SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD OPATIJA

2.

Na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH br. 94/13 i 73/ 17) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« RH br. 50/17), Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je dana 31. siječnja 2018. godine slijedeću

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Grada Opatije, a u svezi s tim i odvajanja i način odlaganja ostalih vrsta otpada (povezana usluga), u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.

Članak 2.

Ovom Odlukom se propisuje slijedeće:

1.kriterij obračuna količine otpada,

2.standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

3.najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima,

4.obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

5.područje pružanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog i mješovitog komunalnog otpada,

6.opće uvjete ugovora s korisnicima,

7.popis adresa reciklažnih dvorišta odnosno mobilnih reciklažnih jedinica sa nazivom naselja na području Grada Opatije za koja su uspostavljena,

8.odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

9.odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.),

10.odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

11.odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,

12.odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja usluge za pojedinog Korisnika javne usluge,

13.odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge,

14.način određivanja udjela Korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

15.način određivanja udjela Korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

16.odredbe o ugovornoj kazni,

17.kriterij za određivanje Korisnika javne usluge u čije ime Grad Opatija preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu,

18.odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada,

19.odredbe o količini krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: glomazni otpad) koji se preuzima u okviru usluge i

20.način obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

II.DAVATELJ JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S TOM USLUGOM

Članak 3.

Davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada kao i davatelj usluga koje su povezane s tom javnom uslugom, na području Grada Opatije je komunalno društvo KOMUNALAC d.o.o., sa sjedištem u 51213 Jurdani, Jurdani 50b, OIB 30295003016, (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge).

III.KORISNIK JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S TOM USLUGOM

Članak 4.

(1) Korisnik javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada kao i usluga koje su povezane s tom javnom uslugom, na području Grada Opatije je vlasnik cijele nekretnine (stambene ili poslovne zgrade) ili njezinog posebnog dijela (stana ili poslovnog prostora), uz čije korištenje nastaje potreba prikupljanja biorazgradivog i miješanog otpada (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge).

(2) Korisnik usluge, na području njezinog davanja, može biti Korisnik (posjednik) cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela ukoliko je vlasnik nekretnine ili njezinog posebnog dijela ugovorom prenio na Korisnika (posjednika) cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela obvezu plaćanja javne usluge i o tome obavijestio Davatelja usluge.

IV.DEFINICIJE

Članak 5.

(1) Pojedini pojmovi za potrebe ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1.ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na materijal od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača,

2.animalni otpad je otpad pod kojim se podrazumijevaju životinjske lešine, otpad životinjskog podrijetla, sporedne nejestive nusproizvode klanja, krv koja se ne upotrebljava za daljnju preradu, životinjski proizvodi koji nisu valjani za ljudsku prehranu, otpaci iz valionica i sl.,

3.biorazgradivi otpadje otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim i anaerobnim postupkom i u koji osobito spadaju kore i ostaci voća i povrća, ljuske od jaja, kruh, talog kave i čaja, vrećice čaja, ostaci biljaka i cvijeća, usitnjeno suho granje, lišće i sl., s time da u taj otpad ne spada posebice otpad životinjskog porijekla (meso i kosti), riba, koža, mliječni proizvodi, ulja i masti,

4.cijena javne usluge je novčani iznos u kunama za pruženu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja se određuje prema volumenu,

5.električni i elektronički otpad (u daljnjem tekstu EE oprema) su: veliki kućanski uređaji, mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike, oprema za telekomunikacije, oprema široke potrošnje i foto naponske ploče, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata), igračke koje sadrže električne ili elektroničke komponente, oprema za razonodu, sportska oprema i medicinski proizvodi koji sadrže električne ili elektroničke komponente,

6.evidencija o preuzetom komunalnom otpadu (u daljnjem tekstu: Evidencija) je evidencija koju vodi Davatelj usluge i sadržava podatke o Korisniku i pruženoj javnoj usluzi prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, o korisniku i pruženoj usluzi prikupljanja reciklabilnog korisnog otpada, o osobama i predanom otpadu u reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište i o korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada,

7.građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao,

8.građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost uporabe otpada,

9.javna usluga je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,

10.javna površina je površina javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima pod jednakim uvjetima (opća uporaba) kao što su: nerazvrstane ceste, nogostupi, pješački putevi, trgovi, prolazi, parkirališta, javne zelene površine i sl.,

11.komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva,

12.krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase (kupaonska oprema, stvari za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema i ostalo) neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom definiran je Dodatkom Naputka o glomaznom otpadu (»Narodne novine« RH br. 79/ 15),

13.korištenje javne usluge je predaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Davatelju usluge,

14.medicinski otpad je otpad nastao prilikom pružanja njege, zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i/ili životinja, otpad nastao u istraživačkim djelatnostima kao i otpad nastao prilikom pružanja različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju i/ili izlučevinama ljudi i/ili životinja,

15.miješani komunalni otpad - ostatni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.),

16.minimalna javna usluga je obavezno prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada jednom tjedno,

17.mobilno reciklažno dvorište - mobilna jedinica je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada,

18.otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa,

19.odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada,

20.obračunsko mjesto je adresa nekretnine,

21.obračunsko razdoblje je razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge,

22.obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge,

23.problematični otpad je opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu,

24.primopredaja otpada je predaja otpada od strane Korisnika usluge te preuzimanje tog otpada od strane Davatelja usluge,

25.reciklabilnikorisni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i staklena ambalaža, papir i kartonska ambalaža, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.),

26.reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada,

27.ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) je ugovor između Davatelja usluge i Korisnika usluge kojim se uređuje pružanje i korištenje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada,

28.ugovorna kazna je novčani iznos određen Odlukom koji je dužan platiti Korisnik usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru,

29.usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i kod Korisnika usluge, te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i ostalih kategorija otpada,

30.zeleni otpad je biološki razgradivi otpad pod kojim se podrazumijeva trava, lišće, granje voćaka i ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad nastao na okućnicama i u domaćinstvima koja se ne bave niti jednim oblikom komercijalne djelatnosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

V.NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG I MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

V/1. NAČIN ODLAGANJA I PRIKUPLJANJA

Standard obavljanja javne usluge

Članak 6.

(1) Davatelj usluge je dužan pružati, a Korisnik usluge je dužan koristiti javnu uslugu prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada u skladu sa sljedećim standardom: Korisniku usluge mora biti osigurana mogućnost primopredaje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, putem jednogspremnika sa zajednički odloženim biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom, na mjestu primopredaje otpada uz njegovo obračunsko mjesto.

(2) Korisnik usluge kao fizička osobamože svoj proizvedeni biorazgradivi komunalni otpad neposredno obraditi biološkom aerobnom obradom (kompostiranje) za svoje potrebe, tako da se u tom slučaju taj komunalni otpad djelomično ili u potpunosti ne predaje putem spremnika Davatelju usluge.

(3) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka Davatelj usluge može odlučiti dapojedini Korisnik usluge može koristiti vrećice za predaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, osobito u slučajevima kada je Korisniku usluge pristup do mjesta preuzimanja otpada na javnoj površini neprohodan,udaljen ili otežan (primjerice: strmi put i stepenište).

Članak 7.

(1)Davatelj usluge, fizičkim osobama i osobama koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost, kao korisnicima usluge, spremnik za prikupljanje biorazgradivog i miješanog otpada dostavlja na korištenje besplatno bez naknade. Vrećice, kao zamjenu za spremnik, Davatelj usluge dostavlja Korisniku usluge u količini dostatnoj minimalno za jedno mjesečno obračunsko razdoblje.

(2) Korisnici usluge koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrtnici i druge osobe koje obavljaju djelatnost) dužni su o svom trošku kupiti od Davatelja usluge spremnik određene veličine i boje za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, za svoje potrebe koji je označen od Davatelja usluge na način predviđen ovom Odlukom.

(3) Korisnici usluge koji daju na korištenje svoju cijelu nekretninu ili dio te nekretnine na iznajmljivanje turistima ili trećim osobama, mogu za odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada turista ili trećih korisnika, kupiti vlastitim sredstvimaod Davatelja usluge spremnik određene veličine i boje za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, za svoje potrebe koji je označen od Davatelja usluge na način predviđen ovom Odlukom.

Zajednički spremnik

Članak 8.

(1) U višestambenim zgradama u kojima ima dva i više vlasnika posebnih dijelova nekretnine kao Korisnika usluge, korisnici usluge moraju koristiti zajedničke spremnike za prikupljanje otpada, s time da o udjelu svakog Korisnika u korištenju spremnika korisnici usluge odlučuju sporazumno .

(2) Ako nije postignut sporazum o udjelu u korištenju zajedničkih spremnika, udio svakog Korisnika usluge u zajedničkom spremniku određuje Davatelj usluge, prema broju članova obiteljskog domaćinstva Korisnika usluge u spremniku i ukupnom broju ležajeva za iznajmljivanje, ako Korisnik usluge iznajmljuje svoju nekretninu turistima ili trećim osobama, pri čemu je svaki ležaj izjednačen sa članom obiteljskog domaćinstva.

(3) U višestambenim zgradama u kojima postoji 10 (deset) i više Korisnika usluga može se koristiti više zajedničkih spremnika, o čemu odlučuje Davatelj usluge.

(4) Zbroj udjela svih Korisnika usluge u zajedničkom spremniku određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja Usluge, mora uvijek iznositi jedan.

(5) Više Korisnika usluge kojima se može komunalni otpad preuzimati na istom primopredajnom mjestu, mogu koristiti zajednički spremnik, ukoliko su postigli sporazum o udjelu svakog od njih u tom spremniku i ukoliko svojim sredstvima sami od Davatelja usluge kupe zajednički spremnikodređene veličine i boje za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, za svoje potrebe koji je označen od Davatelja usluge na način predviđen ovom Odlukom. Izjavi iz članka 30. ove Odluke sporazumni korisnici usluge moraju priložiti popis svih Korisnika koji koriste zajednički spremnik sa adresama.

(6) Korisnici usluge koji povremeno samo u određenom razdoblju kalendarske godine koriste svoju nekretninu mogu koristiti zajednički spremnik, ali Davatelj usluge im može omogućiti da koriste zaseban samostalni spremnik za odlaganje otpada.

Mjesto za primopredaju otpada

Članak 9.

(1) Preuzimanje spremnika sa otpadom vrši se na mjestu za primopredaju koje se mora nalaziti uz prometnicu ili prilazni put kako bi Davatelj usluge mogao nesmetano preuzeti otpad u svoje vozilo za otpremu otpada.

(2) Mjesto za primopredaju spremnika može se nalaziti na javnoj površini, a može se nalaziti i u okućnici nekretnine Korisnika usluge uz prometnicu ili prilazni put na kojem Davatelj uslugepreuzima otpad.

(3) Isto mjesto za primopredaju spremnika na javnoj površini može biti predviđeno za više susjednih obračunskih mjesta Korisnika usluge.

(4) Mjesto za primopredaju spremnika sa otpadom mogu biti određena adresom nekretnine Korisnika usluge ako se ono nalaze na dijelu okućnice zgrade Korisnika usluge uz prometnicu ili prilazni put na kojem se vrši skupljanje otpada, ili određena opisnom oznakom dijela javne površine predviđenih kao mjesta zaprimopredaju otpada.

(5) Ukoliko se biorazgradivi i miješani komunalni otpad prikuplja vrećicama, mjesto preuzimanja vrećica definirano je kao i mjesto preuzimanja spremnika.

Sakupljanje otpada spremnicima

Članak 10.

(1)Korisnici usluge su dužni popunjene spremnike sa biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro na ugovoreno mjesto primopredaje u danu koji je predviđen u godišnjem planu odvoza Davatelja javne usluge.

(2) Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren.

(3) Otpad mora biti složen u spremnik bez sabijanja, tako da prilikom pražnjenja sav otpad gravitacijski ispadne iz posude.

(4) Korisnik ili korisnici usluge, moraju na ugovorenom mjestu za primopredaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada ostaviti u cijelosti popunjen spremnik sa otpadom, a ako ostave za primopredaju nepopunjen (prazan) spremnik ili djelomično popunjen spremnik smatrat će se da se preuzima u cijelosti popunjen spremnik sa biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom.

(5) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka,teško pokretne stare osobe ili druge osobe s teškoćama u kretanjukao korisnici usluge predaju svoj biorazgradivi i miješani komunalni otpad Davatelju usluge u vrećici na svojim kućnim vratima, ukoliko je Davatelj usluge udovoljio njihovom pisanom zahtjevu ili prijedlogu prilikom potpisivanja Izjave (uz koji su dostavljenidokazi o starosti i teškoj pokretnosti osobe) iz članka 30. Ove Odluke,

(6) Davatelj usluge dužan je na zahtjev Korisnika usluge ugraditi sustav zaključavanja (gravitaciona brava) spremnika kojeg Korisnik koristi za odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada. Korisnik usluge snosi trošak nabave brave, dok njenu ugradnju obavlja Davatelj usluge na trošakGrada Opatije.

Označavanje spremnika i vrećica

Članak 11.

(1)Spremnici za biorazgradivi i miješani komunalni otpad moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku Davatelja usluge i barkod ili RFID čip, koji je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružen Korisniku usluge i obračunskom mjestu.

(2) Na zajedničkom spremniku oznaka Korisnika usluge (barkod ili RFID čip) može biti zajednička oznaka koja je pridružena svim korisnicima javne usluge koji koriste zajednički spremnik.

(3) Vrećice za prikupljanje biorazgradivog i miješanog otpada označavaju se barkodom Korisnika usluge kojemu su dodijeljene i imaju istaknutu oznaku volumena.

(4) Odloženi otpad u neoznačenim spremnicima ili vrećicama prema odredbama ovog članka Odluke, smatrat će se nepropisno odbačenim otpadom, kojeg Davatelj usluge neće preuzimati, već će o odlaganju tog otpada obavijestiti nadležno komunalno redarstvo Grada Opatije.

Veličina ugovorenog spremnika i vrećica

Članak 12.

(1) Tipizirani standardizirani spremnici za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada su plastični spremnici sive boje sa sivim poklopcem volumena 40 litara, 60 litara, 90 litara, 120 litara , 240 litara, 660 litara, 770 litara i 1.100 litara.

(2) Volumen spremnika za Korisnike usluge utvrđuje seIzjavom /Ugovorom o načinu korištenja javne usluge, pri čemu se može ugovoriti samo spremnikjednog od standardnih volumena, iz stavka 1. ovog članka Odluke.

(3) Volumen vrećica za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada može iznositi 30 ili 60 litara.

(4) Ukoliko korisnicima usluge koji koriste spremnike za biorazgradivi i miješani komunalni otpad volumen prikupljenog komunalnog otpada premašuje volumen spremnika, moraju višak prikupljenog otpada odlagati u vrećice za odlaganje dodatnog otpada koje se kupuju kod Davatelja sluge. Kroz nabavnu cijenu vrećica korisnici usluge plaćaju sakupljanje, odvoz i oporabu ili odlaganje ovako dodatnog prikupljenog komunalnog otpada.

(5) Zabranjeno je bilo kakav dodatni komunalni otpad odlagati na mjestu primopredaje pored spremnika, protivno stavku 4. ovog članka Odluke, jer će se takvo odlaganje otpada smatrati kao nepropisno odbačen otpad, o čemu će Davatelj usluge obavijestiti nadležno komunalno redarstvo Grada Opatije.

(6) Davatelj usluge može na području Grada Opatije postaviti ukopane ili poluukopane spremnike volumena od 1.000 litara, 2.000 litara, 3.000 litara ili 5.000 litara, sa uređajem za evidentiranje količine (volumena) i broja odlaganja pražnjenja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada,posebice za korisnike usluge u posebnim naseljima, gdje se zbog ograničenog prostora ne može osigurati istovremena primopredaja većeg broja spremnika.

Najmanja učestalost odvoza otpada

Članak 13.

(1) Primopredaja spremnika ili vrećica za biorazgradivi i miješani komunalni otpad za cijelo područje Grada Opatije obavljati će se jednom tjedno.

(2) Izuzetno, gradonačelnik može odrediti da se primopredaja spremnika ili vrećica za biorazgradivi i miješani komunalni otpad obavlja u pojedinom području ili pojedinom razdoblju godine dva puta tjedno, ukoliko se pokaže neophodnim povećati tjedni broj primopredaja (turistička sezona i sl.), s time da će Grad Opatija snositi troškove tog povećanja.

(3) Korisnik usluge može posebno sa Davateljem usluge ugovoriti veći broj tjednih primopredaja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada za svoje potrebe.

Članak 14.

(1) Davatelj usluge dužan je najkasnije do 15.12. tekuće godine dostaviti svakom Korisniku usluge Kalendar odvoza biorazgradivog i miješanog otpada za iduću godinu sa naznakom termina odvoza za pojedina naselja u pojedinim obračunskim razdobljima godine.

(2) Kalendar je Davatelj usluge dužan objaviti i na svojim mrežnim stranicama.

(3)Kalendarom se ne može odrediti manja učestalost odvoza biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada od one propisane prethodnim člankom 13. ove Odluke.

Prihvatljivi dokaz izvršenja usluge

Članak 15.

Dokaz o izvršenju javne usluge preuzimanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada i broja pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju je digitalna evidencija Davatelja sluge kojom se evidentiraju očitanja barkoda ili RFID taga, kod preuzimanja istog na obračunskom mjestu Korisnika usluge.

Evidencije

Članak 16.

(1) Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu.

(2) Evidencija o preuzetom biorazgradivom i miješanom komunalnom otpadu sadrži podatke o:

. Korisniku usluge

. korištenju javne usluge za obračunsko mjesto, i o

. broju pražnjenja spremnika/vrećica u svakom obračunskom razdoblju.

V/2.CIJENA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG I MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 17.

(1)Ukupna cijena javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada je zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge i cijene zbrinjavanja predane količine otpada po volumenu.

(2) Ukupna cijena javne usluge povećati će se za eventualno određen iznos ugovorne kazne u skladu s ovom Odlukom, kao i za iznos eventualne naknade za građenje (ako je godišnjim planom ulaganja u komunalnu infrastrukturu Grada Opatije predviđeno ulaganje u gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom).

Članak 18.

Korisnik usluge koji dokaže na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi način da trajno ne koristi nekretninu kao obračunsko mjesto uz čije se korištenje vezuje prikupljanje biorazgradivogi miješanog komunalnog otpada, nije u obvezi plaćati javnu uslugu.

Korisnici za koje Grad Opatija preuzima obvezu plaćanja javne usluge

Članak 19.

Grad Opatija preuzima obvezu plaćanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, kao troška stanovanja, korisnicima usluge na području Grada Opatije koji temeljem Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Opatije ostvaruju pravo na isplatu troškova stanovanja koji uključuju i trošak prikupljanja otpada kao drugih troškova stanovanja.

Obračun ukupne cijene javne usluge

Članak 20.

(1) Kriterij za određivanje preuzete količine otpada je volumen spremnika/vrećice koji se u cijelosti popunjen otpadom daje na preuzimanje Davatelju usluge i broj pražnjenja spremnika/vrećice u obračunskom razdoblju.

(2) Ukupna cijena javne usluge iz stavka 1. određuje se prema izrazu:

UCJU= C+ CMJU, a u kojem izrazu je:

UCJU -ukupna cijena javne usluge,

C- cijena javne usluge za količinu predanog otpada,

CMJU- cijena obvezne minimalne usluge.

(3) Ukupna cijena javne usluge povećati će se za eventualno određen iznos ugovorne kazne (UK) u skladu s ovom Odlukom, kao i za iznos eventualne naknade za građenje (NG) građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

(4) Cijena javne usluge za količinu predanog otpada u obračunskom razdoblju određuje se kao umnožak ukupnog otpadom ispunjenog volumena spremnika u litrama (VS) sa jediničnom cijenom javne usluge po litri preuzetog otpada (JCV), sa brojem pražnjenja u obračunskom razdoblju (BP) i sa udjelom Korisnika usluge u tom pražnjenju otpada (U), prema izrazu:

C= VSxJCVxBPxU.

Obračunsko razdoblje

Članak 21.

Obračunsko razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge i ukupne cijene javne usluge je mjesec dana.

Cijena minimalne javne usluge (CMJU)

Članak 22.

(1) Cijenu obvezne minimalne javne usluge određuje Davatelj usluge jednom godišnje, kao fiksni iznos ukupne cijene javne usluge temeljem godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Davatelja usluge i uključenih svih troškova osim troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu ili predaje otpada centru za gospodarenje otpadom. Navedeni troškovi se uvećavaju za planirani trošak razvoja sustava (nabavu opreme, usluga, vozila i sl.), osim za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

(2) Troškovi Davatelja usluge za izračun cijene minimalne javne usluge iz stavka 1. ovog članka raspoređeni su na Grad Opatiju sukladno količini proizvedenog komunalnog otpada s područja djelovanja Davatelja usluge u prošloj kalendarskoj godini.

Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Članak 23.

(1) Cijena javne usluge može se uvećati za naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (NG) što je prihod Grada Opatije, a koja se obračunava po litri preuzetog otpada.

(2) Iznos naknade za građenje utvrđuje se temeljem godišnjeg plana gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom kojeg donosi Gradsko vijeće, najkasnije u prosincu tekuće godine za iduću godinu.

(3) Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava se samo u slučaju kada Davatelj usluge odlukom Grada Opatije dobije iznos koji treba uključiti u cijenu javne usluge.

(4) Davatelj usluge iznos iz stavka 3. ovog članka dijeli na litre preuzetog otpada u prethodnoj godini i za taj iznos uvećava cijenu javne usluge na način da se izračunati iznos obračunava po litri preuzetog miješanog komunalnog otpada.

Članak 24.

Cijena javne usluge korigira se svake godine i to posebno:

.za cijenu minimalne javne usluge temeljem financijskog izvješća i godišnjeg plana ulaganja u opremu i vozila Davatelja usluge,

.za jediničnu cijenu odlaganja otpada po litri temeljem troškova odlaganja/obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i

.iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom temeljem godišnjeg plana ulaganja (ukoliko se ista uvede).

Suglasnost na cjenik usluge

Članak 25.

(1) Gradonačelnik Grada Opatije daje suglasnost na cjenik i njegove izmjene i dopune.

(2) Izmjenama cjenika ne smatraju se godišnje korekcije za izračun cijene javne usluge a koje se vrše na temelju financijskog izvješća Davatelja usluge, kao ni izmjene koje se vrše zbog promjena cijena zbrinjavanja/odlaganja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

(3) Gradonačelnik Grada Opatije obvezan je očitovati se na prijedlog cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva od strane Davatelja usluge.

(4) Ako se gradonačelnik Grada Opatije ne očituje u roku od 15 dana, smatra se da je suglasnost dana.

Članak 26.

Grad Opatija objaviti će suglasnost na cjenik u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije kao službenom glasniku Grada Opatije.

Članak 27.

Davatelj usluge je dužan obavijestiti Korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika u roku od 30 dana prije dana primjene cjenika.

V/3. UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

Obveze Davatelja usluge

Članak 28.

(1) Obveze Davatelja usluge su:

1.osigurati Korisniku usluge fizičkoj osobi ili osobi koja ne obavlja gospodarsku djelatnost označeni spremnik ili vrećice za primopredaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada bez naknade,

2.prodati Korisniku usluge koji obavlja gospodarsku djelatnost označeni spremnik ili vrećice za primopredaju otpada,

3.dostaviti Korisniku usluge Obavijest - kalendar preuzimanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada do 15.12. tekuće godine za iduću kalendarsku godinu,

4.preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika usluge,

5.odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge,

6.osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku ili vrećici za primopredaju prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

7.osigurati na svojoj mrežnoj (web) stranici objavu svih podataka koji se moraju objavljivati sukladno ovoj Odluci,

8.izdati Korisnicima usluge Uputu o vrsti otpadnih stvari koje se jedino mogu odlagati u spremnik/vrećicu za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, prilikom prvog dodjeljivanja označenih spremnika/ vrećica korisnicima usluge.

Obveze Korisnika usluge

Članak 29.

Korisnik usluge je dužan:

1.koristiti javnu uslugu i predati miješani i biorazgradivi komunalni otpad Davatelju usluge na ugovorenom mjestu i u ugovorenom terminu za primopredaju tog komunalnog otpada,

2.omogućiti Davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje uslučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,

3.postupati s otpadom na obračunskom mjestu Korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

4.odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu Korisnika usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

5.zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

6.predavati biorazgradivi i miješani komunalni otpad odvojeno bez primjesa reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada, glomaznog otpada i drugih vrsta otpada,

7.redovito i u roku plaćati javnu uslugu temeljem računa Davatelja usluge,

8.pravovremeno obavijestiti Davatelja usluge o promjeni podataka navedenih u Izjavi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene,.

9.snositi troškove nabave novog samostalnog spremnika ili zajedničkog spremnika (razmjerno svom udjelu u njemu), u slučaju njegova značajnog oštećenja ili potpunog uništenja ili nestanka, bez obzira da li je oštećenje, uništenje ili nestanak nastalo krivnjom Korisnika usluge ili bez njegove krivnje (objektivna odgovornost), po pisanom zahtjevu Davatelja usluge u roku od najmanje 15 dana.

10.Korisnik uslugekoji obavlja gospodarsku djelatnost dužan je kupiti označeni spremnik za biorazgradivi i miješani komunalni otpad.

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Članak 30.

(1) Davatelj usluge dužan je dostaviti Korisniku usluge dva primjerka obrascaIzjave o načinu korištenja javne usluge.

(2) Obrazac Izjave iz stavka 1. ovoga članka sadrži slijedeće:

1.obračunsko mjesto

2.podatke o Korisniku usluge sa napomenom da Korisnik-posjednik nekretnine može imati status Korisnika usluge samo ako Izjavi priložiprimjerak ugovora kojim je vlasnik na njega prenio obvezu plaćanja javne usluge,

3.mjesto primopredaje sa napomenomda teško nepokretne stareosobe i druge osobe sa teškoćama u kretanjumogu zatražiti od Davatelja uslugepreuzimanje otpada u vrećicama na njihovim kućnim vratima, ali samo ako prilože dokaz o svojoj starosti i teškoj pokretnosti,

4.vrste spremnika :samostalni spremnik, zajednički spremnik iliukopani ili poluukopani spremnik ili vrećica.

Davatelj usluge određuje da li će:

-Korisnik usluge odlagati u spremnik ili u vrećicu. U višestambenim zgradama Korisnici mogu predložiti korištenje jednog zajedničkog spremnika ili više njih,

-ukoliko više Korisnika usluge odlaže otpad na istom mjestu primopredaje i usuglase se o korištenju zajedničkog spremnika moraju Izjavi priložiti popis svih Korisnika sa potpisima i adresom,

-da Davatelj usluge odlučuje da li korisnik usluge koji živi u višestambenoj zgradi, a samo povremeno koristi nekretninu može koristiti samostalni spremnik.

5.broj Korisnika usluge i njihov udio u korištenju zajedničkog spremnika, sa napomenom:

-zbroj svih udjela u zajedničkom spremniku mora biti 1,

-Davatelj usluge će odrediti visinu udjela svakog Korisnika u zajedničkom spremniku, ukoliko Korisnici nisu postiglidogovor o svojim udjelima i prema tome obračunavati cijenu javne usluge i eventualnu ugovornu kaznu.,

6.broj planiranih primopredaja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpadau obračunskom razdoblju, sa napomenom da prema Odluci broj planiranih primopredaja može biti samo u skladu s člankom 13. ove Odluke,

7.očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu s naznakom da li se nekretnina koristi tijekom cijele godine ili povremeno samo u određenim obračunskim razdobljima- mjesecima,

8.broj članova obiteljskog domaćinstva i broj ukupnih ležajeva za iznajmljivanje ukoliko Korisnik usluge iznajmljuje svoju nekretninu - popunjava samo Korisnik usluge koji koristi zajednički spremnik,

9.očitovanje o kompostiranju bio otpada u domaćinstvu fizičke osobe pri čemu se očituje Korisnik usluge da li provodi kompostiranje i na koji način: - kućni komposter ili kompostna hrpa na vlastitoj površini,

10.obavijest Davatelja usluge o uvjetima kad se Ugovor o načinu korištenja javne usluge smatra sklopljenim,

11.uvjete raskida ugovora( članak 33. Odluke),

12.Izjavu Korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom,

13.Izvadak iz cjenika javne usluge.

(3) Davatelj usluge samostalno određuje tko će se smatrati Korisnikom usluge kojem se dostavljaju obrasci Izjave temeljem: prijave samog novog Korisnika usluge kao vlasnika ili korisnika nekretnine, uvida u evidenciju obveznika plaćanja potrošnje vode, uvida u zemljišne knjige ili temeljem uvida u evidenciju obveznika komunalne naknade Grada Opatije.

(4) U Izjavi se mogu navoditi podaci o načinu dostave računa javne usluge i načinu komunikacije, a mora se navesti datum potpisivanja Izjave od strane Korisnika usluge i datum potvrde Izjave od strane Davatelja usluge.

(5) Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca od kojih je prvi prijedlog Davatelja usluge, a drugi očitovanje Korisnika usluge.

(6) U pisanom dopisu uz koji Davatelj usluga dostavlja Korisniku usluge obrazac Izjave iz stavka 2. ovog članka, Korisnik usluge će se uputiti u poveznice na internetskoj stranici Davatelja usluge na kojima se može izvršiti uvid u digitalnu presliku ove Odluke, digitalnu presliku cjenika, kao i na mrežne stranice »Narodnih novina« na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom i u mogućnost uvida u navedene isprave (Odluka i cjenik ) u sjedištu Davatelja usluge u određeno vrijeme.

(7) Korisnik usluge je dužan vratiti Davatelju usluge potpisana oba primjerka popunjene Izjave iz stavka 1. ovoga članka, u roku od 15 dana od dana njenog zaprimanja.

(8) Davatelj usluge je dužan po zaprimanju Izjave Korisniku usluge vratiti jedan ovjereni i sa svoje strane potvrđeni i potpisani primjerak Izjave, u roku od 8 dana od zaprimanja.

(9) Davatelj usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo Korisnik usluge (stupac: očitovanje Korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, Uredbom i ovom Odlukom.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka,Davateljusluge primjenjuje podatke iz Izjave koji je naveo Davatelj usluge (stupac: prijedlog Davatelja usluge) u sljedećem slučaju:

1.kad se Korisnik usluge ne očituje o podacima iz stavka 2. ovoga članka Odluke u roku iz stavka 7. ovoga članka,

2.kad više Korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio Korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio Davateljusluge.

(11)Davateljusluge može omogućiti davanje Izjave iz stavka 1. ovoga člankaelektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv Korisniku usluge.

Ugovor o korištenju javne usluge

Članak 31.

(1)Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

1.kad Korisnik usluge dostavi Davatelju usluge Izjavu,

2.prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad Korisnik usluge ne dostavi Davatelju usluge Izjavu.

(2) Bitne sastojke Ugovora čine: odredbe Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa tom javnom uslugom, koje se odnose na način pružanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada (glava V. sa člancima 6-38 i članci 60. i 61. prijelaznih i završnih odredbi ove Odluke), Izjava o načinu korištenja javne usluge i cjenik Davatelja usluge u dijelu koji se odnosi na javnu uslugu.

(3) Davatelj usluge dužan je obavijestiti nadležno komunalno redarstvo Grada Opatije o svim osobama - vlasnicima ili korisnicima nekretnina koji sa Davateljem usluga nisu sklopili ugovor o korištenju javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada kako bi se spriječilo njihovo eventualno nepropisno odlaganje komunalnog otpada u okoliš.

Izmjene i dopune Ugovora o korištenju javne usluge

Članak 32.

(1) Korisnik usluge dužan je obavijestiti Davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave o načinu korištenja javne usluge i zatražiti izmjenu Ugovora o korištenju javne uslugeu roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena.

(2) Ako su uz promjenu podataka iz stavka 1. ovog članka vezani određeni pisani dokazi (podaci o Korisniku ili podaci o korištenju nekretnine), onda se oni prilažu obavijesti o promjeni podataka.

(3) Davatelj usluge, temeljem dostavljene obavijesti iz stavka 1., dostavlja Korisniku obrazac izmjene i dopune Izjave o načinu korištenja javne usluge u dijelu podataka koji se mijenjaju, u cijelosti na način i u postupku određenom člankom 30. ove Odluke.

Prestanak važenja Ugovora o korištenju javne usluge

Članak 33.

(1) Korisnik usluge je dužan Davatelja usluge obavijestiti pisanim putem o prestanku svojeg prava vlasništva na nekretnini koja predstavlja obračunsko mjesto za javnu uslugu prikupljanja otpada, odnosno o prestanku svojeg posjeda - korištenja nekretnine koja predstavlja obračunsko mjesto, u roku od 15 dana od dana prestanka posjeda predmetne nekretnine.

(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovog članka Odluke Korisnik usluge dužan je dostaviti Davatelju usluge primjerak kupoprodajnog ugovora kojim je vlasništvo na nekretnini prenijeto na novog vlasnika, odnosno sporazumni raskid ugovora o korištenju nekretnine (raskid ugovora o zakupu ili najmu) ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljiv prestanak posjeda na nekretnini.

(3) Smatrat će se da je ugovor o korištenju javne usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog otpada sporazumno raskinut kada, nakon dobivanja obavijesti iz stavka 1. ovog članka, Davatelj usluge pisanim putem obavijesti Korisnika usluge o raskidu.

(4) Prije raskida ugovora, Korisnik je obavezan ispuniti sve dospijele obveze iz ugovora, osobito plaćanje ukupne cijene javne usluge, vratiti Davatelju usluga spremnik koji mu je bio dodijeljen bez naknade, odnosno omogućiti Davatelju usluge brisanje svih oznaka sa spremnika kojeg je Korisnik kupio vlastitim sredstvima. kojeg je Korisnik usluge sam kupio vlastitim sredstvima.

(5) U slučaju sumnje da je Korisniku usluge prestalo pravo vlasništva ili pravo korištenja nekretnine kao obračunskog mjesta, Davatelj usluge pozvati će Korisnika usluge da se očituje o prestanku svojeg prava korištenja javne usluge, u roku, koji ne može biti kraći od 15 dana, s naznakom da u navedenom roku izmiri sve svoje obveze po ugovoru i vrati Davatelju usluge spremnik koji mu je bio dodijeljen bez naknade, odnosno da omogući Davatelju usluge brisanje njegovih oznaka na spremniku ako je istog Korisnik sam kupio.

(6) Ukoliko dosadašnji Korisnik usluge ne postupi po pozivu Davatelja usluge, iz prethodnog stavka ovog članka Odluke, Davatelj usluge obavijestiti će Korisnika usluge da jednostrano raskida ugovor o pružanju usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, te pokrenuti postupak pred nadležnim sudom radi izmirenja svojih potraživanja i naknade eventualne štete.

(7) Ugovor o korištenju javne usluge sa korisnicima usluge se raskida ukoliko osoba određena ovom Odlukom prestane biti Davatelj usluge.

Korištenje javne usluge u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti (viša sila)

Članak 34.

(1) Davatelj usluge neće se smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole (viša sila), kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, snijeg, led, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

(2) O nastupu izvanrednih okolnosti, iz stavka 1. ovog članka, kao razloga kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja javne usluge, Davatelj usluge će bez odgode obavijestiti Korisnike usluga putem mrežnih stranica i/ili sredstava javnog informiranja.

(3) U slučaju nastupa izvanrednih okolnosti, iz stavka 1. ovog članka, Davatelj usluge će način ispunjenja usluge prilagoditi danim okolnostima.

(4) Po prestanku uvjeta koji onemogućavaju izvršenje javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, Davatelj usluge će Korisnika usluge obavijestiti o načinu i vremenu izvršenja usluge putem svojih mrežnih (web) stranica ili medija.

Ugovorna kazna

Članak 35.

(1)Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom, čije su odredbe koje se odnose na pružanje javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada bitni sastojak Ugovora o korištenju javne usluge, kojeg je Korisnik usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

(2) Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.

(3) Korisnik usluge dužan je platiti ugovornu kaznu u slijedećim slučajevima:

.ako predaje Davatelju usluge biorazgradivi i miješani komunalni otpad zajedno sa problematični otpadom, reciklabilnim korisnim otpadom ili nekom drugom vrstom otpada (članak 29. Odluke) - u iznosu od 500,00 kn,

.ako Korisnik usluge ne koristi vrećice Davatelja usluge (članak 12. stavak 4. Odluke) - u iznosu od 200,00 kn,

.ako kao Korisnik usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena podataka iz Izjave, pisanim putem ne obavijesti Davatelja usluge o promjeni podataka radi izmjene Izjave i Ugovora o korištenju javne usluge (članak 32. Odluke) - u iznosu od 300,00 kn,

.ako Korisnik usluge ne omogućiDavatelju usluge preuzimanje spremnika na mjestu preuzimanja koje se ne nalazi na javnoj površini u određeno vrijeme preuzimanja (članak 29. Odluke) - u iznosu od 100,00 kn.

.ako Korisnik usluge nije niti jednom tijekom godine postavio spremnik za pražnjenje po elektroničkoj evidenciji pražnjenja spremnika i nije u roku od 15 dana od poziva Davatelju usluge dostavio dokaz da nije koristio nekretninu - u iznosu od 1.000,00 kn.

(4) Korisniku iz stavka 3. ovog članka za kojeg se utvrdi da je postupio na način iz alineja 1-5 prethodnog stavka, prvi puta će se izreći pisana opomena i neće mu se naplatiti kazna, a za svako daljnje postupanje prema alineji 1-5 prethodnog stavka - obračunati će se novčana kazna.

Članak 36.

Kad više Korisnika usluge koristi zajednički spremnik ili ukopani ili poluukopani spremnik, a ne utvrdi se odgovornost pojedinog Korisnika za postupanje protivno Ugovoru, svi korisnici usluge koji koriste spremnik plaćati će ugovornu kaznu razmjerno svojim udjelima u korištenju spremnika.

Članak 37.

(1) DjelatniciDavatelja uslugeutvrđuju na terenu da li je određeni Korisnik usluge postupio protivno Ugovoru, odnosno da li je dužnik plaćanja ugovorne kazne.

(2) Fotografski zapis/video snimak spremnika/vrećice ili otpada na obračunskom mjestu je dokaz nepropisnog korištenja usluge. Na fotografskom zapisu/video snimku potrebno je da obračunsko mjesto Korisnika usluge bude jasno uočljivo.

V/4.PRIGOVOR KORISNIKA USLUGE (REKLAMACIJA)

Članak 38.

(1) Korisnik usluge može podnijeti pisani prigovor na postupanja Davatelja usluge koje je protivno ovoj Odluci, Izjavi o načinu korištenja i cjeniku javne usluge. Davatelj usluge je dužan omogućiti podnošenje prigovora u svojim prostorijama i pisanim putem potvrditi njegov primitak.

(2) Davatelj usluge je dužan Korisniku usluge omogućiti podnošenje pisanog prigovora i putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

(3) Davatelj usluge je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Odluke.

(4) Davatelj usluge je dužan i na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora. Rok za prigovor na ispostavljeni račun Davatelja usluge je 8 dana od dana primitka računa, u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan, a priloženi obračun pravilan.

(5) Davatelj usluge je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz 1., 2. i 4. stavka ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(6) Ukoliko Korisnik usluge nije zadovoljan dobivenim odgovorom, može se obratiti Povjerenstvu za zaštitu potrošača Davatelja usluge u roku od 15 dana od dana primitka odgovora, može se obratiti. Povjerenstvo Davatelja usluge sastoji se od 5 članova od kojih je jedan predstavnik Udruge za zaštitu potrošača.Povjerenstvo je dužno sazvati sjednicu u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisane reklamacije/prigovora potrošača i u roku od 8 dana od dana donošenja odluke po prigovoru uputiti odgovor potrošaču.

VI.NAČIN PRUŽANJA USLUGA POVEZANIH SA JAVNOM USLUGOM

VI/1.NAČIN PRIKUPLJANJA KORISNOG RECIKLABILNOG* KOMUNALNOG OTPADA

Članak 39.

(1) Davatelj usluge pruža uslugu prikupljanja korisnog reciklabilnog otpada: papira i kartona, plastične, staklene i metalne ambalaže (dalje u tekstu: reciklabilni korisni otpad), pri čemu Korisnik usluge za pružanje ove usluge Davatelju usluge ne plaća naknadu (cijenu).

(2) Usluga koja je povezana s javnom uslugom, iz stavka 1. ovog članka, pruža se dodjeljivanjem bez naknade svim korisnicima usluge- fizičkim i drugim osobama koje kao korisnici ne obavljaju gospodarsku djelatnost, dodatnog spremnika sive boje sa poklopcem boje magenta, volumena kojeg određuje Davatelj usluge, za jedinstveno sakupljanje svih vrsta korisnog reciklabilnog otpada (papira i kartona, plastične, staklene i metalne ambalaže) na obračunskom mjestu Korisnika, odvojeno od biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada.

(3) Korisnici usluge koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrtnici i druge osobe koje obavljaju djelatnost) dužni su o svom trošku kupiti od Davatelja usluge spremnik za otpadni papir i karton sive boje sa poklopcem od magenta zapremnine koju im odredi Davatelj usluge, za svoje potrebe koji je označen od Davatelja usluge na način predviđen ovom Odlukom.

(4) Korisnici usluge iz prethodnog stavka dužni su plastičnu, staklenu i metalnu ambalažukoja nije opasni otpad predati:

1.sakupljaču otpadne ambalaže,

2.prodavatelju proizvoda ukoliko se radi o povratnoj ambalaži,

3.ovlaštenom sakupljaču sa potrebnom pratećom dokumentacijom.

(5) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka,teško pokretne stare osobe ili druge osobe s teškoćama u kretanjukao korisnici usluge predaju svoj reciklabilni korisni otpad Davatelju usluge u vrećici na svojim kućnim vratima, ukoliko je Davatelj usluge udovoljio njihovom pisanom zahtjevu ili prijedlogu prilikom potpisivanja Izjave (uz koji su dostavljenidokazi o starosti i teškoj pokretnosti osobe) iz članka 30. Ove Odluke.

(6) Prilikom prvog dodjeljivanja označenih spremnika/ vrećice za reciklabilni korisni otpad korisnicima usluga, Davatelj usluge izdati će Korisnicima usluge Uputu o vrsti otpadnih stvari reciklabilnog korisnog otpada koje se jedino mogu odlagati u spremnik.

(7) Ukoliko Davatelj usluge, prilikom preuzimanja otpada, utvrdi da su u spremniku za reciklabilni korisni otpad odložene druge vrste otpada koje ne predstavljaju samo reciklabilni korisni otpad, koji prema odredbi ovog članka može jedino biti odložen u taj spremnik, smatrat će se kao da je Korisnik usluge odložio dodatni biorazgradivi i miješani komunalni otpad, kao javnu uslugu, pri čemu će onda Davatelju usluge biti dužan platiti ukupnu cijenu javne usluge za to obračunsko razdoblje, za taj spremnik, kao i eventualnu ugovornu kaznu prema odredbama ove Odluke predviđenih za javnu uslugu.

(8) Davatelj usluge može na području Grada Opatije postaviti ukopane ili poluukopane spremnike volumena od 1.000 litara, 2.000 litara, 3.000 litara ili 5.000 litara, sa uređajem za evidentiranje količine i broja pražnjenja reciklabilnog komunalnog otpada,posebice za korisnike usluge u posebnim naseljima, gdje se zbog ograničenog prostora ne može osigurati istovremena primopredaja većeg broja spremnika.

Članak 40.

(1) Davatelj usluge će za višestambene zgrade u kojima ima dva i više Korisnika usluge, na isti način kao za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, osigurati korištenje zajedničkog spremnika za prikupljanje reciklabilnog korisnog otpada.

(2) U višestambenim zgradama u kojima postoji 10 (deset) i više Korisnika usluga može se koristiti više zajedničkih spremnika za prikupljanje reciklabilnog otpada, o čemu odlučuje Davatelj usluge.

Članak 41.

Preuzimanje spremnika i vrećica sa reciklabilnim korisnim otpadom vrši se na istom mjestu za primopredaju koje je za istog Korisnika usluge određeno za preuzimanje biorazgradivog i miješanog otpada.

Članak 42.

(1) Korisnici usluge su dužni osigurati da spremnici reciklabilnog otpada najkasnije do 7 sati ujutro budu na ugovorenom mjestu za primopredaju u danu koji je predviđen u godišnjem planu odvoza reciklabilnog korisnog otpada Davatelja usluge.

(2) Sav odloženi komunalni otpad u spremniku mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren.

(3) Otpad mora biti složen u spremnik bez sabijanja, tako da prilikom pražnjenja sav otpad gravitacijski ispadne iz posude.

(4) Davatelj usluge dužan je na zahtjev Korisnika usluge ugraditi sustav zaključavanja (gavitaciona brava) spremnika kojeg Korisnik koristi za odlaganje reciklabilnog komunalnog otpada. Korisnik usluge snosi trošak nabave brave, dok njenu ugradnju obavlja Davatelj usluge na trošak Grada Opatije.

Članak 43.

(1) Spremnici za reciklabilni korisni otpad moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku Davatelja javne usluge i oznaku barkoda ili RFID taga, koji je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku usluge i obračunskom mjestu.

(2) Na zajedničkom spremniku za reciklabilni otpad oznaka Korisnika usluge (barkod ili RFID tag) je zajednička oznaka koja je pridružena svim korisnicima javne usluge koji koriste zajednički spremnik.

(3) Vrećice za prikupljanje reciklabilnog otpada imaju istaknutu oznaku volumena i označavaju se barkodom Davatelja usluge povezanim sa sa Korisnikom usluge kome su dodijeljene.

(4) Korisnik odnosno korisnici usluge snose troškove nabave novog spremnika u slučaju značajnog oštećenja ili potpunog uništenja postojećeg spremnika ili nestanka postojećeg spremnika, bez obzira da li je oštećenje, uništenje ili nestanak spremnika nastao krivnjom Korisnika usluge ili bez njegove krivnje, po pisanom zahtjevu Davatelja Usluge koji ne može biti kraći od 15 dana.

(5) Odloženi otpad u neoznačenim spremnicima ili vrećicama prema odredbama ovog članka Odluke, smatrat će se nepropisno odbačenim otpadom kojeg Davatelj usluge neće preuzimati, već će o odlaganju tog otpada obavijestiti nadležno komunalno redarstvo Grada Opatije.

Članak 44.

(1) Primopredaja spremnika ili vrećica za reciklabilni komunalni otpad za cijelo područje Grada Opatije obavlja se jednom tjedno.

(2) Izuzetno, gradonačelnik može odrediti da se primopredaja spremnika ili vrećica za reciklabilni komunalni otpad obavlja u pojedinom području ili pojedinom razdoblju godine dva puta tjedno, ukoliko se pokaže neophodnim povećati tjedni broj primopredaja (turistička sezona i sl.). Grad Opatija Opatija snositi će troškove tog povećanja.

(3) Korisnik usluge može posebno sa Davateljem usluge ugovoriti veći broj tjednih primopredaja reciklabilnog komunalnog otpada za svoje potrebe.

Članak 45.

(1) Davatelj usluge dužan je najkasnije do 15.12. tekuće godine dostaviti svakom Korisniku usluge Kalendar odvoza reciklabilnog korisnog otpada za iduću godinu sa naznakom termina odvoza za pojedina naselja u pojedinim obračunskim razdobljima godine.

(2) Kalendar je Davatelj usluge dužan objaviti i na svojim mrežnim stranicama.

Članak 46.

(1) Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom reciklabilnom korisnom otpadu.

(2) Evidencija o preuzetom reciklabilnom korisnom otpadu sadrži podatke o Korisniku usluge i datumu pražnjenja spremnika ili vrećica.

Članak 47.

(1) Korisnici usluga koji obavljaju gospodarsku djelatnost i koji su ovlašteni sakupljači ambalaže obuhvaćene povratnom naknadom, dužni su predati nadležnoj službi Grada Opatije Izvješće o vrsti i količini preuzete ambalaže u prethodnoj godini do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Korisnici usluga koji otpadni papir i karton predaju ovlaštenim sakupljačima /prijevoznicima uz propisanu popratnu dokumentaciju, dužni su nadležnoj službi Grada Opatije najkasnije do 28.veljače tekuće godine, za prethodnu godinu, dati podatke o predanim količinama i vrstama otpada (ključni broj i naziv otpada).

VI/2. RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Članak 48.

Adresa reciklažnog dvorišta za područja MO Dobreć, MO Oprić i MO Ika je na lokaciji Reciklažno dvorište Lovran, Cesta za Lovransku Dragu bb, Lovran.

Članak 49.

Davatelj usluge dužan je osigurati odvojeno sakupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta po naseljima Grada Opatije i to najmanje jednom u svaka tri mjeseca, a sukladno godišnjem planu rasporeda kojeg svakiKorisnik usluge dobiva krajem tekuće godine do 15. 12. tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu (zajedno sa kalendarom rasporeda odvoza biorazgradivog, miješanog i reciklabilnog otpada).

Članak 50.

Davatelj usluge dužan je ureciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu preuzeti otpad, izvagati ga i Korisniku usluge izdati dokument sa datumom, količinom i vrstom otpada koji je Korisnik predao.

Članak 51.

(1) U reciklažno dvorište ili u mobilno reciklažno dvorište mogukorisnici usluge - fizičke osobe i druge osobe koje kao korisnici ne obavljaju gospodarsku djelatnost odlagati bez naknade najviše:

1.građevni otpad u količini najviše do 50 kg u kalendarskoj godini,

2.otpadna motorna ulja najviše 5 litara u kalendarskoj godini,

3.maksimalno 4 komada otpadnih guma.

(2) Davatelj usluge je dužan u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu (mobilna jedinica) zaprimati sve vrste otpada koji se prema ovoj Odluci i pozitivnim propisima mogu u njemu odlagati bez naknade. Ako je ovom Odlukom ili pozitivnim propisima propisano odlaganje samo određene količine otpada, onda je Davatelj usluge dužan preuzeti bez naknade samo propisane količine otpada. Za preuzimanje svih većih količina komunalnog otpada od dozvoljenih Davatelj usluge naplaćuje naknadu suglasno svojem troškovniku.

(3) Davatelj usluge dužan je voditi evidenciju o zaprimljenom otpadu i korisnicima koji su ga odložili u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu za područje Grada Opatije - naselja za koja je uspostavljeno to reciklažno dvorište.

Članak 52.

(1) Davatelj usluge u reciklažnim dvorištu može zaprimati i otpad koji nije nastao na dijelu Grada Opatije za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište kao i otpad koji nije nastao u kućanstvu.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom i dužna je platiti naknadu za predaju otpada prema cjeniku Davatelja usluge.

VI/3.POSEBNI NAČINI PRIKUPLJANA ODREĐENIH VRSTA OTPADA

1) Krupni (glomazni) otpad

Članak 53.

(1) Korisnik koji ne obavlja registriranu djelatnost može predati Davatelju usluge u reciklažnomdvorištu količinu krupnog (glomaznog) otpada koja je manja od 3 m3 godišnje, bez naknade. Za količine veće od 3m3 Korisnik usluge plaća Davatelju usluge naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge.

(2) Korisnici javne usluge iz stavka 1. ovog članka Odluke mogu pozvati Davatelja usluge da preuzme krupni (glomazni) otpad na njegovom obračunskom mjestu jednom godišnje i to do količine od 3 m3 j bez naknade, a za količine veće od 3 m3 uz plaćanje.

(3) Korisnici usluge koji obavljaju registriranu djelatnost (trgovačka društva, obrtnici i drugi), glomazni otpad predaju uz odgovarajuću prateću dokumentaciju i uz naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge.

Članak 54.

Zabranjeno je odlaganje glomaznog (krupnog) otpada na javnim površinama, izuzev na prethodno dogovoreni dan preuzimanja.

2) Zeleni rezani otpad

Članak 55.

(1) Zabranjeno je odlagati zeleni rezani otpad (lišće, grane, trava i sl.) u spremnike za miješani otpad i biorazgradivi i reciklabilni otpad.

(2) Zeleni rezani otpad korisnici svih skupina mogu zbrinuti na jedan od slijedećih načina:

.količine do najviše 3m3 mogu se dopremiti i predati u reciklažnomdvoruštu dva puta godišnje, na proljeće i jesen, bez naknade,

.temeljem pisanog zahtjeva ili telefonskog dogovora Korisnika i Davatelja usluge, Korisnik može predati zeleni otpad zapakiran u crne vreće od 100 litara i to maksimalno 15 vreća, po cijeni iz cjenika Davatelja javne usluge.

.Davatelje usluge može preuzeti i veće količine zelenog rezanog otpada uz plaćanje prema cjeniku Davatelja javne usluge.

3) Prikupljanje ostalih vrsta otpada

Članak 56.

Korisnici usluga moraju poštivati načine prikupljanja ostalih različitih vrsta otpada koji su propisani posebnim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i to osobito za: EE otpad, građevni otpad, medicinski otpad, azbest, animalni otpad, otpadna jestiva ulja,problematični otpad, otpadni tekstil i obuća, otpadne gume i otpadne baterije i akumulatore.

VII. INFORMIRANJE JAVNOSTI

Članak 57.

(1) Grad Opatija i Davatelj usluge dužni su na svojim mrežnim stranicama objavljivati cjelovite informacije o načinu prikupljanja komunalnog i drugih posebnih kategorija otpada koje sadrže:

.lokacijui radno vrijeme reciklažnog dvorišta koje je osigurano za potrebe Grada Opatije,

.lokacije i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta sa njegovim godišnjim rasporedom po pojedinim naseljima Grada Opatije,

.uputu o preuzimanju glomaznog (krupnog) otpada na zahtjev Korisnika,

.brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje EE otpada,

.brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje građevnog otpada koji sadrži azbest,

.brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje otpadnih motornih vozila,

.obavijest o načinu preuzimanja uginulih životinja (kućnih ljubimaca),

.upute o kompostiranju za Korisnike usluge koji individualno kompostiraju bio otpad,

-tekst važeće Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa tom javnom uslugom.

(2) Davatelj usluge je, osim informacija navedenih u stavku 1. ovog članka, dužan na svojim mrežnim stranicama objavljivati i:

.obavijest o godišnjem planu odvoza s datumima, miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog i reciklabilnogkorisnog komunalnog otpada,

.digitalnu presliku cjenika usluge,

.uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim korisnim komunalnim otpadom,

.uputu o razvrstavanju pojedinih otpadnih stvari po pojedinim vrstama otpada , s naznakom koje vrste otpadnih stvari ne potpadaju pod pojedinu vrstu otpada i to osobito pod: biorazgradivi otpad, miješani otpad, papir i karton, plastičnu ambalažu, metalnu ambalažu, staklenu ambalažu, tekstil, obuću i odjeću, problematični otpad, krupni otpad, zeleni otpad, EE otpad, medicinski otpad, građevinski i animalni otpad, kao i uputu o načinu i mjestu odlaganja pojedinih vrsta otpada, sa naznakom koje se vrste otpada odlažu u reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište (mobilna jedinica).

VIII. NADZOR

Članak 58.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Davatelj usluge, prvenstveno u dijelu kontrole postupanja Korisnika usluge u skladu s ovom Odlukom.

(2) Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije provodi nadzor nad postupanjem Davatelja usluga u provedbi ove Odluke i rješavanju po prigovorima korisnika usluga.

IX.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Davatelj usluga obvezan je uskladiti s ovom Odlukom sve postojeće obveznike odvoza komunalnog otpada na način:

1.svim postojećim obveznicima usluge obvezan je dostaviti obrasce Izjave iz članka 30. ove Odluke te sa njima zaključiti ugovore o korištenju javne usluge najkasnije do 31.listopada 2018. godine. Smatrati će se da je vlasnik nekretnine prenio obvezu plaćanja javne usluge na posjednike nekretnina koji su dosadašnji korisnici usluge.

2.osigurati sve označene spremnike/vrećice za odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog korisnog otpada, odnosno označiti sve postojeće spremnike koji će se koristiti u smislu primjene ove Odluke najkasnije do 31. listopada 2018. godine i

3.dostaviti svim korisnicima usluge s kojima je sklopljen ugovor o korištenju javne usluge Kalendar odvoza biorazgradivog i miješanog otpada za tekuću godinu sa naznakom termina odvoza otpada.

Članak 60.

Biorazgradivi i miješani komunalni otpad prikupljat će se kod Korisnika usluge na njegovom obračunskom mjestu zajedno i neodvojeno u jednom spremniku /vrećici (članak 6. Odluke) dok se ne osiguraju tehničko-tehnološke mogućnosti odvojenog odlaganja i gospodarenja biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom,.

Članak61.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 62.

Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 3/10) i Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada Davatelja usluge iz lipnja mjeseca 2010. godine primjenjuju se u ugovornom odnosu Davatelja i Korisnika usluga do sklapanja Ugovora o korištenju javne usluge sukladno ovoj Odluci, a najkasnije do 31. listopada 2018. godine.

KLASA: 011-01/18-01/11

URBROJ:2156-01-18-1

Opatija, 31. siječnja 2018. g.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr