SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA VRBNIK

2.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/1219/13.-pročišćeni tekst. 137/15- ispravak i 123/17) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 5. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2018. godine donijelo je

IV. IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

U Statutu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) članak 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Izrazi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.«

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 2.dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Općina Vrbnik surađuje s općinama i gradovima na području Primorsko-goranske županije i s Primorsko- goranskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka, osobito u svrhu priprema projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije te svim mjesnim odborima u svom sastavu.«

Članak 4.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Lokalni referendum može se raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Lokalni referendum temeljem odredaba zakona i ovog Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem zakona i ovog statuta dati 1/3 članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Vrbnik i 20% ukupnog broja birača upisanih u birački popis Općine Vrbnik.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini Vrbnik, Predsjednik Općinskog vijeća dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Odluke donesene na savjetodavnom referendumu nije obvezatna za Općinsko vijeće.«

Članak 5.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

-20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Vrbnik

-2/3 članova općinskog vijeća

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača u Općini Vrbnik, Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.«.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/ 3 članova općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.«

Članak 6.

U članku 42. stavak 1. točka 8. mijenja se i glasi:

8. »odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vrbnik čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima i ovim Statutom«

Članak 7.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Općinskog vijeća traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojima se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju općinskog vijeća sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Član Općinskog vijeća svoju dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad u Općinskom vijeću, stalnim odborima Općinskog vijeća, upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima trgovačkih društava kojih je Općina Vrbnik osnivač, u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.«

Članak 8.

U članku 52. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Statut Općine Vrbnik, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća te Poslovnik Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća«.

Članak 9.

U članku 59. stavak 5 mijenja se i glasi:

»Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika i njegovog zamjenika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.«.

Stavak 6. točka 5. mijenja se i glasi:

- »odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Vrbnik čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju drugom imovinom a naviše do 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima i ovim Statutom«

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju općinski načelnik dužan je objaviti u prvom broju Službenih novina Primorsko-goranske županije koji slijedi nakon donošenja te odluke.«

Članak 10.

U članku 65. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Osobe iz stavka 3. ovog članka koje dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.«

Članak 11.

U članak 69. stavak 1. mijenja se i glasi:

»JUO, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Vrbnik, priprema prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća, Općinskog načelnika te prati stanje u upravnim područjima, rješava u upravnim stvarima, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima Općinskog vijeća te obavlja i druge poslove.«

Članak 12.

U članku 82.stavak 1.mijenja se i glasi:

»Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:

-10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,

- članovi općinskog vijeća,

- načelnik«.

Članak 13.

U članku 95. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Općinski načelnik te na njegov prijedlog općinsko vijeće.«

Članak 14.

U članku 96. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Imovinom Općine upravlja općinski načelnik i općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta, pažnjom dobrog gospodara.«

Članak 15.

U članku 98.stavak 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. prihodi od naknada za koncesije«.

U točki 7. riječi :»i dotacije« brišu se.

Članak 16.

U članak 100.stavak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Vrbnik i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju su doneseni.«

Članak 17.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»Temeljni financijski akt općine je proračun.

Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Proračun donosi općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.«

Članak 18.

Iza članka 101. dodaje se članak 101.a koji glasi:

»Ako općinski načelnik ne predloži proračun općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom općinskom načelniku.

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.

Članak 19.

Iz članka 101.a dodaje se članak 101.b koji glasi:

»Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa općine u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.«

Članak 20.

Članak 104. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđena zakonom i ovim Statutom, donosi Statut, Poslovnik, općinski proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte te zaključke. Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pojedinačnim stvarima.«

Članak 21.

Članak 111.stavak 2. mijenja se i glasi:

»Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvoga dan od dana objave«.

Članak 22.

Ove izmjene i dopune Statuta Općine Vrbnik stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-01/18-01/01

Ur. broj: 2142-07-03-18-1

Vrbnik, 29. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr