SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

4.

Temeljem članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09 - Zakona o vodama, 49/11, 84/11,90/ 11,144/12 i 35/15), članka 36. i 37. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17) i članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Vrbnik i prijedloga Stručnog povjerenstva u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Vrbnik, Općinsko vijeće Općine Vrbnik na svojoj 5. sjednici koja je održana 29. siječnja 2018. donijelo je

ODLUKU
o davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Vrbnik

1. Naziv davatelja koncesije: Općina Vrbnik, Trg škujica 7, 51516 Vrbnik

2. Broj Odluke i datum donošenja odluke: KLASA: 363- 02/17-01/01, URBROJ: 2142-07-01-18-7 od 29. siječnja 2018. godine

3. Naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja:

DIMO-PROMET d.o.o. Zagreb, Hrastni prilaz 2

4. Osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara regulirat će se ugovorom o koncesiji sukladno odredbama iz dokumentacije o nadmetanju i ponudom odabranog koncesionara iz točke 3. ove Odluke. Ugovor o koncesiji za davatelja koncesije sklapa i potpisuje Općinski načelnik

5. Vrsta i predmet koncesije:koncesija za pravo obavljanja dimnjačarskih poslova - komunalne djelatnosti na području Općine Vrbnik.

6. Priroda i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije: Koncesionar će obavljati svoju djelatnost na području Općine Vrbnik koje predstavlja jedno koncesijsko područje a obuhvaća naselja Vrbnik, Risika, Garica i Kampelje uz obračun i naplatu svojih usluga od mještana korisnika usluge prema cjeniku koji je dostavio uz ponudu.

7. Rok na koji se daje koncesija: koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina, do 31. 1.2023.godine.

8. Posebni uvjeti koje tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj:regulirat će se ugovorom o koncesiji. Tijekom trajanja koncesije koncesionar iz točke 3. Ove Odluke dužan je predmetnu javnu uslugu obavljati trajno i kvalitetno u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na tu djelatnost, te općim aktima davatelja koncesije.

9. Iznos naknade za koncesiju: Koncesionar je dužan Općini Vrbnik platiti naknadu za koncesiju u iznosu od 5.000,00 kuna godišnje.

10. Rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije: Ugovor o koncesiji sklapa se nakon razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije ponuditelju. Ova Odluka će se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

11. Obrazloženje razloga za odabir ponuditelja: Općina Vrbnik kao davatelj koncesije provela je otvoreni postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vrbnik, objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije koja je objavljena u EOJN RH broj: 2017/S 01K-0025860 od 11. prosinca 2017.godine.

Dana 10. 1. 2018. godine proveden je postupak javnog otvaranja ponuda te je utvrđeno da je do roka dostave ponuda pristigla 1 (jedna) ponuda i to ponuditelja DIMO- PROMET d.o.o. Zagreb, Hrastni prilaz 2, OIB: 68626176119. Pregledom i ocjenom ponude, o čemu je sastavljen zapisnik o pregledu i ocjeni ponude KLASA: 363-02/17-01/01, URBROJ: 2142-07-01-18-6 od 10. 1. 2018. godine, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja DIMO-PROMET d.o.o. Zagreb, Hrastni prilaz 2, OIB: 68626176119, u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, da je prihvatljiva i da je prema kriteriju za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ponuđena godišnja naknada za koncesiju ocijenjena sukladno dokumentaciji. Na temelju navedenog odlučeno je o izboru.

12. Vrsta i vrijednost jamstva za provedbu ugovora o koncesiji:

Koncesionar je dužan prije sklapanja ugovora o koncesiji dostaviti Općini Vrbnik jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10.000,00 kuna, sukladno dokumentaciji o nadmetanju.

Općina Vrbnik kao davatelj koncesije ima pravo vršiti kontrolu urednog obavljanja posla za koji su prikupljene ponude.

Općina Vrbnik zadržava pravo odobravanja izmjene cijena.

Narečene izmjene definirat će se Aneksom osnovnog Ugovora.

Uputu o pravnom lijeku

Sukladno članku 96. Zakona o koncesijama (NN 69/17) i članka 405. i 406. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana primitka ove Odluke Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Dostavlja se neposredno, poštom na adresu: Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb kao ili elektroničkim putem (dkom@dkom.hr) ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa stavkom 3. ovih uputa o pravnom lijeku smatrat će se nepravodobnom.

Rok mirovanja se ne primjenjuje budući da je pristigla samo jedna ponuda.

Klasa: 363-02/17-01/01

Ur. broj: 2142-07-01-18-7

Vrbnik, 29. siječnja 2018.

OPĆINA VRBNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr