SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD OPATIJA

8.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 123/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, 25/ 09, 30/09- ispravak i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 31.1.2018. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA
I DOPUNAMA STATUT GRADA OPATIJE

Članak 1.

U Statutu Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak i 7/13) u članku 29. podstavku 7. riječi »te raspolaganja ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima » te drugom raspolaganju imovinom«.

Iza podstavka 19. dodaju se novi podstavci 20., 21. i 22.koji glase:

(20) - odluku o prihvaćanju pokroviteljstva i dodjeli sredstava za pokroviteljstva,

(21) - imenuje, iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, većinu članova upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Opatija,

(22) - imenuje i razrješuje ravnatelje javnih ustanova u kulturi kojih je osnivač Grad Opatija, sukladno posebnom zakonu,

Stavak 3. članka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije mijenja se i glasi:

»Dosadašnji podstavci 20. i 21. postaju podstavci 23. i 24.

Članak 2.

U članku 31. iza točke 12. dodaje se nova točka 13. koja glasi:

» 13. odlučuje između dviju sjednica Gradskog vijeća o prihvaćanju pokroviteljstva i dodjeli sredstava do iznosa od 10.000,00 kuna.«

Dosadašnja točka 13. postaje točka 14.

Članak 3.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

U članku 44. stavku 1. podstavku 5. riječi »i raspolaganju ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima »i drugom raspolaganju imovinom«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik je dužan objaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 12. ovog članka u prvom broju Službenih novina Primorsko-goranske županije koji slijedi nakon donošenja te odluke.«

Članak 5.

U članku 54. riječi »i nadziru«, riječi »i pojedinačnih« i riječi »te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere« brišu se, a iza riječi »Grada Opatija« zarez se zamjenjuje točkom.

Članak 6.

U članku 58. stavku 4. brojka »8« zamjenjuje se brojkom »30«.

Članak 7.

U članku 59. stavku 1. briše se točka na kraju rečenice i dodaje tekst »i 2/3 vijećnika.«

U stavku 2. brojka »8« zamjenjuje se brojkom »30«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

» Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.«

Članak 8.

U članku 61. stavku 1. riječi »od 12 mjeseci od početka mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika« zamjenjuje se brojkom riječima »od 6 mjeseci od održanih izbora«.

U stavku 2. brojka »12« zamjenjuje se brojkom »6«.

Članak 9.

U članku 74. stavku 1. riječi »organizacije i udruženja građana« zamjenjuju se riječima » 1/3 vijećnika«.

U stavku 2. riječi »ili njihove organizacije i udruženja« zamjenjuju se riječima »vijećnici«.

Članak 10.

U članku 89. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće može na prijedlog gradonačelnika raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.«

Članak 11.

U članku 91. stavku 1. riječ »domaćina« zamjenjuje se riječju »gospodara«.

Članak 12.

U članku 92. stavku 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»- prihodi od naknada za koncesije«

Podstavak 6. mijenja se i glasi:

»- udio u zajedničkom porezu«

U podstavku 7. riječi »i dotacije« briše se.

Članak 13.

U članku 95. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U stavku 3. riječi »Gradsko vijeće donosi« zamjenjuju se riječima »Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika donosi do 31. prosinca«.

Članak 14.

U članku 101. riječi »te obavlja nadzor nad zakonitošću« zamjenjuju se riječima »te nadzire zakonitost«.

Članak 15.

U svim člancima Statuta koji imaju 2 i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka stavka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.

Članak 16.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Opatije.

Članak 17.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/18-01/12

URBROJ: 2156/01-01-18-1

Opatija, 31.1.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr