SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD OPATIJA

3.

Na temelju članka 42. i 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« primorsko-goranske županije 25/09, 30/09 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 31.1.2018. donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU I NAČINU RADA RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) U svrhu pripreme odluka iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Vijeće) ovome se Odlukom osnivaju se radna tijela, te uređuje sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela.

(2) Radna tijela razmatraju prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Vijeća i o njima daju Vijeću mišljenja i prijedloge.

(3) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2..

(1) Radna tijela Vijeća su odbori, komisije i stručno tijelo.

(2) Komisije Vijeća su:

1.Komisija za izbor i imenovanja,

2.Mandatna komisija,

3.Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

4.Komisija za predstavke i pritužbe,

5.Komisija za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata.

(2) Odbori Vijeća su:

1.Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam,

2.Odbor za društvene djelatnosti,

3.Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša,

4.Odbor za komunalno gospodarstvo i imovinsko- pravna pitanja,

5.Odbor za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju,

6.Odbor za pitanja nacionalnih manjina, za ljudska prava i nevladine udruge,

7.Odbor za sport i tehničku kulturu,

8.Odbor za proračun i financije.

(3) Stručno tijelo Vijeća je:

1.Stručno tijelo za provođenje i praćenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva.

Članak 3.

Sastav, broj članova i djelokrug rada Komisije za izbor i imenovanja, Mandatne komisije i Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost propisani su Statutom Grada Opatije i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Opatije.

Članak 4.

(1) Radna tijela imaju predsjednika i 4 člana.

(2) Predsjednik se bira iz reda vijećnika, a članovi iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka dva člana Stručnog tijela za provođenje i praćenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja imenuje Gradsko vijeće, dvačlana imenuje gradonačelnik, a jednog člana Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. Predsjednika Stručnog tijela za provođenje i praćenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva imenuju članovi Stručnog tijela na konstituirajućoj sjednici koju saziva predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 5.

(1) Komisija za izbor i imenovanja u postupku predlaganja predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća i drugih osoba propisanih posebnim propisima upućuje poziv za dostavu prijedloga političkim strankama čiji vijećnici sudjeluju u radu Vijeća, nositeljima liste grupe birača koja sudjeluje u radu Vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina i/ili vijećima nacionalnih manjina.

(2) Podnositelji prijedloga iz stavka 1. ovog članka obvezni su uz obrazloženi prijedlog kandidata dostaviti životopis kandidata u europskom formatu.

II.DJELOKRUG RADNIH TIJELA

Članak 6.

Komisija za predstavke i pritužbe:

-razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Vijeću, te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti i prava građana u postupku predupravnim tijelima Grada,

-putem nadležnih tijela i službenika za informiranje ispituje osnovanost predstavki, pritužbi i prijedloga, te ukazuje nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja na zakonu zasnovanih mjera, te o tome obavještava podnositelja predstavki i pritužbi odnosno prijedloga,

-obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.

Članak 7.

Komisija za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata:

-prati i razmatra ostvarivanje prava iz područja zaštite boraca antifašističkog i domovinskog rata,

-donosi odluku o raspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Opatije za programe udruga antifašističkih boraca i antifašista te dragovoljaca i veterana domovinskog rata sa sjedištem na području Grada Opatije,

-donosi odluku o obilježavanju blagdana i spomendana polaganjem vijenaca,

-obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.

Članak 8.

Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam:

-razmatra i prati provođenje politika Vijeća u području gospodarstva, poduzetništva i turizma,

-predlaže mjere za poticanje razvoja poduzetništva,

-razmatra prijedloge općih akata kojima se uređuju javna i druga davanja koji su prihodi Grada,

-razmatra odluke i druge akte Vijeća koji se odnose na osnivanje javnih ustanova i drugih pravnih osoba koje se osnivaju radi ostvarivanja gospodarskih, komunalnih i drugih interesa i potreba građana,

-obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.

Članak 9.

Odbor za društvene djelatnosti:

-razmatra pitanja iz područja društvenih djelatnosti od važnosti za područje Grada,

-razmatra odluke i druge opće akte Vijeća koji se odnose na osnivanje javnih ustanova i drugih pravnih osoba koje se osnivaju radi ostvarivanja određenih društvenih i drugih socijalnih interesa i potreba građana,

-razmatra pitanja i daje prijedloge za rješavanje lokalnih potreba građana u području brige o djeci predškolskog uzrasta, odgoja i obrazovanja, javnog zdravlja, zdravstvenoj zaštiti životinja, socijalnoj skrbi, kulturi i tjelesnoj kulturi,

-razmatra zamolbe za pokroviteljstva i sponzorstva o kojima odlučuje Vijeće i predlaže donošenje odluka o pokroviteljstvima i sponzorstvima,

-obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.

Članak 10.

Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša:

-razmatra i dajemišljenje o prijedlozima općih akata iz područja prostornog uređenja, drugih akata u vezi sagradnjom, uređivanjem građevinskog zemljišta i zaštitom graditeljske baštine,

-predlaže mjere i aktivnosti za uređenje prostora u svrhu učinkovitog gospodarenja prostorom,

-razmatra odluke i druge akte Vijeća kojima se utvrđuju mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara (more, zrak, tlo, biljni i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski razvoj,

-obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.

Članak 11.

Odbor za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja:

-razmatra odluke i druge akte Vijeća kojima se reguliraju pitanja uređenja naselja, kvalitete stanovanja, komunalne infrastrukture, obavljanje komunalnih i drugi uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture,

-razmatra odluke o raspolaganju imovinom iz nadležnosti Vijeća,

-obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća..

Članak 12.

Odbor za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju:

-razmatra pitanja iz područja suradnjeGrada s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i u inozemstvu i dajeprijedloge Vijeću za unapređenje te suradnje,

-razmatra prijedloge sporazuma ili drugih akata zaostvarivanje suradnje,

-obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.

Članak 13.

Odbor za pitanja nacionalnih manjina, za ljudska prava i nevladine udruge razmatra probleme nacionalnih manjina i predlaže njihovo rješenja, prati stanje ljudskih prava, prati aktivnosti nevladinih udruga.

Članak 14.

Odbor za sport i tehničku kulturu:

-razmatra probleme sportskih klubova koji djeluju na području Grada i predlaže njihovo rješenje,

-predlaže načela i elemente politike gradskih vlasti prema sportu i tehničkoj kulturi,

-ostvaruje suradnju sa sportskim klubovima i Športskim savezom Grada Opatije,

-predlaže rješavanje pitanja sportske infrastrukture,

-obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.

Članak 15.

Odbor za proračun i financije:

-razmatra prijedloge općih akata kojima se uređujupitanja poreza i drugih davanja koji su prihodi Grada,

-razmatra prijedlog proračuna, izmjene proračuna i izvješća o izvršenju proračuna,

-razmatra prijedloge odluka o kreditnom zaduženju Grada,

-obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.

Članak 16.

Stručno tijelo za provođenje i praćenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva nadzire provođenje Strategije razvoja Grada Opatije i Destinacijskog akcijskog plana te prati realizaciju gradskih projekata.

III. NAČIN RADA RADNIH TIJELA

Članak 17.

(1) Radno tijelo radi na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik i zapisničar.O radu na sjednici radnog tijela vodi se i tonski zapis.

(2)U zapisnik se unosi redni broj sjednice,datum i mjesto njezina održavanja, te vrijeme početka i završetka sjednice, podatak o brojunazočnih, opravdanih i/li neopravdano odsutnih članova, tko predsjedava sjednicom, podatak o prisutnosti drugih osoba koje su nazočne sjednici, podatak o dnevnom redu, kratki sadržaj izlaganja,rezultati glasovanja o pojedinom točkama dnevnog reda i doneseni zaključci.

(3) Sjednice radnog tijela su javne. Poziv za sjednicu se objavljuje na mrežnoj stranici Grada i oglasnoj ploči.

(4) Zapisnik se dostavlja članovima radnog tijela uz poziv za iduću sjednicu radnog tijela.

Članak 18.

(1) Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik, a u slučaju spriječenosti predsjednika, član radnog tijela kojeg odredi predsjednika.

(2) Predsjednik radnog tijelapredlaže dnevnired sjednice i organizira rad radnog tijela, surađuje s predsjednikom Vijeća, gradonačelnikom i pročelnicima upravnih tijela nadležnih za poslove iz djelokruga rada radnog tijela.

(3) Predsjednik radnog tijela dužan je sazvati sjednicu ako to zatraži predsjednik Vijeća ili većina članova radnog tijela, uz navođenje pitanja koja treba razmotriti na sjednici.Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu u roku od osam dana od dana kada je primio zahtjev za sazivanje, sjednicu će sazvati predsjednik Vijeća.

Članak 19.

(1) Poziv za sjednicu radnog tijela i odgovarajući materijali dostavljaju se članovima, elektroničnim putem i/ili poštom, najkasnije tri danaprije održavanja sjednice, a ako su članovi radnog tijelasuglasni, materijali se mogu dati i nasamoj sjednici.

(2) Poziv za sjednicu predsjednik radnog tijela dostavlja ovlaštenom predlagatelju općeg akata ili druge odluke koja se razmatra na sjednici radnog tijela najkasnije tri danaprije održavanja sjednice. Ovlašteni predlagatelj može odrediti osobu koja će na sjednici radnog tijela biti izvjestitelj po dostavljenom prijedlogu odluke ili drugog akta.

Članak 20.

(1) Radno tijelo donosi odluke većinom glasova svih članova ako je na sjednici nazočna većina članova radnog tijela.

(2) Glasovanje na sjednici radnog tijela je javno, osim ako radno tijelo ne odluči drukčije.

Članak 21.

(1) O svojem mišljenju, stajalištu, primjedbama ili prijedlozima povodom rasprave o nekommaterijalu ili pitanju iz rada Vijeća ili iz svoga djelokruga, radno tijelo izvještava Vijeće.

(2) Za izvještavanje Vijeća o svojim stajalištima, mišljenju, primjedbama i prijedlozima povodomraspravljenoga pitanja, radno tijelo određuje izvjestitelja.

Članak 22.

Radna tijela mogu održavati i zajedničke sjednice, te Vijeću podnijetizajednički izvještaj o predmetu rasprave ili o svojim mišljenjima,stajalištima, preporukama i prijedlozima.

IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODEDBE

Članak 23.

(1) Izabrani članovi radnih tijela na temelju Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 3/93, 6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 22/05 i 6/17) nastavljaju s radom do isteka mandata.

(2) Izabrani članovi Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja nastavljaju mandat kao članovi Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odlukao osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 3/93, 6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 22/05 i 6/17).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/3

URBROJ: 2156/01-01-18-2

Opatija, 31.1.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr