SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

4.

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17), ičlanka 32. StatutaGradaMalogLošinja (SlužbenenovinePrimorsko - goranskežupanijebroj: 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donijelo je dana 31. siječnja 2018.godine slijedeću

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i prikupljanja
biorazgradivog komunalnog otpada na području
Grada Malog Lošinja

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada kao i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s ovom javnom uslugom, adresa reciklažnih dvorišta, način i uvjeti određivanja i obračun naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

(1) Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi za potrebe ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1.ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na materijal od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača

2.animalni otpad je otpad pod kojim se podrazumijevaju životinjske lešine, otpad životinjskog podrijetla, sporedne nejestive nusproizvode klanja, krv koja se ne upotrebljava za daljnju preradu, životinjski proizvodi koji nisu valjani za ljudsku prehranu, otpaci iz valionica i sl.

3.biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstva, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda

4.biološki razgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom

5.biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je bio otpad i otpadni papir i karton osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad

6.boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila

7.cijena javne usluge je novčani iznos u kunama za pruženu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

8.električni i elektronički otpad ( u daljnjem tekstu EE oprema) su: veliki kućanski uređaji, mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike, oprema za telekomunikacije, oprema široke potrošnje i foto naponske ploče, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati ( osim velikih nepokretnih industrijskih alata), igračke koje sadrže električne ili elektroničke komponente , oprema za razonodu i sportska oprema koje sadrže električne ili elektroničke komponente, medicinski proizvodi koji sadrže električne ili elektroničke komponente

9.evidencija o preuzetom komunalnom otpadu (u daljnjem tekstu: Evidencija) je evidencija koju vodi Davatelj javne usluge i sadrži podatke o korisniku javne usluge, korištenju javne usluge za obračunsko mjesto, korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta i korištenju javne usluge preuzimanja glomaznog otpada

10.građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe otpada

11.građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao

12.interventno sakupljanje otpada je sakupljanje otpada uređajima i opremom u svrhu hitnog uklanjanja otpada s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta

13.izjava o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava) je izjava na obrascu koju korisnik javne usluge ispunjava i dostavlja Davatelju javne usluge

14.javna površina je površina javne namjene sukladno Prostornom planu Grada Malog Lošinja

15.javna usluga je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

16.jednokratna ambalaža je ambalaža izrađena samo za jednu uporabu

17.komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva

18.korištenje javne usluge je predaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Davatelju javne usluge

19.krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

20.medicinski otpad je otpad nastao prilikom pružanja njege, zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i/ili životinja, otpad nastao u istraživačkim djelatnostima kao i otpad nastao prilikom pružanja različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju i/ili izlučevinama ljudi i/ili životinja

21.miješani komunalni otpad - ostatni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01

22.mjesto primopredaje je lokacija spremnika kod korisnika javne usluge

23.mobilno reciklažno dvorište - mobilna jedinica je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

24.obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Obavijest) je obavijest Davatelja javne usluge korisniku javne usluge o načinu korištenja javne usluge i javne usluge povezane s javnom uslugom

25.obračunsko mjesto je adresa nekretnine/mjesto primopredaje spremnika/ polupodzemni spremnik u koji korisnik koristi za miješani komunalni otpad

26.obračunsko razdoblje je razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge

27.obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge

28.odvojeno sakupljanje otpada je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada

29.onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica nedozvoljene emisije i/ili drugog štetnog djelovanja, ili izostanaka potrebnog djelovanja, ili utjecaja zahvata koji može promijeniti kakvoću okoliša

30.onečišćivač je svaka fizička i pravna osoba, koja posrednim ili neposrednim djelovanjem, ili propuštanjem djelovanja uzrokuje onečišćivanje okoliša

31.onečišćujuća tvar je tvar ili skupina tvari, koje zbog svojih svojstava, količine i unošenja u okoliš, odnosno u pojedine sastavnice okoliša, mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi, biljni i/ili životinjski svijet, odnosno biološku i krajobraznu raznolikost

32.opasna tvar je propisom određena tvar, mješavina ili pripravak, koji je u postrojenju prisutan kao sirovina, proizvod, nusproizvod ostatak ili među proizvod, uključujući i one tvari za koje se može pretpostaviti da mogu nastati u slučaju nesreće

33.opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenja otpadom (Narodne novine br. 94/13)

34.otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa

35.otpadna ambalaža je ambalaža koja nastaje nakon odvajanja proizvoda od ambalaže u koju je proizvod bio pakiran, a koju posjednik odbacuje ili predaje kao otpad

36.otpadna ambalaža u sustavu povratne naknade je staklena, plastična (PET) i metalna (Al/Fe) jednokratna ambalaža za piće (osim one za mlijeko i tekuće mliječne proizvode) koja je volumena većeg od 0,20 l i koja na sebi ima oznaku sustava povratne naknade

37.posjednik otpada je proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada

38.povratna (višekratna) ambalaža je ambalaža koja se, nakon što se isprazni, ponovno uporabljuje u istu svrhu i čiji povrat i višekratnu uporabu osigurava proizvođač ili prodavatelj sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način

39.prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi

40.primopredaja otpada je predaja otpada od strane korisnika javne usluge te preuzimanje tog otpada od strane Davatelja javne usluge

41.problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu

42.proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača

43.reciklabilnikomunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

44.reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

45.spremnik za sakupljanje otpada može biti posuda (kontejner, kanta i sl.) i/ili vreća

46.sustav sakupljanja komunalnog otpada je sustav kojeg čine javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezana s javnom uslugom

47ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) je ugovor između Davatelja javne usluge i korisnika javne usluge kojim se uređuje pružanje i korištenje javne usluge

48.ugovorna kazna je iznos određen Odlukom koji je dužan platiti korisnik javne usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru

49.usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika javne usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

50.zeleni otpad je biološki razgradivi otpad pod kojim se podrazumijeva trava, lišće, granje voćaka i ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad nastao na okućnicama i u domaćinstvima koja se ne bave niti jednim oblikom komercijalne djelatnosti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Ova Odluka sadrži sljedeće:

1. kriterij obračuna količine otpada,

2.standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

3. najmanju učestalost odvoza otpada,

4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

5. područje pružanja javne usluge,

6. opće uvjete ugovora s korisnicima,

7. Izjava o načinu korištenja javne usluge,

8. adresu reciklažnog dvorišta,

9.odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

10.odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.),

11.odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

12.odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,

13.odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja usluge za pojedinog korisnika javne usluge,

14.odredbe o cijeni javne usluge, uključujući i odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge,

15.odredbe o ugovornoj kazni,

16.način obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom,

17.način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

18.način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

19.odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada,

20.odredbe o količini krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: glomazni otpad) koji se preuzima u okviru javne usluge.

Članak 5.

(1) Na postupke koji se vode u vezi s izvršenjem ove Odluke, u dijelu koji nije posebno uređen Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, supsidijarno se primjenjuju odredbe važećeg Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 6.

(1) Davatelj javne usluge, usluge povezane s javnom uslugom i usluge koja se pruža na zahtjev korisnika javne usluge iz članka 1. ove Odluke je trgovačko društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, 51557 Cres, OIB: 43600498596 (u daljnjem tekstu: Davatelj javne usluge).

Članak 7.

(1)Korisnik javne usluge na području njezinog davanja je vlasnik cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela.

(2)Korisnik javne usluge na području njezinog davanja može biti korisnik cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela ukoliko je vlasnik nekretnine ili njezinog posebnog dijela ugovorom prenio na korisnika cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela obvezu plaćanja i o tome obavijestio Davatelja javne usluge.

(3)Više korisnika mogu sklopiti sporazum o udjelima u zajedničkom korištenju javne usluge.

(4)Korisnici javne usluge (bez obzira na kategoriju) koji imaju kartice za polupodzemne spremnike ubrajaju se u korisnike koji imaju vlastiti spremnik.

Članak 8.

(1) Korisnike usluga prema ovoj Odluci dijelimo na:

-Korisnike »kućanstva« i

-Korisnike - »gospodarstvo«.

(2) Korisnici kučanstvo su stambeni objekti koji su za stalni ili povremeni boravak.

(3) Korisnici gospodarstva svi osim kučanstva ( fizičke i pravne koje na području Grada Malog Lošinja obavljaju djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) podijeljeni u skupine prikazane tablicom 1.

Tablica 1.

Skupina Djelatnost

3.1.Škole i vrtići, učilišta, vjerski objekti, samostani, bolnice, dnevne bolnice, domovi za starije osobe i sl.

3.2.Uredi, javni uredi, agencije, banke, uredski prostori (državne uprave, županijske i lokalne samouprave,
sudova, agencija, pošta, fondova i sl.), humanitarne organizacije, osiguravajuća društva, odvjetnički i javnobilježnički uredi, turističke agencije, objekti za igre na sreću, udruge, muzeji, galerije, knjižnice, knjižare, izložbeni
prostori, galerije, kina, kazališta, sportske dvorane, ambulante, trgovine odjećom i obućom i drugom neprehrambenom robom, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda, obrtničke djelatnosti: frizerski, salon, brijač,
kozmetičar, stolar, vodoinstalater, električar, automehaničar, autolimar, bravari, autokaroser, radione za popravak, ribarski obrti, keramičari i sl., industrijske djelatnosti s proizvodnim pogonima i sl.

3.3.Korisnici koji pružaju usluge pripreme hrane iz kategorija restorana, barova, gostionica, zdravljaka, zalogajnica,
pečenjarnica, pizzeria, bistroa, slastičarnica, objekata brze prehrane, kavana, pivnica, buffeta, kantina, pub,
krčma, caffe bar, konoba, kleti, kušaonica, pripremnica obroka - catering, objekata jednostavnih usluga
u kiosku, objekata jednostavnih brzih usluga, objekata jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu, objekata
jednostavnih usluga u šatoru, objekata jednostavnih usluga na klupi, objekata jednostavnih usluga na kolicima
i sl., korisnici koji pružaju usluge pripreme hrane bez konzumacije hrane na lokaciji (npr. objekti brze prehrane,
fast food, pizza cut, pekare i sl.), kafići, barovi, točionice pića i sl. bez usluga pripreme hrane, noćni klubovi,
noćni bar, disco klub, klubovi za zabavu na otvorenom, organizatori javnih manifestacija, mesnice, ribarnice,
prodavaonice mliječnih i suhomesnatih proizvoda, benzinske postaje, supermarketi, trgovine prehrambenom
robom, tržnica i sl.

3.4.aSmještajni objekti - fizičke osobe, korisnici koji pružaju smještaj u objektu iznajmljivanjem (soba/apartmana/kuće
za odmor i sl.)

3.4.bSmještajni objekti - pravne osobe, korisnici koji pružaju smještaj u objektu iznajmljivanjem (kampovi,
autokampovi, turistička naselja i sl., hoteli, hosteli, prenoćišta, vile, i sl.)

3.5.aPlovni objekti - korisnici koji posjeduju plovne objekte u svrhe nautičkog turizma (plovni objekti za izlete,
plovni objekti za krstarenje, plovni objekti za razgledavanje podmorja, plovni objekti na kojima se poslužuje
piće i napitci te jednostavna jela na plovnom objektu) i sl., korisnici koji posjeduju plovne objekte za
razgledavanje podmorja, taksi plovila i plovila za najam

3.5.bLuke nautičkog turizma (marina, suha marina), upravitelji komunalne, sportske i luke posebne namjene i sl.

(4)Davatelj javne usluge će cjenikom odrediti koeficijente opterećenja sustava miješanim komunalnim otpadom za svaku pojedinu skupinu iz 1. i 2. kategorije korisnika.

(5)Korisnici javne usluge proizvodni otpad koji nastaje obavljanjem djelatnosti (biorazgradivi komunalni otpad i reciklabilni otpad) dužni su zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača uz propisanu prateću dokumentaciju. Ostali korisnici predaju reciklabilni otpad Davatelju javne usluge.

1. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA

Članak 9.

(1) Izračun cijene javne usluge vrši se temeljem volumena spremnika otpadai broja pražnjenja istoga.

2.STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 10.

(1)Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje komunalnog otpada su plastični ili metalni spremnici volumena 60 litara, 80 litara, 120 litara, 240 litara i 1.100 litara i polupodzemni spremnici volumena 3.000 litara i 5.000 litara (i drugi standardni volumeni).

(2)Spremnik za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada se mora nalaziti na području pružanja javne usluge određenom ovom Odlukom.

(3)Korisnici javne usluge za odlaganje miješanog komunalnog otpada koristezeleni polupodzemni spremnik na svom obračunskom mjestu, iznimno individualne spremnike gdje ne postoji mogućnost korištenja polupodzemnih spremnika, volumena 60 litara, 120 litara i 1.100 litara.

(4) Polupodzemni i ostali spremnici za miješani komunalni otpad (zeleni spremnici) opremljeni su uređajem - otpadomjerom za mjerenje volumena spremnika predanog otpada.

Otpadomjer se smatra spremnikom volumena od 25 l.

(5) Položaj spremnika prema veličini određuje se u odnosu na broj korisnika javne usluge.

(6) Spremnici koji su postavljeni na javnoj površini, reciklažnom dvorištu ili mobilnom reciklažnom dvorištu imaju na stranici s vanjske strane oznaku koja sadrži naziv osobe koja prikuplja otpad putem tog spremnika, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o otpadu koji se sakuplja putem tog spremnika.

Članak 11.

(1) Korisnici javne usluge za odlaganje miješanog komunalnog otpada koriste:

-polupodzemni spremnik sa otpadomjerom na svom obračunskom mjestu

-zeleni spremnik svom obračunskom mjestu. Na zelenom spremniku je natpis: OSTATNI OTPAD

-vrećice Davatelja javne usluge- spremnik volumena
25 l

(2) Korisnici javne usluge kategorije koriste sljedeće vrste spremnika za odlaganje reciklabilnog otpada na eko-otocima:

-PLAVI spremnik za papir i karton,

-ŽUTI spremnik za plastiku i Al-Fe ambalažu (metale / limenke),

-SIVI spremnik za staklo,

-SMEĐI spremnik za biootpad

(3) Korisnici javne usluge za odlaganje reciklabilnog otpada koriste i spremnike u:

-reciklažnom dvorištu,

-mobilnom reciklažnom dvorištu.

Članak 12.

(1) Vrećice za odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada osigurava Davatelj javne usluge.

(2) Volumen vrećica za odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iznosi 25 litara.

Članak 13.

(1) Mjesto primopredaje je mjesto spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada te spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila koje se nalazi u pravilu na lokaciji obračunskog mjesta i kod korisnika usluge.

(2) Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila u slučajevima kada ne postoji prostorna mogućnost smještaja spremnika kod korisnika usluge nalaze se na javnoj površini.

(3) Spremnici za problematični otpad tj.opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada, nalaze se u reciklažnom dvorištu.

(4)Spremnik kod korisnika usluge i spremnik na javnoj površini iz st.1. ovog članka, smatraju se primarnim spremnikom propisanim posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

(5) Korisnici javne usluge koji predaju otpad u spremnike iz stavka 1. i2.ovog članka nisu ovlašteni mijenjati položaj spremnika u prostoru.

3. NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA

Članak 14.

(1)Broj planiranih odvoza otpada mora se odrediti u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

-Najmanje jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada,

-Najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad,

-Najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada.

4.OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ KALENDARSKU GODINU

Članak 15.

(1) Obračunsko razdoblje je mjesec dana, račun se izdaje sa zadnjim danom u mjesecu za protekli mjesec sa rokom plaćanja 15 dana.

5. PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE USLUGE

Članak 16.

(1)Javna usluga, usluga u vezi sa javnom uslugom i usluga na zahtjev korisnika usluge se pružaju na području Grada Malog Lošinja.

6. OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA

Članak 17.

(1) Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

1.Kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge ili

2.Prilikom prvog korištenja javne usulge ili zaprimanja na korištenje spremnika u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

(2) U slučajevima kada se korisnik usluge ne očituje u roku o podacima iz dostavljene Izjave te kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika, primjenjuju se podatci iz Izjave koje je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge).

(3) Bitne sastojke Ugovora čine ova Odluka, Izjava o načinu korištenja javne usluge i Cjenik javne usluge.

(4) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u akte iz prethodnog stavka prije sklapanja i izmjene i/ili dopune ugovora o korištenju javne usluge i na zahtjev korisnika usluge.

Obveze Davatelja javne usluge

Članak 18.

(1) Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s javnom uslugom je dužan:

1.osigurati korisnicima javne usluge spremnike za primopredaju miješanog komunalnog otpada, odnosno spremnik/ vrećicu za primopredaju biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

2.osigurati korisnicima javne usluge čije je obračunsko mjesto opremljeno polupodzemnim spremnicima, karticu za otvaranje spremnika,

3.označiti spremnik/ vrećicu minimalnologom Davatelja javne usluge

4.dostaviti korisniku usluge Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

5.preuzeti sadržaj spremnika/ vrećice od korisnika usluge,

6.odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

7.osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku/vrećici prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

8.dostaviti korisniku Izjavu o načinu korištenja javne usluge te osigurati provjeru podataka navedenih u Izjavi,

(2) Davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik. Pojedinačno korištenje smatra se i korištenje polupodzemnih spremnika s obzirom da su u iste ugrađeni otpadomjeri.

(3) Davatelj javne usluge je dužan uspostaviti i koristiti digitalni sustav evidencije o preuzetom miješanom komunalnom otpadu.

(4) Davatelj usluge dužan je izraditi cjenik javne usluge, objaviti ga na mrežnoj stranici i za njega prije primjene odnosno izmjene ishoditi suglasnost nadležnog tijela.

Članak 19.

(1)U slučaju neplaćanja, odnosno, neredovitog plaćanja po računima za izvršenu javnu uslugu, Davatelj javne usluge zaračunava zateznu kamatu.

(2)Za neplaćene račune Davatelj javne usluge pokreće postupak prisilne naplate svojih potraživanja, sukladno zakonskim propisima.

Obveze korisnika javne usluge

Članak 20.

(1)Korisnik usluge je dužan:

1.Koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i bioragradivi komunalni otpad na obračunskom mjestu.

2.Omogućiti Davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini.

3.Dostaviti Davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge.

4.Pravovremeno obavijestiti Davatelja usluge o promjeni podataka navedenih u Izjavi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

5.Postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada.

6.Odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci.

7.Zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

8.Predavati reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada.

9.Predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište.

10.Sav komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđenim mjestima, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika.

11.Redovito i u roku plaćati javnu uslugu temeljem računa Davatelja usluge.

7.IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

Članak 21.

(1) Davatelj usluge dužan je korisniku usluge dostaviti Izjavu o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu:Izjava).

(2) Izjava sadrži slijedeće:

1.obračunsko mjesto,

2.podatke o korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnika te OIB i adresu), br. osoba, površinu objekta, sve podatke iz obavljanja djelatnosti važne za izračun učešća u cijeni minimalne javne usluge

3.mjesto primopredaje,

4.udio u korištenju spremnika

5.vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno ovoj Odluci,

6.broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju,

7.očitovanje o kompostiranju biootpada uz obvezu kompostiranja na propisani način

8.očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine,

9.obavijest davatelja javne usluge o uvjetima kada se Ugovor smatra sklopljen,

10.izjavu Korisnika kojom potvrđuje da je upoznat sa Ugovorom,

11.uvjete raskida Ugovora,

12. izvadak iz cjenika javne usluge i ostale podatke

(3) Podaci iz prethodnog stavka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca od kojih je prvi prijedlg davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika usluge.

Članak 22.

(1) Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju usluge 2 primjerka potpisane Izjave u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja iste, a davatelj usluge nakon zaprimanja izjave dužan je vratiti jedan ovjereni primjerak izjave u roku od 8 dana od zaprimanja iste

(2) Davatelj usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge kada je taj podatak u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom.

(3) Iznimno, davatelj usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge u slijedećem slučaju kad se korisnik usluge ne očituje o podacima iz Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja iste.

8. ADRESA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Članak 23.

(1)Adresa reciklažnog dvorišta za područje Grada Malog Lošinja je Mali Lošinj, Kalvarija bb.

(2) Adresa mobilnog reciklažnog dvorišta u Nerezinama je u Bućanju.

(3) U svim naseljima na području Grada Malog Lošinja osigurava se odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem mobilnih reciklažnih dvorišta svakih četri mjeseca.

9.ODREDBE O NAČINU PROVEDBE JAVNE
USLUGE I USLUGE POVEZANE S JAVNOM USLUGOM

Predmet obavljanja javne usluge

Članak 24.

(1)Javna usluga iz članka 1. ove Odluke obuhvaćasakupljanje miješanog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika javne usluge

(2)Usluga u vezi sa javnom uslugom obuhvaća:

1.sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini (zelenih otoka) ili spremnika/tipiziranih vrećica na obračunskom mjestu korisnika javne usluge,

2.sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u reciklažnom dvorištu, na obračunskom mjestu korisnika javne usluge i na adresi nekretnine korisnika javne usluge ukoliko se ona razlikuje od adrese obračunskog mjesta korisnika javne usluge a ukoliko je vozilom moguće prići nekretnini na navedenoj adresi.

3.sakupljanje problematičnog otpada, a u skladu s posebnim propisima.

4.sakupljanje posebnih kategorija otpada, a u skladu s posebnim propisima,

(4) Usluga koja se pruža na zahtjev korisnika usluge obuhvaća:

1.preuzimanje miješanog komunalnog na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada,

2.preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada.

Standardi obavljanja javne usluge

Članak 25.

(1)Davatelj javne usluge je dužan pružati, a korisnik javne usluge ima pravo koristiti javnu uslugu iz članka 1. ove Odluke u skladu sa sljedećim standardima:

1. korisniku javne usluge osigurana je mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenog na javnoj površini i odvoz krupnog (glomaznog) otpada,

2. odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazradivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika na obračunskom mjestu korisnika usluge,na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

10.ODREDBE O PROVEDBI UGOVORA KOJE SE PRIMJENJUJU U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI (ELEMENTARNA NEPOGODA, KATASTROFA IVIŠA SILA)

Članak 26.

(1) Davatelj javne usluge nije odgovoran za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima na koje Davatelj usluge nije mogao utjecati, a kao što su primjerice, ali ne isključivo: radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri te okolnosti za koje je odgovorna jedinica lokalne samouprave (npr. neprohodnost ceste poradi neočišćenog snijega i leda u vrijeme zimskog perioda, urušenih stabala, neorezanih grana drveća, neuređenog kolnika i dr.) U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja javne usluge, Davatelj usluge će bez odgode obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih stranica/sredstava javnog informiranja o njihovom nastupanju, a ispunjenje obveze Davatelja usluge se odgađa za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

11.ODREDBE O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA I POSTUPANJU PO PRIGOVORU GRAĐANA NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 27.

(1) Prigovor na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnosi se upravnom tijelu Grada Malog Lošinja u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

(2) Upravno tijelo iz stavka 1.ovog članka dužno je odmah o podnesenom prigovoru izvijestitidavatelja usluge, utvrditi činjenično stanje iusmeno naložiti mjere za otklanjanje neugode.

(3) Upravno tijelo iz stavka 1.ovog članka dužno je donijeti rješenje u pisanom obliku u roku od osam dana od usmenog nalaganja mjera kojima se otklanja neugoda uzrokovana sustavom sakupljanja otpada.

(4) Upravno tijelo iz stavka 1.ovog članka dužno je u roku od osam dana od podnošenja prigovora donijeti rješenje kojim utvrđuje prigovor neosnovanim.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4.ovog članka podnositelj prigovora može podnijeti žalbu upravnom tijelu Primorsko - goranske županije u čijem je djelokrugu drugostupanjki upravni postupak protiv rješenja jedinice lokalne samouprave.

Prigovor na račun Davatelja usluga

Članak 28.

(1)Prigovori na ispostavljeni račun za komunalne usluge primaju se u roku od 15 dana od dana izdavanja računa i to:

1. pismenim putem na adresu: Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a 51557 Cres

2. e-mailom na adresu: info@kucl.hr

3. telefaksom na broj: 051/571-415 i 051-238-202

(2) Davatelj javne usluge je dužan omogućiti korisniku javne usluge podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

(3) Osim obveze iz stavka 2. ovoga članka, Davatelj javne usluge je dužan korisniku javne usluge omogućiti podnošenje pisanog prigovora sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

(4) Davatelj javne usluge je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

(5) Osim obveze iz stavaka 2, 3. i 4. ovoga članka, Davatelj javne usluge je dužan na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

(6) Davatelj javne usluge je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 2, 3. i 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(7) O prigovorima korisnika javne usluge odlučuje povjerenstvo koje osniva Davatelj usluge, a u kojem se nalaze predstavnici Davatelja javne usluge i udruge potrošača.

(8) Davatelj javne usluge neće razmatrati prigovorena kojima nisu navedeni podaci o korisniku javne usluge, koje nisu potpisane od strane korisnika javne usluge i koje su podnesene nakon isteka roka dospijeća računa za koji se podnosi prigovor.

12.ODREDBE O UVJETIMA ZA POJEDINAČNO KORIŠTENJE JAVNE USLUGE

Članak 29.

(1)Davatelj usluge svim korisnicima osigurati će uvjete za pojedinačno korištenje javne usluge sakupljanje svih vrsta otpada.

(2)Korištenje polupodzemnih spremnika ili spremnika na javnoj površini koje se otvaraju karticom korisnika smatra se pojedinačnim korištenjem spremnika.

13.ODREDBE O PRIHVATLJIVOM DOKAZU IZVRŠENJA USLUGE ZA POJEDINOG KORISNIKA JAVNE USLUGE

Članak 30.

(1)Dokaz o izvršenju javne usluge preuzimanja miješanog komunalnog otpada je digitalna evidencija Davatelja javne usluge kojom se evidentiraju očitanja magnetske kartice prilikom ubacivanja otpada u otpadomjer koji se nalazi na spremniku korisnika javne usluge te očitanja barkoda ili RFID čipa kod preuzimanja otpada na obračunskom mjestu korisnika.

(2)Davatelj javne usluge može voditi digitalnu evidenciju preuzimanja korisnog otpada kojeg korisnik javne usluge predaje na svom obračunskom mjestuu slučajevima kada korisnik javne usluge nije u mogućnosti koristiti polupodzemni spremnik.

(3)Davatelj javne usluge je dužan voditi evidenciju preuzimanja otpada na reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu, te preuzimanja glomaznog otpada.

(4) Korisnik može osporavati izvršenje javne usluge dokaznim sredstvima prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 31.

(1) Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu sadrži podatke o:

-korisniku usluge

-korištenju javne usluge za obračunsko mjesto

-korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta

-korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada.

14.ODREDBE O CIJENI JAVNE USLUGE,
UKLJUČUJUĆI OBVEZNU MINIMALNU
JAVNU USLUGU

Članak 32.

(1) Strukturu cijene javne usluge čini :

1.cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada,

2.cijena obvezne minimalne javne usluge,

3.cijena ugovorne kazne

4. naknada za gradnju građevina za kom. otpad

Članak 33.

(1)Troškovi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada (trošak pretovarnih stanica, trošak prijevoza od pretovarne stanice do odlagališta/centara za gospodarenje otpadom te trošak obrade i zbrinjavanja) se iskazuju kao dio cijene javne usluge za količinu (litre) predanog miješanog komunalnog otpada, a izraženi su u kunama (C).

(2) Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada se za sve kategorije korisnika usluge obračunava na temelju proizvedenih količina miješanog komunalnog otpada, odnosno na temelju volumena predanog miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju.

(3)Troškovi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada obračunavaju se temeljem evidencije o količini predanog miješanog komunalnog otpada.

(4)Promjenom troškova navedenih u stavku 1. ovog članka, mijenja se i jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada (JCV).

(5)Kad više korisnika javne usluge zajednički koriste spremnik, bez obzira na kategoriju korisnika, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja javne usluge, mora iznositi jedan, osim u slučaju zajedničkog korištenja polupodzemnog spremnika gdje je omogućeno pojedinačno evidentiranje predanog otpada pomoću ugrađenog otpadomjera.

Obračun cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

Članak 34.

(1) Izračun se vrši na slijedeći način:

C= JCVxBPxVxU

C - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izraženog u kunama

JCV - jedinična cijena za volumen miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

V- volumen otpadomjera/spremnika mješanog komunalnog otpada

BP - broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji,

U - udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

Odredbe o cijeni minimalne javne usluge

Članak 35.

(1) Cijena obvezne minimalne usluge određuje se cjenikom. Obvezna minimalna javna usluga obuhvaća razmjerni trošak za ekonomski održivo poslovanje, sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge, a temeljem načela onečišćivač plaća.

(2) Cijena obvezne minimalne javne usluge obuhvaća troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada, troškove nastale radom reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, te vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

(3) Cijena minimalne javne usluge usklađuje se na godišnjoj razini.

(4) Učešće u cijeni minimalne javne usluge izračunava Davatelj usluge na sve korisnike navedene u čl.8 ove Odluke.

Cijena javne usluge

Članak 36.

Ukupnu cijenu javne usluge čini zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge, cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada , cijena ugovorne kazne i naknade za gradnju građevina.

Ukupna cijena javne usluge
= MJU + C+UK+(BPxVxU)xNG

MJU - cijena minimalne javne usluge

UK - ugovorna kazna

NG - naknada za gradnju građevina za gospodarenje kom. otpadom razmjerna predanom volumenu

15. ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI

Članak 37.

(1)Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je korisnik javne usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

(2)Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.

(3)Smatra se da je korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru:

-Ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi njegova nekretnina, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kn,

-ako nije dojavio davatelju usluge promjenu podataka iz Izjave o korištenju usluge u roku od 30 dana od dana kad je nastupila promjena, ugovorna kazna iznosi 500,00 kn,

-ako nije u roku od 30 dana od početka korištenja novoizgrađene nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine, (kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika), o istome pisanim putem obavijestio davatelja usluge, ugovorna kazna iznosi 500,00 kn

-ako nije dojavio davatelju usluge u roku od 15 dana svaku promjenu namjene prostora ili druge okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje javne usluge, ugovorna kazna iznosi 500,00 kn

-ako nakon obavijesti Davatelja javne usluge ne ugovori spremnik veće zapremnine (vrijedi samo za korisnike koji nisu u mogućnosti koristiti polupodzemne spremnike i imaju spremnik na adresi nekretnine), a prema evidenciji o preuzetoj količini otpada proizlazi da za dva uzastopna obračunska razdoblja odlaže miješani komunalni otpad u količini koja premašuje volumen spremnika dodijeljenog sukladno Ugovoru, ugovorna kazna iznosi 500,00 kn,

-ako odlaže otpad u krive spremnike, ugovorn kazna iznosi 500,00 kn,

-ako se poklopac/otpadomjer spremnika ne može u potpunosti zatvoriti, ugovorna kazna iznosi 500,00 kn,

-ako se uz spremnik nalazi rasuti otpad, otpad odložen u vrećice koje nisu od Davatelja javne usluge ili su odložene druge vrste otpada bez prethodne najave Davatelju javne usluge (EE otpad, glomazni otpad), ugovorna kazna iznosi 500,00 kn,

-ako u vrećicama/spremnicama za koristan otpad nije razvrstan otpad po vrstama kako je predviđeno ovom Odlukom, ugovorna kazna iznosi 500,00 kn

-ako neprimjerenim rukovanjem ili drugim radnjama ošteti spremnik ili otpadomjer, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kn.

-ako kompostira otpad na neprimjeren način kazna je 500 kn

-ako odloži glomazni otpad na javnu površinu bez prethodnog dogovora sa Davateljem usluge kazna je 1.000,00 kn

-4)Korisnik javne usluge koji u godini dana nije niti jednom postavio spremnik za pražnjenje što se dokazuje izvodom iz elektroničke evidencije pražnjenja spremnika ili ako nije koristio polupodzemni spremnik s otpadomjerom dužan je Davatelju javne usluge, na njegovo traženje, dostaviti dokaze da nije koristio nekretninu.

-(5)Ako korisnik javne usluge ne predoči Davatelju usluge dokaze da nije koristio nekretninu, Davatelj javne usluge će korisniku javne usluge naplatiti ugovornu kaznu u iznosu koji odgovara cijeni pražnjenja minimalno jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad za volumen spremnika koji je utvrđen Ugovorom i to za cijeli period u kojem nije predavao otpad. Ukoliko korisnik javne usluge koristi polupodzemni spremnik s otpadomjerom i nije ga koristio u određenom vremenskom razdoblju dužan je donijeti na upit Davatelja javne usluge dokaz da u tom periodu nije koristio nekretninu, u protivnom će mu se obračunati iznos kao da je koristio polupodzemni spremnik s otpadomjerom za prosječni broj pražnjenja koji je korisnik javne usluge imao u periodu kada je koristio polupodzemni spremnik i to cijeli period u kojem nije predavao otpad.

(6) Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno Ugovoru o korištenju javne usluge prema prethodnom stavku kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge ovlašten je i dužan postupati po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje obračunskog mjesta korisnika uslue i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina i li pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja, stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova uslijed pojedinog postupanja, vremensko trajanje pojedinog postupanja, te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge prema ovom članku, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.

(7) Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

(8) Korisnik usluge prilikom prvog kršenja odredaba ove Odluke biti će opomenut pisanim putem od davatelja usluge.

(9)Korisniku usluge koji je bio opomenut, a ponovno prekrši odredbe ove Odluke naplatiti će se ugovorna kazna iz članka ove Odluke.

Članak 38.

(1.)Visina cijene ugovorne kazne mora biti razmjerna troškovima uklanjanja posljedica postupanja protivno Ugovoru, a uračunava cijenu obrade i zbrinjavanja određenog volumena otpada (kn/l), vrijeme rada radnika - satnica (kn/h) i udaljenost do lokacije obračunskog mjesta na kojoj je korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru (potrošnja goriva (l goriva), cijena goriva (kn/l) i udaljenost (km)).

16.NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZA GRADNJU GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 39.

(1)Cijena javne usluge može se uvećati za naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (NG) što je prihod Grada Malog Lošinja, a koja se obračunava po litri preuzetog otpada.

(2)Iznos naknade za građenje utvrđuje se temeljem godišnjeg plana gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji donosi GradskoVijeće, najkasnije u prosincu tekuće godine za iduću godinu.

17.NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI JAVNE USLUGE KUĆANSTVA I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA

Članak 40.

(1)Koristeći otpadomjer pri ubacivanju otpada u spremnik određuju se točne količine otpada u zajedničkom spremniku za svakog korisnika odvojeno.

(2)Korisnici javne usluge koji ne koriste polupodzemne spremnike koriste individualne spremnike.

(3) U slučajevima kada se korisnik usluge ne očituje u roku o podacima iz dostavljene Izjave te kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika, primjenjuju se podaci iz Izjave koje je naveo Davatelj javne usluge (stupac: prijedlog Davatelja javne usluge).

(4) Kriterij za određivanje udjela korisnika usluge iz stavka u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik definirati će se prema cjeniku Davatelja javne usluge, tj. prema br. članova kučanstva.

18.NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD SU KORISNICI JAVNE USLUGE KUĆANSTVA I PRAVNE OSOBE ILI FIZIČKE OSOBE - OBRTNICI I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA

Članak 41.

(1) Koristeći otpadomjer pri ubacivanju otpada u spremnik određuju se točne količine otpada u zajedničkom spremniku za svakog korisnika odvojeno.

(2) Korisnici javne usluge koji ne koriste polupodzemne spremnike koriste individualne spremnike.

(3) U slučajevima kada se korisnik usluge ne očituje u roku o podacima iz dostavljene Izjave te kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika, primjenjuju se podaci iz Izjave koje je naveo Davatelj javne usluge (stupac: prijedlog Davatelja javne usluge).

(4) Kriterij za određivanje udjela korisnika usluge iz stavka u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik definirati će se prema cjeniku Davatelja javne usluge.

19.ODREDBE O KORIŠTENJU JAVNE
POVRŠINE ZA PRIKUPLJANJE OTPADA

Članak 42.

(1)Kriterij za korištenje javne površine za prikupljanje otpada određuje nadležni upravni odjel Grada Malog Lošinja posebnom Odlukom.

(2)Iznimno, u dogovoru Davatelja javne usluge i korisnika javne usluge kod preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada kao mjesto preuzimanja može se koristiti javna površina ukoliko Davatelj javne usluge nije u mogućnosti pristupiti vozilom za preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada adresi korisnika. U tom slučaju dogovara se vrijeme preuzimanja i korisnik je dužan biti prisutan kod preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada.

20.ODREDBE O KOLIČINI KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA (U DALJNJEM TEKSTU: GLOMAZNI OTPAD) KOJI SE PREUZIMA U OKVIRU JAVNE USLUGE

Članak 43.

(1) Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom i koji se mogu, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, kategorizirati ključnim brojem 20 03 07 - glomazni otpad, propisan je Dodatkom naputka o glomaznom otpadu (NN 79/15).

Članak 44.

(1)Korisnik javne usluge može predati krupni (glomazni) otpad na sljedeće načine:

1.po ispunjenom i predanom Zahtjevu za odvoz krupnog (glomaznog) otpada i u dogovoru s Davateljem javne usluge, bez naknade, jednom godišnje, do 5 m3

2.po ispunjenom i predanom Zahtjevu za odvoz krupnog (glomaznog) otpada i u dogovoru s Davateljem javne usluge, uz naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

(1) Davatelj usluge obvezuje se ispuniti tehničko - tehnološke uvjete (osiguranje prihvatljivog dokaza o izvršenju javne usluge) naplate odvoza otpada po volumenu na cijelom području Grada Malog Lošinja najkasnije do 01. studenog 2018. godine.

(2) Do ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovog članka, naplata javne usluge naplaćivat će se prema dosadašnjem načinu naplate.

Članak 46.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Malom Lošinju, objavljena u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 20/14.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Klasa: 363-01/18-01/05

Urbroj: 2213/01-01-18-5

U Malom Lošinju, 31. siječnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=10005&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr