SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD CRES

11.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 2. i članka 6 Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« br. 36/04, 63/08, 133/13 i 64/14), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br. 29/09 i 14/13), a sukladno prijedlozima: Lučke kapetanije Rijeka, klasa 342-22/17-01/247, ur. broj: 530-04-4-2-3-17-2 od 31. kolovoza 2017. godine; Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, klasa: 053-02/17-01/155, ur. broj: 2170/1-07/1-17-2 od 5. rujna 2017. godine i Gradonačelnika Grada Cresa, klasa: 022-05/17-1/6, ur. broj 2213/02-02-18-6, od 30. siječnja 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, donosi sljedeće

RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA
ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA
NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU
GRADA CRESA

I.

U Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa imenuju se:

1. Nenad Kučić, predstavnik Grada Cresa.

2. Lino Sinčić, predstavnik Grada Cresa.

3. Jana Zec, predstavnica Grada Cresa.

4.Zlatan Marunić, predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva.

5.Jordan Vešković, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka.

Članovi Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa, između sebe biraju predsjednika Vijeća.

II.

Mandat članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Cresa traje četiri godine od dana donošenja ovog rješenja.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/17-1/6

Ur. broj: 2213/02-01-18-7

Cres, 30. siječnja 2018.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Marčelo Damijanjević, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr