspolaganju ostalom imovinom Grada Kastva čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, te raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek kad je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 (jedan milijun) kuna,

-osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Kastav, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

-daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o njihovu osnivanju nije drugačije propisano,

-odlučuje o uspostavljanju suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktima i zakonom,

-raspisuje referendum za područje Grada Kastva,

-raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika sukladno zakonu i ovome Statutu

-odlučuje o pokroviteljstvu,

-donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja Grada Kastva,

-imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

-obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Kastva. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Članak 31.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine na njihov prijedlog.

Članak 32.

Predsjednik Gradskog vijeća:

-predstavlja Gradsko vijeće,

-saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

-predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

-brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

-održava red na sjednici Gradskog vijeća,

-usklađuje rad radnih tijela,

-potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

-brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,

-brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Gradskog vijeća,

-obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 33.

Gradsko vijeće ima 17 članova.

Članak 34.

Odgovarajuća zastupljenost nacionalne manjine u Gradskom vijeću osigurava se sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 35.

Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.

Dužnost članova Gradskog vijeća je počasna i za to ne primaju plaću.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 36.

Članu Gradskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-ako odjavi prebivalište s područja Grada Kastva, danom odjave prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-smrću.

Članak 37.

Članu Gradskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme ga zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Gradskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Član Gradskog vijeća može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 38.

Članovi Gradskog vijeća imaju prava i dužnosti:

-sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća

-raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća

-predlagati Gradskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

-postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,

-postavljati pitanja Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika,

-sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća

-prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Gradsko vijeće.

Član Gradskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Član Gradskog vijeća dužan je čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti.

Član Gradskog vijeća ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 37.

Poslovnikom Gradskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća.

Većinom glasova svih članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi i odluku o raspisivanju referenduma kada su predlagatelji referenduma članovi Gradskog vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Kastva

Članak 40.

Radna tijela Gradskog vijeća su:

-Mandatna komisija

-Odbor za izbor i imenovanja,

-Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

-Odbor za kulturu i tehničku kulturu,

-Odbor za sport i tjelesnu kulturu,

-Odbor za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju,

-Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osobe treće životne dobi,

-Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

-Odbor za turizam, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju,

-Odbor za gospodarski razvoj i zaštitu potrošača.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članovi Radnih tijela Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 41.

U cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Kastva, u skladu sa zakonom, Gradsko vijeće grada Kastva osniva Savjet mladih, kao svoje savjetodavno tijelo.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova, te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Kastva uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 42.

Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.

2.GRADONAČELNIK

Članak 43.

Gradonačelnik zastupa Grad Kastav i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Kastvu.

Gradonačelnik ima dva zamjenika.

Gradonačelnik i zamjenici Gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nositelj izvršne vlasti u Gradu Kastvu je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika je onaj zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Gradonačelnikom i koji je na kandidaturi za izbor Gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za Gradonačelnika.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.

Članak 44.

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

-utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata, koje donosi Gradsko vijeće,

-donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,

-daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-utvrđuje i podnosi prijedlog proračuna Grada Kastva i odluke o izvršavanju proračuna,

-utvrđuje i podnosi polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju proračuna,

-upravlja prihodima i rashodima, te raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada Kastva,

-izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Kastva u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Gradskog vijeća,

-odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, te ostalomraspolaganju imovinom Grada Kastva čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te ostaloraspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Kastva i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad Kastav do iznosa 1.000.000,00 kn (milijun kuna), te o tome tromjesečno izvještava Gradsko vijeće,

-usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada Kastva u obavljanju poslova, te obavlja nadzor nad zakonitošću njihova rada,

-imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-imenuje i razrješava predstavnike Grada Kastva u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i pravnih osoba kojih je Grad Kastav osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Kastvu,

-obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

-zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,

-predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba, razmatra nacrt i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

-donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Kastva, te utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

-do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

-provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu sa posebnom odlukom gradskog vijeća o poslovnim prostorima,

-organizira zaštitu od požara na području Grada Kastva i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unaprijeđenije zaštite od požara,

-obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Grada Kastva i drugim propisima.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 13. ovog članka, Gradonačelnik je duža dostaviti Gradskom vijeću u roku od osam dana od dana donošenja, te istu objaviti u službenom glasilu Grada Kastva.

Članak 45.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 46.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj - prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od Gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 47.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Kastva ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: predstojnik ureda) te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda dužan je u roku od osam dana od dana zaprimanja odluke Gradonačelnika o obustavi općeg akta ocijeniti njezinu osnovanost.

Ako predstojnik ureda u roku iz stavka 4. ovoga članka ne potvrdi odluku Gradonačelnika o obustavi općeg akta, obustava od primjene općeg akta prestaje.

Odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika podrobnije se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 48.

Gradonačelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 49.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 50.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika dužnost mogu obavljati profesionalno.

Članak 51.

Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.

Pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga gradonačelnika u slučajevima propisanim ovim Zakonom.

Članak 52.

Osim slučajeva iz članka 18. ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Grada Kastva ili 2/3 članova Gradskog vijeća.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika predložilo 2/3članova Gradskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svihčlanova.

Na postupak razrješenja Gradonačelnika i njegovih zamjenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe čl. 18. i 19. ovog Statuta.

Članak 53.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora za gradonačelnika i njegovih zamjenika, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu gradonačelnika i njegovih zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od dana ranije održavanja referenduma.

V.OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA
NACIONALNIH MANJINA

Članak 54.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Kastvu sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 55.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Kastvu imaju pravo:

-predlagati tijelima Grada Kastva mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Kastvu, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,

-isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Kastva,

-biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati Gradsko vijeće i radno tijelo Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit će se Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Kastva.

Članak 56.

Gradonačelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina izabranih za područje Grada Kastva, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 57.

Na području Grada Kastva pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalne manjine.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Kastva isticati na zgradama u kojima predstavnik nacionalne manjine, Vijeće nacionalne manjine ili pravna osoba osnovana radi promicanja prava i interesa nacionalne manjine ima sjedište, a u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu i na drugom mjestu na kojem se ta svečanost organizira.

Članak 58.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:

-u sastavu svojih pečata i žigova

-u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama

-u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 59.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 60.

Grad Kastav, u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta.

Grad Kastav osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

VI.UPRAVNA TIJELA

Članak 61.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Kastva, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada Kastva.

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Članak 62.

Upravna tijela pripremaju prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik, rješavaju u upravnim stvarima, poduzimaju mjere za koje su ovlaštena općim aktima Gradskog vijeća, te obavljaju i druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka upravna su tijela dužna raditi po smjernicama i preporukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 63.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Gradonačelniku.

Upravna tijela dužna su svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 64.

Sredstva za rad upravnog tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Kastva i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

VII. JAVNE SLUŽBE

Članak 65.

Grad Kastav u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 66.

Grad Kastav osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 65. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih djelatnosti Grad Kastav može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju poslova.

VIII. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 67.

Na području Grada Kastva osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbor se osniva za dio Grada Kastva koji u odnosu na ostale djelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 68.

Na području Grada Kastva mjesni odbori su: Kastav, Brnčići, Rešetari, Spinčići i Rubeši.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 69.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, članoviGradskog vijeća te Gradonačelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Gradonačelniku.

Članak 70.

Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđujeje li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko Gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od primitka prijedloga.

Članak 71.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, ime mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 72.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 73.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 74.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u roku od 180 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora, pa do dana izbora mora proteći najmanje 30 dana, a najviše 60 dana.

Članak 75.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući predsjednika pet članova,

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin s biračkim pravom koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 76.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Članak 77.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i izvještaj o izvršenju financijskog plana, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 78.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 79.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 80.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi iz proračuna Grada Kastva, od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 81.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana saziva i vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 82.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 83.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

Članak 84.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik.

Gradsko vijeće može na prijedlog Gradonačelnika raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

IX.IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA
KASTVA

Članak 85.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Kastva, čine imovinu Grada Kastva.

Članak 86.

Imovinom Grada Kastva upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog gospodara.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu Grada Kastva.

Članak 87.

Grad Kastav ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada su:

-gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

-prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,

-prihodi od naknada za koncesije,

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Kastav u skladu sa zakonom,

-udio u zajedničkom porezu,

-sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

-drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 88.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Kastva iskazuju se u proračunu Grada Kastva.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 89.

Proračun Grada Kastva i izvještaj o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 90.

Temeljni financijski akt Grada Kastva je proračun.

Proračun donosi Gradsko vijeće Grada Kastva u skladu s posebnim zakonom.

Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, te prijedlog proračuna može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Proračun Grada Kastva dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti po propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 91.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 92.

Grad Kastav se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnih zakona.

Grad Kastav može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 93.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Kastva nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada Kastva nadzire Ministarstvo financija.

X.AKTI GRADA

Članak 94.

Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršavanju proračuna, izvještaj o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 95.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 96.

Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 97.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 94. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 98.

Upravna tijela u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Članak 99.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Grad Kastav osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 100.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće Grada Kastva obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 101.

Detaljnije odredbe o aktima Gradskog vijeća i postupku donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 102.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u službenom glasilu Grada Kastva.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XI.JAVNOST RADA

Članak 103.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 104.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

-javnim održavanjem sjednica,

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih i drugih akata u službenom glasilu Grada Kastva i na web stranicama Grada Kastva.

Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:

-održavanjem konferencija za medije,

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata putem web stranica Grada Kastva ili na drugi prikladan način.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 105.

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Grada Kastva, te druge materijale u vezi s radom tijela Grada Kastva omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva sukladno zakonu i općim aktima Grada Kastva.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 106.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Grada Kastva i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovog Statuta primjenjivat će se opći akti Grada Kastva u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 2. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 107.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 13/13 i 32/17)

Članak 108.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Grada Kastva.

KLASA: 021-05/18-01/01

UR.BROJ: 2170-05-06/1-18-5

Kastav, 15. veljače 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1046&mjesto=51215&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr