SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA LOPAR

8.

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. 94/ 13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« br. 50/2017), općinsko vijeće Općine Lopar donijelo je dana 30. siječnja 2018. godine

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada

(u daljnjem tekstu: Odluka)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, kao i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s ovom javnom uslugom, adresa reciklažnog dvorišta, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Lopar.

Članak 2.

Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski održivog i učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lopar, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Članak 3.

Ova Odluka sadrži sljedeće:

1) kriterij obračuna količine otpada,

2) standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

3) najmanju učestalost odvoza otpada na području naselja Općine Lopar,

4) obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

5) područje pružanja javne usluge,

6) opće uvjete ugovora s korisnicima,

7) adresu reciklažnog dvorišta,

8) odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

9) odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.),

10) odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

11) odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,

12) odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja usluge za pojedinog Korisnika javne usluge,

13) odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge,

14) način određivanja udjela Korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

15) način određivanja udjela Korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

16) odredbe o ugovornoj kazni,

17) kriterij za određivanje Korisnika javne usluge u čije ime Općina Lopar preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge,

18) odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada,

19) odredbe o količini krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: glomazni otpad) koji se preuzima u okviru javne usluge,

20) način obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Članak 4.

Na postupke koji se vode u vezi s izvršenjem ove Odluke u dijelu koji nije posebno uređen Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« 94/13 i 73/17), supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« 47/2009).

II. DAVATELJ JAVNE USLUGE

Članak 5.

Davatelj javne usluge, usluge povezane s javnom uslugom i usluge koja se pruža na zahtjev Korisnika usluge iz članka 1. ove Odluke je Lopar Vrutak d.o.o. Lopar 381/ a, 51281 Lopar, OIB 46240349814, (u daljnjem tekstu: Davatelj javne usluge).

III. KORISNIK JAVNE USLUGE

Članak 6.

(1) Korisnik javne usluge na području Općine Lopar je vlasnik cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela.

(2) Korisnik javne usluge na području njezinog davanja može biti Korisnik cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela ukoliko je vlasnik nekretnine ili njezinog posebnog dijela ugovorom prenio na Korisnika cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela obvezu plaćanja i o tome obavijestio Davatelja javne usluge.

(3) Ukoliko se u istom objektu nalazi više stambenih/ poslovnih jedinica koje predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu i kao takve su evidentirane u zemljišnim knjigama (etažno vlasništvo), Davatelj javne usluge ovlašten je zadužiti vlasnika ili Korisnika svake stambene/poslovne jedinice kao zasebnog Korisnika javne usluge.

(4) Ukoliko se u istom objektu nalazi više stambenih/ poslovnih jedinica koje predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu ali kao takve nisu evidentirane u zemljišnim knjigama (nije etažno vlasništvo),Davatelj javne usluge ovlašten je zadužiti vlasnika ili Korisnika svake stambene/ poslovne jedinice kao zasebnog Korisnika javne usluge ukoliko vlasnici/korisnici o tome postignu sporazum.

(5) Više korisnika mogu sklopiti sporazum o udjelima u zajedničkom korištenju javne usluge.

Članak 7.

Korisnik javne usluge može biti:

1) fizička osoba sa prebivalištem na području Općine Lopar (1. kategorija Korisnika),

2) fizička osoba koja povremeno boravi na području Općine Lopar (2. kategorija Korisnika),

3) fizička i pravna osoba koja na području Općine Lopar obavlja gospodarsku djelatnost (3. kategorija Korisnika).

IV. DEFINICIJE

Članak 8.

(1) Pojedini pojmovi za potrebe ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1) ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na materijal od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača

2) biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstva, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda

3) biološki razgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom

4) biorazgradivi komunalni otpad u okviru javne usluge je biootpad i otpadni papir i karton, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad

5) boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila

6) cijena javne usluge je novčani iznos u kunama za pruženu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

7) električni i elektronički otpad ( u daljnjem tekstu EE oprema) su: veliki kućanski uređaji, mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike, oprema za telekomunikacije, oprema široke potrošnje i foto naponske ploče, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata), igračke koje sadrže električne ili elektroničke komponente, oprema za razonodu i sportska oprema koje sadrže električne ili elektroničke komponente, medicinski proizvodi koji sadrže električne ili elektroničke komponente

8) evidencija o preuzetom komunalnom otpadu (u daljnjem tekstu: Evidencija) je evidencija koju vodi Davatelj javne usluge i sadrži podatke o Korisniku javne usluge, korištenju javne usluge za obračunsko mjesto, korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta i korištenju javne usluge preuzimanja glomaznog otpada

9) građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe otpada ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom

10) građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabekoristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao

11) interventno sakupljanje otpada je sakupljanje otpada uređajima i opremom u svrhu hitnog uklanjanja otpada s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta

12) izjava o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem tekstu: Izjava) je izjava na obrascu koju Korisnik javne usluge ispunjava i dostavlja Davatelju javne usluge

13) javna površina je površina javne namjene sukladno Prostornom planu Općine Lopar

14) javna usluga je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

15) jednokratna ambalaža je ambalaža izrađena samo za jednu uporabu

16) komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva

17) korištenje javne usluge je predaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Davatelju javne usluge

18) krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

19) miješani komunalni otpad - ostatni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01

20) mjesto primopredaje je lokacija spremnika kod Korisnika javne usluge

21) mobilno reciklažno dvorište - mobilna jedinica je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

22) obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Obavijest) je obavijest Davatelja javne usluge Korisniku javne usluge o načinu korištenja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

23) obračunsko mjesto je adresa nekretnine/mjesto primopredaje spremnika

24) obračunsko razdoblje je razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge

25) obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge

26) odvojeno sakupljanje otpada je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada

27) onečišćivanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica nedozvoljene emisije i/ili drugog štetnog djelovanja, ili izostanaka potrebnog djelovanja, ili utjecaja zahvata koji može promijeniti kakvoću okoliša

28) onečišćivač je svaka fizička i pravna osoba, koja posrednim ili neposrednim djelovanjem, ili propuštanjem djelovanja uzrokuje onečišćivanje okoliša

29) opasna tvar je propisom određena tvar, mješavina ili pripravak, koji je u postrojenju prisutan kao sirovina, proizvod, nusproizvod ostatak ili među proizvod, uključujući i one tvari za koje se može pretpostaviti da mogu nastati u slučaju nesreće

30) opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih Dodatkom III. Zakona o održivom gospodarenja otpadom (Narodne novine br. 94/13)

31) otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa

32) otpadna ambalaža je ambalaža koja nastaje nakon odvajanja proizvoda od ambalaže u koju je proizvod bio pakiran, a koju posjednik odbacuje ili predaje kao otpad

33) otpadna ambalaža u sustavu povratne naknade je staklena, plastična (PET) i metalna (Al/Fe) jednokratna ambalaža za piće (osim one za mlijeko i tekuće mliječne proizvode) koja je volumena većeg od 0,20 l i koja na sebi ima oznaku sustava povratne naknade

34) posjednik otpada je proizvođač otpada ili pravna i fizička osoba koja je u posjedu otpada

35) povratna (višekratna) ambalaža je ambalaža koja se, nakon što se isprazni, ponovno uporabljuje u istu svrhu i čiji povrat i višekratnu uporabu osigurava proizvođač ili prodavatelj sustavom pologa (kaucije) ili na neki drugi način

36) prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi

37) primopredaja otpada je predaja otpada od strane Korisnika javne usluge te preuzimanje tog otpada od strane Davatelja javne usluge

38) problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu

39) proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača

40) reciklabilnikomunalni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)

41) reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada

42) spremnik za sakupljanje otpada može biti posuda (kontejner, kanta i sl.) i/ili vreća

43) sustav sakupljanja komunalnog otpada je sustav kojeg čine javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezana s javnom uslugom(u daljnjem tekstu: sustav)

44) ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) je ugovor između Davatelja javne usluge i Korisnika javne usluge kojim se uređuje pružanje i korištenje javne usluge

45) ugovorna kazna je iznos određen Odlukom koji je dužan platiti Korisnik javne usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru

46) usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod Korisnika javne usluge te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

47) zeleni otpad je biološki razgradivi otpad pod kojim se podrazumijeva trava, lišće, granje voćaka i ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad nastao na okućnicama i u domaćinstvima koja se ne bave niti jednim oblikom komercijalne djelatnosti.

(2)Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

V. NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA TE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA I KARTONA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, TEKSTILA, PROBLEMATIČNOG OTPADA I KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA KAO I NAČIN GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM U VEZI S OVOM JAVNOM USLUGOM

Sadržaj javne usluge

Članak 9.

Izračun cijene javne usluge vrši se temeljem volumena ugovorenog spremnika i broja pražnjenja istoga primjenom načela »onečišćivač plaća«.

Spremnici (po standardima DIN 30740 odnosno DIN 30700 s ugrađenim elementima koji omogućavaju registriranje svakog pražnjenja spremnika) imaju volumen od 80, 120, 240, 360, 660, 770 i 1100 litara.

Standardni spremnici omogućuju pražnjenje spremnika komunalnim vozilima sa sustavima za podizanje spremnika.

Davatelj javne usluge ovlašten je Korisniku javne usluge ponuditi minimalni volumen spremnika.

Članak 10.

(1) Javna usluga iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:

1) sakupljanje miješanog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika javne usluge i na javnim površinama putem spremnika.

2) sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika javne usluge i na javnim površinama putem spremnika.

(2) Usluga u vezi s javnom uslugom obuhvaća:

1) sakupljanje otpadnog papira i kartona, metala, plastike, stakla na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika javne usluge putem tipiziranih spremnika i u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu,

2) sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada u reciklažnom dvorištu i na obračunskom mjestu,

3) sakupljanje problematičnog otpada kako je dalje uređeno ovom Odlukom a u skladu s posebnim propisima, u reciklažnom dvorištu, odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

4) sakupljanje posebnih kategorija otpada, a u skladu s posebnim propisima,

(3) Usluga koja se pruža na zahtjev Korisnika usluge obuhvaća:

1) preuzimanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika usluge u slučaju iznimnog preuzimanja veće količine otpada,

2) preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada,

(4) Javna usluga, usluga u vezi sa javnom uslugom i usluga na zahtjev Korisnika usluge se pružaju na području Općine Lopar.

(5) Gospodarski subjekti koji predaju otpad koji nije uključen u javnu usluguovlaštenim sakupljačima/prijevoznicima,a ne Davatelju javne usluge,dužni su nadležnoj službi Općine najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu dati podatke o predanim količinama i vrstama otpada ( ključni broj i naziv otpada).

Članak 11.

Broj planiranih primopredaja spremnika mora se odrediti u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

- najmanje jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada

- najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada,

- najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad.

Davatelj usluge ovlašten je odrediti učestalost odvoza, izraditi kalendar odvoza i dostaviti ga svim korisnicima, te ga objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

Standardi obavljanja javne usluge

Članak 12.

Davatelj javne usluge je dužan pružati, a Korisnik usluge ima pravo koristiti javnu uslugu iz članka 1. ove Odluke u skladu sa sljedećim standardima:

- Korisniku usluge mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenih na javnoj površini i odvoz krupnog (glomaznog) otpada,

- odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika na obračunskom mjestu Korisnika usluge ili na javnoj površini putem spremnika na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od bio otpada.

Obveze Davatelja javne usluge

Članak 13.

(1) Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s javnom uslugom je dužan:

1) osigurati Korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

2) označiti spremnik oznakom,

3) dostaviti Korisniku usluge Obavijest,

4) preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika usluge,

5) odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

6) osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada koji se odlaže u navedeni spremnik a čija se primopredaja obavlja,

7) osigurati provjeru podataka navedenih u Izjavi

(2) Davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više Korisnika koristi zajednički spremnik.

(3) Davatelj javne usluge Korisniku koji nije platio javnu uslugu u dva uzastopna obračunska razdoblja, dužan je osigurati samo minimalnu javnu uslugu sukladno članku 11. ove Odluke.

Obveze Korisnika javne usluge

Članak 14.

(1)Korisnik usluge je dužan:

1) Korisnici kategorije 1. i 2. su dužni koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad Davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika usluge,

2) Korisnici kategorije 3. su dužni koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad Davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika usluge,

3) Korisnici javne usluge koji namjeravaju trajno ne koristiti nekretninu tijekom narednih godinu dana neprekidno, dužni su Davatelju javne usluge predati pisani zahtjev s izjavom o trajnom nekorištenju, a po isteku navedenog perioda (12 mjeseci od predavanja zahtjeva) dužni sudostaviti dokaz o nekorištenju nekretnine (račune za vodu i električnu energiju iz kojih se vidi da u protekloj godini nije evidentirana potrošnja),

4) Korisnici kategorije 3. su dužni predati biorazgradivi komunalni otpad ovlaštenom sakupljaču uz propisanu prateću dokumentaciju, iznimno, Davatelju javne usluge ukoliko je tako ugovoreno,

5) Postupati s otpadom na obračunskom mjestu Korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

6) Odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu Korisnika usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

7) Zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

8) Predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada,

9) Korisnici kategorije 1. i 2. su dužni predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,

10) Korisnici kategorije 3. su dužni problematični otpad/ opasni otpad i građevinski otpad predavati ovlaštenom sakupljaču uz propisanu prateću dokumentaciju,

11) Korisnici komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada vlasnici su ili korisnici posuda za otpad, odgovaraju za njihovo održavanje i dužni su posude iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza, neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo isporučitelja usluge, te ih nakon pražnjenja vratiti u svoj stambeni objekt do slijedećeg pražnjenja,

12) Redovito i u roku plaćati javnu uslugu temeljem računa Davatelja usluge,

13) Pravovremeno obavijestiti Davatelja usluge o promjeni podataka navedenih u Izjavi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

(2)U slučaju Promjene vlasnika nekretnine, davanja u najam/zakup iste ili promjene podataka navedenih u Izjavi potrebno je dostaviti sljedećedokumente:

- Kupoprodajni ugovor ili

- Ugovor o darovanju ili

- Ugovor o najmu ili

- Ugovor o zakupu ili

- Neki drugi dokument iz kojeg je vidljiva promjena (npr. Rješenje o nasljeđivanju).

(3) Dokumentacija iz stavka 2. ovog članka se može predati:

- Pisanim putem ili osobno, na adresu sjedišta davatelja javne usluge

(4) Korisnici koji propuste obavijestiti Davatelja usluge o nastaloj promjeni snosit će nastale troškove do trenutka kada Davatelj zaprimi propisanu obavijest o promjeni. Iznimno, u slučaju nasljeđivanja nekretnine, novi Korisnik usluge dužan je podmiriti ukupan dug umrlog Korisnika.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu

Članak 15.

(1) Dokaz o izvršenju javne usluge preuzimanja miješanog komunalnog otpada je digitalna evidencija Davatelja javne usluge kojom se evidentiraju očitanja barkoda ili RFID čipa koji se nalazi na spremniku Korisnika javne usluge, bilo da se radi o individualnom ili zajedničkom spremniku, kod preuzimanja istog na obračunskom mjestu Korisnika javne usluge.

(2) Davatelj javne usluge može voditi digitalnu evidenciju preuzimanja korisnog otpada kojeg Korisnik javne usluge predaje na svom obračunskom mjestu.

(3) Davatelj javne usluge je dužan voditi evidenciju preuzimanja otpada na reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu te preuzimanja glomaznog otpada.

Članak 16.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu sadrži podatke o:

- Korisniku usluge

- korištenju javne usluge za obračunsko mjesto

- korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta

- korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada.

Odvojeno skupljanje komunalnog otpada

Članak 17.

(1) Komunalni otpad se odvojeno sakuplja putem:

1) Vreća s logotipom Davatelja usluge,

2) Individualnih spremnika,

3) Spremnika na javnim površinama,

4) Reciklažnih dvorišta,

5) Reciklažnih dvorišta za građevni otpad,

6) Mobilnog reciklažnog dvorišta,

7) Preuzimanja od strane Davatelja javne usluge na zahtjev (poziv) Korisnika javne usluge u dogovoreno vrijeme.

(2)Davatelj javne usluge temeljem kategorije Korisnika, smještaja mjesta primopredaje spremnika i temeljem podataka iz izjave Korisnika, ugovara vrstu spremnika za pojedine Korisnike.

Vreće

Članak 18.

Vreće za odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada Korisnik javne usluge kupuje kod Davatelja javne usluge. Kroz nabavnu cijenu vreća korisnici usluge plaćaju sakupljanje, odvoz i oporabu ili odlaganje komunalnog otpada.

Volumen vreća za odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iznosi 40, 80, 120 litara.

Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada

Članak 19.

(1) Spremnik za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada se mora nalaziti na području pružanja javne usluge određenom ovom Odlukom.

(2) Korisnici kategorije 1. i 2. koriste spremnik/vreću na svom obračunskom mjestu za odlaganje miješanog komunalnog otpada,papira i kartona, metala, plastike i stakla, odnosnospremnike koji se nalaze na javnoj površini

(3) Korisnici kategorije 1. i 2. koriste spremnike za odlaganje problematičnog otpada u:

- reciklažnom dvorištu,

- mobilnom reciklažnom dvorištu.

(4) Korisnici kategorije 3. za odlaganje miješanog komunalnog otpada koriste:

- individualne spremnike/vreće.

- spremnike koji se nalaze na javnoj površini.

(5) Korisnici kategorije 3. su dužni problematični otpad/ opasni otpad i reciklabilni otpad zbrinjavati kod ovlaštenog sakupljača uz propisanu prateću dokumentaciju.

Članak 20.

Spremnik za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i/ili korisnog otpada koji Korisnik nabavi samostalno ili već raspolaže istim, mora dobiti odobrenje za uporabu od strane Davatelja javne usluge koji ga je, ukoliko ga odobri za uporabu, dužan opremiti RFID čipom potrebnim za digitalnu evidenciju pražnjenja spremnika.

Informiranje javnosti

Članak 21.

(1)Općina Lopar i Davatelj javne usluge su dužni na svojoj mrežnoj stranici objaviti i ažurno održavati popis koji sadrži sljedeće informacije:

- lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta,

- lokacije i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta,

- lokaciju kompostane

- lokaciju sortirnice,

- uputu o preuzimanju glomaznog (krupnog) otpada na zahtjev Korisnika,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje EE otpada,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje građevnog otpada koji sadrži azbest,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje otpadnih motornih vozila

- mjesta za preuzimanje uginulih životinja (kućnih ljubimaca)

- uputu o kompostiranju za Korisnike koji individualno kompostirajubiootpad

(2) Davatelj javne usluge je osim informacija navedenih u stavku 1. ovog članka dužan na svojim mrežnim stranicama objavljivati i:

- obavijest koja mora sadržavati plan odvoza s datumima miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada.

- uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom

- upute na koji način se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju Korisniku javne usluge.

Biorazgradivi otpad namijenjen kompostiranju

Članak 22.

Korisnik javne usluge je dužan izdvajati biorazgradivi otpad iz miješanog komunalnog otpada.

Članak 23.

Sakupljanje biorazgradivog otpada se obavlja na sljedeće načine:

- od vrata do vrata za Korisnike iz kategorije 1. i 2. koji posjeduju spremnik za biorazgradivi otpad,

- na obračunskom mjestu Korisnika javne usluge iz kategorije 3. ukoliko isti posjeduje individualni spremnik za biorazgradivi otpad te ukoliko je tako ugovoreno sa Davateljem javne usluge, uz naknadu.

Članak 24.

Preuzimanje biorazgradivog otpada Davatelj javne usluge dužan je obavljati minimalno jednom tjedno sukladno planu odvoza.

Članak 25.

(1) S biorazgradivim komunalnim otpadom korisnici kategorije 1. i 2. su dužni postupati na jedan ili više od slijedećih načina:

1) samostalno kompostirati

2) predavati u zasebnim individualnim ili zajedničkim spremnicima ovisno o ugovorenom načinu pružanja javne usluge,

3) samostalno predavati u kompostani.

(2) Biorazgradivi komunalni otpad korisnici kategorije 3. su dužni predavati ovlaštenom sakupljaču ili Davatelju javne usluge ukoliko je ugovorena ta usluga, uz naknadu i temeljem propisane prateće dokumentacije.

Članak 26.

Davatelj javne usluge utvrđuje mehanizme kojima potiče samostalno kompostiranje. Davatelj javne usluge s Korisnikom može dogovoriti nadzor kompostiranja koje samostalno vrši Korisnik javne usluge da bi ostvario popust sukladno članku 49. ove Odluke.Takvi korisnici nisu obvezni preuzeti spremnik za biorazgradivi otpad i predavati ga Davatelju usluge.

Članak 27.

(1) U slučaju samostalnog kompostiranja Korisnik javne usluge je dužan kompostirati otpad na način da ne ugrožava okoliš u skladu sa higijensko-sanitarnim uvjetima.

(2) Korisnik javne usluge je dužan kompostirati isključivo zeleni otpad i biootpad iz vlastitog kućanstva.

(3) Kompostiranje iz prethodnog stavka se može vršiti isključivo u:

1) tipskim komposterima koje je Korisnik javne usluge zadužio od Davatelja javne usluge,

2) komposterima koje je Korisnik javne usluge sam nabavio, te pribavio pozitivno mišljenje Davatelja usluge,

3) kompostnim hrpama koje ne smiju biti veće od 2 m3 ukoliko se radi o individualnom stanovanju.

(4) Komposteri/kompostne hrpe ne smiju širiti neugodan miris i moraju biti smještene najmanje 2 m od granice susjedne parcele.

(5) Kompostiranje se može vršiti u komposterima od 60 litara maksimalno u slučaju kada kompostiranje vrši Korisnik javne usluge iz višestambenog objekta.

(6) Kompostirati se može isključivo u kontroliranim uvjetima, korištenjem enzima, kalifornijskih crva i/ili prirodnim putem bez dodataka.

(7) U slučaju neprimjerenog načina kompostiranja koje za posljedicu ima neugodan miris, prisutnost glodavaca i sl. Davatelj javne usluge može zabraniti kompostiranjeKorisniku javne usluge u suradnji s komunalnim redarstvom.

Članak 28.

Čišćenje i dezinfekciju spremnika za biorazgradivi otpad dužni su vršiti Korisnici javne usluge.

Otpadni papir i karton

Članak 29.

Sakupljanje otpadnog papira i kartona (novine, časopisi i manja kartonska ambalaža) se obavlja najmanje jednom mjesečno za sve kategorije Korisnika.

Članak 30.

Korisnici javne usluge iz kategorija 1. i 2. su dužni predavati otpadni papir i karton na jedan od slijedećih načina:

- putem individualnih spremnikana obračunskome mjestu Korisnika usluge

- u reciklažnom dvorištu,

- u mobilnom reciklažnom dvorištu.

Članak 31.

Korisnici javne usluge iz kategorije 3. su dužni predavati otpadni papir i karton na jedan od sljedećih načina:

- putem spremnika dodijeljenih od strane Davatelja javne usluge,

- u reciklažnom dvorištu ( bez obzira na količinu),

- ovlaštenim sakupljačima/prijevoznicima otpadnog papira i kartona.

Članak 32.

Korisnici javnih usluga koji obavljaju djelatnost, a imaju veće količine otpadnog papira i kartona, mogu s Davateljem javne usluge ugovoriti dodjelu spremnika i učestalost odvoza prema potrebama i mogućnostima Davatelja javne usluge.

Reciklažno dvorište

Članak 33.

(1) Adresa reciklažnog dvorišta za područje Općine Lopar je odlagališteSorinj, Lopar.

(2) Davatelj javne usluge dužan je osigurati sakupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta sukladno Planu razmještaja mobilnog reciklažnog dvorišta koji Korisnik dobiva krajem tekuće godine za iduću godinu.

Članak 34.

(1) Reciklažno dvorište namijenjeno je predaji otpada koji se zaprima na istom za Korisnike kategorije 1. i 2.

(2) Korisnici kategorije 3. mogu predavati otpad koji se zaprima u reciklažnom dvorištu isključivo u dogovoru sa Davateljem javne usluge koji upravlja reciklažnim dvorištem, u količini i na način kako je to odredio Davatelj javne usluge koji upravlja reciklažnim dvorištem.

Članak 35.

(1) U mobilnom reciklažnom dvorištu moguće je predati maksimalno 10 kg pojedine vrste otpada mjesečno.

(2) Za količine veće od 10 kg Korisnik javne usluge dužan je otpad odnijeti u reciklažno dvorište. Na zahtjev Korisnika usluge Davatelj javne usluge preuzima takvu vrstu otpada na obračunskom mjestu, uz naknadu prema cjeniku.

Sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Članak 36.

(1) Korisnici javne usluge su dužni kante i/ili vreće iznijeti do vremena kako je naznačeno u Planu/rasporedu odvoza Davatelja javne usluge.

(2) Sav odloženi miješani komunalni otpad u kantama za miješani komunalni otpad mora se nalaziti u kanti, a poklopac mora biti potpuno zatvoren.

(3) Otpad mora biti tako složen u posudu da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude.

(4) Korisnici koji koriste spremnike na javnoj površini dužni su iste koristiti uz evidenciju kartice. U spremnik od 20 litara ne smije se odložiti više od 5 kg otpada. Otpad se u spremniku ne smije sabijati. Otpad mora biti tako složen u otvor spremnika da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude.

Članak 37.

Korisnik javne usluge je dužan koristiti spremnike u skladu sa njihovom namjenom.

Članak 38.

Predaja otpada putem individualnih ili zajedničkih spremnika se vrši prema rasporedu odvoza kojeg dostavlja Davatelj javne usluge Korisniku javne usluge na kraju kalendarske godine za iduću godinu.

Članak 39.

(1) Sav odloženi biorazgradivi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren.

(2) Otpad mora biti tako složen u posudu da prilikom pražnjenja sav gravitacijski ispadne iz posude.

Članak 40.

Korisnici javne usluge koji koriste individualne spremnike, kojima volumen miješanog komunalnog otpada premašuje volumen kante, moraju višak otpada odlagati u vrećama Davatelja javne usluge volumena 40, 80, 120 litara, kroz čiju cijenu plaćaju sakupljanje, odvoz i oporabu ili odlaganje dodatnog miješanog komunalnog.

Članak 41.

Zabranjeno je odlagati korisni otpad koji se može reciklirati, biorazgradivi otpad, tekući otpad, žar, lešine životinja, baterije, akumulatore, autogume, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, opasni otpad, građevinski otpad u spremnike za miješani komunalni otpad.

Članak 42.

U spremnike za biorazgradivi komunalni otpad se mogu odložiti samo ostaci iz kućanstva (ostaci voća i povrća, talog kave, ljuske jajeta, vrećice za čaj, papirnate maramice), ostaci iz vrta (lišće, korov, usitnjeno grmlje i živica, ostaci cvijeća i vrtne zemlje) i ohlađeni pepeo.

Članak 43.

(1) Miješani komunalni otpad se prikuplja u spremnicimaza miješani komunalni otpad i u spremnicima koji se nalaze na javnim površinama.

(2) Vreće za miješani komunalni otpad volumena 40, 80, 120 litara mogu koristiti:

- korisnici usluga svih kategorija u dogovoru s Davateljem usluge ukoliko Davatelj usluge procijeni da nemaju uvjete za držanje spremnika - kante

- korisnici svih kategorija ukoliko u kratkom vremenskom razdoblju imaju potrebu za predavanjem veće količine otpada od one predviđene spremnicima

Članak 44.

Biorazgradivi komunalni otpad prikuplja se u spremnicima za biorazgradivi komunalni otpad.

Članak 45.

(1) Spremnici za komunalni otpad kod Korisnika javne usluge moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku Davatelja javne usluge i oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku javne usluge i obračunskom mjestu.

(2) Spremnici za komunalni otpad postavljeni na javnoj površini moraju imati oznaku Davatelja javne usluge, naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen te kratku uputu o otpadu koji se sakuplja putem tog spremnika.

(3) Općina Lopar i Davatelj javne usluge na svojoj mrežnoj stranici objavljuju i ažurno održavaju popis koji sadrži sljedeće informacije:

1) lokacije reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta,

2) lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada,

3) područja u kojima se spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada izravno ustupaju Korisniku javne usluge.

Članak 46.

(1) Davatelj javne usluge dužan je do 31.12. tekuće godine svakom Korisniku dostaviti Kalendar odvoza otpada za iduću godinu.

(2) Kalendar odvoza će Davatelj javne usluge objaviti i na svojim mrežnim stranicama.

Odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge

Članak 47.

(1)Svaki korisnik ima pravo na jedan odvoz glomaznog otpada godišnje maksimalno do 3 m3.

(2)Korisnik usluge može predati i veće količine glomaznog otpada od maksimalnih dopuštenih u sklopu javne usluge, ali uz dodatnu naplatu sukladno cjeniku davatelja usluge.

VI. CIJENA JAVNE USLUGE

Članak 48.

(1) Cijena javne usluge se iskazuje kao zbroj troškova minimalne javne usluge, troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, ugovorne kazne i naknade za građenje.

(2) Obvezna minimalna javna usluga obuhvaća razmjerni trošak za ekonomski održivo poslovanje, sigurnost i redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

(3) Obvezna minimalna javna usluga obuhvaća troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada,troškove rada reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškove osoblja, planirane troškove ulaganja u sustav i sve druge troškove osim direktnih troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, a temeljem financijskog izvješća o poslovanju Davatelja javne usluge i Plana ulaganja u sustav.

(4) Troškovi koje obuhvaća obvezna minimalna javna usluga usklađuju se po financijskom izvješću Davatelja javne usluge i Planu ulaganja u sustav.

(5) Troškovi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada obračunavaju se temeljem evidencije o količini predanog miješanog komunalnog otpada.

(6) Promjenom troškova navedenih u stavku 5. ovog članka, mijenja se i jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada (JCV)

Obračun cijene javne usluge

Članak 49.

Cijena javne usluge izražena u kunama - CJU

Jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama - JCV

Cijena obavezne minimalne javne usluge sa vlastitim kompostištem izražena u kunama - CMJUK

Cijena obavezne minimalne javne usluge sa sakupljanjem biorazgradivog komunalnog otpada izražena u kunama - CMJU

Ugovorna kazna izražena u kunama - UK

Broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada - BP

Udio Korisnika - U

Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom razmjerno predanom volumenu izražena u kunama - NG

Volumen spremnika čije se pražnjenje registrira - V

Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada izražena u kunama - C

Cijena s kompostištem:

C = JCV x BP x U

CJU = (JCV x BP x U) + CMJUK + UK + (V x BP x U) x NG - skraćeno

CJU = C + CMJUK + UK + (V x BP x U) x NG

Cijena sa sakupljanjem biorazgradivog komunalnog otpada:

C = JCV x BP x U

CJU = (JCV x BP x U) + CMJU + UK + (V x BP x U) x NG - skraćeno

CJU = C + CMJU + UK + (V x BP x U) x NG

Članak 50.

(1) Troškovi Davatelja javne usluge za izračun cijene obvezne minimalne javne usluge raspoređuju se na Korisnike javne usluge sukladno ugovorenom volumenu spremnika za miješani komunalni otpadna način utvrđenom u cjeniku Davatelja javne usluge. Cijenu obvezne minimalne javne usluge plaćaju svi Korisnici javne usluge u svim obračunskim razdobljima godine.

(2) Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada naplaćuje se sukladno broju stvarnih pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.

Članak 51.

Općina Lopar preuzima obvezu plaćanja javne usluge temeljem kriterija iz Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) kojima se određuju korisnici socijalne skrbi koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu i temeljem dodatnih kriterija koje odredi Općina Lopar.

VII. KORIŠTENJE JAVNE USLUGE U SLUČAJU NASTUPANJA IZVANREDNIH OKOLNOSTI (VIŠA SILA)

Članak 52.

(1) Davatelj javne usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, snijeg, led, jaki vjetar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, ograničenja u prometu, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

(2) U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenju javne usluge, Davatelj javne usluge će bez odgode obavijestiti Korisnike usluga putem mrežnih stranica i/ili sredstava javnog informiranja o njihovom nastupanju.

(3) Ispunjenje obveza Davatelja javne usluge iz Ugovora u slučaju nastanka okolnosti iz stavka 1. ovog članka će se odgoditi ili promijeniti za vrijeme njegovog trajanja.

VIII. UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE (u daljnjem tekstu: Ugovor)

Članak 53.

(1) Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

1) kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili

2) prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

(2) Bitne sastojke Ugovora čine Odluka, Izjava i cjenik javne usluge.

(3) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u akte iz stavka 2. ovoga članka prije sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.

(4) Jedinica lokalne samouprave i davatelj javne usluge dužni su putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi za korisnika usluge prikladni način osigurati, da je korisnik usluge, prije sklapanja Ugovora ili izmjene i/ili dopune Ugovora, upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.

(5) Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici objaviti i održavati poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon i ova Uredba, digitalnu presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se uređuje zaštita potrošača.

Članak 54.

(1) Korisnik javne usluge dužan je dostaviti Davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka daje se na obrascu koji sadrži sljedeće:

1) obračunsko mjesto

2) podatke o Korisniku usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnika te OIB i adresu)

3) mjesto primopredaje

4) udio u korištenju spremnika

5) vrstu, zapremninu i količinu spremnika sukladno ovoj Odluci

6) broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju

7) očitovanje o kompostiranju biootpada

8) očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili o trajnom nekorištenju nekretnine

9) obavijest Davatelja javne usluge o uvjetima kad se Ugovor o načinu korištenja javne usluge smatra sklopljenim (u daljnjem tekstu: Ugovor)

10) izjavu Korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom

11) izjavu Korisnika da izričito pristaje na ispunjenje ugovora te potvrđuje da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena,

12) izvadak iz cjenika javne usluge.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca od kojih je prvi prijedlog Davatelja javne usluge, a drugi očitovanje Korisnika usluge.

(4) Broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju iz stavka 2. točke 6. ovoga članka mora se odrediti u skladu sa sljedećom minimalnom učestalošću:

- najmanje jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada

- najmanje jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada

- najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad.

(5) Korisnik javne usluge je dužan vratiti Davatelju javne usluge dva primjerka Izjave iz stavka 1. ovoga članka s potpisom Korisnika usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

(6) Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave sukladno stavku 5. ovoga članka, Korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od zaprimanja.

(7) Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo Korisnik usluge (stupac: očitovanje Korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, Uredbom i ovom Odlukom.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka Davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo Davatelj javne usluge (stupac: prijedlog Davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:

1. kad se Korisnik usluge ne očituje o podacima iz stavka 2. ovoga članka u roku iz stavka 5. ovoga članka

2. kad više Korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio Korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio Davatelj javne usluge.

(9) Davatelj javne usluge može omogućiti davanje Izjave iz stavka 1. ovoga članka elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv Korisniku usluge.

(10) Korisnik usluge dužan je obavijestiti Davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

Članak 55.

(1) Vlasnici ili korisnici poslovnih objekata koji kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete: cjelogodišnje gospodarsko poslovanje, temeljni otpad od djelatnosti nema karakter komunalnog i njemu sličnog otpada već se radi o posebnim kategorijama otpada koje gospodarski subjekt predaje i plaća ovlaštenim pravnim osobama, ostvaruju pravo na popust 30% na obračun cijene obvezne minimalne javne usluge.

(2) Vlasnici ili korisnici koji ostvaruju pravo na popust obvezni su isporučitelju usluge jednom godišnje u mjesecu siječnju tekuće godine dostaviti preslike Ugovora zaključenih sa ovlaštenim pravnim osobama i preslike računa/pratećih listova koji dokazuju zakonito zbrinjavanje takvog otpada od djelatnosti.

(3) koliko vlasnici ili korisnici poslovnih objekata koji ostvaruju pravo na smanjenje obračuna komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada ne postupe sukladno stavku 2. ovog članka, gube pravo na popust.

IX. PRIGOVOR KORISNIKA JAVNE USLUGE (REKLAMACIJA)

Članak 56.

(1) Davatelj javne usluge je dužan omogućiti Korisniku javne usluge podnošenje pisanog prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na jedan od sljedećih načina:

- podnošenjem pisanog prigovora u poslovnim prostorijama davatelja usluge u

uredovnom radnom vremenu na adresi sjedišta Davatelja usluge

- dostavom prigovora poštanskim putem na adresu sjedišta Davatelja usluge

- dostavom prigovora na e mail adresu Davatelja usluge

- dostavom prigovora na fax Davatelja usluge.

(2) Davatelj javne usluge dužan je potvrditi primitak prigovora (reklamacije).

(3) Davatelj javne usluge je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora.

(4) Osim obveze iz stavaka 1, 2. i 3. ovoga članka, Davatelj javne usluge je dužan na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora.

(5) Davatelj javne usluge je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(6) O prigovorima Korisnika javne usluge koje su naslovljeni na povjerenstvo za reklamacije potrošača koje osniva Davatelj usluge, a u kojem se nalaze predstavnici Davatelja javne usluge i Udruge potrošača odlučuje povjerenstvo sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

X. OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA, BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 57.

(1)Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: obavijest) mora sadržavati:

- plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

- lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta

- lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta

- plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge

- lokacije spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na javnoj površini

- uputu o kompostiranju za Korisnika javne usluge koji kompostirabiootpad

- uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom

- kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev Korisnika javne usluge

- uputu o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev Korisnika javne usluge.

(2) Davatelj javne usluge dužan je Korisniku javne usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest u pisanom obliku ili putem mrežne stranice kad je to Korisniku javne usluge prihvatljivo.

XI. OPĆI UVJETI UGOVORA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

Članak 58.

Opći uvjeti ugovora o načinu korištenja javne usluge su sadržani u Dodatak l ove Odluke.

XII. UGOVORNA KAZNA

Članak 59.

(1) Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je Korisnik javne usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

(2) Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.

(3) Smatra se da je Korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru:

- ako ne vrši predaju otpada Davatelju javne usluge, a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, pitke vode ili na drugi način se utvrdi da koristi nekretninu,

- ako odlaže miješani komunalni otpad i/ili biorazgradivi komunalni otpad izvan spremnika za miješani komunalni otpad i/ili biorazgradivi komunalni otpad,

- ako odlaže problematični otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili druge spremnike namijenjene reciklabilnom otpadu,

- ako se poklopac spremnika ne može u potpunosti zatvoriti,

- ako se uz spremnik nalazi rasuti otpad, otpad odložen u vrećice koje nisu od Davatelja javne usluge ili su odložene druge vrste otpada bez prethodne najave Davatelju javne usluge (EE otpad, glomazni otpad),

- ako u spremnicima za koristan otpad nije razvrstan otpad po vrstama kako je predviđeno ovom Odlukom i uputom Davatelja usluge,

- ako Korisnik u spremnike za reciklabilni otpad odlaže miješani komunalni otpad ili biorazgradivi komunalni otpad,

- ako kompostira otpad na neprimjeren način ili ako Davatelj javne usluge ustanovi da Korisnik, suprotno datoj izjavi, ne kompostira biorazgradivi otpad, odnosno ako ne kompostira otpad na način kako je određeno ovom Odlukom,

- ako odloži glomazni otpad na javnu površinu bez prethodnog dogovora s Davateljem javne usluge.

Članak 60.

Kad više Korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, a ne utvrdi se odgovornosti pojedinog Korisnika za postupanja protivno Ugovoru, svi korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik dužni su platiti ugovornu kaznu.Visina kazne određuje se na način da se iznos za uklanjanje štete ravnomjerno raspoređuje na sve Korisnike javne usluge koji se koriste navedenim spremnicima, u istom iznosu.

Članak 61.

(1) Djelatnici komunalne tvrtke na terenu utvrđuju je li određeni Korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru, odnosno je li Korisnik javne usluge dužnik plaćanja ugovorne kazne.

(2) Dokaz da je Korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru je fotografski zapis/video snimak spremnika/vreće ili otpada rasutog ili neprimjereno odloženog na obračunskom mjestu. Na fotografskom zapisu/videu potrebno je da obračunsko mjesto Korisnika javne usluge bude jasno uočljivo.

(3) Ukoliko se Korisnik javne usluge zatekne u odlaganju otpada na način protivan Ugovoru, komunalni redar ili djelatnik Davatelja javne usluge dužan ga je fotografirati što čini prihvatljivi dokazni materijal za daljnje postupanje komunalnog redara.

(4) Raspon visine ugovorne kazne određen je slijedećom tablicom.

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

(5) Visina cijene ugovorne kazne mora biti razmjerna troškovima uklanjanja posljedica postupanja protivno Ugovoru,sukladno cjeniku Davatelja javne usluge.

XIII. NADZOR

Članak 62.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju djelatnici Davatelja javne usluge i komunalni redari na temelju Odluke o komunalnom redu.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Odredbe za čiju primjenu nisu ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti i/ili nisu izgrađene potrebne građevine, primjenjuju se od dana ispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta odnosno dobivanja uporabne dozvole građevine.

Članak 64.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/18-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-18-01

Lopar, 30. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

DODATAK I.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA JAVNE USLUGA

Članak 1.

Općim uvjetima korištenja javne usluge utvrđuju se međusobni odnosi davatelja usluge i korisnika usluge koji proizlaze iz Ugovora o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada (dalje u tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Ugovorom se davatelj usluge obvezuje korisniku usluge, na području pružanja javne usluge, pružati uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog ) otpada, u skladu sa ovim Općim uvjetima korištenja javne usluge.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike usluge koji zaključe Ugovor s davateljem usluge i smatraju se sastavnim dijelom Ugovora.

Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim kada korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu iz čl. 14. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom odnosno prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenja spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

Članak 3.

Ugovor se sklapa za svako obračunsko mjesto te je korištenje javne usluge obavezno za sva kućanstva i sve vlasnike i/ili korisnike poslovnih prostora na području Općine Lopar te su isti dužni sa davateljem usluge zaključiti Ugovor.

Osim u slučaju promjene vlasništva/korištenja nekretnine (najam, zakup) te razloga utvrđenog u čl. 13. Uredbe (nekretnina koja se trajno ne koristi), korisnik usluge ne može otkazati Ugovor, tj. korištenje javne usluge, a sve dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge, sukladno ispostavljenim računima davatelja usluge.

Članak 4.

Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju zaključenjem Ugovora sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (u daljnjem tekstu: Uredba) i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadana području Općine Lopar(u daljnjem tekstu: Odluka).

Zaključenjem Ugovora odnosno ispunjenjem uvjeta iz odredbi čl.15. st. 1. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom korisnik usluge pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta.

Ugovori s korisnicima usluge zaključuju se na neodređeno vrijeme.

Članak 5.

Cijena javne usluge utvrđuje se Cjenikom javne usluge, kojeg donosi i mijenja davatelj usluge, sukladno odredbama Zakona, Uredbe i Odluke.

Korisnik usluge je dužan plaćati cijenu javne usluge utvrđenu Cjenikom javne usluge.

U slučaju izmjene cijena usluga, davatelj usluga će o istom obavijestiti korisnika usluge putem svojih mrežnih stranica.

Članak 6.

Cijenu javne usluge korisnici usluge plaćaju na temelju računa koji im davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno, kada nastaje obveza plaćanja.

Račun se izdaje tijekom mjeseca za prethodni mjesec

Korisnik se obvezuje podmiriti račun u roku valute plaćanja.

U slučaju zakašnjenja računaju se zakonske zatezne kamate u skladu s propisima.

Rok za pisani prigovor ili reklamaciju na ispostavljeni račun je 8 (osam) dana od primitka računa, u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan, a priloženi obračun pravilan.

Članak 7.

Davatelj usluge i korisnik usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim Općim uvjetima.

Članak 8.

Korisnik usluge (novi korisnik) dužan je započeti sa korištenjem usluge najkasnije u roku od 30 dana od stjecanja nekretnine ili početka korištenja građevine.

Davatelj usluge i korisnik usluge (vlasnik ili korisnik nekretnine) sklapaju Ugovor na način utvrđen čl. 2. st. 3. ovih Općih uvjeta.

Pisani oblik Ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa između davatelja usluge i korisnika usluge, a niti pretpostavka valjanosti nastalog ugovora posebice u slučajevima kada se usluga od strane davatelja usluge izvršava, a korisnik usluge neopravdano odbija potpisati Ugovor tj. dostaviti Izjavu.

Postojeći Korisnik usluge dužan je, u slučaju bilo kakvih promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos, a koje utječu na međusobne odnose između davatelja usluge i korisnika usluge, iste prijaviti službi za korisnike davatelja usluge najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana nastale promjene na dokaziv način pisanim putem i to poštanskim putem, putem faxa ili e-maila.

Korisnik usluge obvezan je obavijestiti davatelja usluge u roku od 15 (petnaest) dana o trajnom prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor).

Svaka promjena podataka o korisniku usluge se u sustavu davatelja usluge promptno provodi, a vrijedi od početka sljedećeg obračunskog razdoblja (od sljedećeg mjeseca).

Isključena je mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

Prilikom promjene podataka o korisniku usluge, svi dospjeli računi moraju biti plaćeni.

Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge, korisnik usluge (vlasnik ili korisnik nekretnine) je dužan platiti sve do tada zaprimljene račune i tek tada se može brisati iz evidencije korištenja usluge.

Članak 9.

Spremnik (kanta i/ili vreća) za odlaganje otpada korisnik usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini odnosno u objektima ili drugim prostorima u svom vlasništvu. Spremnik (kantu i/ili vreću) korisnik usluge prema potrebi dužan je iznositi na pražnjenje prema kalendaru odvoza, neposredno uz najbližu prometnicu kojom prolazi komunalno vozilo davatelja usluge, te spremnike - kante nakon pražnjenja vratiti u svoju nekretninu odnosno u objekt ili drugi prostor u svom vlasništvu.

Korisnik usluge dužan je spremnike - kante redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, te je odgovoran za svako namjerno oštećenje kao i nestanak.

U slučaju otuđenja ili oštećenja spremnika - kanti od strane korisnika usluge, trošak nabave novog spremnika - kante snosit će korisnik usluge.

Članak 10.

U slučaju da je dokazano da je oštećenje spremnika - kanti za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge, isti će korisniku usluge zamijeniti oštećeni spremnik - kantu novim spremnikom - kantom.

Davatelj usluge dužan je pažljivo rukovati spremnicima - kantama za odlaganje otpada, tako da se iste ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i onečišćava okolina.

Članak 11.

Korisnici su dužni spremnike - kante i/ili vreće s otpadom iznijeti na javnu površinu kojom prolazi komunalno vozilo na dan prikupljanja otpada prema kalendaru odvoza.

Članak 12.

Sav pripremljeni otpad mora se nalaziti u odgovarajućem spremnikukoji mora biti potpuno zatvoren.

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati korisni otpad koji se može reciklirati (otpadni papir, metal, staklo, plastiku, tekstil), tekući i polutekući otpad, žar, lešine, električni i elektronički otpad, električne baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, otpad iz vrta, biorazgradivi otpad, otpadni građevinski materijal, opasni otpad, kao i druge zabranjene tvari sukladno Zakonu i Odluci te ostalim propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom.

Članak 13.

Korisnici kojima količina miješanog komunalnog otpada premašuje volumen spremnika - kante moraju višak otpada odložiti u doplatne spremnike - vreće za miješani komunalni otpad od 40 lit, 80 lit ili 120 lit, a kroz čiju cijenu plaćaju javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 14.

Davatelj usluge početkom svake godine dostavlja korisnicima usluge kupon, za preuzimanje i prijevoz krupnog glomaznog otpada bez plaćanja dodatne naknade tijekom godine. Najveća zapremnina krupnog (glomaznog) otpada koju korisnik po usluzi ostvarenoj preko kupona može predati davatelju usluge iznosi 3 m3. Zaprimanje glomaznog otpada u količini većoj od 3 m3 u kalendarskoj godini naplaćuje se prema cjeniku Davatelja usluge.

Električni i elektronički otpad skuplja se odvojeno od krupnog (glomaznog) otpada.

Članak 15.

Korisnici usluga prijavljuju potrebu za odvozom krupnog (glomaznog) otpada na kontakt broj telefona koji je naznačen na obavijesti dostavljenoj s kuponom.

O točnom terminu odvoza, davatelj usluge dužan je obavijestiti korisnika usluge u roku od 20 dana od dana prijave, telefonskim putem, nakon provjere točnosti podataka, te provjere urednosti plaćanja.

Prilikom predaje / preuzimanja krupnog ( glomaznog) otpada iz domaćinstva potrebno je ispuniti priloženi kupon te ga osobno predati radnicima davatelje usluge.

Korisnicima usluge nije dopušteno krupni ( glomazni) otpad iznositi na javnu površinu bez prethodnog dogovora s ovlaštenim radnicima davatelja usluge.

Iznošenje krupnog (glomaznog) otpada protivno odredbi st. 4. ovog članka smatrat će se odlaganjem otpada na nepropisan način i sankcionirati će se sukladno zakonskoj regulativi i aktima jedinica lokalne samouprave.

Članak 16.

Korisnik usluge koristi mobilno reciklažnoi reciklažnodvorište uz predočenjeosobne iskaznice i posljednjeg računa o plaćenoj javnoj usluzidavatelju usluge, čime potvrđuje svoj status korisnika usluge, a davatelj usluge podatke o korištenju mobilnog reciklažnog i reciklažnog dvorišta, pridružuje Evidenciji o preuzetom otpadu, koju vodi za svakog korisnika usluge.

Članak 17.

Davatelj usluge pružat će javnu uslugu prema rasporedu prikupljanja otpada iz kalendara odvoza otpada, koji će biti dostavljen korisnicima usluge pisanim putem i objavljen na mrežnim stranicama Davatelja usluge.

Korisniku usluge koji pripremi za pražnjenje spremnik - kantu suprotno rasporedu pražnjenja, isti neće biti ispražnjen.

Korisnicima koji postupaju protivno Ugovoru, davatelj usluge naplatit će ugovornu kaznu u skladu sa odredbama Odluke.

Korisnici koji nepravilno postupaju s otpadom bit će prijavljeni komunalnom redarstvu i/ili inspekciji zaštite okoliša.

Članak 18.

Svi dodatni dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih strana su valjane jedino ukoliko su učinjene u pisanom obliku.

Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništavna, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta, te će se ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne strane će bez odgode ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništavnu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu, a koja nova odredba će biti najbliža namjeri ugovornih strana koju su imali prilikom dogovaranja ništavne, nevaljane ili neprovedive odredbe.

Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće se smatrati odricanjem takve ugovorne strane od tog prava. Bilo kakvo odricanje od prava danog ugovornoj strani na temelju ovog Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u pisanom obliku.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, pokrenut će postupak kod stvarno i mjesno nadležnog suda.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51281&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr